Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине

Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине (у даљем тексту: Женска парламентарна мрежа), као неформална група посланица (без обзира на припадност политичкој партији) делује ради остваривања начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине права и људских слобода. Чланице Женске парламентарне мреже равноправне су у својим правима и обавезама.

Рад Женске парламентарне мреже уређен је Пословником Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине. Програмска начела и циљеве Женска парламентарна мрежа остварује заједнички и јединствено путем промоција права жена, активног укључивања у процес доношења одлука као и у процесу јачања и ширења демократије у свим друштвеним сферама, као што су:

 • поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода без обзира на верску, расну и националну припадност, пол, полну оријентацију, политичко уверење и социјално стање;
 • заштита права радника и радница;
 • заштита права и слобода запостављених, обесправљених и особа са инвалидитетом;
 • заштита права националних мањина;
 • остваривање равноправности полова;
 • заштита и унапређење положаја породице;
 • заштита и остваривање интереса грађанки и грађана;
 • заштита загарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, животне средине и других права;
 • остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права и социјалне правде;
 • успостављање европских стандарда живљења за све друштвене слојеве и складног и убрзаног друштвеног развоја;
 • унапређење развоја Аутономне покрајине Војводине, локалне самоуправе и уравнотежење регионалног развоја;
 • праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива.

У складу са програмским начелима и циљевима, Женска парламентарна мрежа сарађује са Одборима Скупштине АП Војводине (посебно са Одбором за равноправност полова), политичким партијама, локалним самоуправама, невладиним сектором, државним и међурегионалним институцијама.

Органи Женске парламентарне мреже су: Скупштина и Извршни одбор. Женску парламентарну мрежу представља и заступа координаторка и заменица координаторке. Рад Женске парламентарне мреже је јаван, организовањем јавних скупова, трибина, учествовањем на округлим столовима путем званичних интернет презентација и другим начинима деловања на јавно мњење грађанки и грађана.

Пословником Женске парламентарне мреже уређује се назив, јавност рада, програмска начела и циљеви, састав, права и обавезе чланица, облици организовања, органи управљања, избор, разрешење, трајање мандата, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад Женске парламентарне мреже.

 
 
Чланице Женске парламентарне мреже, 8. новембар 2016.
 
Чланице Женске парламентарне мреже, 8. новембар 2016. 

 

 
Чланице Женске парламентарне мреже на оснивачком састанку са гостима. Чортановци, септембар 2013.
 
Чланице Женске парламентарне мреже на оснивачком састанку са гостима, Чортановци, септембар 2013. 
 

 

Контакт: 

Послове секретара неформалне групе обавља : Викториа Човић

Тел: +381 21 487 41 68

e-mail: zpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Адреса: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владике Платона 1

21108 Нови Сад

Република Србија