31. 08. 2017.Održana 14. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 31. avgust – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 14. po redu sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu. Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici su na sednici razmatrali i izjašnjavali se o dvanaest tačaka usvojenog dnevnog reda.

Na početku sednice, Skupština AP Vojvodine je izabrala Željku Milošević iz Zrenjanina, za zamenicu pokrajinskog sekretara za finansije.

Većinom glasova pokrajinskih poslanica i poslanika, Skupština je na današnjoj sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. Reč je o drugom po redu rebalansu pokrajinskog budžeta u ovoj godini, kojim su budžetska sredstva dodatno uvećana za 1,24 milijarde dinara. Nakon rebalansa, pokrajinski budžet iznosi 67,4 milijarde dinara, što je za 3,8 milijardi dinara, ili u procentima za šest odsto, više od prvobitno utvrđenog iznosa ovogodišnjeg budžeta.

Razlozi za donošenje rebalansa i povećanje obima pokrajinskog budžeta zasnovani su na realnim mogućnostima za povećanje, a pre svega usled povećanih prihoda od poreza na dobit. Osim prihoda od poreza na dobit, na povećanje obima budžeta uticala je i procena rasta tekućih prihoda od naplate naknada za korišćenje mineralnih sirovina, kao i od uplata dela dobiti preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina. 

Sednica Skupštine AP VojvodineUvećani iznos sredstva utvrđen rebalansom, u celosti će biti iskorišćen za nova investiciona ulaganja, za smanjenje javnog duga Pokrajine, kao i za jačanje budžetske rezerve. Između ostalog, za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja i vodoprivrede, za izgradnju sistema za navodnjavanje i zaštitu životne sredine, a dodatna sredstva su planirana i za investiciona ulaganja u objekte socijalne zaštite, domove za decu, gerontološke centre i za ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama na području Pokrajine. Takođe, rebalansom je planirano smanjenje javnog duga Pokrajine, i to prevremenom otplatom od 470 miliona dinara, kao i za povećanje sredstava stalne budžetske rezerve za oko 30 miliona dinara, rečeno je obrazloženju na sednici.

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. Kako je rečeno, rebalansom budžeta i izmenama pomenute pokrajinske skupštinske odluke, stvaraju se uslovi da ukupan obim ovogodišnjih investicija u vodoprivredi bude značajno veći nego ranijih godina, što će  omogućiti da se efiksanije unapredi sistem zaštite od poplava i podigne kvalitet postojećih kapaciteta u segmentu navodnjavanja.

Dalje, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. Pomenuta pokrajinska skupštinska odluka je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu.

Skupština je razmotrila Predlog protokola o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) i na predlog Pokrajinske vlade donela sledeće zaključke:

•Zaključuje se Protokol o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske;

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Protokol o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske.

Kako je navedeno u obrazloženju na sednici, potpisivanjem Protokola o saradnji, nadogradiće se, produbiti i intenzivirati dosadašnja dobra saradnja u brojnim oblastima na obostranu korist i u interesu svih građanki i građana.

Pokrajinska Skupština je na svojoj 14. sednici, razmotrila i usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad za 2016. godinu, a nakon toga i Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2016. godinu. 

Sednica Skupštine AP VojvodineRazmotren je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu. Nakon razmatranja, Skupština je donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu.

Skupština je razmotrila Predlog odluke o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon razmatranja, Skupština nije donela ovu odluku. 

Na sednici je izglasana Odluka o razrešenju članova Saveta sledećih fakulteta: Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom  Sadu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta u Subotici, Građevinskog fakulteta u Subotici i Tehničkog fakulteta „ Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Nakon ove Odluke, izglasana je i Odluka o imenovanju članova Saveta navedenih fakulteta.

U cilju stvaranja uslova za efiksaniji rad skupštinskih odbora, pokrajinska Skupština je donela Odluku o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.