Generálny tajomník Zhromaždenia

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má generálneho tajomníka, ktorého menuje zhromaždenie na návrh predsedu zhromaždenia.

Generálnou tajomníčkou Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Dr. Sandra Stojković, ktorá bola vymenovaná za generálnu tajomníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 23. februára 2023.

Povinnosti v zhromaždení

  • Generálny tajomník pomáha predsedovi a podpredsedom zhromaždenia pri príprave a priebehu rokovaní, riadi službu zhromaždenia, stará sa o realizáciu aktov prijatých zhromaždením a plní ďalšie úlohy určené rokovacím poriadkom.
  • Generálny tajomník za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.

Biografia

Narodila sa v roku 1987 v Novom Sade. Právnickú fakultu Univerzity v Novom Sade ukončila v roku 2010 s priemerným prospechom (9,52), master štúdium na tej istej fakulte ukončila v roku 2011 s priemerným prospechom (9,60). Doktorandské štúdium v odbore Verejné právo ukončila v roku 2016 na tej istej fakulte obhajobou doktorandskej dizertačnej práce pod názvom Vzájomné uznávanie uznesení v trestných veciach a práva obvineného.

Počas štúdia sa popri vyučovacej činnosti venovala aj mimoškolským aktivitám - zúčastnila sa regionálnych súťaží s tímom Právnickej fakulty Univerzity v Novom Sade a absolvovala letnú stáž v sídle Národnej banky Srbskej republiky v Belehrade. Okrem toho bola počas celého doktorandského štúdia štipendistkou Republikovej nadácie pre rozvoj vedeckej a umeleckej mládeže, štipendistkou Fondu mladých talentov SR a štipendistkou Ministerstva školstva, vedy a technického rozvoja.

Bola riešiteľku projektu Ministerstva školstva a vedy Srbskej republiky: Biomedicína, ochrana životného prostredia a právo.  

Zúčastnila sa jednej medzinárodnej konferencie a dvoch vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou. Je autorkou piatich publikovaných prác.

Zložila štátnu odbornú skúšku podľa programu pre vysokoškolské vzdelávanie. Absolvovala s vyznamenaním politickú akadémiu Nadácie Svetozara Miletića.

Pracovné skúsenosti získala predovšetkým v súkromnom sektore (1. 7. 2016 do 31. 1. 2019), vykonávala úkony v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Pracovné skúsenosti vo verejnom sektore získala najmä v Mestskej správe pre predpisy mesta Nový Sad (v období od 11. 2. 2019 do 11. 1. 2021, o normatívno-právnych úkonoch a študijno-analytických úkonoch) a v službe Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v ktorej bola od 18. januára 2021 zástupkyňou generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 2021.

Hovorí po anglicky, je šťastne vydatá a matkou troch detí.

Kontakt

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má zástupcu, ktorého vymenúva zhromaždenie na návrh generálneho tajomníka zhromaždenia, s písomným súhlasom predsedu zhromaždenia.

Zástupca generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Boris Bajić, diplomovaný právnik - master, vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na štvrtom zasadnutí 13. novembra 2020.


Funkcie v Zhromaždení

  • Zástupca pomáha v práci generálnemu tajomníkovi zhromaždenia a zastupuje ho v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenosti vykonávať úkony.

Biografia

Narodil sa 20. septembra 1982.

Titul diplomovaný právnik - master získal na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Absolvoval súdnu skúšku, štátnu odbornú skúšku podľa programu vysokoškolského vzdelávania a skúšku pre inšpektora.

Praktikantskú stáž odpracoval roku 2009 v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Po ukončení praxe začal pracovať v Pokrajinskom sekretariáte, kde pracoval do prvého vymenovania za zástupcu generálneho tajomníka Zhromaždenia AP Vojvodiny, v októbri 2017. Od roku 2013 je členom skúšobnej komisie za skladanie štátnej odbornej skúšky pre kandidátov so stredným vzdelaním.

Bol predseda Dozornej rady Novosadského divadla - Újvidéki Színház, Nový Sad, potom bol člen Dozornej rady Fonda Európske úkony AP Vojvodiny, dvakrát bol člen prešíreného zloženia Pokrajinskej volebnej komisie, ako aj člen Pracovného telesa Republikovej volebnej komisie v meste Nový Sad na uskutočnenie volieb pre národných poslancov Národného zhromaždenia Srbskej republiky.

Okrem materinského jazyka - srbského a maďarského, ovláda aj angličtinu.

Je ženatý a má dve deti.

 

Kontakt

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika