11. 05. 2015.U Skupštini Vojvodine održana konferencija “Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti“

Predsednik Pastor na konferenciji

Novi Sad, 11. maj 2015. godine – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine danas je bila pokrovitelj i domaćin konferencije pod nazivom: “Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti“

Konferencijom je u pokrajinskoj Skupštini obeležena petnaestogodišnjica od usvajanja prve rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja se bavi ulogom žena u rešavanju sukoba i izgradnji mira, kao i posledicama koje ratni sukobi ostavljaju na život žena.

Jedan od osnovnih ciljeva skupa bio je da se javnost upozna sa značajem Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 u izgradnji bezbedne i sigurne zajednice i sa merama za unapređenje uloge žena u procesima izgradnje, konsolidacije i održavanja mira i bezbednosti, kao i sa merama za integraciju rodne perspektive u politike nacionalne bezbednosti.
Predstavljena su iskustva nadležnih državnih institucija i organa u sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 i aktivnosti u okviru partnerstva između Srbije i NATO-a, i saradnje u NATO programu: “Žene, mir, bezbednost.

Uz zajedničku poruku da je potrebno obezbediti značjanije uzčešće žena u sektoru bezbednosti, o navedenim temama na današnjoj konferenciji su razgovarali predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine, ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana–ombudsmana, lokalnih samouprava i predstavnici mehanizama za rodnu ravnopravnost sa različitih nivoa vlasti, stručna i zainteresovana javnost. Skup je podržan od strane NATO Odeljenja za javnu diplomatiju.

Stojanka Lekić na konferenciji

Otvarajući konferenciju, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da se vojvođanska Skupština uvek zalagala za izgradnju društva jednakih mogućnosti i da podršku datu današnjoj konferenciji i temama o kojima se razgovara, vidi kao potvrdu nastavka takvog zalaganja.

"Mislim da je izuzuzetno važno da je Skupština AP Vojvodine danas organizator i pokrovitelj ove značajne konferencije, jer je upravo pokrajinska Skupština 2004. godine donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o ravnopravnosti polova, što je pet godina pre nego što je donet Zakon o ravnopravnosti polova.
I danas, ovo vidim kao zalaganje Skupštine za izgradnju društva u kome postoje jednake mogućnosti za sve.
Naglašavam, da je prirodno da Skupština AP Vojvodine obeležava petnaestogodišnjicu od usvajanja Rezolucije 1325 zato što je ova Skupština 2008. godine donela Odluku o Strategiji za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine, a prošle godine, donela i Odluku o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2019. godine“, kazao je predsednik Pastor. Predsednik  je naveo i niz drugih aktivnosti Skupštine posvećenih ovoj tematici i izrazio nadu da će pokrajinska Skupština, zajedno sa  Odborom za ravnopravnost polova, Ženskom parlamentarnom mrežom i drugim činiocima, i u narednom mandatu aktivno raditi na stvaranju jednakih mogućnosti. 

Govor Stojanke LekićStojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne
pokrajine Vojvodine naglasila je da žene moraju imati aktivnu ulogu u svim društvenim oblastima, posebno u resoru i sistemu bezbednosti.
„Veoma je važno da javnost bude upoznata sa značajem kako same Rezolucije 1325, tako i sa značajem Nacionalnog akcionog plana za primenu te Rezolucije. Za unapređenje uloge žena i integraciju rodne perspektive u različitim oblastima, pa i u oblasti bezbednosti, potrebno je da žene u svakoj sredini, posebno u lokalnim samoupravama i opštinama, budu upoznate sa suštinom navedenih dokumenata i da znaju šta mogu da urade“, kazala je između ostalog Stojanka Lekić.

Na današnjoj konferenciji govorila je i Marija Obradović, predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Komisije za praćenje sprovođenja NAP-a, za primenu Rezolucije 1325 u Republici Srbiji. Ona je predstavila ulogu Narodne skupštine Republike Srbije i Komisije u sprovpđenju NAP-a za primenu Rezplucije 1325, ocenjujući da u okviru nadležnih radnih tela do sada nije dovoljno urađeno na implementaciji NAP-a.
Učesnice i učesnici skupa su putem video poruke čuli i Marijet Šurman, specijalnu predstavnicu generalnog sekretara NATO-a za program “Žene, mir i bezbednost”.
Marija Obradović na konferencijiPrisutnima su se obratile i Tatjana Vasić, savetnica ministra unutrašnjih poslova za rodnu ravnopravnost koja je govorila o ulozi Multisektorskog koordinacionog tela Vlade Srbije u sprovođenju NAP-a, za primenu Rezolucije 1325 i o ulozi savetnice za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Zatim, Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja i savetnica za rodnu ravnopravnost  ministra odbrane koja je predstavila iskustva tog Ministarstva u sprovođenju NAP-a za primenu Rezplucije 1325.
Na skupu su govorili i Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za ravnopravnost polova, koja je predstavila rad i iskustva ombudsmana u ovoj oblasti, kao i Boris Varga iz Centra za politiku i evroatlantsko partnerstvo koji je govorio o saradnji Srbije i NATO-a i NAP-u, sa stanovišta bezbednosnih izazova.

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.