Statut Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2014)

Temeljem članka 185. stavak 2. Ustava Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 98/2006.) i Odluke o davanju prethodne suglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 54/2014.),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

STATUT
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I. TEMELJNE ODREDBE

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Članak 1.

Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljnjem tekstu: AP Vojvodina) je autonomna teritorijalna zajednica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju  sukladno Ustavu i zakonu.

AP Vojvodina je neodvojivi dio Republike Srbije u kojoj se njeguju europski principi i vrijednosti.

Pravni status AP Vojvodine

Članak 2.

AP Vojvodina je pravna osoba.

Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje tijelo AP Vojvodine koji zastupa AP Vojvodinu kao pravnu osobu i pri tome vrši prava i obveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih poduzeća i ustanova sukladno zakonu.

Teritorij AP Vojvodine

Članak 3.

Teritorij AP Vojvodine čine teritoriji jedinica lokalnih samouprava utvrđeni zakonom.

Teritorij AP Vojvodine može se mijenjati sukladno Ustavu i zakonu.

Pravo na pokrajinsku autonomiju

Članak 4.

Pravo na pokrajinsku autonomiju imaju građani u AP Vojvodini sukladno Ustavu.

Ostvarivanje prava na pokrajinsku autonomiju

Članak 5.

Građani u AP Vojvodini svoje pravo na pokrajinsku autonomiju ostvaruju izravno, narodnom inicijativom i referendumom, i putem svojih slobodno izabranih predstavnika, sukladno Ustavu i zakonu.

Ravnopravnost građana i nacionalna ravnopravnost

Članak 6.

Građani u AP Vojvodini ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, društveno podrijetlo, rođenje, vjeroispovjed, političko ili drugo uvjerenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost i psihički ili tjelesni invaliditet, sukladno Ustavu i zakonu.

AP Vojvodina u okviru svojih prava i dužnosti doprinosi ostvarivanju Ustavom zajamčene potpune ravnopravnosti Mađara, Slovaka, Hrvata, Crnogoraca, Rumunja, Roma, Bunjevaca, Rusina, Makedonaca i pripadnika drugih brojčano manjih nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji u njoj žive, s pripadnicima srpskog naroda.

Višejezičnost, višekulturalnost i sloboda vjeroispovjedi

Članak 7.

Višejezičnost, višekulturalnost i sloboda vjeroispovjedi predstavljaju vrijednosti od posebnog značaja za AP Vojvodinu.

AP Vojvodina, u okviru svojih nadležnosti, potiče i pomaže očuvanje i razvijanje višejezičnosti i kulturne baštine nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koje u njoj žive i posebnim mjerama i aktivnostima pomaže međusobno upoznavanje i uvažavanje jezika, kultura i vjeroispovjedi u AP Vojvodini.

Ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Članak 8.

AP Vojvodina se skrbi o ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca sukladno zakonu.

Simboli AP Vojvodine

Članak 9.

AP Vojvodina utvrđuje svoje simbole i način njihovog korištenja na temelju Ustava.

Simboli AP Vojvodine su zastava i grb.

Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bijele, položene vodoravno u srazmjeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvijezde žute boje.

Grb AP Vojvodine je štit složen iz tri polja, dva uspravna i jednim položenim na kojima su smješteni povjesni grbovi Bačke, Banata i Srijema, gledajući s lijeva u desno. U uspravnom polju lijevo smješten je povjesni grb Bačke - Apostol Pavle na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju ogrnut braon plaštom, sa zlatnim oreolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bijele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim na dole, a u lijevoj ruci drži knjigu crnih korica. U uspravnom polju desno smješten je povjesni grb Banata - na crvenom polju nalazi se uspravno postavljen zlatni lav okrenut na desno sa sabljom u desnoj šapi. U položenom polju je povjesni  grb Srijema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - rijeke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

Tradicijski simboli AP Vojvodine su:

- Zastava AP Vojvodine jeste tradicijska trobojka s horizontalnim poljima istih visina crvene, plave i bijele boje, odozgo na dole. Razmjera zastave je 3:2 (duljina prema visini).

- Grb AP Vojvodine jeste tradicijski grb iz 1848. godine s crvenim štitom na kome je srebrni križ između četiri zlatna ocila, bridovima okrenutim ka stubu krsta. Štit je opasan otvorenim vijencem sastavljenim od, s lijeve strane žirove, a s desne strane maslinove grančice prirodnih boja koje su dolje vezane plavom vrpcom. Štit leži na vojvodskoj porfiri (plaštu) s tri nabora, visećoj ispod zatvorene vojvodske krune, na dva dijela razdijeljene, koja pokriva srednji nabor porfire.

Određena pitanja u svezi s izgledom i korištenjem simbola i tradicijskih simbola uređuju se Pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Grad Novi Sad - sjedište pokrajinskih tijela

Članak 10.

Grad Novi Sad je administrativno središte AP Vojvodine u kojem se nalazi sjedište pokrajinskih tijela.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom može se predvidjeti da sjedište određenih tijela AP Vojvodine bude izvan Grada Novog Sada.

Javno vlasništvo AP Vojvodine

Članak 11.

Način korištenja, raspolaganja i druga pitanja u svezi s javnim vlasništvom AP Vojvodine – pokrajinskim vlasništvom, uređuju se zakonom, sukladno Ustavu.

U javnom vlasništvu AP Vojvodine su stvari koje na temelju zakona koriste tijela AP Vojvodine, ustanove i javna poduzeća čiji je ona osnivač i druge pokretne i nepokretne stvari, sukladno zakonu.

Tijelo koje odlučuje o upravljanju i raspolaganju javnim vlasništvom AP Vojvodine određeno je Statutom.

Pokrajinsko javno pravobraniteljstvo zastupa AP Vojvodinu u postupku zaštite interesa i prava vlasništva.

Poljoprivredno zemljište

Članak 12.

Obradivo poljoprivredno zemljište, prirodne rijetkosti, znanstveno, kulturno i povjesno nasljeđe uživaju posebnu zaštitu pod uvjetima određenim zakonom i pravnim aktima AP Vojvodine.

Poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište služe općem dobru.

Poljoprivredno zemljište ne može mijenjati svoju namjenu, osim u iznimnim, zakonom i Pokrajinskom skupštinskom odlukom utvrđenim slučajevima, kada je to neophodno radi zadovoljavanja neophodnih potreba društva koje se na drugi način nisu mogle zadovoljiti.

Zaštita okoliša

Članak 13.

AP Vojvodina osigurava uvjete za zaštitu i unapređivanje okoliša, poduzima mjere za spriječavanje i otklanjanje štetnih posljedica koje ugrožavaju okoliš i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja, sukladno zakonu.

Razvoj AP Vojvodine

Članak 14.

AP Vojvodina uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u svezi s ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i turističkim razvojem i skrbi se o ravnomjernom razvoju na svom teritoriju, sukladno zakonu.

Suradnja s jedinicama lokalne samouprave

Članak 15.

AP Vojvodina u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruje suradnju i koordinaciju s jedinicama lokalne samouprave na svom teritoriju.

Suradnja s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama

Članak 16.

AP Vojvodina surađuje s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru vanjske politike Republike Srbije i uz obvezu poštivanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

AP Vojvodina zaključuje sporazume s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, sukladno zakonu.

AP Vojvodina može biti član europskih i svjetskih udruga regiona.

U okviru diplomacijsko - konzularnog predstavništa Republike Srbije može se na zahtjev AP Vojvodine obrazovati posebna jedinica, sukladno zakonu, koja će predstavljati, promovirati i unapređivati gospodarske, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine.

Ustanove AP Vojvodine

Članak 17.

U okviru svojih Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti AP Vojvodina osniva ustanove u području obrazovanja, studentskog i učeničkog standarda, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i u drugim područijima, sukladno zakonu.

Zaštita pokrajinske autonomije

Članak 18.

Skupština AP Vojvodine ili Pokrajinska vlada, u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i Statutom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog tijela ili tijela jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti AP Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine ili Pokrajinska vlada mogu pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog općeg akta Republike Srbije ili općeg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju.

U slučaju da je postupak iz st. 1. i 2. ovog članka pokrenula Pokrajinska vlada, dužna je da nakon pokretanja postupka o tome obavijesti Skupštinu AP Vojvodine.

Pravna i druga akta AP Vojvodine

Članak 19.

Tijela AP Vojvodine donose pravna i druga akta:

- Statut kao najviši pravni akt AP Vojvodine;
- pokrajinske skupštinske odluke, o pitanjima koja su izravno, na temelju Ustava, nadležnost AP Vojvodine ili koja su zakonom određena kao pitanja od pokrajinskog značaja;
- pokrajinske uredbe;
- odluke;
- deklaracije;
- rezolucije;
- preporuke;
- poslovnike;
- pravilnike;
- upute;
- naredbe;
- rješenja;
- zaključke i druga akta.

II. OSTVARIVANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Posebne mjere poticanja rađanja, zapošljavanja i rada

Članak 20.

AP Vojvodina posebnim mjerama potiče rađanje djece, zapošljavanje i rad majki s maloljetnom djecom i samohranih roditelja.

Dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Članak 21.

Sukladno Ustavu, na temelju zakona, pokrajinskim propisima mogu se ustanoviti dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Članak 22.

U pokrajinskim tijelima i službama koje osniva AP Vojvodina, pri zapošljavanju vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, sukladno Ustavu i zakonu.

U slučaju postojanja značajnije nesrazmjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u pokrajinskim tijelima i službama koje osniva AP Vojvodina, Pokrajinska vlada dužna je poduzimati posebne mjere i aktivnosti, kao što su posebni programi stipendiranja i obučavanja vježbenika, i druge mjere i aktivnosti.

Posebne mjere i aktivnosti iz stavka 2. ovog članka traju dok postoji značajnija nesrazmjerna zastupljenost, s tim da one ne mogu ugroziti rad u pokrajinskim tijelima i službama koje osniva AP Vojvodina, ni opće uvjete zapošljavanja u njima.

Institucionalni oblik samouprave i očuvanja identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Članak 23.

Institucionalni oblik putem koga se ostvaruje pravo na samoupravu u određenim područijima društvenog života značajnim za očuvanje identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica uređen je Ustavom i zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica preko izabranih nacionalnih vijeća ostvaruju pravo na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obavještavanju i službenoj uporabi jezika i pisma, sukladno zakonu.

AP Vojvodina može prenijeti, djelomice ili u cjelosti, osnivačka prava obrazovnih i kulturnih ustanova čiji je osnivač na nacionalna vijeća nacionalnih manjina, sukladno zakonu.

AP Vojvodina u svom proračunu osigurava sredstva za rad nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sa sjedištem na svom teritoriju, sukladno zakonu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

Službeni jezici i pisma

Članak 24.

Pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u tijelima AP Vojvodine u ravnopravnoj službenoj uporabi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma, sukladno zakonu.

U okviru svojih nadležnosti tijela AP Vojvodine poduzimaju mjere u cilju dosljednog ostvarivanja zakonom uređene službene uporabe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

III. NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

Članak 25.

AP Vojvodina putem svojih tijela:

- donosi Statut i odlučuje o promjeni Statuta;
- donosi pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta kojima uređuje pitanja od pokrajinskog značaja, sukladno zakonu;
- izvršava pokrajinske skupštinske odluke i donosi propise za njihovu provedbu;
- izvršava zakone i donosi propise za njihovu provedbu kada je to zakonom predviđeno;
- uređuje izbor, ustrojstvo i rad tijela, agencija, javnih poduzeća i ustanova čiji je osnivač;
- utvrđuje jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u radu pokrajinskih tijela  sukladno zakonu;
- uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih osoba u pokrajinskim tijelima, sukladno zakonu.;
- prikuplja i obrađuje statističke podatke od pokrajinskog interesa;
- propisuje prekršaje za povrijede pokrajinskih propisa;
- raspisuje pokrajinski referendum;
- donosi plan i program ravnomjernog gospodarskog razvoja AP Vojvodine sukladno zakonu i planu razvoja Republike Srbije;
- odlučuje o korištenju izvornih prihoda;
- odlučuje o svom zaduživanju sukladno zakonu;
- donosi proračun i završni račun;
- osniva organizacije, agencije, javna poduzeća i ustanove, fondove, gospodarska društva i vrši nadzor nad njihovim radom;
- ustanovljava pokrajinska priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja sukladno zakonu i Statutu.

Suradnja s republičkim tijelima i tijelima jedinica lokalne samouprave

Članak 26.

U ostvarivanju nadležnosti tijela AP Vojvodine ostvaruju suradnju s republičkim i tijelima jedinica lokalne samouprave.

Članak 27.

AP Vojvodina je nadležna za vršenje sljedećih poslova:

1. Prostorno planiranje

- donosi regionalni prostorni plan, prostorne planove posebne namjene i uređuje druga pitanja prostornog planiranja od pokrajinskog značaja, sukladno zakonu.

2. Regionalni razvoj

- donosi strateška i druga dokumenta u svezi s regionalnim razvojem, sukladno ekonomskoj politici i strategiji regionalnog razvoja Republike Srbije;
- osniva fondove, odnosno banku u cilju razvoja AP Vojvodine, sukladno zakonu i Statutu;
- osniva organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomjernog regionalnog razvoja;
- razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave s ciljem uspješnog korištenja strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije.

3. Poljoprivreda, ruralni razvoj, vodno gospodarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

- sudjeluje u provedbi  agrarne politike i mjera ruralnog razvoja, sukladno strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije;
- obrazuje poseban proračun, fondove ili druge oblike organiziranja u koje se usmejravaju sredstva iz područja poljoprivrede,  sukladno zakonu;
- obrazuje robne rezerve AP Vojvodine;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, sukladno zakonu;
- donosi vodno gospodarsku osnovu za AP Vojvodinu sukladno vodno gospodarskoj osnovi Republike Srbije;
- donosi program razvoja šumarstva na teritoriju AP Vojvodine i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području šumarstva, sukladno zakonu;
- donosi, provodi i nadzire redovne i izvanredne mjere obrane od vanjskih i unutarnjih voda sukladno usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u području lovstva sukladno zakonu;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u području ribolova sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

4. Turizam, ugostiteljstvo, toplice i lječilišta

- osniva organizacije za unapređivanje i razvoj turizma;
- osniva toplice i lječilišta sukladno strategiji razvoja turizma Republike Srbije;
- uređuje korištenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa,  sukladno zakonu;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području turizma, ugostiteljstva, toplica i lječilišta, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

