02. 07. 2014.Одржана 33. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 02. јул – На даншњој седници Скупштине АП Војводине, којом је председавао председник Иштван Пастор, посланици Скупштине Војводине изабрали су Михаља Њилаша за новог потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице, након оставке досадашњег секретара мр Андора Делија. Скупштина Војводине, разрешила је Горана Јешића са функција потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На данашњој седници покрајински посланици разматрали су и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2013. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2013., који је образложио покрајински секретар за финансије Зоран Радоман.

„Ови документи су одраз рада војвођанске администрације у претходној години. Они су слика финансијског стања али одражавају и услове, климу и односе у којима су сачињени. Ту мислим на непоштовање Уставне одредбе да се у буџету АП Војводине Уставом Републике Србије обезбеди утврђени минимум обима у висини од 7 одсто буџета Републике Србије и тим поводом подношење амандмана на Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину. Такође, на још увек непостојећи закон о финансирању АПВ и покушаја покретања овог процеса преко радних група. Овде мислим о притисцима на покрајинску администрацију, полицијске истраге, привођења, те гашење Развојне банке Војводине и оснивање Развојног фонда Војводине и тим поводом емитовање обвезница.Такође, мислим и на покретање активности Развојног фонда Војводине и гашење Фонда за развој Војводине, изостанак капиталних трансфера из републичког буџета, смањена улагања из републичког буџета у неразвијена подручја на територији Војводине, те велику задуженост и смањење кредитног рејтинга Србије, превелики обим сиве економије и пореску управу која је далеко од циљева које треба да оствари. Такође, и о активностима на регистру запослених, јединственој пореској пријави и обједињеној наплати пореза, те активностима на омогућавању поштовања рокова плаћања у комерцијалним трансакцијама“, навео је покрајински секретар за финансије Зоран Радоман и рекао да још много тога неће истаћи. Нагласио је да у таквим турбулентним условима, завршни буџет АП Војводине у 2013. години има следеће показатеље.

Укупно пројектован обим буџета за 2013. годину износио је 77,4 милијарди динара. Током 2013. остварени буџет у делу прихода износио је 66,9 милијарди динара, а расходи су износили 61,6 милијарди динара. Остварен је буџетски суфицит у висини од 1,4 милијарде динара. Финансијски резултат показује да укупна средства остварена за пренос у 2014. годину износе 5,9 милијарди динара.
Уступљени порески и остали буџетски приходи остварени су у износу од 14 милијарди динара или 110 одсто. Наменски приходи у износу од 4,2 милијарде динара, где највеће учешће има накнада за заштиту, коришћење и унапређење пољопривреедног земљишта у износу од 1,8 и буџетски фонд за воде од 2,2 милијарде динара. Трансферна средства су остварена у износу од 37,8 милијарди динара. Трансферна средства чине 61 одсто укупно оствареног буџета у 2013. години. Реч је о трансферним средствима намењеним јединицама локалне самоуправе и за расходе запослених у образовању, где покрајина нема утицаја у погледу њихове расподеле. Примања од домаћих задужувања остварена су у висини од 4,9, приходи од приватизације су остварени у износу од 322 милиона, примања од наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине износе 207,1 милион динара, а пренета средства из ранијих година 4,8 милијарди динара. Текући приходи су у буџету заступљени са 56,4 милијарди или 86,9 одсто. Примања од задуживања чине 8,23 одсто, а пренета неутрошена средства 4,9 милијарди или 8,5 одсто буџета. Ово значи да су изворни приходи заступљени са 10 одсто, уступљени приходи са 28 одсто, а трансферна средства 61 одсто, што је готово две трећине буџета покрајине.
Расходи и издаци који су оставрени у висини од 61,006 милијарди динара, чине 78 одсто од планираног износа у буџету покрајине. Текући расходи су у 2013. години износили 52 милијарде, издаци за набавку нефинансијске имовине 2 милијарде и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 5,9 милијарди. У највећој мери средства су потрошена на програме развоја привреде, и то у висини од 400 милиона динара, а за област пољопривреде издвојено је 4,4 милијарде. За образовање је издвојено и потрошено 619 милиона динара, а за потребе културе 1,7 милијарди динара, те за здравствену заштиту 694 милиона динара, информисање јавности 417 милиона динара, док је за финансирање управе утрошено 176 милиона динара, међурегионалне сарадње и локалне самоуправе 222 милиона динара, а архитектуре и урбанизма 90 милиона динара. На заштиту животне средине утрошено 483 милиона динара и демографски развој и социјалну заштиту непуних 400 милиона динара. Када је реч о развоју науке и технолошког развоја, висина утрошених средстава је 465 милиона динара, док је у области енергетике утрошак изнео 247 милиона динара. На развој спорта и омладине потрошено је 410 милиона динара и у области рада и запошљавања висина утрошених средстава је 569 милиона динара.

Након дискусије, Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2013. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2013., већином гласова покрајинских посланика.

Покрајински посланици разматрали су и усвојили на данашњој седници и Покрајинску скупштинску одлуку о Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Извештај о реализацији програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину, Годишњи извештај о пословању ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2013. годину, као и Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.