Statut Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2014)

Na osnovu člana 185. stav 2. Ustava Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 98/2006.) i Odluke o davanju prethodne saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 54/2014.),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 22. maja 2014. godine, donela je

STATUT
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I OSNOVNE ODREDBE

Autonomna
pokrajina Vojvodina

Član 1.

Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: AP Vojvodina) je autonomna teritorijalna zajednica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju u skladu sa Ustavom i zakonom.

AP Vojvodina je neodvojivi deo Republike Srbije u kojoj se neguju evropski principi i vrednosti.

Pravni status AP Vojvodine

Član 2.

AP Vojvodina je pravno lice.

Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje organ AP Vojvodine koji zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova u skladu sa zakonom.

Teritorija AP Vojvodine

Član 3.

Teritoriju AP Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava utvrđene zakonom.

Teritorija AP Vojvodine može se menjati u skladu sa Ustavom i zakonom.

Pravo na pokrajinsku autonomiju

Član 4.

Pravo na pokrajinsku autonomiju imaju građani u AP Vojvodini u skladu sa Ustavom.

Ostvarivanje prava na pokrajinsku autonomiju

Član 5.

Građani u AP Vojvodini svoje pravo na pokrajinsku autonomiju ostvaruju neposredno, narodnom inicijativom i referendumom, i putem svojih slobodno izabranih predstavnika, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Ravnopravnost građana i nacionalna ravnopravnost

Član 6.

Građani u AP Vojvodini ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na rasu, pol, nacionalnu pripadnost, društveno poreklo, rođenje, veroispovest, političko ili drugo uverenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost i psihički ili fizički invaliditet, u skladu sa Ustavom i zakonom.

AP Vojvodina u okviru svojih prava i dužnosti doprinosi ostvarivanju Ustavom zajamčene potpune ravnopravnosti Mađara, Slovaka, Hrvata, Crnogoraca, Rumuna, Roma, Bunjevaca, Rusina, Makedonaca i pripadnika drugih brojčano manjih nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji u njoj žive, sa pripadnicima srpskog naroda.

Višejezičnost, višekulturalnost i sloboda veroispovesti

Član 7.

Višejezičnost, višekulturalnost i sloboda veroispovesti predstavljaju vrednosti od posebnog značaja za AP Vojvodinu.

AP Vojvodina, u okviru svojih nadležnosti, podstiče i pomaže očuvanje i razvijanje višejezičnosti i kulturne baštine nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koje u njoj žive i posebnim merama i aktivnostima pomaže međusobno upoznavanje i uvažavanje jezika, kultura i veroispovesti u AP Vojvodini.

Ostvarivanje ravnopravnosti polova

Član 8.

AP Vojvodina se stara o ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca u skladu sa zakonom.

Simboli AP Vojvodine

Član 9.

AP Vojvodina utvrđuje svoje simbole i način njihovog korišćenja na osnovu Ustava.

Simboli AP Vojvodine su zastava i grb.

Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bele, položene vodoravno u srazmeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvezde žute boje.

Grb AP Vojvodine je štit složen iz tri polja, dva uspravna i jednim položenim na kojima su smešteni istorijski grbovi Bačke, Banata i Srema, gledajući sa leva u desno. U uspravnom polju levo smešten je istorijski grb Bačke - Apostol Pavle na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju ogrnut braon plaštom, sa zlatnim oreolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim na dole, a u levoj ruci drži knjigu crnih korica. U uspravnom polju desno smešten je istorijski grb Banata - na crvenom polju nalazi se uspravno postavljen zlatni lav okrenut na desno sa sabljom u desnoj šapi. U položenom polju je istorijski grb Srema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - reke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

Tradicionalni simboli AP Vojvodine su:

- Zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka sa horizontalnim poljima istih visina crvene, plave i bele boje, odozgo na dole. Razmera zastave je 3:2 (dužina prema visini).

- Grb AP Vojvodine jeste tradicionalni grb iz 1848. godine sa crvenim štitom na kome je srebrni krst između četiri zlatna ocila, bridovima (ivicama) okrenutim ka stubu krsta. Štit je opasan otvorenim vencem sastavljenim od, s leve strane žirove, a s desne strane maslinove grančice prirodnih boja koje su dole vezane plavom pantljikom. Štit leži na vojvodskoj porfiri (plaštu) sa tri nabora, visećoj ispod zatvorene vojvodske krune, na dva dela razdeljene, koja pokriva srednji nabor porfire.

Određena pitanja u vezi sa izgledom i korišćenjem simbola i tradicionalnih simbola uređuju se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Grad Novi Sad - sedište pokrajinskih organa

Član 10.

Grad Novi Sad je administrativni centar AP Vojvodine u kojem se nalazi sedište pokrajinskih organa.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom može se predvideti da sedište određenih organa AP Vojvodine bude van Grada Novog Sada.

Javna svojina AP Vojvodine

Član 11.

Način korišćenja, raspolaganja i druga pitanja u vezi sa javnom svojinom AP Vojvodine – pokrajinskom svojinom, uređuju se zakonom, u skladu sa Ustavom.

U javnoj svojini AP Vojvodine su stvari koje na osnovu zakona koriste organi AP Vojvodine, ustanove i javna preduzeća čiji je ona osnivač i druge pokretne i nepokretne stvari, u skladu sa zakonom.

Organ koji odlučuje o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom AP Vojvodine određen je Statutom.

Pokrajinsko javno pravobranilaštvo zastupa AP Vojvodinu u postupku zaštite interesa i svojinskih prava.

Poljoprivredno zemljište

Član 12.

Obradivo poljoprivredno zemljište, prirodne retkosti, naučno, kulturno i istorijsko nasleđe uživaju posebnu zaštitu pod uslovima određenim zakonom i pravnim aktima AP Vojvodine.

Poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište služe opštem dobru.

Poljoprivredno zemljište ne može menjati svoju namenu, osim u izuzetnim, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom utvrđenim slučajevima, kada je to neophodno radi zadovoljavanja neophodnih potreba društva koje se na drugi način nisu mogle zadovoljiti.

Zaštita životne sredine

Član 13.

AP Vojvodina obezbeđuje uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine, preduzima mere za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja, u skladu sa zakonom.

Razvoj AP Vojvodine

Član 14.

AP Vojvodina uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u vezi sa ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i turističkim razvojem i stara se o ravnomernom razvoju na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom.

Saradnja s jedinicama lokalne samouprave

Član 15.

AP Vojvodina u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruje saradnju i koordinaciju s jedinicama lokalne samouprave na svojoj teritoriji.

Saradnja sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama

Član 16.

AP Vojvodina sarađuje s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.
AP Vojvodina zaključuje sporazume sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, u skladu sa zakonom.

AP Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona.

U okviru diplomatsko - konzularnog predstavništa Republike Srbije može se na zahtev AP Vojvodine obrazovati posebna jedinica, u skladu sa zakonom, koja će predstavljati, promovisati i unapređivati privredne, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine.

Ustanove AP Vojvodine

Član 17.

U okviru svojih Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti AP Vojvodina osniva ustanove u oblasti obrazovanja, studentskog i učeničkog standarda, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i u drugim oblastima, u skladu sa zakonom.

Zaštita pokrajinske autonomije

Član 18.

Skupština AP Vojvodine ili Pokrajinska vlada, u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i Statutom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti AP Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine ili Pokrajinska vlada mogu pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju.

U slučaju da je postupak iz st. 1. i 2. ovog člana pokrenula Pokrajinska vlada, dužna je da nakon pokretanja postupka o tome obavesti Skupštinu AP Vojvodine.

Pravni i drugi akti AP Vojvodine

Član 19.

Organi AP Vojvodine donose pravne i druge akte:

- Statut kao najviši pravni akt AP Vojvodine;
- pokrajinske skupštinske odluke, o pitanjima koja su neposredno, na osnovu Ustava, nadležnost AP Vojvodine ili koja su zakonom određena kao pitanja od pokrajinskog značaja;
- pokrajinske uredbe;
- odluke;
- deklaracije;
- rezolucije;
- preporuke;
- poslovnike;
- pravilnike;
- uputstva;
- naredbe;
- rešenja;
- zaključke i druge akte.

II OSTVARIVANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

Posebne mere podsticanja rađanja, zapošljavanja i rada

Član 20.

AP Vojvodina posebnim merama podstiče rađanje dece, zapošljavanje i rad majki s maloletnom decom i samohranih roditelja.

Dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Član 21.

U skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, pokrajinskim propisima mogu se ustanoviti dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Član 22.

U pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, pri zapošljavanju vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, u skladu sa Ustavom i zakonom.

U slučaju postojanja značajnije nesrazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, Pokrajinska vlada dužna je da preduzme posebne mere i aktivnosti, kao što su posebni programi stipendiranja i obučavanja pripravnika, i druge mere i aktivnosti.

Posebne mere i aktivnosti iz stava 2. ovog člana traju dok postoji značajnija nesrazmerna zastupljenost, s tim da one ne mogu da ugroze rad u pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, ni opšte uslove zapošljavanja u njima.

Institucionalni oblik samouprave i očuvanja identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Član 23.

Institucionalni oblik putem koga se ostvaruje pravo na samoupravu u određenim oblastima društvenog života značajnim za očuvanje identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica uređen je Ustavom i zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica preko izabranih nacionalnih saveta ostvaruju pravo na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, u skladu sa zakonom.

AP Vojvodina može preneti, delimično ili u celosti, osnivačka prava obrazovnih i kulturnih ustanova čiji je osnivač na nacionalne savete nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

AP Vojvodina u svom budžetu obezbeđuje sredstva za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Službeni jezici i pisma

Član 24.

Pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u organima AP Vojvodine u ravnopravnoj službenoj upotrebi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

U okviru svojih nadležnosti organi AP Vojvodine preduzimaju mere u cilju doslednog ostvarivanja zakonom uređene službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

III NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

Član 25.

AP Vojvodina putem svojih organa:

- donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta;
- donosi pokrajinske skupštinske odluke i druge opšte akte kojima uređuje pitanja od pokrajinskog značaja, u skladu sa zakonom;
- izvršava pokrajinske skupštinske odluke i donosi propise za njihovo sprovođenje;
- izvršava zakone i donosi propise za njihovo sprovođenje kada je to zakonom predviđeno;
- uređuje izbor, organizaciju i rad organa, agencija, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač;
- utvrđuje jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u radu pokrajinskih organa u skladu sa zakonom;
- uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u pokrajinskim organima, u skladu sa zakonom;
- prikuplja i obrađuje statističke podatke od pokrajinskog interesa;
- propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih propisa;
- raspisuje pokrajinski referendum;
- donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine u skladu sa zakonom i planom razvoja Republike Srbije;
- odlučuje o korišćenju izvornih prihoda;
- odlučuje o svom zaduživanju u skladu sa zakonom;
- donosi budžet i završni račun;
- osniva organizacije, agencije, javna preduzeća i ustanove, fondove, privredna društva i vrši nadzor nad njihovim radom;
- ustanovljava pokrajinska priznanja i nagrade fizičkim i pravnim licima;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u skladu sa zakonom i Statutom.

Saradnja sa republičkim organima i organima jedinica lokalne samouprave

Član 26.

U ostvarivanju nadležnosti organi AP Vojvodine ostvaruju saradnju sa republičkim i organima jedinica lokalne samouprave.

Član 27.

AP Vojvodina je nadležna za vršenje sledećih poslova:

1. Prostorno planiranje

- donosi regionalni prostorni plan, prostorne planove posebne namene i uređuje druga pitanja prostornog planiranja od pokrajinskog značaja, u skladu sa zakonom.

2. Regionalni razvoj

- donosi strateške i druge dokumente u vezi sa regionalnim razvojem, u skladu sa ekonomskom politikom i strategijom regionalnog razvoja Republike Srbije;
- osniva fondove, odnosno banku u cilju razvoja AP Vojvodine, u skladu sa zakonom i Statutom;
- osniva organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja;
- razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave s ciljem uspešnog korišćenja strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

3. Poljoprivreda, ruralni razvoj, vodoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

- učestvuje u sprovođenju agrarne politike i mera ruralnog razvoja, u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije;
- obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja u koje se usmeravaju sredstva iz oblasti poljoprivrede, u skladu sa zakonom;
- obrazuje robne rezerve AP Vojvodine;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa zakonom;
- donosi vodoprivrednu osnovu za AP Vojvodinu u skladu s vodoprivrednom osnovom Republike Srbije;
- donosi program razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti šumarstva, u skladu sa zakonom;
- donosi, sprovodi i nadzire redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda u skladu sa usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti lovstva u skladu sa zakonom;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti ribolova u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

4. Turizam, ugostiteljstvo, banje i lečilišta

- osniva organizacije za unapređivanje i razvoj turizma;
- osniva banje i lečilišta u skladu sa strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
- uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa, u skladu sa zakonom;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

5. Zaštita životne sredine

- donosi program zaštite životne sredine u skladu s programom Republike Srbije;
- donosi plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima, u skladu sa strateškim dokumentima Republike Srbije;
- vrši kontrolu korišćenja i zaštitu prirodnih resursa i dobara;
- proglašava određenu teritoriju za zaštićeno prirodno dobro i propisuje mere zaštite, u skladu sa zakonom;
- vrši sistematski monitoring činilaca životne sredine s praćenjem i procenom razvoja zagađenja životne sredine;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

6. Industrija i zanatstvo

- donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine, u skladu s planom razvoja Republike Srbije;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti industrije i zanatstva, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

7. Drumski, rečni i železnički saobraćaj i uređivanje puteva

- upravlja javnim putevima II kategorije na teritoriji AP Vojvodine, za čije upravljanje nije nadležna Republika Srbija ni lokalna samouprava, u skladu sa zakonom;
- upravlja plovnim putevima na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

8. Priređivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija

- uređuje sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog značaja, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

9. Prosveta, sport i kultura

- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti obrazovanja odraslih u skladu sa zakonom;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti učeničkog i studentskog standarda u skladu sa zakonom;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u obezbeđivanju ostvarivanja prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine na svim nivoima obrazovanja, u skladu sa zakonom;
- osniva ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom;
- preduzima mere i aktivnosti koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih potreba i interesa, u skladu sa zakonom;
- osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u sportu, u skladu sa zakonom;
- stara se o sprovođenju kulturne politike na teritoriji AP Vojvodine, osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove od pokrajinskog značaja u oblasti kulture i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti kulture, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

10. Zdravstvena i socijalna zaštita

- osniva ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom i aktom Vlade;
- osniva ustanove socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom i aktom Vlade;
- utvrđuje poslove i uređuje druga pitanja od značaja za rad pokrajinskog fonda za zdravstveno osiguranje kao organizacione jedinice republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu, u skladu sa zakonom;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u socijalnoj zaštiti porodice, dece, omladine i starih, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

11. Javno informisanje na pokrajinskom nivou

- obezbeđuje rad javnih glasila od pokrajinskog značaja na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti javnog informisanja u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

12. Razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja

- putem kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji, opremanju i razvoju infrastrukture koja čini javnu svojinu lokalne samouprave i autonomne pokrajine na teritoriji AP Vojvodine;
- putem kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji i opremanju značajnih građevinskih objekata;
- vrši poslove od pokrajinskog značaja koja se tiču javne svojine u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

13. Nadležnosti u drugim oblastima

- stara se o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava na teritoriji AP Vojvodine i utvrđuje dodatna prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, u skladu sa zakonom;
- ostvaruje saradnju s crkvama i verskim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine i pomaže njihove delatnosti koje vrše u javnom interesu, u skladu sa zakonom;
- stara se o ostvarivanju mera u vezi sa ravnopravnošću polova u organima AP Vojvodine, u skladu sa zakonom;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

Poveravanje nadležnosti

Član 28.

AP Vojvodina može pokrajinskom skupštinskom odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svoje izvorne nadležnosti.

Pokrajinski upravni okruzi

Član 29.

S ciljem vršenja određenih poslova pokrajinske uprave van mesta sedišta pokrajinskih organa uprave osnivaju se pokrajinski upravni okruzi, u skladu sa Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinskom skupštinskom odlukom osnovaće se sedam pokrajinskih upravnih okruga.

Pokrajinski upravni okruzi osnovaće se u: Subotici, Somboru, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici.

IV ORGANI AP VOJVODINE

1. SKUPŠTINA AP VOJVODINE

Položaj

Član 30.

Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ AP Vojvodine koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Nadležnost

Član 31.

Skupština:

- donosi i menja Statut;
- donosi pokrajinske skupštinske odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaključke i druge akte;
- bira, razrešava, usmerava i kontroliše rad Pokrajinske vlade;
- razmatra redovne i vanredne izveštaje o radu Pokrajinske vlade;
- donosi programske, razvojne i planske dokumente, u skladu sa zakonom i programskim, razvojnim i planskim dokumentima Republike Srbije;
- donosi budžet i završni račun;
- odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine u skladu sa zakonom;
- raspisuje pokrajinski referendum;
- zaključuje sporazume sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država u skladu sa zakonom;
- donosi pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru i prestanku mandata i položaju poslanika i pokrajinsku skupštinsku odluku o izbornim jedinicama;
- pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima AP Vojvodine koja nisu uređena zakonom;
- propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih propisa;
- bira i razrešava predsednika i potpredsednike Skupštine, predsednika, potpredsednike i članove Pokrajinske vlade, predsednike i članove radnih tela Skupštine, generalnog sekretara Skupštine i druge funkcionere organa koje ona osniva;
- bira pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, uređuje njegove nadležnosti i način njihovog ostvarivanja pokrajinskom skupštinskom odlukom;
- osniva fondove, odnosno banku u cilju razvoja AP Vojvodine;
- donosi akt o osnivanju, nadležnostima i uređenju agencija, javnih preduzeća i ustanova AP Vojvodine i uređuje prava, dužnosti i položaj zaposlenih lica u njima koja nisu uređena zakonom;
- predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština Republike Srbije;
- donosi poslovnik o radu Skupštine;
- vrši druge poslove određene zakonom i Statutom.

Sastav Skupštine

Član 32.

Skupština ima 120 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Izbor i prestanak mandata poslanika, srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i obrazovanje izbornih jedinica uređuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa zakonom.

Izbor poslanika i konstituisanje Skupštine

Član 33.

Izbore za poslanike raspisuje predsednik Skupštine, 90 dana pre isteka mandata Skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Prvu sednicu Skupštine zakazuje predsednik Skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate.

Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika.

Potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika prestaje mandat prethodnog saziva Skupštine.

Položaj poslanika

Član 34.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.

Mandat poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Skupštini i traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata poslanika tog saziva Skupštine.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje se koje funkcije i dužnosti predstavljaju sukob interesa, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Skupština može, u slučaju vanrednog ili ratnog stanja, odlučiti da se mandat poslanika produži dok takvo stanje traje, odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor novih poslanika.

Zaštita poslanika

Član 35.

Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednicama Skupštine i radnih tela.

Predsednik i potpredsednici Skupštine

Član 36.

Skupština ima predsednika i jednog ili više potpredsednika, koje bira iz reda poslanika.

Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine, raspisuje izbore za poslanike, potpisuje akte koje je donela Skupština i vrši druge poslove određene Statutom i poslovnikom o radu Skupštine.

Potpredsednik Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti i obavlja druge poslove određene poslovnikom o radu Skupštine.

Način i postupak predlaganja, izbor predsednika i potpredsednika i određivanje broja potpredsednika uređuje se poslovnikom o radu Skupštine.

Predsednik i potpredsednik biraju se većinom od ukupnog broja poslanika.

Radno telo za nacionalnu ravnopravnost

Član 37.

Skupština obrazuje radno telo za nacionalnu ravnopravnost.

Izbor, nadležnost i način rada radnog tela za nacionalnu ravnopravnost uređuje se poslovnikom o radu Skupštine.

Način odlučivanja

Član 38.

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika:

- o donošenju i promeni Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovođenje Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
- o izboru i razrešenju pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana;

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika:

- o prevremenom prestanku mandata Skupštine;
- o raspisivanju pokrajinskog referenduma.
- o donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog računa;
- o izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine;
- o izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Pokrajinske vlade;
- o donošenju poslovnika o radu Skupštine;

Sednice Skupštine

Član 39.

Skupština radi na sednicama u skladu sa Statutom i poslovnikom o radu.

Prevremeni prestanak mandata

Član 40.

Skupštini može prevremeno prestati mandat na predlog jedne trećine poslanika.

Odluku o prevremenom prestanku mandata Skupština donosi većinom glasova od ukupnog broja poslanika, na sednici koja se mora održati u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga.

Ako Skupština ne donese odluku o prevremenom prestanku mandata potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za prevremeni prestanak mandata pre isteka roka od 180 dana.

Odluku o prevremenom prestanku mandata Skupštine donosi predsednik Skupštine ako se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Skupštine ne izabere Pokrajinska vlada.

Nakon prevremenog prestanka mandata Skupštine predsednik Skupštine raspisuje izbore za poslanike.
Skupštini ne može prevremeno prestati mandat za vreme ratnog ili vanrednog stanja.

Skupština kojoj je prevremeno prestao mandat vrši samo tekuće i neodložne poslove određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Pravo predlaganja

Član 41.

Pravo predlaganja pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština imaju: svaki poslanik, Pokrajinska vlada, najmanje 10.000 birača ili Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman iz svoje nadležnosti.

Pokrajinski referendum

Član 42.

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donesu građani u AP Vojvodini na pokrajinskom referendumu.

Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30.000 birača.

Odluku donetu na pokrajinskom referendumu proglašava Skupština.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik o radu Skupštine

Član 43.

O Skupštini se donosi pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Skupštine uređuje se poslovnikom o radu Skupštine.

2. POKRAJINSKA VLADA

Položaj i odgovornost

Član 44.

Pokrajinska vlada je izvršni organ AP Vojvodine.

Rad Pokrajinske vlade usmerava Skupština.

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Nadležnost

Član 45.

Pokrajinska vlada:

- izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druge opšte akte Skupštine;
- izvršava zakone ako je za to ovlašćena;
- donosi pokrajinske uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka, za koje je ovlašćena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom;
- obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu, u skladu sa zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;
- predlaže Skupštini budžet i završni račun;
- predlaže Skupštini programske, razvojne i planske dokumente i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
- predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druge opšte akte;
- postavlja i razrešava pokrajinske funkcionere koje ne bira i razrešava Skupština;
- usmerava i usklađuje rad pokrajinskih organa uprave i vrši nadzor nad njihovim radom;
- nadzire rad privrednih društava i ustanova koje vrše javna ovlašćenja i druge poslove u pitanjima od pokrajinskog značaja, a čiji je osnivač AP Vojvodina;
- upravlja i raspolaže javnom svojinom AP Vojvodine, u skladu sa zakonom, o čemu redovno izveštava Skupštinu;
- na zahtev Skupštine, nadležnog radnog tela ili predsednika Skupštine daje mišljenje o predlogu pokrajinskih skupštinskih odluka ili drugog opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač;
- ako Skupština ne može da se sastane donosi opšte akte i preduzima mere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i u drugim vanrednim situacijama, radi otklanjanja tih vanrednih situacija, u skladu sa zakonom;
- predlaže Skupštini zaključivanje sporazuma sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država;
- podnosi redovan godišnji izveštaj o radu Skupštini, a na njen zahtev i vanredne izveštaje o radu;
- donosi poslovnik o radu Pokrajinske vlade;
- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Sastav Pokrajinske vlade

Član 46.

Pokrajinsku vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i članovi Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade vodi i usklađuje rad Pokrajinske vlade u skladu sa smernicama Skupštine, predstavlja Pokrajinsku vladu, potpisuje akte koje ona donosi, stara se o primeni poslovnika o radu Pokrajinske vlade i vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

Članovi Pokrajinske vlade su za svoj rad i za stanje u oblasti iz svog delokruga odgovorni Skupštini, Pokrajinskoj vladi i predsedniku Pokrajinske vlade.

Nespojivost funkcija

Član 47.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade ne može biti poslanik u Skupštini.

Poslaniku koji bude izabran za predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade prestaje poslanički mandat.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa Ustavom i zakonom, određuje se koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u sukobu s položajem predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade.

