Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV, číslo 20/2014)

Podľa článku 185 odsek 2 Ústavy Srbskej republiky (vestník Službeni glasnik Republike Srbije číslo 98/2006) a Uznesenia o poskytnutí predbežného súhlasu Národného zhromaždenia Srbskej republiky  (vestník Službeni glasnik Republike Srbije číslo 54/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 22. mája 2014 vynieslo

ŠTATÚT
AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Autonómna pokrajina Vojvodina

Článok 1

Autonómna pokrajina Vojvodina (ďalej: AP Vojvodina) je autonómne územné spoločenstvo Srbskej republiky, v ktorom občania uskutočňujú právo na pokrajinskú autonómiu, v súlade s ústavou a zákonom.

AP Vojvodina je neodlučiteľnou časťou Srbskej republiky, v ktorej sa pestujú európske zásady a hodnoty.

Právny status AP Vojvodiny

Článok 2

AP Vojvodina je právnická osoba.

Zhromaždenie AP Vojvodiny pokrajinským parlamentným uznesením určuje orgán AP Vojvodiny, ktorý zastupuje AP Vojvodinu ako právnickú osobu a pritom vykonáva práva a povinnosti, ktoré má AP Vojvodina ako zakladateľka verejných podnikov a ustanovizní a iných organizácií, v súlade so zákonom.

Územie AP Vojvodiny

Článok 3

Územie AP Vojvodiny utvárajú územia jednotiek lokálnych samospráv určené zákonom.

Územie AP Vojvodiny sa môže meniť, v súlade s ústavou a zákonom.

Právo na pokrajinskú autonómiu

Článok 4

Právo na pokrajinskú autonómiu majú občania AP Vojvodiny, v súlade s ústavou.

Uskutočňovanie práva na pokrajinskú autonómiu

Článok 5

Občania AP Vojvodiny svoje právo na pokrajinskú autonómiu uskutočňujú  priamo, národnou iniciatívou a referendom, a prostredníctvom svojich slobodne zvolených predstaviteľov, v súlade s ústavou a zákonom.

Rovnoprávnosť občanov a národnostná rovnoprávnosť

Článok 6

Občania AP Vojvodiny sú rovnoprávni v uskutočňovaní svojich práv, bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnostnú príslušnosť, spoločenský pôvod, narodenie, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, majetkový stav, kultúru, jazyk, vek a psychické alebo telesné postihnutie, v súlade s ústavou a zákonom.

AP Vojvodina  v medziach svojich práv a povinností  prispieva k uskutočňovaniu ústavou zaručenej plnej rovnoprávnosti  Maďarov, Slovákov, Chorvátov, Čiernohorcov, Rumunov, Rómov, Bunjevcov, Rusínov, Macedóncov a príslušníkov iných počtom menších národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktoré v nej žijú, s príslušníkmi srbského národa.

Viacjazyčnosť, viackultúrnosť a sloboda vierovyznania

Článok 7

Viacjazyčnosť, viackultúrnosť a sloboda vierovyznania sú hodnoty osobitného významu pre AP Vojvodinu.

AP Vojvodina  v medziach svojich právomocí podnecuje a podporuje zachovávanie a vývoj viacjazyčnosti a kultúrneho dedičstva národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, ktoré v nej žijú a osobitnými opatreniami a aktivitami podporuje vzájomnú znalosť a rešpektovanie jazykov, kultúr a vierovyznaní v AP Vojvodine.

Uskutočňovanie rodovej rovnosti

Článok 8

AP Vojvodina sa stará o uskutočňovanie rovnoprávnosti žien a mužov, v súlade so zákonom.

Symboly AP Vojvodiny

Článok 9

AP Vojvodina ustaľuje svoje symboly a spôsob ich používania podľa ústavy.

Symboly AP Vojvodiny sú vlajka a erb.

Vlajka AP Vojvodiny pozostáva z troch farieb, červenej, modrej a bielej, orientovaných vodorovne, v pomere 1:8:1. V strede modrého poľa sú zoradené do kruhu tri hviezdy žltej farby.

Erb AP Vojvodiny je štít pozostávajúci z troch polí, dvoch zvislých a jedného vodorovného, na ktorých sú umiestnené historické erby Báčky, Banátu a Sriemu, pozorujuc  zľava napravo. Vo zvislom poli je vľavo umiestnený historický erb Báčky – Apoštol Pavel, na belasej, kráľovsky modrej, farbe stojí bosonohý na zelenom poli, zahalený hnedým plášťom, so zlatou svätožiarou okolo hlavy a drží v pravej ruke meč bielej farby so zlatou rukoväťou a záštitami pre ruku, otočený dolu, a v ľavej ruke drží knihu s čiernymi obálkami. Vo zvislom pravom poli je umiestnený erb Banátu – na červenom poli je vzpriamene umiestnený zlatý lev, obrátený vpravo, so šabľou v pravej labe. Vo vodorovnom poli je historický erb Sriemu – v belasom, kráľovsky modrom, poli tri strieborné pruhy – rieky Bosut, Sáva a Dunaj, pod druhým pruhom na zelenom poli oddychuje jeleň, so zlatým obojkom okolo krku a za ním rastie cyprus.
Tradičné symboly AP Vojvodiny sú:

- Vlajka AP Vojvodiny je tradičná trikolóra s vodorovnými poliami rovnakej výšky červenej, modrej a bielej farby, zhora nadol. Pomer vlajky je 3:2 (dĺžka ku výške).

- Erb AP Vojvodiny je tradičný erb z roku 1848, s červeným štítom, na ktorom je strieborný kríž medzi štyrmi zlatými kresadlami, okrajmi otočenými ku kolmému kolu kríža. Štít lemuje otvorený veniec pozostávajúci zo žaluďového konárika z ľavej strany a  olivového konárika z pravej strany prirodzených farieb, ktoré sú dolu zviazané modrou stuhou. Štít leži na vojvodskom plášti s tromi záhybmi, ktoré visia spod zatvorenej vojvodskej koruny, rozdelenej na dve časti, ktorá pokrýva stredný záhyb plášťa.

Určité otázky v súvislosti s výzorom a používaním symbolov a tradičných symbolov sa upravujú pokrajinským parlamentným uznesením.   

Mesto Nový Sad – sídlo pokrajinských orgánov

Článok 10

Mesto Nový Sad je administratívne centrum AP Vojvodiny, v ktorom je sídlo pokrajinských orgánov.

Pokrajinským parlamentným uznesením sa môže určiť, že sídlo určitých orgánov AP Vojvodiny bude mimo Mesta Nový Sad.

Verejné vlastníctvo AP Vojvodiny

Článok 11

Spôsob užívania,  nakladania a iné otázky súvisiace s verejným vlastníctvom AP Vojvodiny – pokrajinským vlastníctvom sa upravujú zákonom, v súlade s ústavou.

Vo verejnom vlastníctve AP Vojvodiny sú veci, ktoré podľa zákona používajú orgány AP Vojvodiny, ustanovizne a verejné podniky, ktorých je ona zakladateľkou a iné hnuteľné a nehnuteľné veci, v súlade so zákonom.

Orgán, ktorý rozhoduje o spravovaní a nakladaní s verejným vlastníctvom AP Vojvodiny sa určil štatútom.

Pokrajinské verejné právne zastupiteľstvo zastupuje AP Vojvodinu v konaní o ochrane záujmov a vlastníckych práv.

Poľnohospodárska pôda

Článok 12

Obrábateľná poľnohospodárska pôda, prírodné rarity, vedecké, kultúrne a historické dedičstvo majú osobitnú ochranu, podľa zákonom určených podmienok a právnych aktov AP Vojvodiny.

Poľnohospodárska, lesná a vodná pôda slúžia verejnému blahu.

Poľnohospodárska pôda nemože meniť svoj účel, vyjmúc výnimočných, zákonom a pokrajinským parlamentným uznesením určených prípadov, ak je to nevyhnutné pre uspokojenie nevyhnutných potrieb spoločnosti, ktoré sa iným spôsobom nemôžu uspokojiť.

Ochrana životného prostredia

Článok 13

AP Vojvodina zabezpečuje podmienky na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, podniká opatrenia na znemožňovanie a odstraňovanie škodlivých následkov, ktoré ohrozujú život a zdravie ľudí a upravuje iné otázky pokrajinského významu, v súlade so zákonom.

Rozvoj AP Vojvodiny

Článok 14

AP Vojvodina upravuje otázky pokrajinského významu v súvislosti s ekonomickým, vzdelávacím, kultúrnym a turistickým rozvojom a stará sa o rovnomerný rozvoj na svojom území, v súlade so zákonom.

Spolupráca s jednotkami lokálnej samosprávy

Článok 15

AP Vojvodina vo výkone úkonov zo svojej príslušnosti uskutočňuje spoluprácu a koordináciu s jednotkami lokálnej samosprávy na svojom území.

Spolupráca so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami

Článok 16

AP Vojvodina spolupracuje  s územnými spoločenstvami a inými formami autonómie iných štátov v medziach zahraničnej politiky Srbskej republiky a so záväzkom dodržiavania jej územnej jednoty a právneho zriadenia.  

AP Vojvodina uzaviera dohody so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov, v súlade so zákonom.

AP Vojvodina môže byť členkou európskych a svetových združení regiónov.

V rámci diplomaticko-konzulárneho zastupiteľstva Srbskej republiky sa môže na žiadosť AP Vojvodiny zriadiť osobitná jednotka, v súlade so zákonom, ktorá bude zastupovať, propagovať a zveľaďovať hospodárske, vzdelávacie a turistické kapacity AP Vojvodiny.

Ustanovizne AP Vojvodiny

Článok 17

V medziach svojich ústavou a zákonom určených právomocí AP Vojvodina zakladá ustanovizne v oblasti vzdelávania, študentského a žiackeho štandardu, vedy, kultúry, telovýchovy, zdravotnej ochrany, sociálnej ochrany a v iných oblastiach, v súlade so zákonom.

Ochrana pokrajinskej autonómie

Článok 18

Zhromaždenie AP Vojvodiny alebo Pokrajinská vláda, v medziach svojich práv a povinností, určených ústavou a štatútom, majú právo na odvolanie ústavnému súdu, ak sa individuálnym aktom alebo úkonom štátneho orgánu alebo orgánu jednotky lokálnej samosprávy znemožňuje výkon právomocí AP Vojvodiny.

Zhromaždenie AP Vojvodiny alebo Pokrajinská vláda môžu začať konanie na posúdenie ústavnosti alebo zákonnosti zákona a iného normatívneho aktu Srbskej republiky alebo normatívneho aktu jednotky lokálnej samosprávy, ktorým sa porušuje právo na pokrajinskú autonómiu.

Ak konanie z odseku 1 a 2 tohto článku začala Pokrajinská vláda, je povinná po začatí konania upovedomiť o tom Zhromaždenie AP Vojvodiny.

Právne a iné akty AP Vojvodiny

Článok 19

Orgány AP Vojvodiny vynášajú právne a iné akty:

- štatút ako najvyšší právny akt AP Vojvodiny,
- pokrajinské parlamentné uznesenia o otázkach, ktoré sú priamo, na základe ústavy, v príslušnosti  AP Vojvodiny alebo ktoré sa zákonom určili ako otázky pokrajinského významu,
- pokrajinské vyhlášky,
- uznesenia,
- deklarácie,
- rezolúcie,
- odporúčania,
- rokovacie poriadky,
- pravidlá,
- pokyny,
- nariadenia,
- rozhodnutia,
- závery a iné právne akty.

II. USKUTOČŇOVANIE ĽUDSKÝCH A MENŠINOVÝCH PRÁV

Osobitné opatrenia na podporovanie pôrodnosti, zamestnávania a práce

Článok 20

AP Vojvodina osobitnými opatreniami podporuje pôrodnosť, zamestnávanie a prácu matiek s maloletými deťmi a osamelých rodičov.

Dodatočné práva národnostných menšín - národnostných spoločenstiev

Článok 21

V súlade s ústavou, podľa zákona, sa pokrajinskými predpismi môžu ustanoviť dodatočné práva národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

Zastúpenie príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Článok 22

V pokrajinských orgánoch a službách, ktoré zakladá AP Vojvodina, sa pri zamestnávaní prihliada na národnostné zloženie obyvateľstva a zodpovedajúce zastúpenie  príslušníkov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, v súlade s ústavou a zákonom.  

V prípade jestvovania podstatnejšieho nepomerného zastúpenia príslušníkov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev v pokrajinských orgánoch a službách, ktoré zakladá AP Vojvodina, Pokrajinská vláda je povinná podniknúť osobitné opatrenia a aktivity, akými sú osobitné programy štipendovania a školenia praktikantov a iné opatrenia a aktivity.