5. Zaštita okoliša

- donosi program zaštite okoliša sukladno programu Republike Srbije;
- donosi plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima, sukladno strateškim dokumentima Republike Srbije;
- vrši kontrolu korištenja i zaštitu prirodnih resursa i dobara;
- proglašava određeni teritorij za zaštićeno prirodno dobro i propisuje mjere zaštite, sukladno zakonu;
- vrši sustavno promatranje činitelja okoliša s praćenjem i procijenom razvoja zagađenja okoliša;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području zaštite okoliša sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

6. Industrija i obrtništvo

- donosi plan i program ravnomjernog  gospodarskog razvoja AP Vojvodine, sukladno planu razvoja Republike Srbije;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području industrije i obrtništva,  sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

7. Cestovni, riječni i željeznički promet i uređivanje puteva

- upravlja javnim putevima II. kategorije na teritoriju  AP Vojvodine, za čije upravljanje nije nadležna Republika Srbija ni lokalna samouprava, sukladno zakonu;
- upravlja plovnim putevima na teritoriju AP Vojvodine sukladno zakonu;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u cestovnom, riječnom i željezničkom prometu, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

8. Priređivanje sajmova i drugih gospodarskih manifestacija

- uređuje sajmove i druge gospodarske manifestacije od pokrajinskog značaja, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili pojverenu nadležnost.

9. Prosvjeta, sport i kultura

- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, sukladno zakonu;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u području obrazovanja odraslih sukladno zakonu;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u području učeničkog i studentskog standarda sukladno zakonu;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u osiguravanju ostvarivanja prava na obrazovanje na materinjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriju AP Vojvodine na svim razinama obrazovanja, sukladno zakonu;
- osniva ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriju AP Vojvodine, sukladno zakonu;
- poduzima mjere i aktivnosti koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladeži i stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potreba i interesa, sukladno zakonu;
- osniva organizacije za obavljanje sportskih djelatnosti od interesa za AP Vojvodinu i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u sportu, sukladno zakonu;
- skrbi se o provedbi kulturne politike na teritoriju AP Vojvodine, osniva arhive, muzeje, knjižnice, kazališta, zavode i druge ustanove od pokrajinskog značaja u području kulture i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području kulture, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

10. Zdravstvena i socijalna zaštita

- osniva ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite na teritoriju AP Vojvodine, sukladno zakonu i aktu Vlade;
- osniva ustanove socijalne zaštite na teritoriju AP Vojvodine sukladno zakonu i aktu Vlade;
- utvrđuje poslove i uređuje druga pitanja od značaja za rad pokrajinskog fonda za zdravstveno osiguranje kao organizacijske jedinice republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu, sukladno zakonu;
- uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u socijalnoj zaštiti obitelji, djece, mladeži i starih, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

11. Javno informiranje na pokrajinskoj razini

- osigurava rad javnih glasila od pokrajinskog značaja na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriju AP Vojvodine;
- uređuje druga pitanja od pokrajinskog značaja u području javnog informiranja sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

12. Razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja

- putem kapitalnih ulaganja sudjeluje u izgradnji, opremanju i razvoju infrastrukture koja čini javno vlasništvo lokalne samouprave i autonomne pokrajine na teritoriju AP Vojvodine;
- putem kapitalnih ulaganja sudjeluje u izgradnji i opremanju značajnih građevinskih objekata;
- vrši poslove od pokrajinskog značaja koja se tiču javnog vlasništva sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

13. Nadležnosti u drugim područijima

- skrbi se o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava na teritoriju AP Vojvodine i utvrđuje dodatna prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, sukladno zakonu;
- ostvaruje suradnju s crkvama i vjerskim zajednicama na teritoriju AP Vojvodine i pomaže njihove djelatnosti koje vrše u javnom interesu, sukladno zakonu;
- skrbi se o ostvarivanju mjera u svezi s ravnopravnošću spolova u tijelima AP Vojvodine, sukladno zakonu;
- vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili povjerenu nadležnost.

Povjeravanje nadležnosti

Članak 28.

AP Vojvodina može pokrajinskom skupštinskom odlukom povjeriti jedinicama lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svoje izvorne nadležnosti.

Pokrajinski upravni okruzi

Članak 29.

S ciljem vršenja određenih poslova pokrajinske uprave izvan mjesta sjedišta pokrajinskih tijela uprave osnivaju se pokrajinski upravni okruzi, sukladno Statutu i Pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

Na teritoriju AP Vojvodine, Pokrajinskom skupštinskom odlukom osnovat će se sedam pokrajinskih upravnih okruga.

Pokrajinski upravni okruzi osnovat će se u: Subotici, Somboru, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Zrenjaninu i Srijemskoj Mitrovici.

IV. TIJELA AP VOJVODINE

1. SKUPŠTINA AP VOJVODINE

Položaj

Članak 30.

Skupština AP Vojvodine (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo AP Vojvodine koje vrši normativne i druge funkcije, sukladno Ustavu, zakonu i Statutu.

Nadležnost

Članak 31.

Skupština:

- donosi i mijenja Statut;
- donosi pokrajinske skupštinske odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaključke i druga akta;
- bira, razrješava, usmjerava i kontrolira rad Pokrajinske vlade;
- razmatra redovna i izvanredna izvješća o radu Pokrajinske vlade;
- donosi programske, razvojne i planske dokumente, sukladno zakonu i programskim, razvojnim i planskim dokumentima Republike Srbije;
- donosi proračun i završni račun;
- odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine sukladno zakonu;
- raspisuje pokrajinski referendum;
- zaključuje sporazume s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država  sukladno zakonu;
- donosi pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru i prestanku mandata i položaju zastupnika i pokrajinsku skupštinsku odluku o izbornim jedinicama;
- pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih osoba u tijelima AP Vojvodine koja nisu uređena zakonom;
- propisuje prekršaje za povrijede pokrajinskih propisa;
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Skupštine, predsjednika, potpredsjednike i članove Pokrajinske vlade, predsjednike i članove radnih tijela Skupštine, generalnog tajnika Skupštine i druge funkcionere tijela koje ona osniva;
- bira pokrajinskog zaštitnika građana – pučkog pravobranitelja, uređuje njegove nadležnosti i način njihovog ostvarivanja pokrajinskom skupštinskom odlukom;
- osniva fondove, odnosno banku u cilju razvoja AP Vojvodine;
- donosi akt o osnutku, nadležnostima i uređenju agencija, javnih poduzeća i ustanova AP Vojvodine i uređuje prava, dužnosti i položaj zaposlenih osoba u njima koja nisu uređena zakonom;
- predlaže zakone, druge propise i opća akta koje donosi Narodna skupština Republike Srbije;
- donosi Poslovnik o radu Skupštine;
- vrši druge poslove određene zakonom i Statutom.

Sastav Skupštine

Članak 32.

Skupština ima 120 zastupnika, koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem.

Izbor i prestanak mandata zastupnika, srazmjerne zastupljenosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i obrazovanje izbornih jedinica uređuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom, sukladno zakonu.

Izbor zastupnika i konstituiranje Skupštine

Članak 33.

Izbore za zastupnike raspisuje predsjednik Skupštine, 90 dana prije isteka mandata Skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Prvu sjednicu Skupštine zakazuje predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sjednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Skupština na prvoj sjednici potvrđuje zastupničke mandate.

Skupština je konstituirana potvrđivanjem mandata dvije trećine zastupnika.

Potvrđivanjem mandata dvije trećine zastupnika prestaje mandat prethodnog saziva Skupštine.

Položaj zastupnika

Članak 34.

Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine.

Mandat zastupnika počinje teći danom potvrđivanja mandata u Skupštini i traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata zastupnika tog saziva Skupštine.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje se koje funkcije i dužnosti predstavljaju sukob interesa, sukladno Ustavu i zakonu.

Skupština može, u slučaju izvanrednog ili ratnog stanja, odlučiti da se mandat zastupnika produlji dok takvo stanje traje, odnosno dok ne budu stvoreni uvjeti za izbor novih zastupnika.

Zaštita zastupnika

Članak 35.

Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznijetog mišljenja ili davanja glasa na sjednicama Skupštine i radnih tijela.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine

Članak 36.

Skupština ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika, koje bira iz reda zastupnika.

Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inozemstvu, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine, raspisuje izbore za zastupnike, potpisuje akta koja je donijela Skupština i vrši druge poslove određene Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i obavlja druge poslove određene Poslovnikom o radu Skupštine.

Način i postupak predlaganja, izbor predsjednika i potpredsjednika i određivanje broja potpredsjednika uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se većinom od ukupnog broja zastupnika.

Radno tijelo za nacionalnu ravnopravnost

Članak 37.

Skupština obrazuje radno tijelo za nacionalnu ravnopravnost.

Izbor, nadležnost i način rada radnog tijela za nacionalnu ravnopravnost uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Način odlučivanja

Članak 38.

Skupština odlučuje većinom glasova na sjednici kojoj nazoči većina od ukupnog broja zastupnika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika:

- o donošenju i promjeni Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za provedbu Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
- o izboru i razrješenju Pokrajinskog zaštitnika građana – pučkog pravobranitelja;

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja zastupnika:

- o prijevremenom prestanku mandata Skupštine;
- o raspisivanju pokrajinskog referenduma;
- o donošenju proračuna AP Vojvodine i usvajanju završnog računa;
- o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
- o izboru i razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Pokrajinske vlade;
- o donošenju Poslovnika o radu Skupštine;

Sjednice Skupštine

Članak 39.

Skupština radi na sjednicama sukladno Statutu i Poslovniku o radu.

Prijevremeni prestanak mandata

Članak 40.

Skupštini može prijevremeno prestati mandat na prijedlog jedne trećine zastupnika.

Odluku o prijevremenom prestanku mandata Skupština donosi većinom glasova od ukupnog broja zastupnika, na sjednici koja se mora održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

Ako Skupština ne donese odluku o prijevremenom prestanku mandata potpisnici prijedloga ne mogu podnijeti novi prijedlog za prijevremeni prestanak mandata prije isteka roka od 180 dana.

Odluku o prijevremenom prestanku mandata Skupštine donosi predsjednik Skupštine ako se u roku od 90 dana od dana konstituiranja Skupštine ne izabere Pokrajinska vlada.

Nakon prijevremenog prestanka mandata Skupštine predsjednik Skupštine raspisuje izbore za zastupnike.

Skupštini ne može prijevremeno prestati mandat za vrijeme ratnog ili izvanrednog stanja.

Skupština kojoj je prijevremeno prestao mandat vrši samo tekuće i neodložne poslove određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Pravo predlaganja

Članak 41.

Pravo predlaganja pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština imaju: svaki zastupnik, Pokrajinska vlada, najmanje 10.000 birača ili Pokrajinski zaštitnik građana – pučki pravobranitelj iz svoje nadležnosti.

Pokrajinski referendum

Članak 42.

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donesu građani u AP Vojvodini na pokrajinskom referendumu.

Skupština je dužna raspisati pokrajinski referendum ako zahtjev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30.000 birača.

Odluku donijetu na pokrajinskom referendumu proglašava Skupština.

Pokrajinska skupštinska odluka i Poslovnik o radu Skupštine

Članak 43.

O Skupštini se donosi pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. POKRAJINSKA VLADA

Položaj i odgovornost

Članak 44.

Pokrajinska vlada je izvršno tijelo AP Vojvodine.

Rad Pokrajinske vlade usmjerava Skupština.

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Nadležnost

Članak 45.

Pokrajinska vlada:

- izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta Skupštine;
- izvršava zakone ako je za to ovlaštena;
- donosi pokrajinske uredbe i druga opća akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka, za koje je ovlaštena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom;
- obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom djelokrugu, sukladno zakonu, Statutu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci;
- predlaže Skupštini proračun i završni račun;
- predlaže Skupštini programske, razvojne i planske dokumente i poduzima mjere za njihovu provedbu;
- predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta;
- postavlja i razrješava pokrajinske dužnosnike koje ne bira i razrješava Skupština;
- usmjerava i usklađuje rad pokrajinskih tijela uprave i vrši nadzor nad njihovim radom;
- nadzire rad gospodarskih društava i ustanova koje vrše javne ovlasti i druge poslove u pitanjima od pokrajinskog značaja, a čiji je osnivač AP Vojvodina;
- upravlja i raspolaže javnim vlasništvom AP Vojvodine, sukladno zakonu, o čemu redovno izvještava Skupštinu;
- na zahtjev Skupštine, nadležnog radnog  tijela ili predsjednika Skupštine daje mišljenje o prijedlogu pokrajinskih skupštinskih odluka ili drugog općeg akta koji je Skupštini podnio drugi predladač;
- ako Skupština ne može da se sastane donosi opća akta i poduzima mjere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i u drugim izvanrednim situacijama, radi otklanjanja tih izanrednih situacija, sukladno zakonu;
- predlaže Skupštini zaključivanje sporazuma s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država;
- podnosi redovno godišnje izvješće o radu Skupštini, a na njen zahtjev i izvanredna izvješća o radu;
- donosi Poslovnik o radu Pokrajinske vlade;
- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Sastav Pokrajinske vlade

Članak 46.

Pokrajinsku vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i članovi Pokrajinske vlade.

Predsjednik Pokrajinske vlade vodi i usklađuje rad Pokrajinske vlade sukladno smjernicama Skupštine, predstavlja Pokrajinsku vladu, potpisuje akta koja ona donosi, skrbi se o primjeni Poslovnika o radu Pokrajinske vlade i vrši druge poslove utvrđene Statutom, Pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

Članovi Pokrajinske vlade su za svoj rad i za stanje u području iz svog djelokruga odgovorni Skupštini, Pokrajinskoj vladi i predsjedniku Pokrajinske vlade.

Nespojivost funkcija

Članak 47.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade ne može biti zastupnik u Skupštini.

Zastupniku koji bude izabran za predsjednika, potpredsjednika i člana Pokrajinske vlade prestaje zastupnički mandat.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, sukladno Ustavu i zakonu, određuje se koje su druge dužnosti, poslovi ili privatni interesi u sukobu s položajem predsjednika, potpredsjednika i člana Pokrajinske vlade.

Izbor Pokrajinske vlade

Članak 48.

Kandidata za predsjednika Pokrajinske vlade predlaže predsjednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika zastupničkih skupina.

Kandidat za predsjednika Pokrajinske vlade predlaže kandidate za jednog ili više potpredsjednika i za članove Pokrajinske vlade.

Skupština istodobno odlučuje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Pokrajinske vlade.

Skupština bira predsjednika, potpredsjednika i člana Pokrajinske vlade većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Početak i prestanak mandata Pokrajinske vlade

Članak 49.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade počinje teći danom polaganja zakletve pred Skupštinom.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje prije isteka vremena na koje je izabrana: razrješenjem predsjednika Pokrajinske vlade, ostavkom predsjednika Pokrajinske vlade ili prijevremenim prestankom mandata Skupštine.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće i neodložne poslove do izbora nove Pokrajinske vlade, određene Pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Članu Pokrajinske vlade mandat prestaje prije isteka vremena na koju je izabran: konstatiranjem ostavke, ako je Skupština razrješi na prijedlog predsjednika Pokrajinske vlade, razrješenjem predsjednika Pokrajinske vlade ili ostavkom predsjednika Pokrajinske vlade.

Razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade

Članak 50.

Prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade može podnijeti najmanje 30 zastupnika.

Prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade razmatra se na prvoj narednoj sjednici Skupštine koja se zakazuje u roku od sedam dana. Nakon okončanja rasprave glasuje se o prijedlogu za razrješenje.

Skupština je prihvatila prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade ako je za njega glasovalo više od polovice ukupnog broja zastupnika.

Ako Skupština razrješi predsjednika Pokrajinske vlade, predsjednik Skupštine je dužan pokrenuti postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novi sastav Pokrajinske vlade u roku od 60 dana od razrješenja predsjednika Pokrajinske vlade, Skupštini prestaje mandat i raspisuju se izbori.

Ako Skupština ne usvoji prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade potpisnici prijedloga ne mogu podnijeti novi prijedlog za razrješenje prije isteka roka od 180 dana.

Ostavka predsjednika Pokrajinske vlade

Članak 51.

Predsjednik Pokrajinske vlade može podnijeti ostavku Skupštini.

Predsjednik Pokrajinske vlade podnosi ostavku predsjedniku Skupštine i istodobno  o njoj obavještava javnost.
Skupština na prvoj narednoj sjednici konstatira ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatiranja ostavke predsjednika Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatira ostavku predsjednika Pokrajinske vlade, predsjednik Skupštine pokreće postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novi sastav Pokrajinske vlade u roku od 60 dana od dana konstatiranja ostavke predsjednika Pokrajinske vlade, Skupštini prestaje mandat i raspisuju se izbori.

Ostavka i razrješenje člana Pokrajinske vlade

Članak 52.

Član Pokrajinske vlade može podnijeti ostavku predsjedniku Pokrajinske vlade.

Predsjednik Pokrajinske vlade dostavlja podnijetu ostavku predsjedniku Skupštine koja je konstatira na prvoj narednoj sjednici.

Predsjednik Pokrajinske vlade može predložiti Skupštini razrješenje člana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sjednici razmatra i glasuje o prijedlogu za razrješenje člana Pokrajinske vlade.

Odluka o razrješenju člana Pokrajinske vlade donosi se većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Članu Pokrajinske vlade koji je podnio ostavku mandat prestaje danom konstatiranja ostavke, a članu Pokrajinske vlade koji je razrješen, danom donošenja odluke o razrješenju.

Položaj i ovlasti člana Pokrajinske vlade koji je podnio ostavku ili je podnijet prijedlog za njegovo razrješenje, do prestanka mandata uređuju se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Predsjednik Pokrajinske vlade, po prestanku mandata članu Pokrajinske vlade predlaže kandidata za novog člana Pokrajinske vlade.

Odredbe ovog članka shodno se primjenjuju i u postupku ostavke i razrješenja potpredsjednika Pokrajinske vlade.

Zaštita predsjednika, potpredsjednika i člana Pokrajinske vlade

Članak 53.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje iznijeto na sjednici Pokrajinske vlade, sjednici Skupštine i za glasovanje na sjednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska skupštinska odluka i Poslovnik o radu Pokrajinske vlade

Članak 54.

O Pokrajinskoj vladi donosi se Pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Pokrajinske vlade uređuje se Poslovnikom o radu Pokrajinske vlade.

3. POKRAJINSKA UPRAVA

Položaj pokrajinske uprave

Članak 55.

Pokrajinska uprava je samostalna i poslove iz svoje nadležnosti obavlja sukladno Ustavu, zakonu, Statutu i Pokrajinskoj skupštinskoj odluci, a za svoj rad odgovorna je Pokrajinskoj vladi i Skupštini.

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinska tajništva i pokrajinske posebne upravne organizacije.

Naziv i djelokrug rada pokrajinskih tijela uprave određuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Pokrajinskim tajništvom rukovodi član Pokrajinske vlade, a pokrajinskim posebnim upravnim organizacijama ravnatelj koga postavlja Pokrajinska vlada.

Unutarnje uređenje pokrajinskih tijela uprave i drugih pokrajinskih organizacija i službi propisuje Pokrajinska vlada.

Pojedinačna akta i radnje pokrajinskih tijela uprave i organizacija kojima su povjerene ovlasti, moraju biti zasnovani na zakonu i Pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

Nadzor nad radom pokrajinskih tijela uprave obavljaju tijela državne uprave i Pokrajinska vlada sukladno zakonu i Statutu.

Protiv konačnih pojedinačnih akata pokrajinske uprave kojima se odlučuje o pravu, obvezi ili na zakonu zasnovanom interesu osigurava se sudska zaštita, sukladno Ustavu i zakonu.

4. POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA – PUČKI PRAVOBRANITELJ

Članak 56.

Pokrajinski zaštitnik građana – pučki pravobranitelj (u daljnjem tekstu: pučki pravobranitelj) je neovisno i samostalno tijelo AP Vojvodine koje štiti prava građana i vrši nadzor nad radom pokrajinskih tijela uprave, javnih poduzeća i ustanova koje vrše upravne i javne ovlasti, a čiji je osnivač AP Vojvodina, u svezi s njihovim postupanjem u izvršavanju odluka i drugih pravnih akata AP Vojvodine.

Pučki pravobranitelj štiti prava građana posebno od povrijeda učinjenih nezakonitim, necjelishodnim i neučinkovitim postupanjem tijela pokrajinske uprave, javnih poduzeća i ustanova koje vrše upravne i javne ovlasti, a čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pučki pravobranitelj štiti prava građana od povrijeda učinjenih nezakonitim, necjelishodnim i neučinkovitim postupanjem tijela gradske i općinske uprave u vršenju poslova koje im je AP Vojvodina povjerila iz svoje izvorne nadležnosti.

Pučki pravobranitelj bira i razrješava Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.
Pučki pravobranitelj ima zamjenike čiji se broj, uvjeti za izbor, način izbora i nadležnosti uređuju Pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici za svoj rad odgovorni su Skupštini.

O pučkom pravobranitelju donosi se Pokrajinska skupštinska odluka.

V. FINANCIRANJE AP VOJVODINE

Proračun autonomne pokrajine

Članak 57.

AP Vojvodina ima proračun u kome se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se financiraju nadležnosti AP Vojvodine.

Proračun AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na proračun Republike Srbije.

Tri sedmine proračuna AP Vojvodine koristit će se za financiranje kapitalnih rashoda.

Prihodi autonomne pokrajine

Članak 58.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima financira svoje nadležnosti, sukladno Ustavu i zakonu.

Vrsta i visina izvornih prihoda AP Vojvodine i udio AP Vojvodine u dijelu prihoda Republike Srbije određuju se zakonom, sukladno Ustavu.

VI. USUGLAŠENOST POKRAJINSKIH PRAVNIH AKATA, OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU

Usuglašenost pravnih akata

Članak 59.

Statut je najviši pravni akt AP Vojvodine koji mora biti suglasan  Ustavu i zakonu.

Pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta Skupštine moraju biti u suglasnosti sa Statutom.

Pokrajinske uredbe i druga opća akta Pokrajinske vlade, pokrajinske uprave, javnih poduzeća i ustanova koje vrše upravne i javne ovlasti, a čiji je osnivač AP Vojvodina, moraju biti suglasni Statutu, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim općim aktima Skupštine.

Pojedinačni akti pokrajinskih tijela uprave, javnih poduzeća i ustanova koje vrše upravne i javne ovlasti, a čiji je osnivač AP Vojvodina, moraju biti suglasni Statutu, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim općim aktima Skupštine.

Pojedinačna akta tijela jedinice lokalne samouprave u vršenju poslova koje im je povjerila AP Vojvodina moraju biti suglasni Statutu, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim općim aktima Skupštine.

Objava

Članak 60.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta Skupštine, kao i pokrajinske uredbe i druga opća akta Pokrajinske vlade objavljuju se u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", prije stupanja na snagu.

Akta Pokrajinske vlade, izuzev akata iz stavka 1. ovog članka, i akta pokrajinskih tijela uprave objavljuju se kada je to tim aktima predviđeno.

Akta iz st. 1. i 2. ovog članka objavljuju se na svim jezicima koji su u službenoj uporabi u radu tijela AP Vojvodine. U slučaju neusuglašenosti, mjerodavan je tekst objavljen na srpskom jeziku.

Stupanje na snagu

Članak 61.

Pokrajinska skupštinska odluka i druga opća akta stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave.

Akta iz stavka 1. ovog članka mogu stupiti na snagu i danom objave ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prigodom njihovog donošenja.

VII. PROMJENA STATUTA

Prijedlog za promjenu Statuta

Članak 62.

Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti: najmanje jedna trećina od ukupnog broja zastupnika, Pokrajinska vlada i najmanje 40.000 birača.

O prijedlogu za promjenu Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Utvrđivanje akta o promjeni Statuta

Članak 63.

Ako Skupština usvoji prijedlog za promjenu Statuta, pristupa se izradi, odnosno razmatranju akta o promjeni Statuta.

Skupština utvrđuje prijedlog akta o promjeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja suglasnosti.

Nakon dobivanja suglasnosti Narodne skupštini Republike Srbije, Skupština donosi akt o promjeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Za provedbu Statuta donijet će se Pokrajinska skupštinska odluka.

Pokrajinsku skupštinsku odluku o provedbi Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.

Članak 65.

Statut stupa na snagu, osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 22. svibanj 2014. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

István Pásztor, v.r
(Pásztor István, s.k.)