Saziv 2012-2016
Broj sednice: 8
Datum održavanja: 22. 11. 2012.
Zapisnik

sa Osme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. novembra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ana Tomanova-Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i Milivoje Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 105 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Pastor Ištvan, prof. dr Branislava Belić, Milan Ćuk, Petar Andrejić, Nada Bodrožić, Srboljub Bubnjević, Tanja Dokmanović, Uroš Kandić, Bore Kutić, Ljubiša Milosavljević, Zoltan Takač, Saša Todorović, Marijana Četojević i Miloš Šibul.

Predsedavajuća je obavestila poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajuća je upoznala poslanike sa Projektom Kliničkog centra Vojvodine promocije transplatacije i donacije organa "Šansa za novi život", kojim se podstiče potreba za doniranje organa.

Rok od sazivanja do održavanja sednice Skupštine kraći je iz razloga pomeranja praznika 11. novembra 2012. godine-Dana primirja u Prvom svetskom ratu, kao neradnog dana, koji je padao u nedelju, za naredni dan.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije se razmatranje predlaže na Osmoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine, održane 20. novembra 2012. godine dostavljen je poslanicima.

Poslanici Vladimir Galić i Ladislav Tomić dali su primedbu na zapisnik, navodeći da su bili prisutni na Sedmoj sednici Skupštine, a da nisu navedeni među prisutnim poslanicima.

Uvidom u izveštaj o evidenciji utvrđeno je da poslanici Vladimir Galić i Ladislav Tomić nisu bili prisutni na Sedmoj sednici Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajuća je stavila zapisnik sa Sedme sednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 70 glasova "za" usvojila zapisnik.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Osmu sednicu.

Predsedavajuća je podsetila poslanike, da je 3. tačku koja je predložena u sazivu za Osmu sednicu, razmatrana i utvrđena na Sedmoj sednici održanoj 20. novembra, te ona nije na dnevnom redu Osme sednice, a naredne tačke predloženog dnevnog reda su se pomerile.

Predsedavajuća je podsetila poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Predsednik Vlade AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 69 glasova "za" i dva glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 71 glasom "za" i dva glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 74 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlozima odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i
 • Predlozima odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanik Milenko Jovanov predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog zaključka o neophodnosti usklađivanja Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i drugih akata Skupštine i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Ustavom Srbije i Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Milenko Jovanov obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajuća je stavila na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasova "za" i 65 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Branislav Ristivojević predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog zaključka o neophodnosti uklanjanja tzv. "simbola" Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Branislav Ristivojević obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajuća je stavila na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 32 glasa "za" i 66 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajuća je stavila na glasanje predloženi dnevni red za Osmu sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 30 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 2. INFORMACIJA O PREDLOGU REORGANIZOVANjA OBAVLjANjA VODOPRIVREDNE DELATNOSTI NA TERITORIJI AP VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,
 3. PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA,
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2011. GODINE,
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD 11.11.2009. DO 31.12.2011. GODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Predsedavajuća je podsetila poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajuća je podsetila na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajuća je podsetila poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Predsednik Vlade AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na razmatranje.

Prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog za izbor Balinta Juhasa, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 76 glasova "za" i sedam glasova "protiv" izabrala Balinta Juhasa, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.


2. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O PREDLOGU REORGANIZOVANjA OBAVLjANjA VODOPRIVREDNE DELATNOSTI NA TERITORIJI AP VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o predlogu reorganizovanja obavljanja vodoprivredne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključaka, na razmatranje i usvajanje.

Informaciju sa Predlogom zaključaka prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Informaciju i donese Zaključke.

Član Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje povodom Informacije podneo je Goran Ješić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, Saša Santovac, Atila Juhas, Miroslav Španović, Danijel Petrović, dr Živorad Smiljanić, Branislav Ristivojević, Milenko Jovanov, Vladimir Soro, Jan Bohuš, Igor Mirović, Ivan Bošnjak, Goran Ješić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajuća je stavila Informaciju sa Predlogom zaključaka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 78 glasova "za" i 23 glasa "protiv" usvojila Informaciju o predlogu reorganizovanja obavljanja vodoprivredne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine i donela