Osobitné opatrenia a aktivity z odseku 2 tohto článku trvajú, kým jestvuje podstatnejšie nepomerné zastúpenie s tým, že ony nemôžu ohroziť prácu v pokrajinských orgánoch a službách, ktoré zakladá AP Vojvodina, ani všeobecné podmienky zamestnávania v nich.

Inštitučná forma samosprávy a zachovania identity príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Článok 23

Inštitučná forma, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje právo na samosprávu v určitých oblastiach spoločenského života, dôležitých pre zachovanie identity príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, sa určila ústavou a zákonom.

Príslušníci národnostných menšín - národnostných spoločenstiev prostredníctvom zvolených národnostných rád uskutočňujú právo na samosprávu v kultúre,  vzdelávaní, informovaní a úradnom používaní jazykov a písem, v súlade so zákonom.

AP Vojvodina môže previesť, čiastočne alebo v úplnosti, zakladateľské práva k vzdelávacím a kultúrnym ustanovizniam, ktorých je zakladateľkou, na národnostné rady národnostných menšín, v súlade so zákonom.

AP Vojvodina vo svojom rozpočte zabezpečuje prostriedky na činnosť národnostných rád národnostných menšín so sídlom na svojom území, v súlade so zákonom a pokrajinským parlamentným uznesením.

Úradné jazky a písma

Článok 24

Okrem srbského jazyka a cyrilského písma sa v orgánoch AP Vojvodiny rovnoprávne úradne používa aj maďarský, slovenský, chorvátsky, rumunský a rusínsky jazyk a ich písma, v súlade so zákonom.

V medziach svojich oprávnení orgány AP Vojvodiny podnikajú opatrenia z dôvodu dôsledného uskutočňovania zákonom určeného úradného používania jazykov a písem národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

III. PRÍSLUŠNOSTI AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 25

AP Vojvodina prostredníctvom svojich orgánov:

- vynáša štatút a uznáša sa na jeho zmenách,
- vynáša pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty, ktorými  upravuje otázky pokrajinského významu, v súlade so zákonom,
- uskutočňuje pokrajinské parlamentné uznesenia a vynáša predpisy o ich uskutočňovaní,
- uskutočňuje zákony a vynáša predpisy o ich uskutočňovaní, ak sa tak určilo zákonom,
- upravuje voľbu, organizáciu a činnosť orgánov, agentúr, verejných podnikov a ustanovizní, ktorých je zakladateľkou,
- určuje jazyky národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktoré sa úradne používajú v práci pokrajinských orgánov, v súlade so zákonom,
- upravuje práva, povinnosti a postavenie zvolených, menovaných, dosadených a zamestnaných osôb v pokrajinských orgánoch, v súlade so zákonom,
- obstaráva a spracúva štatistické údaje pokrajinského významu,
- predpisom určuje priestupky za porušovanie pokrajinských predpisov,
- vypisuje pokrajinské referendum,
- vynáša plán a program rovnomerného hospodárskeho rozvoja AP Vojvodiny, v súlade so zákonom a rozvojovým plánom Srbskej republiky,
- rozhoduje o používaní pôvodných príjmov,
- rozhoduje o svojom zadlžovaní, v súlade so zákonom,
- vynáša rozpočet a účtovnú závierku,
- zakladá organizácie, agentúry, verejné podniky a ustanovizne, fondy, obchodné subjekty a  dohliada na ich prácu,
- ustanovuje pokrajinské uznania a odmeny fyzickým a právnickým osobám,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu, v súlade so zákonom a štatútom.

Spolupráca s republikovými orgánmi a jednotkami lokálnej samosprávy

Článok 26

V uskutočňovaní právomocí orgány AP Vojvodiny uskutočňujú spoluprácu s republikovými orgánmi a orgánmi jednotiek lokálnej samosprávy.

Článok 27

AP Vojvodina je príslušná vykonávať nasledujúce úkony:

1. Územné plánovanie

- vynáša regionálny územný plán, územné plány osobitného účelu a upravuje iné otázky územného plánovania pokrajinského významu, v súlade so zákonom.

2. Regionálny rozvoj

- vynáša strategické a iné dokumenty v súvislosti s regionálnym rozvojom, v súlade s hospodárskou  politikou a stratégiou regionálneho rozvoja Srbskej republiky,
- zakladá fondy, resp. banku za účelom rozvoja AP Vojvodiny, v súlade so zákonom a štatútom,
- zakladá organizácie, ktoré sa zaoberajú uvádzaním rovnomerného regionálneho rozvoja,
- vyvíja administratívne kapacity pokrajinskej správy  z dôvodu úspešného používanie štruktúrnych a kohéznych fondov Európskej únie.

3. Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, vodné hospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a rybolov

- zúčastňuje sa v uskutočňovaní agrárnej politiky a opatrení na rozvoj vidieka, v súlade so stratégiou rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Srbskej republiky,
- zriaďuje osobitný rozpočet, fondy alebo iné formy organizovania, do ktorých sa usmerňujú prostriedky z oblasti poľnohospodárstva, v súlade so zákonom,
- zakladá hmotné rezervy AP Vojvodiny,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v súlade so zákonom,
- vynáša vodohospodárske podklady pre AP Vojvodinu, v súlade s vodohospodárskymi podkladmi Srbskej republiky,
- vynáša program rozvoja lesníctva na území AP Vojvodiny a upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti lesníctva, v súlade so zákonom,
- vynáša a uskutočňuje riadne a mimoriadne ochranné opatrenia proti vonkajším a vnútorným vodám a dohliada na ne, v súlade so schválenými plánmi AP Vojvodiny a Srbskej republiky,
- upravuje otázky pokrajinského významu v oblasti poľovníctva, v súlade so zákonom,
- upravuje otázky pokrajinského významu v oblasti rybolovu, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

4. Cestovný ruch, pohostinstvo, kúpele a liečebne

- zakladá organizácie na zveľaďovanie a vývoj cestovného ruchu,
- zakladá bane a liečebne, v súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu Srbskej republiky,
- upravuje používanie minerálnych a termálnych vôd, balneologických a klimatických zdrojov, v súlade so zákonom,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti cestovného ruchu, pohostinstva, baní a liečební, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

5. Ochrana životného prostredia

- vynáša program ochrany životného prostredia, v súlade s programom Srbskej republiky,
- vynáša plán a program spravovania prírodných zdrojov a statkov, v súlade so strategickými dokumentmi Srbskej republiky,
- vykonáva kontrolu nad užívaním a ochranou prírodných zdrojov a statkov,
- vyhlasuje určité územie za chránený prírodný výtvor a predpisom určuje ochranné opatrenia, v súlade so zákonom,
- vykonáva systematické monitorovanie činiteľov životného prostredia so sledovaním a odhadom vývoja znečistenia životného prostredia,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti ochrany životného prostredia, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

6. Priemysel a remeslá

- vynáša plán a program rovnomerného hospodárskeho rozvoja AP Vojvodiny, v súlade rozvojovým plánom Srbskej republiky,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti priemyslu a remesiel, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.  

7. Cestná, riečna a železničná doprava a úprava ciest

- spravuje verejné cesty II. triedy na území AP Vojvodiny, pre ktorých spravovanie nie je príslušná Srbská republika, ani lokálna samospráva, v súlade so zákonom,
- spravuje splavné cesty na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v cestnej, riečnej a železničnej doprave, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.  

8. Usporadúvanie veľtrhov a iných hospodárskych podujatí

- upravuje veľtrhy a iné hospodárske  podujatia pokrajinského významu, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

9. Osveta, šport a kultúra

- upravuje otázky pokrajinského významu v predškolskom, základnom, stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní, v súlade so zákonom,  
- upravuje otázky pokrajinského významu v oblasti vzdelania dospelých, v súlade so zákonom,
- upravuje otázky pokrajinského významu v oblasti žiackeho a študentského štandardu, v súlade so zákonom,  
- upravuje otázky pokrajinského významu v zabezpečovaní uskutočňovania práva na vzdelávanie v materinskom jazyku príslušníkom národnostných menšín – národnostných spoločenstiev na území AP Vojvodiny na všetkých úrovniach vzdelávania, v súlade so zákonom,
- zakladá ustanovizne  predškolského, základného a stredoškolského vzdelania na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
- podniká opatrenia a aktivity, ktorých cieľom je zveľaďovanie spoločenského postavenia mladých a utvorenie predpokladov pre uskutočnenie ich potrieb a záujmov, v súlade so zákonom,
- zakladá organizácie na výkon športových činností významných pre AP Vojvodinu a upravuje iné otázky pokrajinského významu v športe, v súlade so zákonom,
- stará sa o uskutočňovanie kultúrnej politiky na území AP Vojvodiny, zakladá archívy, múzeá, knižnice, divadlá, ústavy a iné ustanovizne pokrajinského významu v oblasti kultúry a upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti kultúry, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

10. Zdravotná a sociálna ochrana

- zakladá ustanovizne sekundárnej a terciárnej zdravotnej ochrany na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom a aktom vlády,
- zakladá ustanovizne sociálnej ochrany na území AP Vojvodiny, v súlade so zákonom a aktom vlády,
- ustaľuje úkony a upravuje iné otázky dôležité pre prácu pokrajinského fondu zdravotného poistenia, ako organizačné jednotky republikového fondu pre zdravotné poistenie a upravuje iné otázky pokrajinského významu v zdravotníctve, v súlade so zákonom,
- upravuje otázky pokrajinského významu v sociálnej ochrane rodiny, detí, mladých a starých, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony, určené zákonom, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

11. Verejné informovanie na pokrajinskej úrovni

- zabezpečuje činnosť verejnoprávnych médií pokrajinského významu v jazykoch národnostných menšín – národnostných  spoločenstiev na území AP Vojvodiny,
- upravuje iné otázky pokrajinského významu v oblasti verejného informovania, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná alebo poverená príslušnosť.

12. Rozvoj infraštruktúry a kapitálové vklady

- prostredníctvom kapitálových vkladov sa zúčastňuje vo výstavbe, vybavovaní a rozvoji infraštruktúry, ktorá je verejným vlastníctvom lokálnej samosprávy a autonómnej pokrajiny na území AP Vojvodiny,
- prostredníctvom kapitálových vkladov sa zúčastňuje vo výstavbe a vybavovaní významných stavebných objektov,
- vykonáva úkony pokrajinského významu súvisiace s verejným vlastníctvom, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná  alebo poverená príslušnosť.

13. Príslušnosti v iných oblastiach

- stará sa o uskutočňovanie ľudských a menšinových práv na území AP Vojvodiny a  určuje dodatočné práva národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade so zákonom,
- uskutočňuje spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami na území AP Vojvodiny a podporuje ich činnosti, ktoré vykonávajú vo verejnom záujme, v súlade so zákonom,
- stará sa o uskutočňovanie opatrení v súvislosti s rodovou rovnosťou v orgánoch AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
- vykonáva iné úkony zo zákona, ktoré sú jej pôvodná  alebo poverená príslušnosť.

Delegovanie právomocí

Článok 28

AP Vojvodina môže pokrajinským parlamentným uznesením poveriť jednotkám lokálnej samosprávy výkon jednotlivých úkonov zo svojej pôvodnej príslušnosti.

Pokrajinské správne obvody

Článok 29

Z dôvodu výkonu určitých úkonov pokrajinskej správy mimo sídla pokrajinských orgánov správy sa zakladajú pokrajinské správne obvody, v súlade so štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením.

Na území AP Vojvodiny sa pokrajinským parlamentným uznesením založí sedem pokrajinských správnych obvodov.

Pokrajinské správne obvody sa založia:  v Subotici, Sombore, Kikinde, Vršci, Pančeve, Zreňanine a  Sriemskej Mitrovici.

IV. ORGÁNY AP VOJVODINY

1. ZHROMAŽDENIE AP VOJVODINY

Postavenie

Článok 30

Zhromaždenie AP Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie) je najvyšší orgán AP Vojvodiny, ktorý vykonáva normatívne a iné funkcie, v súlade s ústavou, zákonom a štatútom.

