Generalni sekretar Skupštine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je dr Sandra Stojković, imenovana za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 23. februara 2023. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica, rukovodi Službom Skupštine, stara se o sprovođenju akata koje donosi Skupština i vrši druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.


Biografija

Rođena je 1987. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom (9,52), master studije završila je na istom fakultetu 2011. godine sa prosečnom ocenom (9,60). Doktorske studije, smer Javno pravo, završila je 2016. godine na matičnom fakultetu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uzajamno priznavanje odluka u krivičnim stvarima i prava okrivljenog lica“.

Tokom studija, pored nastavnih aktivnosti, bila je uključena i u vannastavne aktivnosti- učestvovala je na regionalnim takmičenjima sa timom Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i obavljala je letnju stručnu praksu u sedištu Narodne banke Republike Srbije, u Beogradu. Pored toga, bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, stipendista Fonda za mlade talente RS i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom čitavih doktorskih studija.

Bila je istraživač na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: „Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo“.  

Učestvovala je na jednoj međunarodnoj konferenciji i na dve naučne konferencije sa međunarodnim učešćem. Autor je pet publikovanih radova.

Položila je državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje. Sa isticanjem je završila političku akademiju Fondacije „Svetozar Miletić“.

Radno iskustvo stekla je radeći najpre u privatnom sektoru (1. 7. 2016. do 31.1. 2019. godine), obavljajući poslove iz oblasti radno-pravnih odnosa. Radno iskustvo u javnom sektoru stekla je radeći u Gradskoj upravi za propise Grada Novog Sada (u periodu od 11.2. 2019. do 11. 1 2021. godine, na normativno – pravnim poslovima i studijsko – analitičkim poslovima), i u Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojoj je bila na mestu pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, od 18. januara 2021. godine.

Govori engleski jezik, srećno je udata i majka je troje dece.

 

Kontakt
 

imejl: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamenik generalnog sekretara

Zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ima zamenika koga imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na četvrtoj sednici održanoj 13. novembra 2020. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamenik pomaže u radu generalnom sekretaru Skupštine i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.

Biografija

Rođen je 20. septembra 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom sekretarijatu, u kom je radio do prvog imenovanja za zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine, oktobra 2017. godine. Od 2013. godine, član je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsednik Nadzornog odbora u Novosadskom pozorištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinske izborne komisije, kao i član Radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Novom Sadu za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz maternje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt

imejl: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija