Statutul Provinciei Autonome Voivodina

("Bul. oficial al P.A.Voivodina" nr. 20/2014)

În baza articolului 185 alineatul 2 din Constituţia Republicii Serbia ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", numărul 98/2006) şi Hotărârea privind avizarea prealabilă a Adunării Republicii Serbia ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", numărul 54/2014),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina în şedinţa ţinută pe data de 22 mai 2014,  a adoptat

STATUTUL
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Provincia Autonomă Voivodina

Articolul 1

Provincia Autonomă Voivodina (în continuare: P.A. Voivodina) este comunitate teritorială autonomă a Republicii Serbia în care cetăţenii îşi exercită dreptul la autonomie provincială în conformitate cu Constituţia şi legea.

Provincia Autonomă Voivodina este parte inseparabilă a  Republicii Serbia, în care se cultivă principiile şi valorile europene.

Statutul juridic al P.A. Voivodina

Articolul 2

P.A. Voivodina are statut de persoană juridică.

Adunarea P.A. Voivodina, prin hotărârea Adunării Provinciei, desemnează organul P.A. Voivodina care va reprezenta P.A. Voivodina în calitate de persoană juridică şi care va exercita drepturile şi obligaţiile pe care P.A. Voivodina le are ca fondator al întreprinderilor şi instituţiilor publice în conformitate cu legea.

Teritoriul Provinciei Autonome

Articolul 3

Teritoriul P.A. Voivodina îl constituie teritoriile unităţilor autoguvernărilor locale, stabilite de lege.

Teritoriul P.A. Voivodina poate fi schimbat în conformitate cu Constituţia şi legea.

Dreptul la autonomia provincială

Articolul 4

Drept la autonomie provincială au cetăţenii din P.A. Voivodina, în conformitate cu Constituţia.

Exercitarea dreptului la autonomia provincială

Articolul 5

Cetăţenii P.A. Voivodina îşi exercită dreptul la autonomia provincială în mod nemijlocit, prin iniţiativă populară sau referendum şi prin reprezentanţii lor liber aleşi, în conformitate cu Constituţia şi legea.

Egalitatea cetăţenilor în drepturi şi egalitatea naţională în drepturi

Articolul 6

Cetăţenii din P.A. Voivodina sunt egali în drepturi în exercitarea drepturilor, indiferent de rasă, sex, apartenenţa naţională, originea socială, naştere, confesiune, convingerea politică sau de altă convingere, situaţia materială, cultură, limbă, vârstă şi deficienţe fizice sau psihice, în conformitate cu Constituţia şi legea.

P.A. Voivodina în cadrul drepturilor şi îndatoririlor sale contribuie la exercitarea egalităţii  în drepturi, garantate prin Constituţie, a maghiarilor, slovacilor, croaţilor, muntenegrenilor, românilor, romilor, bunievţilor, rutenilor, macedonienilor şi a reprezentanţilor altor minorităţi naţionale – comunităţi naţionale numeric mai mici, care  trăiesc în ea, cu reprezentanţii poporului sârb.

Multilingvismul, multiculturalismul şi libertatea confesiunii

Articolul 7

Multilingvismul, multiculturalismul şi libertatea confesiunii prezintă valori de interes deosebit pentru P.A.Voivodina.

P.A. Voivodina, în cadrul atribuţiilor sale, impulsionează şi ajută păstrarea şi dezvoltarea multilingvismului şi tezaurului cultural al minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale care trăiesc în ea şi prin măsuri şi activităţi speciale ajută la cunoaşterea reciprocă şi respectarea limbilor, culturilor şi confesiunilor în P.A. Voivodina.

Exercitarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Articolul 8

P.A. Voivodina se îngrijeşte de exercitarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în conformitate cu legea.

Simbolurile P.A. Voivodina

Articolul 9

P.A. Voivodina îşi stabileşte simbolurile şi modul lor de folosire în baza Constituţiei.

Simbolurile P.A. Voivodina sunt drapelul şi stema.

Drapelul P.A. Voivodina este alcătuit din trei culori, roşie, albastră şi albă, situate orizontal în proporţie de 1:8:1. În mijlocul câmpului albastru se află trei stele de culoare galbenă aşezate în cerc.

Stema P.A. Voivodina este un scut compus din trei câmpuri, două verticale şi unul orizontal pe care sunt aşezate, privit din stânga spre dreapta, stemele istorice ale Bačkăi, Banatului şi Sremului. În câmpul vertical din stânga se află stema Bačkăi – Apostolul Pavle pe un fond albastru regal închis, stă cu picioarele goale pe un câmp verde, învelit cu o manta maron, cu aureolă de aur deasupra capului ţinând în mâna dreaptă o sabie de culoare albă cu mâner de aur şi gardele pentru mână, întoarse în jos, iar în cea stângă o carte cu coperte negre. În câmpul vertical din dreapta este stema istorică a Banatului – pe un câmp roşu este aşezat în poziţie verticală un leu de aur întors spre dreapta cu o sabie în laba dreaptă. În câmpul orizontal este stema Sremului – pe un câmp albastru regal închis, trei benzi argintii – râurile Bosut, Sava şi fluviul Dunărea, sub a doua bandă, pe un câmp verde se odihneşte un cerb cu zgardă de aur în jurul gâtului, iar în spatele lui creşte un chiparos.

Simbolurile tradiţionale ale P.A. Voivodina sunt:

- Drapelul P.A. Voivodina este tricolorul tradiţional cu câmpuri orizontale de aceeaşi înălţime, de culoare roşie, albastră şi albă, de sus în jos. Proporţia drapelului este de 3:2 (lungimea faţă de înălţime).

- Stema P.A. Voivodina este stema tradiţională din anul 1848 cu scutul roşu pe care este crucea argintie între patru amnare de aur, cu marginile întoarse spre stâlpul crucii. Scutul este înconjurat de o coroană alcătuită din, de partea stângă ghinzi, iar de partea dreaptă crenguţe de măslin în culori naturale care sunt legate în jos cu panglică albastră. Scutul stă pe o manta de voievod cu trei pliuri, care atârnă sub coroana închisă a voievodului, desfăcută în două părţi, care acoperă pliul din mijloc al mantauei.

Anumite probleme legate de aspectul şi folosirea simbolurilor şi a simbolurilor tradiţionale, se stipulează prin hotărârea Adunării Provinciei.

Oraşul Novi Sad – sediul organelor provinciale

Articolul 10

Oraşul Novi Sad  este centrul administrativ al P.A.Voivodina, în care se află sediul organelor provinciale.

Prin hotărârea Adunării Provinciei poate fi prevăzut ca sediul anumitor organe ale P.A. Voivodina să fie în afara Oraşului Novi Sad.

Proprietatea publică a P.A.  Voivodina

Articolul 11

Modul de folosire, dispunere şi alte probleme referitoare la proprietatea publică a P.A. Voivodina – proprietatea provincială, se stipulează prin lege, în conformitate cu Constituţia.

În proprietatea publică a P.A. Voivodina, sunt bunurile pe care, conform legii, le folosesc organele P.A. Voivodina, instituţiile şi întreprinderile publice  al căror fondator este, şi alte mobile şi imobile, în conformitate cu legea.

Organul care decide cu privire la administrarea şi dispunerea de proprietatea publică a P.A. Voivodina este desemnat prin Statut.

Magistratura Publică Provincială reprezintă P.A. Voivodina în procedura de protecţie a intereselor şi drepturilor patrimoniale.

Terenurile agricole

Articolul 12

Terenurile agricole arabile, rarităţile naturale, moştenirile ştiinţifice, culturale şi istorice se bucură de protecţie specială,  în condiţiile stipulate de lege şi actele juridice ale P.A. Voivodina.

Terenurile agricole, silvice şi apoase slujesc interesului obştesc.

Terenurile agricole nu-şi pot schimba destinaţia, exceptând doar cazurile prevăzute de lege şi hotărârile Adunării Provinciei, atunci când aceasta este necesar pentru satisfacerea nevoilor indispensabile ale societăţii, care nu pot fi satisfăcute într-un alt mod.

Protecţia mediului

Articolul 13

P.A. Voivodina asigură condiţii de protecţie şi avansare a mediului, preia măsuri de zădărnicire şi eliminare a consecinţelor dăunătoare care periclitează mediul şi pun în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor şi reglementează alte probleme de interes provincial, în conformitate cu legea.

Dezvoltarea Provinciei Autonome Voivodina

Articolul 14

P.A. Voivodina stipulează problemele de interes provincial referitoare la dezvoltarea  economică, instructivă, culturală şi turistică şi se îngrijeşte de dezvoltarea uniformă în teritoriul ei, în conformitate cu legea.

Cooperarea cu unităţile autoguvernării locale

Articolul 15

P.A. Voivodina, în exercitarea atribuţiilor sale, realizează cooperare şi coordonare cu unităţile autoguvernării locale din teritoriul ei.

Cooperarea cu comunităţile teritoriale corespunzătoare

Articolul 16

P.A. Voivodina coopereză cu comunităţile teritoriale şi alte forme de autonomie ale altor state în cadrul politicii externe a Republicii Serbia, cu obligaţia de respectare a unităţii ei teritoriale  şi a orânduirii de drept.

P.A. Voivodina încheie acorduri cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor state, în conformitate cu legea. 

P.A. Voivodina poate fi membru al asociaţiilor regiunilor europene şi mondiale.

În cadrul reprezentanţelor diplomatice – consulare ale Republicii Serbia, se poate înfiinţa, la solicitarea P.A. Voivodina, o unitate specială, în conformitate cu legea, care va reprezenta, promova şi avansa capacităţile economice, instructive şi turistice ale P.A. Voivodina.

Instituţiile P.A. Voivodina

Articolul 17

P.A. Voivodina înfiinţează, în cadrul atribuţiilor sale stabilite prin Constituţie şi lege, instituţii în domeniul învăţământului, nivelului de trai al elevilor şi studenţilor, ştiinţei, culturii, culturii fizice, protecţiei sanitare, protecţiei sociale şi în alte domenii, în conformitate cu legea.

Protecţia autonomiei provinciale

Articolul 18

Adunarea P.A. Voivodina sau Guvernul Provincial, în cadrul drepturilor şi îndatoririlor lor  definite în Constituţie şi Statut, au drept la recurs Curţii Constituţionale  dacă printr-un act individual sau acţiune a organului de stat, sau a organului unităţii autoguvernării locale, a fost  împiedicată exercitarea atribuţiilor P.A. Voivodina.

Adunarea P.A. Voivodina sau Guvernul Provincial pot demara procedura de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii legilor şi altor acte generale ale Republicii Serbia,  sau a actelor generale ale unităţii autoguvernării locale, prin care se lezează dreptul la autonomia provincială.

În cazul în care procedura prevăzută la alineatele 1 şi 2 ale prezentului articol a fost demarată de Guvernul Provincial, acesta este obligat să informeze Adunarea P.A. Vovodina, după demararea procedurii.

Actele juridice şi alte acte ale P.A. Voivodina

Articolul 19

Organele P.A. Voivodina adoptă acte juridice şi alte acte:

- Statutul, ca act juridic suprem al P.A. Voivodina;
- hotărâri ale Adunării Provinciei  în problemele care, în mod nemijlocit, în temeiul Constituţiei, ţin de competenţa P.A. Voivodina, sau care sunt stabilite de lege ca probleme de interes provincial,
- ordonanţe provinciale,
- hotărâri,
- declaraţii,
- rezoluţii,
- recomandări,
- regulamente,
- îndrumări,
- ordonanţe,
- decizii,
- concluzii şi alte acte .

II EXERCITAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI ALE MINORITĂŢILOR

Măsuri speciale pentru impulsionarea naşterilor, ocupării forţei de muncă şi muncă

Articolul 20

P.A. Voivodina prin măsuri speciale stimulează naşterea copiilor, ocuparea forţei de muncă şi munca mamelor cu copii minori şi a părinţilor care-şi întreţin singuri familia.

Drepturile suplimentare ale minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale

Articolul 21

În conformitate cu Constituţia, în baza legii, prin reglementări provinciale se pot stabili drepturi suplimentare ale minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale.

Reprezentarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale

Articolul 22

În organele şi serviciile provinciale pe care le înfiinţează P.A. Voivodina, cu prilejul ocupării forţei de muncă se ţine cont de componenţa naţională a populaţiei şi reprezentarea corespunzătoare a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, în conformitate cu Constituţia şi legea. 

În cazul în care există o disproporţie importantă de reprezentare a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în organele şi serviciile pe care le înfiinţează P.A. Voivodina, Guvernul Provincial este obligat să întreprindă măsuri şi activităţi speciale, cum sunt programele speciale de acordare a burselor şi instruire a stagiarilor şi alte măsuri şi activităţi.

Măsurile şi activităţile speciale prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol durează până există o reprezentare neproporţională, fără ca acestea să poată periclita activitatea în organele şi serviciile pe care le înfiinţează P.A. Voivodina şi nici condiţiile de angajare în acestea.

Forma instituţională de autonomie şi păstrare a identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale

Articolul 23

Forma instituţională prin care se exercită dreptul la autonomie în anumite domenii ale vieţii sociale, importante pentru păstrarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, este reglementat prin Constituţie şi lege.

Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, prin intermediul consiliilor naţionale alese îşi exercită dreptul la autonomie, în domeniul culturii, învăţământului, informaţiilor şi uzului oficial al limbii şi grafiei, în conformitate cu legea.

P.A. Voivodina poate transfera, parțial sau în întregime, drepturile de fondator asupra instituțiilor culturale și de învățământ al căror fondator este, asupra consiliilor naționale ale minorităților naționale, în conformitate cu legea.

P.A. Voivodina în bugetul său asigură mijloace pentru activitatea consiliilor naţionale cu sediul în teritoriul său, în conformitate cu legea şi hotărârea Adunării Provinciei.

Limbile şi grafiile oficiale

Articolul 24

Pe lângă limba sârbă şi grafia chirilică, în organele P.A. Voivodina în uz oficial în mod egal sunt şi limbile maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană şi grafiile lor, în conformitate cu legea.

În cadrul competențelor proprii, organele P.A. Voivodina preiau măsuri în vederea exercitării consecvente a uzului oficial al limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, stipulate prin lege.

III COMPETENŢELE  PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 25

P.A. Voivodina prin intermediul organelor sale:

- adoptă Statutul  şi hotărăşte asupra modificării Statutului;
- adoptă hotărâri ale Adunării Provinciei şi alte acte generale prin care, conform legii, stipulează problemele de interes provincial;
- execută hotărârile Adunării Provinciei şi adoptă reglementări pentru aplicarea lor;
- execută legile şi adoptă reglementări pentru aplicarea lor, când legea prevede aceasta;
- reglementează alegerea, organizarea şi activitatea organelor, agenţiilor, întreprinderilor publice şi instituţiilor al căror fondator este;
- stabileşte limbile minorităţilor – comunităţilor naţionale în uz oficial în activitatea organelor provinciale, în conformitate cu legea;
- reglementează statutul, drepturile şi îndatoririle persoanelor alese, numite şi desemnate şi ale angajaţilor în  organele provinciale, în conformitate cu legea;
- colectează şi prelucră datele statistice de interes provincial;
- reglementează contravenţiile şi sancţiunile contravenţionale pentru lezarea reglementărilor provinciale;
- decretează referendumul provincial;
- adoptă planul şi programul dezvoltării economice uniforme a P.A. Voivodina, în conformitate cu legea şi planul de dezvoltare a Republicii Serbia;
- decide asupra folosirii veniturilor proprii;
- decide asupra îndatorărilor  sale, în conformitate cu legea;
- adoptă bugetul şi bilanţul;
- înfiinţează organizaţii, agenţii, întreprinderi şi instituţii publice, fonduri, societăţi comerciale şi exercită control asupra activităţii lor;
- instituie distincţii şi premii provinciale pentru persoane fizice şi juridice;
- stipulează alte probleme de interes provincial, în conformitate cu legea şi Statutul.

Cooperarea cu organele republicane şi organele unităţilor autoguvernării locale

Articolul 26

În exercitarea atribuţiilor, organele P.A. Voivodina cooperează cu organele republicane şi organele unităţilor autoguvernării locale.

Articolul 27

P.A. Voivodina este competentă pentru efectuarea următoarelor activităţi:

1. Planificarea teritorială

- adoptă planul teritorial regional, planurile  teritoriale cu destinaţii speciale şi stipulează alte probleme din domeniul planificării teritoriale de interes provincial, în conformitate cu legea.

2. Dezvoltarea regională

- adoptă documente strategice şi alte documente legate de dezvoltarea regională, în conformitate cu politica economică şi strategia regională de dezvoltare a Republicii Serbia,
- înfiinţează fonduri, respectiv bancă în vederea dezvoltării P.A. Voivodina, în conformitate cu legea şi Statutul;
- înfiinţează organizaţii care se ocupă de instituirea unei dezvoltări regionale uniforme,
- avansează capacităţile administrative ale administraţiei provinciale în vederea utilizării cu succes a fondurilor structurale şi a fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.

3. Agricultura, dezvoltarea rurală, economia apelor, silvicultura, vânatul şi pescuitul

- participă la aplicarea politicii agrare şi a măsurilor dezvoltării rurale, în conformitate cu strategia de dezvoltare a agriculturii şi a dezvoltării rurale a Republicii Serbia;
- formează un buget special, fonduri sau alte forme de organizare în care se direcţionează mijloacele din domeniul agriculturii, în conformitate cu legea;
- înfiinţează rezervele de mărfuri ale P.A. Voivodina,
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în conformitate cu legea;
- adoptă amenajamentele economiei apelor pentru P.A.Voivodina în conformitate cu amenajamentele economiei apelor Republicii Serbia,
- adoptă programul de dezvoltare a silviculturii în teritoriul P.A. Voivodina şi reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul silviculturii, în conformitate cu legea;
- adoptă, aplică şi monitorizează măsurile ordinare şi extraordinare de protecţie împotriva apelor interioare şi exterioare în conformitate cu planurile adoptate de P.A. Voivodina şi Republica Serbia,
- reglementează problemele de interes provincial în domeniul vânatului, în conformitate cu legea;
- reglementează problemele de interes provincial în domeniul pescuitului, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi prevăzute de lege care țin atribuţiile ei proprii sau încredinţate.

4. Turism, domeniul hotelier, staţiuni balneare şi de tratament

- înfiinţează organizaţii pentru dezvoltarea şi avansarea  turismului,
- înfiinţează staţiuni balneare şi de tratament, în conformitate cu strategia de dezvoltare a turismului Republicii Serbia;
- reglementează folosirea apelor minerale şi termale, resurselor balneare şi climatice, în conformitate cu legea;
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul turismului, hotelelor, staţiunilor balneare şi de tratament, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege, care ţin de atribuţiile ei proprii sau încredinţate.

5. Protecţia mediului

- adoptă programul de protecţie a mediului în conformitate cu programul Republicii Serbia;
- adoptă planul şi programul de administrare a resurselor naturale şi a bunurilor în conformitate cu documentele strategice ale Republicii Serbia;
- exercită control asupra folosirii şi protecţiei resurselor şi bunurilor naturale,
- proclamă un anumit teritoriu drept bun natural protejat şi reglementează măsurile de protecţie, în conformitate cu legea,
- efectuează monitorizarea sistematică a factorilor mediului prin urmărirea şi evaluarea avansării poluării mediului,
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau  încredinţate.

6.  Industria şi meşteşugăritul

- adoptă planul şi programul de dezvoltare uniformă a P.A. Voivodina în conformitate cu planul de dezvoltare a Republicii Serbia,
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul protecţiei industriei şi meşteşugăritului, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau  încredinţate.

7. Transportul rutier, fluvial şi feroviar şi amenajarea drumurilor

- administrează drumurile publice de categoria II din teritoriul P.A. Voivodina, pentru a căror administrare nu este competentă Republica Serbia şi nici autoguvernarea locală, în conformitate cu legea;
- administrează căile navigabile de transport din teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea;
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul transportului rutier, fluvial şi feroviar, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau  încredinţate.

8.  Organizarea târgurilor şi a altor manifestaţii economice

- reglementează târgurile şi alte manifestaţii economice de interes provincial, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau  încredinţate.

9. Învăţământul, sportul şi cultura

- reglementează problemele de interes provincial în domeniul învăţământului preşcolar, elementar, mediu şi superior, în conformitate cu legea;
- reglementează problemele de interes provincial în domeniul instruirii adulţilor în  conformitate cu legea;
- reglementează problemele de interes provincial în domeniul nivelului de trai al elevilor şi studenţilor în  conformitate cu legea;
- reglementează problemele de interes provincial în domeniul asigurării exercitării dreptului la instruire în limba maternă a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina la toate nivelurile de învăţământ, în conformitate cu legea;
- înfiinţează instituţii de învăţământ preşcolar, elementar şi mediu în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea;
- preia măsuri şi activităţi care au drept scop avansarea statutului social al tinerilor şi crearea condiţiilor pentru realizarea intereselor şi nevoilor acestora, în conformitate cu legea;
- înfiinţează organizaţii pentru efectuarea activităţilor sportive de interes pentru P.A. Voivodina şi reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul sportului, în conformitate cu legea;
- se îngrijeşte de aplicarea politicii culturale în teritoriul P.A. Voivodina, înfiinţează arhive, muzee, biblioteci, teatre, institute şi alte instituţii de interes provincial în domeniul culturii, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau încredinţate.

10. Protecția sanitară și socială

- înfiinţeză instituţii de protecţie sanitară secundară şi terţială în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea şi actul Guvernului;
- înfiinţează instituţii de protecţie socială în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea şi actul Guvernului;
- stabileşte activităţile şi reglementează alte probleme de interes pentru activitatea  fondului pentru asigurarea de sănătate ca unitate organizatorică a fondului republican pentru asigurarea de sănătate şi reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul sănătăţii, în conformitate cu legea;
- reglementează probleme de interes provincial în domeniul protecţiei sociale a familiei, copiilor, tineretului şi vârstnicilor, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau încredinţate.

11. Informarea publică  la nivel provincial

- asigură activitatea mijloacelor de informare publică de interes provincial în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina;
- reglementează alte probleme de interes provincial în domeniul informării publice, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţii ei proprii sau încredinţate.

12. Dezvoltarea infrastructurii şi investiţiile capitale

- prin intermediul investiţiilor capitale participă la construirea, dotarea și dezvoltarea infrastructurii care prezintă proprietatea publică a autoguvernării locale și provinciei autonome în teritoriul P.A. Voivodina;
- prin intermediul investiţiilor capitale participă la construirea și dotarea obiectivelor de construcții importante;
- efectuează activităţi de interes provincial care se referă la proprietatea publică, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate de lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau  încredinţate.

13. Competenţe în alte domenii

- se ocupă de exercitarea drepturilor omului şi drepturilor minorităților în teritoriul P.A. Voivodina şi stabileşte drepturile suplimentare ale minorităţilor naţionale – comunităţilor etnice, în conformitate cu legea,
- realizează cooperarea cu bisericile şi comunităţile confesionale din teritoriul P.A. Voivodina şi sprijină activităţile acestora pe care le efectuează în interes public, în conformitate cu legea;
- se ocupă de realizarea măsurilor cu privire la egalitatea de şanse în organele P.A. Voivodina, în conformitate cu legea;
- efectuează alte activităţi reglementate prin lege care ţin de atribuţiile ei proprii sau încredinţate.

Încredinţarea competenţelor

Articolul 28

P.A. Voivodina poate, în baza hotărârii  Adunării Provinciei, să încredinţeze unităţilor autoguvernării locale efectuarea anumitor activităţi din competenţele proprii.

Districtele administrative provinciale

Articolul 29

Cu scopul efectuării anumitor activităţi ale administraţiei provinciale, în afara sediului organelor provinciale ale administraţiei, se înfiinţează districte administrative provinciale, în conformitate cu Statutul şi hotărârea Adunării Provinciei.

În teritoriul P.A. Voivodina, în baza hotărârii Adunării Provinciei se vor forma şapte districte administrative provinciale.

Districtele administrative provinciale se vor înfiinţa în: Subotica, Sombor, Kikinda, Vârşeţ, Panciova, Zrenianin şi Sremska Mitrovica.

IV ORGANELE P.A. VOIVODINA

1. ADUNAREA P.A. VOIVODINA

Statutul

Articolul 30

Adunarea P.A. Voivodina (în continuare: Adunarea) este organul suprem al P.A. Voivodina care exercită funcţii normative şi alte funcţii, în conformitate cu Constituţia, legea şi Statutul.

Competenţa

Articolul 31

Adunarea:

- adoptă şi modifică Statutul,
- adoptă hotărâri ale Adunării Provinciei, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii şi alte acte,
- alege, destituie, direcţionează şi controlează activitatea Guvernului Provincial,
- examinează rapoartele ordinare şi extraordinare cu privire la activitatea Guvernului Provincial,
- adoptă documente de program, de dezvoltare şi de plan, în conformitate cu legea şi documentele de program, de dezvoltare şi de plan ale Republicii Serbia;
- adoptă bugetul şi bilanţul,
- decide cu privire la îndatorarea P.A. Voivodina, în conformitate cu legea,
- decretează referendumul provincial,
- încheie acorduri cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor state, în conformitate cu legea,
- adoptă hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea şi încetarea mandatului şi statutul deputaţilor şi hotărârea Adunării Provinciei privind circumscripţiile electorale,
- în baza hotărârii Adunării Provinciei reglementează drepturile, îndatoririle şi statutul persoanelor alese, numite, desemnate şi angajate în organele P.A. Voivodina care nu sunt reglementate prin lege,
- stabileşte contravenţiile pentru lezarea reglementărilor provinciale,
- alege şi destituie preşedintele şi vicepreşedinţii Adunării, preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Guvernului Provincial, preşedintele şi membrii organismelor de lucru ale Adunării, secretarul general al Adunării şi alţi conducători ai organelor pe care ea le înfiinţează,
- alege protectorul provincial al cetăţenilor – ombudsmanul, reglementează atribuţiile acestuia și modul lor de realizare în baza hotărârii Adunării Provinciei,
- înfiinţează fonduri, respectiv banca în vederea dezvoltării P.A. Voivodina,
- adoptă actul privind înfiinţarea, competenţele şi funcţionarea agenţiilor, întreprinderilor publice şi instituţiilor P.A. Voivodina şi reglementează drepturile, îndatoririle şi statutul persoanelor angajate în acestea, care nu sunt reglementate prin lege,
- propune legi, alte reglementări și acte generale pe care le adoptă Adunarea națională a republicii Serbia;
- adoptă regulamentul privind activitatea Adunării,
- efectuează alte activităţi stabilite prin lege şi Statut.

Componenţa Adunării

Articolul 32

Adunarea are 120 de deputaţi, care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret.

Alegerea şi încetarea mandatului de deputat, reprezentarea proporţională a  minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale şi formarea circumscripţiilor electorale, sunt reglementate prin hotărârea Adunării Provinciei, în conformitate cu legea.

Alegerea deputaţilor şi constituirea Adunării

Articolul 33

Alegerile de deputaţi le decretează preşedintele Adunării, 90 de zile înainte de expirarea mandatului Adunării, astfel ca alegerile să se încheie în următoarele 60 de zile.

Prima şedinţă a Adunării o convoacă preşedintele Adunării din componenţa anterioară, astfel ca şedinţa să se ţină cel târziu 30 de zile de la data proclamării rezultatelor definitive ale alegerilor.

Adunarea la prima şedinţă validează mandatele de deputat.

Adunarea se constituie prin validarea mandatelor a două treimi din deputaţi.

Prin validarea mandatelor a două treimi din deputaţi, încetează mandatul componenţei anterioare a Adunării.

Statutul deputaţilor

Articolul 34

Mandatul deputaţilor în Adunare durează patru ani.

Mandatul deputaţilor începe pe data validării mandatului în Adunare şi durează patru ani, respectiv până la încetarea mandatelor deputaţilor componenţei respective a Adunării.

Prin hotărârea Adunării Provinciei se reglementează, în conformitate cu Constituţia şi legea, care funcţii şi îndatoriri prezintă conflict de interese.

Adunarea poate, în cazul proclamării stării de urgenţă sau a stării iminente de război, să decidă ca mandatul deputatului să se prelungească pe durata acestei situaţii, respectiv până nu se crează condiţii pentru alegerea noilor deputaţi.

Protecţia deputaţilor

Articolul 35

Deputatul nu poate fi chemat la răspundere penală, reţinut sau pedepsit din cauza părerii expuse sau acordării votului la şedinţa Adunării şi a organismelor de lucru.

Preşedintele şi vicepreşedinţii Adunării

Articolul 36

Adunarea are preşedinte şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi,  care se aleg din rândul deputaţilor.

Preşedintele Adunării reprezintă Adunarea în ţară şi străinătate, prezidează şi conduce şedinţele Adunării, decretează alegeri pentru deputaţi, semnează actele pe care le adoptă Adunarea şi efectuează alte activităţi prevăzute prin Statut şi regulamentul privind activitatea Adunării.

Vicepreşedintele Adunării îl ajută pe preşedintele Adunării în exercitarea funcţiei sale, îl înlocuieşte pe preşedinte în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor sale şi efectuează alte activităţi reglementate prin regulamentul privind activitatea Adunării.

Modul şi procedura de propunere şi alegere a preşedintelui şi vicepreşedintelui şi stabilirea numărului de vicepreşedinţi se reglementează prin regulamentul privind activitatea Adunării.

Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi atunci când pentru ei votează majoritatea din numărul total de deputaţi.

Organismul de lucru pentru egalitatea naţională în drepturi

Articolul 37

Adunarea înfiinţează organismul de lucru pentru egalitatea naţională în drepturi.

Alegerea, atribuţiile şi modul de activitate a organismului de lucru pentru egalitatea naţională în drepturi se reglementează prin regulamentul privind activitatea Adunării.

Modul de decidere

Articolul 38

Adunarea decide prin majoritatea de voturi în şedinţa la care sunt prezenţi majoritatea din numărul total de deputaţi, în cazul în care prin Statut nu este prevăzută o majoritate specială.

Adunarea decide prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total al deputaţilor privind:

- adoptarea şi modificarea Statului,
- adoptarea hotărârii Adunării Provinciei pentru aplicarea Statutului,
- adoptarea hotărârii Adunării Provinciei privind simbolurile P.A. Voivodina,
- alegerea şi destituirea Protectorului Provincial al Cetăţenilor - Ombudsmanului.

Adunarea decide prin majoritatea de voturi din numărul total de deputaţi privind:

- încetarea mandatului Adunării înainte de termen;
- decretarea referendumului provincial,
- adoptarea bugetului P.A. Voivodina şi adoptarea bilanţului,
- alegerea şi destituirea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării,
- alegerea şi destituirea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Guvernului Provincial,
- adoptarea regulamentului privind activitatea Adunării.

Şedinţele Adunării

Articolul 39

Adunarea îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, în conformitate cu Statutul şi regulamentul privind activitatea.

Încetarea mandatutului înainte de termen

Articolul 40

Adunării îi poate înceta mandatul înainte de termen la propunerea unei treimi din deputaţi.

Hotărârea privind încetarea mandatului Adunării înainte de termen se adoptă prin majoritatea de voturi din numărul total de deputaţi, în şedinţa care trebuie ţinută în termen de 15 zile de la data prezentării propunerii.

Dacă Adunarea nu adoptă hotărârea privind încetarea mandatului înainte de termen, semnatarii propunerii nu pot prezenta o altă propunere pentru încetarea mandatului înainte de termen, înainte de expirarea termenului de 180 de zile.

Hotărârea privind încetarea mandatului Adunării înainte de termen, o emite preşedintele Adunării, dacă în termen de 90 de zile de la data constituirii Adunării nu se alege Guvernul Provincial.

După încetarea mandatului Adunării înainte de termen, preşedintele Adunării decretează alegeri de deputaţi.

Adunării nu-i poate înceta mandatul în perioada stării de război sau a stării de urgenţă.

Adunarea căreia i-a încetat mandatul înainte de termen, efectuează doar activităţi curente şi care nu pot fi amânate, reglementate prin lege şi hotărârea Adunării Provinciei.

Dreptul de propunere

Articolul 41

Drept de propunere a hotărârilor Adunării Provinciei şi a altor  acte generale pe care le adoptă Adunarea au: fiecare deputat, Guvernul Provincial, deputaţii, cel puţin 10.000 de alegători sau Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul din competența sa.

Referendumul provincial

Articolul 42

Adunarea poate decide ca referitor la unele probleme din competenţa sa, hotărârea să o adopte cetăţenii din P.A. Voivodina, la referendumul provincial.

Adunarea este datoare să decreteze referendumul provincial dacă cererea pentru decretarea acestuia o prezintă cel puţin 30 000 de alegători.

Hotărârea adoptată la referendumul provincial o proclamă Adunarea.

Hotărârea Adunării Provinciei şi regulamentul privind activitatea Adunării

Articolul 43

Cu privire la Adunare se adoptă hotărârea Adunării Provinciei.

Modul de activitate a Adunării se reglementează prin regulamentul privind activitatea Adunării.

2. GUVERNUL PROVINCIAL

Statutul şi responsabilitatea

Articolul 44

Guvernul Provincial este organul executiv al P.A. Voivodina.

Activitatea Guvernului Provincial este direcţionată de către Adunare.

Guvernul Provincial, pentru activitatea sa, este responsabil Adunării.

Competenţa

Articolul 45

Guvernul Provincial:

- execută hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării,
- execută legile dacă este autorizat pentru aceasta,
- adoptă ordonanţe provinciale şi alte acte generale în vederea executării legii şi hotărârilor Adunării Provinciei, pentru care este autorizat prin lege sau hotărârea Adunării Provinciei;
- înfiinţează servicii de specialitate şi alte servicii pentru efectuarea activităţilor în sfera sa de atribuţii, în conformitate cu legea, Statutul şi hotărârea Adunării Provinciei,
- propune Adunării bugetul şi bilanţul;
- propune Adunării documente de program, de dezvoltare și de plan și preia măsuri pentru aplicarea acestora;
- propune Adunării hotărâri  ale Adunării Provinciei şi alte acte generale,
- numeşte şi destituie conducătorii șefi provinciali, pe care nu-i alege și destituie Adunarea,
- direcţionează şi conformează activitatea organelor provinciale ale administraţiei şi exercită control asupra activităţii acestora,
- supraveghează activitatea societăţilor comerciale şi a instituţiilor care efectuează autorizaţii publice sau alte activităţi de interes provincial, al căror fondator este P.A Voivodina;
- administrează şi dispune de proprietatea publică a P.A. Voivodina, în conformitate cu legea, fapt despre care informează Adunarea cu regularitate;
- la cererea Adunării, organismului de lucru competent sau a președintelui Adunării îşi dă părerea referitor la proiectele de hotărâri ale Adunării Provinciei sau la proiectul de act general pe care l-a înaintat Adunării un alt propunător;
- dacă Adunarea nu poate să se întrunească adoptă acte generale și preia măsuri din competența Adunării, în caz de calamităţi naturale şi alte situaţii extraordinare, în vederea înlăturării situațiilor extraordinare respective, în conformitate cu legea;
- propune Adunării încheierea acordurilor cu comunitățile teritoriale corespunzătoare ale altor state;
- prezintă Adunării cu regularitate raport anual privind activitatea, iar la cererea acesteia și rapoarte extraordinare privind activitatea;
- adoptă regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial;
- efectuează alte activităţi stabilite prin lege, Statut şi hotărârea Adunării Provinciei.

Componenţa Guvernului Provincial

Articolul 46

Guvernul Provincial îl constituie preşedintele, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi membrii Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial conduce și conformează activitatea Guvernului Provincial în conformitate cu direcțiile Adunării, reprezintă Guvernul Provincial, semnează acte pe care le adoptă acesta, se îngrijeşte de aplicarea regulamentului privind activitatea Guvernului Provincial şi efectuează alte activităţi reglementate prin Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial.

Membrii Guvernului Provincial  sunt responsabili, pentru activitatea lor şi situaţia în domeniul din sfera de atribuţii pentru care sunt responsabili, Adunării, Guvernului Provincial și preşedintelui Guvernului Provincial.

Incompatibilitatea funcţiei

Articolul 47

Președintele, vicepreședintele și membrul Guvernului Provincial nu poate fi deputat în Adunare.

Deputatului care va fi ales președinte, vicepreședinte sau membru al Guvernului provincial îi încetează mandatul de deputat.

Prin hotărârea Adunării Provinciei, în conformitate cu Constituţia şi legea, se reglementează care funcţii, activităţi sau interese private sunt în conflict cu statutul preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrului Guvernului Provincial.

Alegerea Guvernului Provincial

Articolul 48

Candidatul de preşedinte al Guvernului Provincial îl propune preşedintele Adunării, după ce ascultă părerea reprezentanţilor cluburilor de deputaţi.

Candidatul de preşedinte al Guvernului Provincial propune candidații pentru un vicepreședinte sau mai mulți și candidații de membri ai Guvernului Provincial.

Adunarea decide în același timp cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și membrii Guvernului Provincial.

Adunarea alege preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Guvernului Provincial prin majoritatea de voturi din numărul total de deputaţi.

Începerea şi încetarea mandatului Guvernului Provincial

Articolul 49

Mandatul Guvernului Provincial durează până la expirarea mandatului Adunării care l-a ales.

Mandatul Guvernului Provincial începe pe data depunerii jurământului în faţa Adunării.

Mandatul Guvernului Provincial încetează înainte de expirarea perioadei de timp pe care a fost ales: prin destituirea președintelui Guvernului Provincial, demisia preşedintelui Guvernului Provincial sau încetarea mandatului Adunării înainte de termen.

Guvernul Provincial căruia i-a încetat mandatul, poate să efectueze doar activităţi curente și care nu pot fi amânate, reglementate prin hotărârea Adunării Provinciei, până la alegerea unui nou guvern provincial.

Membrului Guvernului Provincial îi încetează mandatul înainte de expirarea perioadei pe care a fost ales: prin constatarea demisiei, dacă-l destituie Adunarea la propunerea preşedintelui Guvernului Provincial, prin destituirea preşedintelui Guvernului Provincial  sau prin demisionarea preşedintelui Guvernului Provincial.

Destituirea președintelui Guvernului Provincial

Articolul 50

Propunerea de destituire a președintelui Guvernului Provincial o pot prezenta  cel puțin 30 de deputați.

Propunerea de destituire a președintelui Guvernului Provincial se examinează la proxima ședință a Adunării care se convoacă în termen de șapte zile. După încheierea dezbaterilor se votează cu privire la propunerea de destituire.

Adunarea a acceptat propunerea de destituire a președintelui Guvernului Provincial, dacă pentru aceasta au votat mai mult de jumătate din numărul total de deputați.

Când Adunarea îl destituie pe președintele Guvernului Provincial, președintele Adunării este dator să demareze procedura de alegere a unui nou Guvern Provincial.

Dacă Adunarea nu alege o nouă componență a Guvernului Provincial în termen de 60 de zile de la data destituirii președintelui Guvernului Provincial, Adunării îi încetează mandatul și se decretează alegeri.

Dacă Adunarea nu adoptă propunerea de destituire a președintelui Guvernului Provincial, semnatarii propunerii nu pot prezenta o nouă propunere de destituire înainte de expirarea termenului de 180 de zile.

Demisia şi destituirea președintelui Guvernului Provincial

Articolul 51

Președintele Guvernului Provincial își poate prezenta demisia Adunării.

Președintele Guvernului Provincial își prezintă demisia președintelui Adunării și în același timp, cu privire la acest fapt, informează publicul.

Adunarea la proxima ședință constată demisia, fără dezbateri.

Guvernului Provincial îi încetează mandatul pe data constatării demisiei președintelui Guvernului Provincial.

Când Adunarea constată demisia președintelui Guvernului Provincial, președintele Adunării demarează procedura de alegere a unui nou Guvern Provincial.

Dacă Adunarea nu alege o nouă componență a Guvernului Provincial în termen de 60 de zile de la data constatării demisiei președintelui Guvernului Provincial, Adunării îi încetează mandatul și se decretează alegeri.

Demisia și destituirea membrului Guvernului Provincial

Articolul 52

Membrul Guvernului Provincial își poate prezenta demisia preşedintelui Guvernului Provincial.

Preşedintele Guvernului Provincial remite demisia prezentată preşedintelui Adunării care o constată la următoarea şedinţă.

Preşedintele Guvernului Provincial poate să propună Adunării destituirea fiecărui membru al Guvernului Provincial.

Adunarea, la proxima şedinţă, dezbate şi votează referitor la propunerea de destituire a membrului Guvernului Provincial.

Hotărârea privind destituirea membrului Guvernului Provincial este adoptată dacă pentru ea a votat majoritatea din numărul total de deputaţi.

Membrului Guvernului Provincial care şi-a prezentat demisia, îi încetează mandatul pe data constatării demisiei, iar membrului Guvernului Provincial care a fost destituit, pe data adoptării hotărârii privind destituirea.

Statutul şi autorizaţiile membrului Guvernului Provincial care şi-a înaintat demisia sau a fost înaintată propunerea de destituire a acestuia, până la încetarea mandatului se reglementează prin hotărârea  Adunării Provinciei.

Preşedintele Guvernului Provincial,  în urma încetării mandatului membrului Guvernului Provincial, propune candidatul de nou membru al Guvernului Provincial.

Dispozițiile prezentului articol se aplică similar și în procedura demisionării și destituirii vicepreședintelui Guvernului Provincial.

Protecţia preşedintelui, vicepreședintelui şi a membrului Guvernului Provincial

Articolul 53

Preşedintele, vicepreședintele şi membrul Guvernului Provincial nu răspund pentru părerea expusă la şedinţa Guvernului Provincial, ședința Adunării sau pentru votul la şedinţa Guvernului Provincial.

Hotărârea Adunării Provinciei şi regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial

Articolul 54

Cu privire la Guvernul Provincial se adoptă hotărârea Adunării Provinciei.

Modul de activitate a Guvernului Provincial se reglementează prin regulamentul privind activitatea Guvernului Provincial.

3. ADMINISTRAŢIA PROVINCIALĂ

Statutul administraţiei provinciale

Articolul 55

Administraţia provincială este independentă și activităţile din competența sa le efectuează în conformitate cu Constituția, legea, Statutul şi hotărârea Adunării Provinciei, iar pentru munca sa este responsabilă Guvernului Provincial și Adunării.

Activităţile administraţiei provinciale le efectuează secretariatele provinciale şi  organizaţiile provinciale speciale de administrație.

Denumirea și sfera de atribuții a organelor provinciale ale administrației se stabilesc prin hotărârea Adunării Provinciei.

Secretariatul provincial este condus de un membru al Guvernului Provincial, iar organizaţiile provinciale speciale de administrație de director, pe care-l desemnează Guvernul Provincial.

Orânduirea internă a organelor provinciale ale administrației şi a altor organizaţii și servicii provinciale le reglementează Guvernul Provincial.

Actele individuale şi activităţile organelor provinciale ale administraţiei și ale organizaţiilor cărora le sunt încredinţate autorizaţiile, trebuie să fie întemeiate pe lege şi hotărârea Adunării Provinciei.

Control asupra activităţii organelor provinciale ale administraţiei exercită organele administrației de stat și Guvernul Provincial, în conformitate cu legea și Statutul. 

Împotriva actelor individuale definitive ale administrației provinciale prin care se decide cu privire la dreptul, obligaţia sau la interesul întemeiat pe lege, se asigură protecție juridică, în conformitate cu Constituția și legea.

4. PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR - OMBUDSMANUL

Articolul 56

Protectorul Provincial al Cetățenilor - Ombudsmanul (în continuare: Ombudsmanul) este un organ independent și autonom al P.A. Voivodina, care protejează drepturile cetățenilor și exercită control asupra activității organelor provinciale ale administrației, întreprinderilor și instituțiilor publice care efectuează autorizații administrative și publice, al căror fondator este P.A. Voivodina, cu privire la procedarea acestora în executarea hotărârilor și a altor acte juridice ale P.A. Voivodina.

Ombudsmanul protejează în special drepturile cetățenilor de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administrației provinciale, întreprinderilor şi instituţiilor publice care efectuează autorizaţii administrative şi publice şi al căror fondator este P.A. Voivodina.

Ombudsmanul protejează drepturile cetățenilor de lezările săvârşite prin procedarea ilegală, inoportună şi ineficace a organelor administrației orășenești și comunale în efectuarea activităților încredințate de P.A. Voivodina, din cadrul atribuțiilor proprii.

Ombudsmanul este ales şi destituit de Adunare prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total de deputaţi.

Ombudsmanul are locţiitori, al căror număr, condiţii de alegere, mod de alegere şi competenţe se reglementează prin hotărârea Adunării Provinciei.

Ombudsmanul şi locţiitorii acestuia, pentru munca lor răspund Adunării.

Cu privire la Ombudsman se adoptă  hotărârea Adunării Provinciei.

V FINANŢAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Bugetul provinciei autonome

Articolul 57

P.A. Voivodina are buget în care se prezintă toate veniturile şi cheltuielile din care se finanţează competenţele P.A.Voivodina.

Bugetul P.A. Voivodina este în cuantum de cel puţin 7% raportat la bugetul Republicii Serbia.

Trei şeptimi din Bugetul P.A. Voivodina se va utiliza pentru finanţarea cheltuielilor capitale.

Veniturile provinciei autonome

Articolul 58

P.A. Voivodina are venituri proprii din care-şi finanţează competenţele, în conformitate cu Constituția și legea.

Felul şi nivelul veniturilor proprii ale P.A. Voivodina și ponderea P.A. Voivodina în veniturile Republicii Serbia se stipulează prin lege, în conformitate cu Constituția.

VI CONFORMAREA ACTELOR JURIDICE PROVINCIALE, PUBLICAREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE

Conformarea actelor juridice

Articolul 59

Statutul este actul juridic suprem al P.A. Voivodina care trebuie să fie în conformitate cu Constituția și legea.

Hotărârile Adunării Proviniei şi alte actele generale ale Adunării trebuie să fie în conformitate cu Statutul.

Ordonanţele provinciale și alte acte generale ale Guvernului Provincial, administrației provinciale, întreprinderilor și instituțiior publice care efectuează autorizații publice și administrative și al căror fondator este P.A. Voivodina, trebuie să fie în conformitate cu Statutul, hotărârea Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării.

Actele individuale ale organelor provinciale ale administrației, întreprinderilor și instituțiilor publice care efectuează autorizații publice și administrative și al căror fondator este P.A. Voivodina, trebuie să fie în conformitate cu Statutul, hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării şi Guvernului Provincial.

Actele individuale ale organelor unităţii autoguvernării locale în efectuarea activităților care le sunt încredințate de către P.A. Voivodina, trebuie să fie în conformitate cu Statutul, hotărârile  Adunării Provinciei și alte acte generale ale Adunării.

Publicarea

Articolul 60

Statutul, hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării, precum şi ordonanţele provinciale şi alte acte generale ale Guvernului Provincial se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", înainte de intrarea în vigoare.

Actele Guvernului Provincial, cu excepţia actelor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articolul și actele organelor provinciale ale administraţiei, se publică atunci când este prevăzut prin actele respective.

Actele prevăzute la alineatele 1 şi 2 din prezentul articol se publică în toate limbile în uz oficial în activitatea organelor P.A. Voivodina. În caz de neconformare, este valabil textul publicat în limba sârbă.

Intrarea în vigoare

Articolul 61

Hotărârea  Adunării Provinciei şi alte acte generale intră în vigoare cel mai devreme a opta zi de la data publicării.

Actele prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol pot intra în vigoare şi pe data publicării, dacă pentru aceasta există motive special  justificate, stabilite cu prilejul adoptării.

VII MODIFICAREA STATUTULUI

Propunerea pentru modificarea Statutului

Articolul 62

Propunerea pentru modificarea Statutului o pot prezenta: cel puţin o treime din numărul total de deputaţi, Guvernul Provincial şi cel puţin 40.000 de alegători.

Cu privire la modificarea Statutului decide Adunarea prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total de deputaţi.

Stabilirea actului privind modificarea Statutului

Articolul 63

Dacă Adunarea adoptă propunerea de modificare a Statutului, se procedează la elaborare, respectiv la dezbaterea actului privind modificarea Statutului.

Adunarea stabileşte proiectul actului privind modificarea Statutului prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total de deputaţi şi îl remite Adunării Naţionale a Republicii Serbia în vederea avizării.

După obținerea avizului Adunării Naționale a Republicii Serbia, Adunarea adoptă actul de modificare a Statutului prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total de deputaţi.

VIII DISPOZIŢII FINALE

Articolul 64

Pentru aplicarea Statutului se va adopta  hotărârea Adunării Provinciei.

Hotărârea Adunării Provinciei  privind aplicarea Statutului o adoptă Adunarea prin majoritatea a două treimi de voturi din numărul total de deputaţi.

Articolul 65

Statutul intră în vigoare a opta zi de la data publicării în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 22 mai 2014

PREȘEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István
(Pásztor István, s.k.)