Izbor Pokrajinske vlade

Član 48.

Kandidata za predsednika Pokrajinske vlade predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslaničkih grupa.

Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade predlaže kandidate za jednog ili više potpredsednika i za članove Pokrajinske vlade.

Skupština istovremeno odlučuje o izboru predsednika, potpredsednika i članova Pokrajinske vlade.
Skupština bira predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Početak i prestanak mandata Pokrajinske vlade

Član 49.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade počinje da teče danom polaganja zakletve pred Skupštinom.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana: razrešenjem predsednika Pokrajinske vlade, ostavkom predsednika Pokrajinske vlade ili prevremenim prestankom mandata Skupštine.
Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo tekuće i neodložne poslove do izbora nove Pokrajinske vlade, određene pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Članu Pokrajinske vlade mandat prestaje pre isteka vremena na koju je izabran: konstatovanjem ostavke, ako je Skupština razreši na predlog predsednika Pokrajinske vlade, razrešenjem predsednika Pokrajinske vlade ili ostavkom predsednika Pokrajinske vlade.

Razrešenje predsednika Pokrajinske vlade

Član 50.

Predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade može podneti najmanje 30 poslanika.

Predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade razmatra se na prvoj narednoj sednici Skupštine koja se zakazuje u roku od sedam dana. Nakon okončanja rasprave glasa se o predlogu za razrešenje.

Skupština je prihvatila predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade ako je za njega glasalo više od polovine ukupnog broja poslanika.

Ako Skupština razreši predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine je dužan da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novi sastav Pokrajinske vlade u roku od 60 dana od razrešenja predsednika Pokrajinske vlade, Skupštini prestaje mandat i raspisuju se izbori.

Ako Skupština ne usvoji predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za razrešenje pre isteka roka od 180 dana.

Ostavka predsednika Pokrajinske vlade

Član 51.

Predsednik Pokrajinske vlade može podneti ostavku Skupštini.

Predsednik Pokrajinske vlade podnosi ostavku predsedniku Skupštine i istovremeno o njoj obaveštava javnost.

Skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatuje ostavku predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine pokreće postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novi sastav Pokrajinske vlade u roku od 60 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade, Skupštini prestaje mandat i raspisuju se izbori.

Ostavka i razrešenje člana Pokrajinske vlade

Član 52.

Član Pokrajinske vlade može podneti ostavku predsedniku Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade dostavlja podnetu ostavku predsedniku Skupštine koja je konstatuje na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Pokrajinske vlade može da predloži Skupštini razrešenje člana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sednici razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Pokrajinske vlade.

Odluka o razrešenju člana Pokrajinske vlade donosi se većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Članu Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku mandat prestaje danom konstatacije ostavke, a članu Pokrajinske vlade koji je razrešen, danom donošenja odluke o razrešenju.

Položaj i ovlašćenja člana Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku ili je podnet predlog za njegovo razrešenje, do prestanka mandata uređuju se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Predsednik Pokrajinske vlade, po prestanku mandata članu Pokrajinske vlade predlaže kandidata za novog člana Pokrajinske vlade.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i u postupku ostavke i razrešenja potpredsednika Pokrajinske vlade.

Zaštita predsednika, potpredsednika i člana Pokrajinske vlade

Član 53.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje izneto na sednici Pokrajinske vlade, sednici Skupštine i za glasanje na sednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik o radu Pokrajinske vlade

Član 54.

O Pokrajinskoj vladi donosi se pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Pokrajinske vlade uređuje se poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

3. POKRAJINSKA UPRAVA

Položaj pokrajinske uprave

Član 55.

Pokrajinska uprava je samostalna i poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom, a za svoj rad odgovorna je Pokrajinskoj vladi i Skupštini.

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije.

Naziv i delokrug rada pokrajinskih organa uprave određuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Pokrajinskim sekretarijatom rukovodi član Pokrajinske vlade, a pokrajinskim posebnim upravnim organizacijama direktor koga postavlja Pokrajinska vlada.

Unutrašnje uređenje pokrajinskih organa uprave i drugih pokrajinskih organizacija i službi propisuje Pokrajinska vlada.