Z A K Lj U Č K E

 • Usvaja se Informacija o predlogu reorganizovanja obavljanja vodoprivredne delatnosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 • Deo sredstava za dokapitalisanje JVP "Vode Vojvodine" namenjenih za dokapitalisanje drušvenih vodoprivrednih preduzeća obezbediće se u budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 • Zadužuje se Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine da, u saradnji sa JVP "Vode Vojvodine", preduzme neophodne mere sprovođenja reorganizovanja obavljanja vodoprivredne delatnosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, sa tekstom za Predlog zakona i dostavio ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač Zakona sa tekstom za Predlog zakona dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona, prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Uvodno izlaganje podnela je prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Nenad Borović, predsednik Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač zakona.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali:Sabolč Kavai, prof. dr Pavle Budakov, Branislav Ristivojević i prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajuća je stavila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 66 glasova "za", tri glasa "protiv" i devet "uzdržanih" glasova prihvaćen Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona, na osnovu člana 168. stav 1. Poslovnika Skupštine, predsedavajuća je otvorila pretres o tekstu za Predlog zakona.

U pretresu je učestvovao poslanik Stevica Deđanski.

Predsedavajuća je stavila tekst za Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 68 glasova "za", jednim glasom "protiv" i 11 "uzdržanih" glasova utvrdila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Skupštinu AP Vojvodine, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine, te je, u skladu sa članom 168. stav 2. Poslovnika, za predstavnika Skupštine, kao predlagača, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, određen Ištvan Pastor i ovlašćen da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga.

 


 

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2011. GODINE,

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za period 01. januar-31. decembar 2011. godine, sa ispravkom, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Jovan Lazarov, član Odbora za budžet i finansije, Dragan Vulin, predsednik Odbora za privredu i Pavle Počuč, član Odbora za privredu, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Pavle Počuč, Dragan Vulin, Saša Santovac, Gavra Avramov, Željko Crnogorac, Seleši Đenđi, Slavko Rac, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajuća je stavila Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 68 glasova "za", 16 glasova "protiv" i šest "uzdržanih" glasova prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01. januar-31. decembar 2011. godine.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD 11.11.2009. DO 31.12.2011. GODINE,

Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za period 11.11.2009. do 31. 12. 2011. godine, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Jovan Lazarov, član Odbora za budžet i finansije i Pavle Počuč, član Odbora za privredu, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali:Jovan Lazarov, Pavle Počuč, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, Saša Santovac, mr Maja Sedlarević, Ilona Pelt, Vesna Bjelić-Francuski, Igor Mirović, dr Živorad Smiljanić, Borislav Novaković, Milenko Jovanov, Damir Zobenica, Predrag Amižić, Predrag Mijić, dr Milenko Babić, Milivoje Vrebalov, Stevica Nazarčić, Ladislav Tomić, Živko Marković, prof. dr Ilija Ćosić, Predrag Cvetanović, Ivana Milić i Nebojša Malenković, direktor Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Predsedavajuća je stavila Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 70 glasova "za" i 17 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 11.11.2009. do 31. 12. 2011. godine.

Predsedavajuća je, u skladu sa članom 81. Poslovnika, stavila na glasanje predlog da Skupština nastavi sa radom i posle 19 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 75 glasova "za" i jednim glasom "protiv" predlog prihvatila.


6. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Poslanička grupa SPS-PUPS-JS-SDP Srbije dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 83 glasa „za“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je u svom mišljenju utvrdila pravno –tehničke ispravke Predloga pokrajinske skupštinske odluke, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i koje su na taj način postale sastavni deo Predloga.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 83 glasa "za" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE,

Odbor za privredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 70 glasova "za" i devet glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE,

Odbor za privredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 71 glasom "za" i deset glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 69 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici utvrdio je Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je predložila da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 87 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je predložila da se o Predlozima odluka o razrešenju članova Saveta obavi jedinstveno glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog prihvatila.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predloge odluka o razrešenju članova Saveta.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 81 glasom "za" donela Odluku o razrešenju članova Saveta

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, dodatno je obrazložila Predloge.

Predsedavajuća je predložila da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajuća je predložila da se o Predlozima odluka o imenovanju članova Saveta obavi jedinstveno glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 85 glasova "za" predlog prihvatila.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali: Igor Mirović i Saša Santovac.

Nakon pretresa, prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predstavnik predlagača je povukla predlog da se za člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu imenuje Lazar Kanjerić.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predloge odluka o imenovanju članova Saveta.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 86 glasova "za" donela Odluku o imenovanju članova Saveta

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio Osmu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,50 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.