Príslušnosť

Článok 31

Zhromaždenie:

- vynáša a mení štatút,
- vynáša pokrajinské parlametné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania, závery a iné akty,
- volí, uvoľňuje z funkcie, usmerňuje a kontroluje prácu Pokrajinskej vlády,
- prerokúva pravidelné a mimoriadne správy o práci Pokrajinskej vlády,
- vynáša programové, rozvojové a plánovacie dokumenty, v súlade so zákonom a programovými, rozvojovými a plánovacími dokumentmi Srbskej republiky,
- vynáša rozpočet a účtovnú závierku,
- uznáša sa o zadlžovaní AP Vojvodiny, v súlade so zákonom,
- vypisuje pokrajinské referendum,
- uzaviera dohody so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov, v súlade so zákonom,
- vynáša pokrajinské parlamentné uznesenie o voľbe a zániku mandátu a statusu poslanca a pokrajinské parlamentné uznesenie o volebných jednotkách,
- pokrajinským parlamentným uznesením upravuje práva, povinnosti a postavenie zvolených, menovaných, dosadených a zamestnaných osôb v orgánoch AP Vojvodiny, ktoré sa neupravili zákonom,
- predpisom určuje priestupky za porušovanie pokrajinských predpisov,
- volí a uvoľňuje z funkcie predsedu a podpredsedov zhromaždenia, predsedu, podpredsedov a členov Pokrajinskej vlády, predsedov a členov pracovných telies zhromaždenia, generálneho tajomníka zhromaždenia a iných funkcionárov orgánov, ktoré zakladá,
- volí pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana, upravuje jeho príslušnosti a spôsob ich uskutočňovania pokrajinským parlamentným uznesením,
- zakladá fondy, resp. banku z dôvodu rozvoja AP Vojvodiny,
- vynáša akt o založení, príslušnostiach a úprave agentúr, verejných podnikov a ustanovizní AP Vojvodiny a upravuje práva, povinnosti a postavenie zamestnaných osôb v nich, ktoré sa neupravili zákonom,
- navrhuje zákony, iné predpisy a normatívne akty, ktoré vynáša Národné zhromaždenie Srbskej republiky,
- vynáša rokovací poriadok zhromaždenia,
- vykonáva iné úkony určené zákonom a štatútom.

Zloženie zhromaždenia

Článok 3

Zhromaždenie má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním.

Voľba a zánik mandátu poslancov, pomerné zastúpenie národnostných menšín – národnostných  spoločenstiev a zriadenie volebných jednotiek sa upravujú pokrajinským parlametným uznesením, v súlade so zákonom.

Voľba poslancov a ustanovenie zhromaždenia

Článok 33

Voľby poslancov vypisuje predseda zhromaždenia  90 dní pred uplynutím mandátu zhromaždenia tak, že sa voľby ukončia v nasledujúcich 60 dňoch.

Prvé zasadnutie zhromaždenia zvoláva predseda zhromaždenia predchádzajúceho zloženia tak,  že sa zasadnutie uskutoční najneskôr 30 dní po dni vyhlásenia konečných výsledkov volieb.

Zhromaždenie na prvom zasadnutí potvrdzuje poslanecké mandáty.

Zhromaždenie je ustanovené potvrdením mandátov dvoch tretín poslancov.

Potvrdením mandátov dvoch tretín poslancov zaniká mandát predchádzajúceho zloženia zhromaždenia.

Postavenie poslancov

Článok 34

Mandát poslancov zhromaždenia trvá štyri roky.

Mandát  poslancov začína plynúť dňom potvrdenia mandátov v zhromaždení a trvá štyri roky, resp. po zánik mandátu poslancov toho zloženia zhromaždenia.

Pokrajinským parlamentým uznesením sa určí, ktoré funkcie a povinnosti sú konfliktom záujmu, v súlade s ústavou a zákonom.

Zhromaždenie sa môže v  prípade mimoriadneho alebo vojnového stavu uzniesť, že sa mandát poslancov predĺži, kým taký stav trvá, resp. kým sa neutvoria podmienky na voľbu nových poslancov.

Ochrana poslancov

Článok 35

Poslanec nemôže byť trestne zodpovedný,  zadržaný alebo trestaný pre vyjadrenú mienku alebo hlasovanie na zasadnutiach zhromaždenia a pracovných telies.

Predseda a podpredsedovia zhromaždenia

Článok 36

Zhromaždenie má predsedu a jedného alebo viacerých podpredsedov,  ktorých volí spomedzi poslancov.

Predseda zhromaždenia zastupuje zhromaždenie v krajine a  zahraničí, predsedá zasadnutiam zhromaždenia a vedie ich, vypisuje voľby poslancov, podpisuje akty vynesené zhromaždením a vykonáva iné úkony určené štatútom a rokovacím poriadkom zhromaždenia.

Podpredseda pomáha predsedovi zhromaždenia vykonávať  jeho funkciu, zastupuje predsedu v prípade jeho zaneprázdnenosti a vykonáva iné úkony z rokovacieho poriadku o práci zhromaždenia.

Spôsob a postup navrhovania,  voľba predsedu a podpredsedu a určovanie počtu podpredsedov sa upravujú rokovacím poriadkom zhromaždenia.

Predseda a podpredseda sa volia väčšinou celkového počtu poslancov.

Pracovné teleso pre národnostnú rovnoprávnosť

Článok 37

Zhromaždenie zriaďuje pracovné teleso pre národnostnú rovnoprávnosť.

Voľba, príslušnosť a spôsob práce pracovného telesa pre národnostnú rovnoprávnosť sa upravujú rokovacím poriadkom zhromaždenia.

Spôsob rozhodovania

Článok 38

Zhromadženie sa uznáša väčšinou hlasov na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina celkového počtu poslancov, ak sa štatútom neurčila osobitná väčšina.

Zhromaždenie sa uznáša dvojtretinovou väčšinou hlasov celkového počtu poslancov:

- o vynesení a zmene štatútu,
- o vynesení pokrajinského parlamentného uznesenia o uskutočnení štatútu,
- o vynesení pokrajinského parlamentného uznesenia o symboloch AP Vojvodiny,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie pokrajinského ochrancu občanov - ombudsmana.

Zhromaždenie  sa uzáša väčšinou hlasov celkového počtu poslancov:

- o  predčasnom zániku mandátu zhromaždenia,
- o vypísaní pokrajinského referenda,
- o vynesení rozpočtu AP Vojvodiny a schválení účtovnej závierky,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie predsedu a podpredsedov zhromaždenia,
- o voľbe a uvoľnení z funkcie predsedu, podpredsedov a členov Pokrajinskej vlády,
- o vynesení rokovacieho poriadku o práci zhromaždenia.

Zasadnutia zhromaždenia

Článok 39

Zhromaždenie pracuje na zasadnutiach, v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom.

Predčasný zánik mandátu

Článok 40

Zhromaždeniu môže predčasne zaniknúť mandát na návrh jednej tretiny poslancov.

Uznesenie o predčasnom zániku mandátu zhromaždenie vynáša väčšinou hlasov celkového počtu poslancov, na zasadnutí, ktoré sa musí uskutočniť za 15 dní po dni podania návrhu.

Ak zhromaždenie nevynesie uznesenie o predčasnom zániku mandátu, podpisovatelia návrhu nemôžu podať nový návrh na predčasný zánik mandátu pred uplynutím 180-dňovej lehoty.

Uznesenie o predčasnom zániku mandátu zhromaždenia vynesie predseda zhromaždenia, ak sa za 90 dní po dni ustanovenia zhromaždenia nezvolí Pokrajinská vláda.

Po predčasnom zániku mandátu zhromaždenia predseda zhromaždenia vypisuje voľby poslancov.

Zhromaždeniu nemôže predčasne zaniknúť mandát počas vojnového alebo mimoriadneho stavu.

Zhromaždenie, ktorému predčasne zanikol mandát vykonáva len bežné a neodročiteľné úkony, určené zákonom a pokrajinským parlamentným uznesením.

Právo navrhovať

Článok 41

Právo navrhovať pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty, ktoré vynáša zhromaždenie majú: každý poslanec, Pokrajinská vláda, najmenej 10 000 voličov alebo pokrajinský ochranca občanov – ombudsman zo svojej príslušnosti.

Pokrajinské referendum

Článok 42

Zhromadženie sa môže uzniesť, že o jednotlivých otázkach z jeho príslušnosti rozhodnutie vynesú občania AP Vojvodiny na pokrajinskom referende.  

Zhromaždenie je povinné vypísať pokrajinské referendum, ak žiadosť o jeho vypísanie odovzdá najmenej 30 000 voličov.

Uznesenie vynesené na referende vyhlasuje zhromaždenie.

Pokrajinské parlamentné uznesenie  a rokovací poriadok zhromaždenia

Článok 43

O zhromaždení sa vynáša pokrajinské parlamentné uznesenie.

Spôsob práce zhromaždenia sa upravuje rokovacím poriadkom zhromaždenia.

2. POKRAJINSKÁ VLÁDA

Postavenie a zodpovednosť

Článok 44

Pokrajinská vláda je výkonný orgán AP Vojvodiny.

Prácu Pokrajinskej vlády usmerňuje zhromaždenie.

Pokrajinská vláda zodpovedá zhromaždeniu za svoju prácu.

Príslušnosť

Článok 45

Pokrajinská vláda:

- uskutočňuje pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty zhromaždenia,
- uskutočňuje zákony, ak je tým oprávnená,
- vynáša pokrajinské vyhlášky a iné normatívne akty na uskutočňovanie zákonov a pokrajinských parlamentných uznesení, pre ktoré je oprávnená zákonom alebo pokrajinským parlamentným uznesením,
- zriaďuje odborné a iné služby na výkon úkonov zo svojej pôsobnosti, v súlade so zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením,
- navrhuje zhromaždeniu rozpočet a účtovnú závierku,
- navrhuje zhromaždeniu programové, rozvojové a plánovacie dokumenty a podniká opatrenia na ich uskutočňovanie,
- navrhuje zhromaždeniu pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty,
- dosadzuje a uvoľňuje z funkcie pokrajinských funkcionárov, ktorých nevolí a a uvoľňuje z funkcie zhromaždenie,
- usmerňuje a zlaďuje prácu pokrajinských orgánov správy a dohliada na ich prácu,
- dohliada na prácu obchodných subjektov a ustanovizní, ktoré vykonávajú verejné oprávnenia a iné úkony v otázkach pokrajinského významu, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
- spravuje verejné vlastníctvo AP Vojvodiny a nakladá s ním, v súlade so zákonom, o čom pravidelne informuje zhromaždenie,
- na žiadosť zhromaždenia, príslušného pracovného telesa alebo predsedu zhromaždenia poskytuje mienku k návrhu pokrajinských parlamentných uznesení alebo iného normatívneho aktu, ktorý zhromaždeniu odovzdal iný navrhovateľ
- ak sa zhromaždenie nemôže stretnúť, vynáša normatívne akty a podniká opatrenia z príslušnosti zhromaždenia v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych situácií z dôvodu odstránenia tých mimoriadnych situácií, v súlade so zákonom,
- navrhuje zhromaždeniu uzavretie dohôd so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov,
- podáva pravidelnú výročnú správu o práci zhromaždeniu a na jeho žiadosť aj mimoriadne správy o práci,
- vynáša rokovací poriadok Pokrajinskej vlády,
- vykonáva iné úkony určené zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením.

Zloženie Pokrajinskej vlády

Článok 46

Pokrajinská vláda pozostáva z predsedu, jedného alebo viacerých podpredsedov a členov Pokrajinskej vlády.

Predseda Pokrajinskej vlády vedie a zlaďuje prácu pokrajinskej vlády, v súlade so smernicami zhromaždenia, zastupuje pokrajinskú vládu, podpisuje akty, ktoré ona vynáša, stará sa o uplatňovanie rokovacieho poriadku o práci Pokrajinskej vlády a vykonáva iné úkony určené štatútom, pokrajinským parlamentným uznesením a rokovacím poriadkom Pokrajinskej vlády.

Členovia Pokrajinskej vlády za svoju prácu a  stav v oblasti zo svojej pôsobnosti zodpovedajú zhromaždeniu, Pokrajinskej vláde a predsedovi Pokrajinskej vlády.

Nezlučiteľnosť funkcií

Článok 47

Predseda, podpredseda a člen Pokrajinskej vlády nemôžu byť poslancom v Zhromaždení.

Ak bol poslanec zvolený za predsedu, podpredsedu a člena Pokrajinskej vlády, jeho poslencký mandát zanikne.

Pokrajinským parlamentným uznesením, v súlade s ústavou a zákonom, sa určuje, ktoré iné funkcie, úkony alebo súkromné záujmy sú v konflikte s postavením predsedu, podpredsedu a člena pokrajinskej vlády.

Voľba Pokrajinskej vlády

Článok 48

Kandidáta na predsedu Pokrajinskej vlády navrhuje predseda zhromaždenia, keď si vypočuje mienku predstaviteľov poslaneckých skupín.

Kandidát na predsedu pokrajinskej vlády navrhuje kandidátov na jedného alebo viacerých podpredsedov a na členov Pokrajinskej vlády.

Zhromaždenie súčasne rozhoduje o voľbe predsedu, podpredsedov  a členov Pokrajinskej vlády.

Zhromaždenie volí predsedu, podpredsedov a členov Pokrajinskej vlády väčšinou hlasov celkového počtu poslancov.

Začiatok a zánik mandátu Pokrajinskej vlády

Článok 49

Mandát Pokrajinskej vlády trvá po uplynutie mandátu zhromaždenia, ktoré ju zvolilo.

Mandát Pokrajinskej vlády začína plynúť dňom zloženia sľubu pred zhromaždením.

Mandát Pokrajinskej vlády zanikne pred uplynutím doby, do ktorej bola zvolená: uvoľnením z funkcie  predsedu Pokrajinskej vlády, demisiou predsedu Pokrajinskej vlády alebo predčasným zánikom mandátu zhromaždenia.

Pokrajinská vláda, ktorej zanikol mandát môže vykonávať len bežné a neodročiteľné úkony po voľbu novej pokrajinskej vlády, určené pokrajinským parlamentným uznesením.

Členovi Pokrajinskej vlády zanikne mandát pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený: konštatovaním demisie, ak ho zhromaždenie uvoľní z funkcie na návrh predsedu Pokrajinskej vlády, uvoľnením predsedu Pokrajinskej vlády alebo demisiou predsedu Pokrajinskej vlády.

Uvoľnenie z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády

Článok 50

Návrh na uvoľnenie z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády môže podať najmenej 30 poslancov.

Návrh na uvoľnenie z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády sa prerokúva na prvom nasledujúcom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa zvolávala v sedemdňovej lehote. Po ukončení rozpravy sa hlasuje o návrhu na uvoľnenie z funkcie.

Zhromaždenie schválilo návrh na uvoľnenie z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády, ak zaň hlasovala viac ako polovica celkového počtu poslancov.

Ak zhromaždenie uvoľní z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády, predseda zhromaždenia je povinný začať konanie na voľbu novej Pokrajinskej vlády.

Ak zhromaždenie nezvolí nové zloženie Pokrajinskej vlády za 60 dní po uvoľnení z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády, Zhromaždeniu zanikne mandát a vypisujú sa voľby.

Ak zhromaždenie neschváli návrh na uvoľnenie z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády, podpisovatelia návrhu nemôžu podať nový návrh na uvoľnenie z funkcie pred uplynutím 180-dňovej lehoty.

Demisia predsedu Pokrajinskej vlády

Článok 51

Predseda Pokrajinskej vlády môže podať demisiu zhromaždeniu.

Predseda Pokrajinskej vlády podáva demisiu predsedovi zhromaždenia a súčasne o nej informuje verejnosť.

Zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí konštatuje demisiu, bez rozpravy.

Pokrajinskej vláde zanikne mandát dňom konštatácie demisie predsedu Pokrajinskej vlády.

Ak zhromaždenie konštatuje demisiu predsedu Pokrajinskej vlády,  predseda zhromaždenia začne postup voľby novej Pokrajinskej vlády.

Ak zhromaždenie nezvolí nové zloženie Pokrajinskej vlády za 60 dní po dni konštatácie demisie predsedu Pokrajinskej vlády, zhromaždeniu zanikne mandát a vypisujú sa voľby.

Demisia a uvoľnenie z funkcie člena Pokrajinskej vlády

Článok 52

Člen Pokrajinskej vlády môže podať demisiu predsedovi Pokrajinskej vlády.

Predseda Pokrajinskej vlády doručuje podanú demisiu predsedovi zhromaždenia, ktoré ju konštatuje na prvom nasledujúcom zasadnutí.

Predseda Pokrajinskej vlády môže navrhnúť zhromaždeniu uvoľnenie z funkcie člena Pokrajinskej vlády.

Zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí prerokúva návrh na uvoľnenie člena Pokrajinskej vlády a hlasuje o ňom.

Uznesenie o uvoľnení z funkcie člena Pokrajinskej vlády sa vynáša väčšinou hlasov celkového počtu poslancov.

Členovi Pokrajinskej vlády, ktorý podal demisiu, mandát zanikne dňom konštatácie demisie a členovi Pokrajinskej vlády, ktorý je uvoľnený, dňom vynesenia uznesenia o uvoľnení.

Postavenie a právomoci člena Pokrajinskej vlády, ktorý podal demisiu alebo bol podaný návrh na jeho uvoľnenie, sa po zánik mandátu upravujú pokrajinským parlamentným uznesením.

Predseda Pokrajinskej vlády po zániku mandátu člena Pokrajinskej vlády navrhuje kandidáta na nového člena Pokrajinskej vlády.

Ustanovenia tohto článku sa obdobne uplatňujú aj na postup demisie a uvoľnenia z funkcie  podpredsedu Pokrajinskej vlády.

Ochrana predsedu, podpredsedu a člena Pokrajinskej vlády

Článok 53

Predseda, podpredseda a člen Pokrajinskej vlády nezodpovedajú za mienku vyjadrenú na zasadnutí Pokrajinskej vlády, zasadnutí zhromaždenia a za hlasovanie na zasadnutí Pokrajinskej vlády.

Pokrajinské parlamentné uznesenie a rokovací poriadok pokrajinskej vlády

Článok 54

O Pokrajinskej vláde sa vynáša pokrajinské parlamentné uznesenie.

Spôsob práce Pokrajinskej vlády sa upravuje rokovacím poriadkom Pokrajinskej vlády.

3. POKRAJINSKÁ SPRÁVA

Postavenie pokrajinskej správy

Článok 55

Pokrajinská správa je samostatná, úkony zo svojej príslušnosti vykonáva v súlade s ústavou, zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením, a za svoju prácu zodpovedá Pokrajinskej vláde a zhromaždeniu.

Úkony pokrajinskej správy vykonávajú pokrajinské sekretariáty a pokrajinské osobitné správne organizácie.

Názov a pôsobnosť pokrajinských orgánov správy sa upravujú pokrajinským parlamentným uznesením.

Úkony pokrajinskej správy a počet pokrajinských orgánov správy sa určujú pokrajinským parlamentným uznesením.

Pokrajinský sekretariát vedie člen Pokrajinskej vlády, a pokrajinskú osobitnú správnu organizáciu riaditeľ, ktorého dosadzuje Pokrajinská vláda.

Vnútornú úpravu pokrajinských orgánov správy a iných pokrajinských organizácií  a služieb predpisom stanovuje Pokrajinská vláda.

Individuálne akty a úkony pokrajinských orgánov správy a organizácií, ktorým sa poverili oprávnenia, musia spočívať na zákone a pokrajinskom parlamentnom uznesení.

Dohľad na prácu pokrajinských orgánov správy vykonávajú orgány štátnej správy a Pokrajinská vláda, v súlade so zákonom a štatútom.