Pojedinačni akti i radnje pokrajinskih organa uprave i organizacija kojima su poverena ovlašćenja, moraju biti zasnovani na zakonu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

Nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave obavljaju organi državne uprave i Pokrajinska vlada u skladu sa zakonom i Statutom.

Protiv konačnih pojedinačnih akata pokrajinske uprave kojima se odlučuje o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu obezbeđuje se sudska zaštita, u skladu sa Ustavom i zakonom.

4. POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN

Član 56.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman (u daljem tekstu: ombudsman) je nezavisan i samostalan organ AP Vojvodine koji štiti prava građana i vrši nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina, u vezi sa njihovim postupanjem u izvršavanju odluka i drugih pravnih akata AP Vojvodine.

Ombudsman štiti prava građana posebno od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa pokrajinske uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina.

Ombudsman štiti prava građana od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa gradske i opštinske uprave u vršenju poslova koje im je AP Vojvodina poverila iz svoje izvorne nadležnosti.

Ombudsmana bira i razrešava Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Ombudsman ima zamenike čiji se broj, uslovi za izbor, način izbora i nadležnosti uređuju pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Ombudsman i njegovi zamenici za svoj rad odgovorni su Skupštini.

O ombudsmanu donosi se pokrajinska skupštinska odluka.

V FINANSIRANjE AP VOJVODINE

Budžet autonomne pokrajine

Član 57.

AP Vojvodina ima budžet u kome se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju nadležnosti AP Vojvodine.

Budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije.

Tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristiće se za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prihodi autonomne pokrajine

Član 58.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.
Vrsta i visina izvornih prihoda AP Vojvodine i učešće AP Vojvodine u delu prihoda Republike Srbije određuju se zakonom, u skladu sa Ustavom.

VI USAGLAŠENOST POKRAJINSKIH PRAVNIH AKATA, OBJAVLjIVANjE I STUPANjE NA SNAGU

Usaglašenost pravnih akata

Član 59.

Statut je najviši pravni akt AP Vojvodine koji mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pokrajinske uredbe i drugi opšti akti Pokrajinske vlade, pokrajinske uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina, moraju biti saglasni sa Statutom, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim opštim aktima Skupštine.

Pojedinačni akti pokrajinskih organa uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina, moraju biti saglasni sa Statutom, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim opštim aktima Skupštine i Pokrajinske vlade.

Pojedinačni akti organa jedinice lokalne samouprave u vršenju poslova koje im je poverila AP Vojvodina moraju biti saglasni sa Statutom, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim opštim aktima Skupštine.

Objavljivanje

Član 60.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti Skupštine, kao i pokrajinske uredbe i drugi opšti akti Pokrajinske vlade objavljuju se u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", pre stupanja na snagu.

Akti Pokrajinske vlade, izuzev akata iz stava 1. ovog člana, i akti pokrajinskih organa uprave objavljuju se kada je to tim aktima predviđeno.

Akti iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuju se na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine. U slučaju neusaglašenosti, merodavan je tekst objavljen na srpskom jeziku.

Stupanje na snagu

Član 61.

Pokrajinska skupštinska odluka i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.
Akti iz stava 1. ovog člana mogu da stupe na snagu i danom objavljivanja ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

VII PROMENA STATUTA

Predlog za promenu Statuta

Član 62.

Predlog za promenu Statuta mogu podneti: najmanje jedna trećina od ukupnog broja poslanika, Pokrajinska vlada i najmanje 40.000 birača.

O predlogu za promenu Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Utvrđivanje akta o promeni Statuta

Član 63.

Ako Skupština usvoji predlog za promenu Statuta, pristupa se izradi, odnosno razmatranju akta o promeni Statuta.

Skupština utvrđuje predlog akta o promeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja saglasnosti.

Nakon dobijanja saglasnosti Narodne skupštini Republike Srbije, Skupština donosi akt o promeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Za sprovođenje Statuta doneće se pokrajinska skupštinska odluka.

Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Član 65.

Statut stupa na snagu, osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE pokrajinE VOJVODINE

Novi Sad, 22. maj 2014. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)