31. 08. 2017.Одржана 14. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 31. август – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 14. по реду седницу у актуелном скупштинском сазиву. Седницом су председавали Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици су на седници разматрали и изјашњавали се о дванаест тачака усвојеног дневног реда.

На почетку седнице, Скупштина АП Војводине је изабрала Жељку Милошевић из Зрењанина, за заменицу покрајинског секретара за финансије.

Већином гласова покрајинских посланица и посланика, Скупштина је на данашњој седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Реч је о другом по реду ребалансу покрајинског буџета у овој години, којим су буџетска средства додатно увећана за 1,24 милијарде динара. Након ребаланса, покрајински буџет износи 67,4 милијарде динара, што је за 3,8 милијарди динара, или у процентима за шест одсто, више од првобитно утврђеног износа овогодишњег буџета.

Разлози за доношење ребаланса и повећање обима покрајинског буџета засновани су на реалним могућностима за повећање, а пре свега услед повећаних прихода од пореза на добит. Осим прихода од пореза на добит, на повећање обима буџета утицала је и процена раста текућих прихода од наплате накнада за коришћење минералних сировина, као и од уплата дела добити предузећа чији је оснивач АП Војводина. 

Sednica Skupštine AP VojvodineУвећани износ средства утврђен ребалансом, у целости ће бити искоришћен за нова инвестициона улагања, за смањење јавног дуга Покрајине, као и за јачање буџетске резерве. Између осталог, за подршку капиталним пројектима у областима саобраћаја, локалног и регионалног економског развоја и водопривреде, за изградњу система за наводњавање и заштиту животне средине, а додатна средства су планирана и за инвестициона улагања у објекте социјалне заштите, домове за децу, геронтолошке центре и за установе за смештај корисника са посебним потребама на подручју Покрајине. Такође, ребалансом је планирано смањење јавног дуга Покрајине, и то превременом отплатом од 470 милиона динара, као и за повећање средстава сталне буџетске резерве за око 30 милиона динара, речено је образложењу на седници.

У наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Како је речено, ребалансом буџета и изменама поменуте покрајинске скупштинске одлуке, стварају се услови да укупан обим овогодишњих инвестиција у водопривреди буде значајно већи него ранијих година, што ће  омогућити да се ефиксаније унапреди систем заштите од поплава и подигне квалитет постојећих капацитета у сегменту наводњавања.

Даље, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Поменута покрајинска скупштинска одлука је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину.

Скупштина је размотрила Предлог протокола о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Републике Српске (Босна и Херцеговина) и на предлог Покрајинске владе донела следеће закључке:

•Закључује се Протокол о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Републике Српске;

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Протокол о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Републике Српске.

Како је наведено у образложењу на седници, потписивањем Протокола о сарадњи, надоградиће се, продубити и интензивирати досадашња добра сарадња у бројним областима на обострану корист и у интересу свих грађанки и грађана.

Покрајинска Скупштина је на својој 14. седници, размотрила и усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2016. годину, а након тога и Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2016. годину. 

Sednica Skupštine AP VojvodineРазмотрен је Извештај о раду и финансијском пословању и Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину. Након разматрања, Скупштина је донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2016. годину.

Скупштина је размотрила Предлог одлуке о измени Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Након разматрања, Скупштина није донела ову одлуку. 

На седници је изгласана Одлука о разрешењу чланова Савета следећих факултета: Филозофског факултета у Новом Саду, Правног факултета у Новом Саду, Природно – математичког факултета у Новом  Саду, Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Факултета техничких наука у Новом Саду, Економског факултета у Суботици, Грађевинског факултета у Суботици и Техничког факултета „ Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након ове Одлуке, изгласана је и Одлука о именовању чланова Савета наведених факултета.

У циљу стварања услова за ефиксанији рад скупштинских одбора, покрајинска Скупштина је донела Одлуку о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.