Proti konečným individuálnym aktom pokrajinskej správy, ktorými sa rozhoduje o práve, povinnosti alebo na zákone spočívajúcom záujme sa zabezpečuje súdna ochrana, v súlade s ústavou a zákonom.

4. POKRAJINSKÝ OCHRANCA OBČANOV - OMBUDSMAN

Článok 56

Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman (ďalej: ombudsman) je nezávislý a samostatný orgán AP Vojvodiny, ktorý ochraňuje práva občanov a dohliada na prácu pokrajinských orgánov správy, verejných podnikov a ustanovizní, ktoré vykonávajú správne a verejné oprávnenia, a ktorých zakladateľka je AP Vojvodina, v súvislosti s ich konaním pri uskutočňovaní uznesení a iných právnych aktov AP Vojvodiny.

Ombudsman ochraňuje práva občanov zvlášť proti porušeniam spôsobeným nezákonným, neúčelným a neúčinným konaním orgánov pokrajinskej správy, verejných podnikov a ustanovizní,  ktoré vykonávajú správne a verejné oprávnenia, a ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina.

Ombudsman ochraňuje práva občanov proti porušeniam spôsobeným nezákonným, neúčelným a neúčinným konaním orgánov mestskej a obecnej správy vo výkone úkonov, ktoré im AP Vojvodina poverila zo svojej pôvodnej príslušnosti.

Ombudsmana volí a uvoľňuje z funkcie zhromaždenie väčšinou hlasov  celkového počtu poslancov.

Ombudsman má zástupcov, ktorých počet, podmienky voľby, spôsob voľby a príslušnosti sa upravujú pokrajinským parlamentným uznesením.

Ombudsman a jeho zástupcovia zodpovedajú za svoju prácu zhromaždeniu.

O  ombudsmanovi sa vynáša pokrajinské parlamentné uznesenie.

V. FINANCOVANIE AP VOJVODINY

Rozpočet autonómnej pokrajiny

Článok 57

AP Vojvodina má rozpočet, v ktorom sa uvádzajú všetky výdavky a príjmy,  ktorými sa financujú príslušnosti AP Vojvodiny.

Rozpočet AP Vojvodiny  je najmenej 7% vzhľadom na rozpočet Srbskej republiky.

Tri sedminy rozpočtu AP Vojvodiny  sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov.

Príjmy autonómnej pokrajiny

Článok 58

AP Vojvodina má pôvodné príjmy, ktorými financuje svoje  príslušnosti, v súlade s ústavou a zákonom.

Druh a výška pôvodných príjmov AP Vojvodiny a účasť AP Vojvodiny v časti príjmov Srbskej republiky sa určujú  zákonom, v súlade s ústavou.

VI. ZLADENOSŤ POKRAJINSKÝCH PRÁVNYCH AKTOV, UVEREJŇOVANIE A NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Zladenosť právnych aktov

Článok 59

Štatút je najvyšší právny akt AP Vojvodiny, ktorý musí byť zladený s ústavou a zákonom.

Pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty zhromaždenia musia byť zladené so štatútom.

Pokrajinské vyhlášky a iné normatívne akty pokrajinskej vlády, pokrajinskej správy, verejných podnikov a ustanovizní, ktoré vykonávajú správne a verejné oprávnenia, ktorých zakladateľka je AP Vojvodina,  musia byť zladené so štatútom,  pokrajinskými parlamentnými uzneseniami a inými normatívnymi aktmi zhromaždenia.

Individuálne akty pokrajinských orgánov správy, verejných podnikov a ustanovizní, ktoré vykonávajú správne a verejné oprávnenia, a ktorých zakladateľka je AP Vojvodina, musia byť zladené so štatútom, pokrajinskými parlamentnými uzneseniami a inými normatívnymi aktmi zhromaždenia a Pokrajinskej vlády.

Individuálne akty orgánov jednotiek lokálnej správy vo výkone úkonov, ktoré im poverila AP Vojvodina, musia byť zladené so štatútom, pokrajinskými parlamentnými uzneseniami a inými normatívnymi aktmi zhromaždenia.

Uverejňovanie

Článok 60

Štatút, pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty zhromaždenia, ako aj pokrajinské vyhlášky a iné normatívne akty pokrajinskej vlády sa uverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Akty pokrajinskej vlády, vyjmúc aktov z odseku 1 tohto článku, a akty pokrajinských orgánov správy sa uverejňujú, ak sa to týmito aktmi určilo.

Akty z odseku 1 a 2 tohto článku sa uverejňujú vo všetkých jazykoch, ktoré sa úradne používajú v práci orgánov AP Vojvodiny. V prípade nezladenosti je rozhodujúci text uverejnený v srbskom jazyku.

Nadobudnutie účinnosti

Článok 61

Pokrajinské parlamentné uznesenie a iné normatívne akty nadobúdajú účinnosť najskôr ôsmym dňom po dni uverejnenia.

Akty z odseku 1 tohto článku môžu nadobudnúť účinnosť aj dňom uverejnenia, ak sú na to osobitne opodstatnené dôvody, určené pri ich vynesení.

VII. ZMENA ŠTATÚTU

Návrh na zmenu štatútu

Článok 62

Návrh na zmenu štatútu môžu podať: najmenej jedna tretina  celkového počtu poslancov, Pokrajinská vláda a  najmenej 40 000 voličov.

O návrhu na zmenu štatútu rozhoduje zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov celkového počtu poslancov.

Ustaľovanie aktu o zmene štatútu

Článok 63

Ak zhromaždenie schváli návrh na zmenu štatútu, začína sa s vypracovaním, resp. rozoberaním aktu o zmene štatútu.

Zhromaždenie ustaľuje návrh aktu o zmene štatútu dvojtretinovou väčšinou hlasov  celkového počtu poslancov a doručuje ho Národnému zhromaždeniu Srbskej republiky na udelenie súhlasu.

Po udelení súhlasu Národného zhromaždenia Srbskej republiky zhromaždenie vynáša akt o zmene štatútu dvojtretinovou väčšinou hlasov celkového počtu poslancov.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Na uskutočňovanie štatútu sa vynesie pokrajinské parlamentné uznesenie.

Pokrajinské parlamentné uznesenie o uskutočňovaní štatútu vynáša zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov celkového počtu poslancov.

Článok 65

Štatút nadobúda účinnosť ôsmym dňom po dni uverejnenia  v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 22. mája 2014

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor  v.r.
(Pásztor István, s.k.)