22. 05. 2017.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Odbor za zdravstvoNovi Sad, 22. maj - Uoči predstojeće dvanaeste po redu sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zakazane za utorak, 23. maj, danas su u pokrajinskom parlamentu zasedala četiri skupštinska odbora. 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci  Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju sedmu po redu sednicu kojom je predsedavao predsednik Odbora, dr Predrag Matejin. Pored članica i članova ovog skupštinskog radnog tela, sednici je prisustvovao i pokrajinski sekretar za zdravstvo, doc. dr Zoran Gojković sa saradnicima. Na predlog resornog pokrajinskog sekretarijata, Pokrajinska vlada je utvrdila i dostavila Skupštini na razmatranje i donošenje više predloga pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju posebnih programa zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za AP Vojvodinu i to: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Odbor za zdravstvoPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja diganostike i lečenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.

Nakon uvodnih obrazloženja i razmatranja, Odbor je na sednici podržao i usvojio pomenute predloge i u svom zaključku, predlažio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. Odbor je na današnjoj sednici razmotrio i prihvatio i Informaciju o prvoj godini realizaciji projekta „Zaustavi-zaštiti-pomozi snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Atunomnoj pokrajini Vojvodini“ sa zaključcima. U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, Odbor je na sednici doneo i Program rada Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci za 2017. godinu.

Odbor za privreduNa svojoj četvrtoj po redu sednici, Odbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP) za 2016. godinu. Nakon konstruktivne diskusije, Odbor je predložio Skupoštini da razmotri i usvoji pomenuti Izveštaj. Između ostalog, u izveštajnom periodu je navedeno da je Fond sačinio 46 izveštaja o investicionoj klimi na području AP Vojvodine, obavio 29 sastanaka sa potencijalnim investitorima kao i više sastanaka sa postojećim investitorima koji posluju na području Pokrajine.  

Na devetoj po redu sednici, Odbor za budžet i finansije   Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, kao i

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski popomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.

Odbor za privreduOdbor je na sednici razmotrio i prihvatio i tri godišnja izveštaja o poslovanju fondova čiji je osnivač AP Vojvodina, i to:Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP) za 2016. godinu, Izveštaj o poslovanju Fonda “Evropski poslovi“ AP Vojvodine za 2016. godinu i Izveštaj o poslovanju Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2016. godinu.

Sa stanovišta uslklađenosti sa pravnim sistemom i Statutom AP Vojvodine, Odbor za propise je na svojoj devetoj sednici razmotrio tekst Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, kao i tekst Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski popomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu. Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga pokrajinskih skupštinskih odluka u saglasnosti sa pravnim sistemom i pokrajinskim Statutom.