Generálny tajomník Zhromaždenia

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má generálneho tajomníka, ktorého vymenúva zhromaždenie na základe návrhu predsedu zhromaždenia.

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Nikola Banjac, diplomovaný právnik master, menovaný za generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí  31. júla 2020.


Funkcie v Zhromaždení

  • Generálny tajomník pomáha predsedovi a podpredsedom zhromaždenia v príprave a vedení zasadnutí, vedie službu zhromaždenia, stará sa o uskutočňovanie aktov, ktoré vynáša zhromaždenie a vykonáva iné úkony určené týmto rokovacím poriadkom.
  • Generálny tajomník za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.


Životopis

Narodil sa v Novom Sade v roku 1982.

Základnú školu a Gymnázium Jovana Jovanovića Zmaja absolvoval v Novom Sade. Vysoké vzdelanie získal na základných štúdiách Právnickej fakulty Univerzity v Novom Sade, kde získal aj hodnosť master právnika. Má zloženú súdnu a štátnu odbornú skúšku pre orgány správy. Ukončil základné školenie ako mediátor.

Vo Vyššom súde v Novom Sade, v trestnom oddelení pracoval ako praktikant – volontér, následne ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii. Od roku 2010 bol vedúcim právnej a všeobecnej služby v Pokrajinskom ústave pre ochranu prírody a od roku 2013 bol zástupcom náčelníka Mestskej správy pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad.

Uznesením Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny od 2. júna 2016 vykonával funkciu generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

Bol členom Mestskej volebnej komisie Mesta Nový Sad v stálom zložení, členom Pokrajinskej volebnej komisie v stálom zložení a tajomníkom Pokrajinskej volebnej komisie. 

Je riadnym členom Matice srbskej od roku 2010. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných a vedeckých prác. Niektoré z nich sú uverejnené v časopisoch kategórie M22 a M24. 

Je spoluautorom vysielania Srpska čitaonica. 

Okrem materinského jazyka ovláda angličtinu.

Je ženatý a otcom dvoch detí.


Kontakt

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má zástupcu, ktorého vymenúva zhromaždenie na návrh generálneho tajomníka zhromaždenia, s písomným súhlasom predsedu zhromaždenia.

Zástupca generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Boris Bajić, diplomovaný právnik - master, vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na štvrtom zasadnutí 13. novembra 2020.


Funkcie v Zhromaždení

  • Zástupca pomáha v práci generálnemu tajomníkovi zhromaždenia a zastupuje ho v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenosti vykonávať úkony.

Biografia

Narodil sa 20. septembra 1982.

Titul diplomovaný právnik - master získal na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Absolvoval súdnu skúšku, štátnu odbornú skúšku podľa programu vysokoškolského vzdelávania a skúšku pre inšpektora.

Praktikantskú stáž odpracoval roku 2009 v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Po ukončení praxe začal pracovať v Pokrajinskom sekretariáte, kde pracoval do prvého vymenovania za zástupcu generálneho tajomníka Zhromaždenia AP Vojvodiny, v októbri 2017. Od roku 2013 je členom skúšobnej komisie za skladanie štátnej odbornej skúšky pre kandidátov so stredným vzdelaním.

Bol predseda Dozornej rady Novosadského divadla - Újvidéki Színház, Nový Sad, potom bol člen Dozornej rady Fonda Európske úkony AP Vojvodiny, dvakrát bol člen prešíreného zloženia Pokrajinskej volebnej komisie, ako aj člen Pracovného telesa Republikovej volebnej komisie v meste Nový Sad na uskutočnenie volieb pre národných poslancov Národného zhromaždenia Srbskej republiky.

Okrem materinského jazyka - srbského a maďarského, ovláda aj angličtinu.

Je ženatý a má dve deti.

 

Kontakt

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika