10. 10. 2017.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansije

Нови Сад, 10. октобар– Уочи 15. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине заказане за четвртак, 12. октобар, у покрајинском парламенту одржане су седнице седам скупштинских одбора.

На својој 9. по реду седници, Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине упознао се са Информацијом о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина, као и са Информацијом о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2016/2017. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина.

Законом о високом образовању прописано је да се настава изводи на српском језику, а да се може реализовати и на језицима националних мањина. Такође, на неким факултетима организована је и настава на енглеском језику, за стране студенте. У дискусији на седници је речено да се остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на матерњем језику, на свим нивоима образовања, као и ранијих година, несметано остварује у складу са законом. 

Одбор је на седници утврдио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине, као и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и упутио их Скупштини на даљу процедуру.

Одбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој 6. седници, разматрао је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта.

Како је наведено у образложењу, у Покрајинској скупштинској одлуци о додели годишњег признања у области спорта изостављен је податак да ли се износ награда које је чланом 4. дефинисан у износу од шест и десет просечних зарада запослених у АП Војводини односи на нето или на бруто обрачунати износ. Предложеном изменом, поменути недостатак се отклања тако што се прецизира да је реч о нето износу зарада без обрачунатог пореза и доприноса. Награде се додељују најуспешнијим спортистима и екипама са територије АП Војводине.

У наставку седнице, Одбор се упознао са информацијом о реализацији реконструкције, уређења и проширења постојећих капацитета у спортско рекреативном комплексу „Летенка“, смештеном у средишњем делу Националног парка Фрушка гора. 

Циљ је да Летенка до 2020. године постане тренинг центар за припрему врхунских спортиста и за едукацију младих. Некадашња школа у природи постаће ново омладинско насеље са савременим павиљонима, хотелом и спортским теренима. Како је речено на седници, у току је фаза реализације решавања имовинско правних односа, која се одвија у складу са планираним и без већих проблема.

Одбор за националну равноправност је на својој 7. по реду седници,  разматрао и усвојио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома. Поред усклађивања са Статутом АП Војводине и другим позитивним прописима, изменама се предлажу и нове одредбе којима се даје могућност уређења унутрашње организације Канцеларије, организовањем издвојених организационих јединица и прописује се именовање директора на основу претходно расписаног конкурса.

Odbor za nacionalnu ravnopravnost

Циљ формирања регионалних канцеларија у Кикинди, Суботици и Панчеву, градовима на чијим територијама и живи највећи број припадника ромске националне заједнице, јесте успостављање боље комуникација између Канцеларије за инклузију Рома и Покрајинске владе са ромском популацијом, као и лакши приступ свим активностима које припадницима ромске популације омогућавају Канцеларија за инклузију Рома и Покрајинска влада и ефикаснији приступ услугама, имајући у виду социјално економску ситуацију у којој се велики број припадника Ромске заједнице налази.

Одбор се на седници упознао и са Информацијом о основном образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на образовање на језицима националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2016./2017. години са закључцима Покрајинске владе као и са Информацијом о средњем образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на школовање на језицима националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2016./2017. години са закључцима Покрајинске владе.

Odbor za poljoprivreduНа 15. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине је размотрио и усвојио Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине„ Нови Сад за 2016. годину са предлогом закључака. Одбор предлаже Скупштини да размотри Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине„ Нови Сад за 2016. годину и да донесе предложене закључке.

Такође, размотрен је и прихваћен Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа “Војводинашуме“ Петроварадин за 2016. годину, са предлогом закључка. Након разматрања и усвајања, Одбор предлаже Скупштини да размотри поменути извештај и да донесе предложене закључке. На седници је разматран и Предлог закључка у вези са подршком пољопривредницима који су претрпели штете  проузроковане елементарним непогодама, који је поднела Посланичка група ЛСВ у Скупштини АП Војводине.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 11. седницу. Одбор је разматрао и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineНа седници је размотрен и усвојен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просорног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимента дела канала Хс Дтд Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј - Богојево до хидрочвора Врбас. Разлози за доношење наведеног просторног плана проистичу најпре из потребе реализације стратешких приоритета у области унапређења квалитета животне средине који су уређени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине.

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој 12. Седници, размотрио је и усвојио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године. Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај.

 

Odbor za budžet i finansijeОдбор је на седници размотрио и прихватио Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2016. годину са предлогом закључка, као и Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа “Војводинашуме“ Петроварадин, за 2016. годину са предлогом закључка.

На 12. по реду седници у актуелном сазиву, Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом  Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о додели Годишњег признања у области спорта,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ДТД Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију рома. Одбор је мишљења да су надени предлози у складу са покрајинским Статутом и правним системом  земље.