Ženská parlamentná sieť Zhromaždenia AP Vojvodiny

Ženská parlamentná sieť Zhromaždenia AP Vojvodiny (ďalej: ženská parlamentná sieť), ako neformálna skupina poslankýň (bez ohľadu na príslušnosť politickej strane) pôsobí za účelom uskutočňovania zásad a cieľov, ktoré zaručujú parlamentnú demokraciu, vládnutie práva a ľudských slobôd. Členky ženskej parlamentnej siete sú rovnoprávne keď ide o práva a záväzky.

Práca ženskej parlamentnej siete  je upravená Rokovacím poriadkom Ženskej parlamentnej siete Zhromaždenia AP Vojvodiny. Programové zásady a ciele ženská parlamentná sieť uskutočňuje spoločne a jednotne prostredníctvom presadzovania práv žien, aktívneho zapájania do procesu vynášania uznesení ako aj procesu silnenia a šírenia demokracie vo všetkých spoločenských segmentoch, akými sú:

 • uctievanie človeka, práva i slobôd bez ohľadu na náboženskú, rasovú a národnostnú príslušnosť, pohlavie, pohlavnú orientáciu, politické presvedčenie a sociálne postavenie;
 • ochrana práv robotníkov a robotníčok;
 • ochrana práv a slobôd zanedbaných, obezprávených a osôb s invaliditou;
 • ochrana práv národnostných menšín;
 • uskutočňovanie rovnoprávnosti pohlaví;
 • ochrana a zveľadenie rovnoprávnosti rodiny;
 • ochrana a uskutočňovanie záujmov občaniek a občanov;
 • ochrana zaručených práv na vlastníctvo, zdravotnú a sociálnu ochranu, vzdelávanie, prácu, dôchodok, životné prostredie a iných práv;
 • uskutočňovanie a zachovanie demokratického, politického a správneho poriadku v štáte, vlády práva a sociálnej pravdy;
 • nadviazanie európskych životných štandardov pre všetky spoločenské vrstvy a súladného a zrýchleného spoločenského rozvoja;
 • zveľadenie rozvoja Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, lokálnej samosprávy a vyrovnanie regionálneho rozvoja;
 • sledovanie vynášania a uskutočňovania uznesení a podávanie iniciatív.

V súlade s programovými zásadami a cieľami, ženská parlamentná sieť spolupracuje s Výborami Zhromaždenia AP Vojvodiny (najmä s Výborom pre rodovú rovnosť), politickým stranami, lokálnymi samosprávami, mimovládnym sektorom, štátnymi a medziregionálnymi inštitúciami.

Orgány ženskej parlamentnej siete  su: zhromaždenie a výkonný výbor. Ženskú parlamentnú sieť predstavuje a zastupuje koordinátorka a námestníčka koordinátorky. Práca ženskej parlamentnej siete  je verejná, organizovaním verejných zoskupení, tribún, účasťou na okrúhlych stoloch, prostredníctvom verejných internetových  prezentácií inými spôsobmi pôsobenia na verejnú mienku občaniek a občanov.

Rokovacím poriadkom ženskej parlamentnej siete  sa upravuje názov, verejnosť práce, programové zásady a ciele, zloženie, práva a záväzky členiek, formy organizovania, spravujúce orgány, voľba, uvoľnenie, dĺžka mandátu, zánik práce, ako aj iné otázky významné pre činnosť ženskej parlamentnej siete.

Rokovací poriadok Ženskej parlamentnej siete Zhromaždenia AP Vojvodiny si môžete stiahnuť z nasledujúceho linku:

Rokovací poriadok Ženskej parlamentnej siete Zhromaždenia AP Vojvodiny

 
 
 
Členky ženskej parlamentnej siete
 
Členky Ženskej parlamentnej siete 8. november 2016
 
 
Чланице Женске парламентарне мреже на оснивачком састанку са гостима. Чортановци, септембар 2013.
 
Členky ženskej parlamentnej siete  na zakladateľskom zasadnutí s hosťmi, Čortanovce, september 2013. 
 

 

Kontakt: 

Úkony tajomníka neformálnej skupiny vykonáva: Viktoria Covic

Tel: +381 21 487 41 68

e-mailzpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladiku Platona 1

21108 Nový Sad

Republika Srbsko