30. 08. 2017.Saopštenje sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Odbori Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 30. avgust - Na svojoj današnjoj, jedanestoj po redu sednici, Odbor za propise je sa stanovišta usklađenosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje razmatrao Pedlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i poslaničke amandmane podnete na pomenti predlog, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, kao i Predlog odluke o izmeni poslovnika o radu skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u skladu sa pokrajinskim Satutom i pravnim sistemom. Kada je reč o poslaničkim amandmanima podnetim na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Odbor je mišljenja da su amandmani pravno mogući. 

Odbori Skupštine AP VojvodineOdbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, na svojoj osmoj po redu sednici, razmotrio je i usvojio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu. Na sednici je između ostalog istaknuto da se iz izveštaja može konstatovati da je Fond poslovao u okviru planiranih aktivnosti, odnosno da je u potpunosti realizovao svoje planirane aktivnosti definisane Finansijskim planom i Programom rada za 2016. godinu.  

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj današnjoj 11. sednici, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, dok amandmane na pomenuti predlog Odbor nakon razmatranja nije prihvatio. 

Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu planirano je novo uvećanje budžeta za 1,24 milijarde dinara. Ovo je drugi po redu rebalans budžeta ove godine. Predloženim rebalansom, predviđeno je da pokrajinski budžet iznosi 67,4 milijarde dinara, što je za 3,8 milijardi dinara, odnosno za šest odsto, više u odnosu na prvobitno utvrđen ovogodišnji budžet. Razlozi za izradu rebalansa i povećanje obima pokrajinskog budžeta zasnovani su na realnim mogućnostima, pre svega na osnovu povećanih prihoda od poreza na dobit. Osim prihoda od poreza na dobit, usklađena je i procena tekućih prihoda od naknada za korišćenje mineralnih sirovina i uplata dela dobiti preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina. Najveći deo sredstava planiran je za nova investiciona ulaganja, smanjenje javnog duga Pokrajine, kao i za jačanje budžetske rezerve, rečeno je u obrazloženju predložene pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu. Između ostalog, predložena su dodatna sredstva za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodoprivrede, izgradnju sistema za navodnjavanje i zaštitu životne sredine, a planirana su i sredstva za investiciona ulaganja u objekte socijalne zaštite, domove za decu, gerontološke centre i ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama na području Pokrajine. Rebalansom je planirano smanjenje javnog duga Pokrajine i to prevremenom otplatom od 470 miliona dinara, kao i povećanje sredstava stalne budžetske rezerve za oko 30 miliona dinara.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i većinom glasova usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad za 2016. godinu, zatim, Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2016. godinu i Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2016. godinu.

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.