Сазив 2012-2016
Број седнице: 8
Датум одржавања: 22. 11. 2012.
Записник

са Осме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. новембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су: Ана Томанова-Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине и Миливоје Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 105 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Пастор Иштван, проф. др Бранислава Белић, Милан Ћук, Петар Андрејић, Нада Бодрожић, Србољуб Бубњевић, Тања Докмановић, Урош Кандић, Боре Кутић, Љубиша Милосављевић, Золтан Такач, Саша Тодоровић, Маријана Четојевић и Милош Шибул.

Председавајућa је обавестила посланике да седници Скупштине присуствују чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајућа је упознала посланике са Пројектом Клиничког центра Војводине промоције трансплатације и донације органа "Шанса за нови живот", којим се подстиче потреба за донирање органа.

Рок од сазивања до одржавања седнице Скупштине краћи је из разлога померања празника 11. новембра 2012. године-Дана примирја у Првом светском рату, као нерадног дана, који је падао у недељу, за наредни дан.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије се разматрање предлаже на Осмој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Седме седнице Скупштине, одржане 20. новембра 2012. године достављен је посланицима.

Посланици Владимир Галић и Ладислав Томић дали су примедбу на записник, наводећи да су били присутни на Седмој седници Скупштине, а да нису наведени међу присутним посланицима.

Увидом у извештај о евиденцији утврђено је да посланици Владимир Галић и Ладислав Томић нису били присутни на Седмој седници Скупштине АП Војводине.

Председавајућа је ставила записник са Седме седнице на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" усвојила записник.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Осму седницу.

Председавајућа је подсетила посланике, да је 3. тачку која је предложена у сазиву за Осму седницу, разматрана и утврђена на Седмој седници одржаној 20. новембра, те она није на дневном реду Осме седнице, а наредне тачке предложеног дневног реда су се помериле.

Председавајућа је подсетила посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Председник Владе АП Војводине предложио је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог за избор заменика покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова. Председавајућа је предлог ставила на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за" и два гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Председавајућа је предлог ставила на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајућа је предлог ставила на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" и два гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајућа је предлог ставила на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлозима одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и
 • Предлозима одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Председавајућа је предлог ставила на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог усвојила.

Посланик Миленко Јованов предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог закључка о неопходности усклађивања Статута Аутономне Покрајине Војводине и других аката Скупштине и Владе Аутономне Покрајине Војводине са Уставом Србије и Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Миленко Јованов образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајућа је ставила на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе.Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласова "за" и 65 гласова "против" предлог није усвојила.

Посланик Бранислав Ристивојевић предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Осме седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог закључка о неопходности уклањања тзв. "симбола" Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Бранислав Ристивојевић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајућа је ставила на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 32 гласа "за" и 66 гласова "против" предлог није усвојила.

Председавајућа је ставила на гласање предложени дневни ред за Осму седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 30 гласова "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 2. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДЛОГУ РЕОРГАНИЗОВАЊА ОБАВЉАЊА ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,
 3. ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА,
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ,
 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 11.11.2009. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Председавајућа је подсетила посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајућа је подсетила на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајућа је подсетила посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Председник Владе АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова на разматрање.

Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој додатно је образложио Предлог.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог за избор Балинта Јухаса, за заменика покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 76 гласова "за" и седам гласова "против" изабрала Балинта Јухаса, за заменика покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова.


2. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДЛОГУ РЕОРГАНИЗОВАЊА ОБАВЉАЊА ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Информацију о предлогу реорганизовања обављања водопривредне делатности на територији АП Војводине са Предлогом закључака, на разматрање и усвајање.

Информацију са Предлогом закључака претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке.

Члан Одбора зa пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поводом Информације поднео је Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали: Ладислав Томић, Саша Сантовац, Атила Јухас, Мирослав Шпановић, Данијел Петровић, др Живорад Смиљанић, Бранислав Ристивојевић, Миленко Јованов, Владимир Соро, Јан Бохуш, Игор Мировић, Иван Бошњак, Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајућа је ставила Информацију са Предлогом закључака на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 78 гласова "за" и 23 гласа "против" усвојила Информацију о предлогу реорганизовања обављања водопривредне делатности на територији АП Војводине и донела

З А К Љ У Ч К Е

 • Усваја се Информација о предлогу реорганизовања обављања водопривредне делатности на територији Аутономне Покрајине Војводине.
 • Део средстава за докапиталисање ЈВП "Воде Војводине" намењених за докапиталисање друшвених водопривредних предузећа обезбедиће се у буџету Аутономне Покрајине Војводине.
 • Задужује се Влада Аутономне Покрајине Војводине да, у сарадњи са ЈВП "Воде Војводине", предузме неопходне мере спровођења реорганизовања обављања водопривредне делатности на територији Аутономне Покрајине Војводине.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о измени и допуни Закона о високом образовању, са текстом за Предлог закона и доставио га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач Закона са текстом за Предлог закона достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона, претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона.

Уводно излагање поднела је проф. др Светлана Лукић-Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Ненад Боровић, председник Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач закона.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали:Саболч Каваи, проф. др Павле Будаков, Бранислав Ристивојевић и проф. др Светлана Лукић-Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајућа је ставила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 66 гласова "за", три гласа "против" и девет "уздржаних" гласова прихваћен Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о измени и допуни Закона о високом образовању.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач Закона, на основу члана 168. став 1. Пословника Скупштине, председавајућа је отворила претрес о тексту за Предлог закона.

У претресу је учествовао посланик Стевица Деђански.

Председавајућа је ставила текст за Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 68 гласова "за", једним гласом "против" и 11 "уздржаних" гласова утврдила Предлог закона о измени и допуни Закона о високом образовању, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

Скупштину АП Војводине, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине, те је, у складу са чланом 168. став 2. Пословника, за представника Скупштине, као предлагача, у Народној скупштини Републике Србије, одређен Иштван Пастор и овлашћен да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога.

 


 

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ,

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за период 01. јануар-31. децембар 2011. године, са исправком, на разматрање.

Извештај о пословању Гаранцијског фонда је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Јован Лазаров, члан Одбора зa буџет и финансије, Драган Вулин, председник Одбора за привреду и Павле Почуч, члан Одбора за привреду, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали: Јован Лазаров, Павле Почуч, Драган Вулин, Саша Сантовац, Гавра Аврамов, Жељко Црногорац, Селеши Ђенђи, Славко Рац, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Председавајућа је ставила Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 68 гласова "за", 16 гласова "против" и шест "уздржаних" гласова прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01. јануар-31. децембар 2011. године.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 11.11.2009. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ,

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за период 11.11.2009. до 31. 12. 2011. године, на разматрање.

Извештај о пословању је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Јован Лазаров, члан Одбора зa буџет и финансије и Павле Почуч, члан Одбора за привреду, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали:Јован Лазаров, Павле Почуч, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије, Саша Сантовац, мр Маја Седларевић, Илона Пелт, Весна Бјелић-Француски, Игор Мировић, др Живорад Смиљанић, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Дамир Зобеница, Предраг Амижић, Предраг Мијић, др Миленко Бабић, Миливоје Вребалов, Стевица Назарчић, Ладислав Томић, Живко Марковић, проф. др Илија Ћосић, Предраг Цветановић, Ивана Милић и Небојша Маленковић, директор Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Председавајућа је ставила Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" и 17 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за период 11.11.2009. до 31. 12. 2011. године.

Председавајућа је, у складу са чланом 81. Пословника, ставила на гласање предлог да Скупштина настави са радом и после 19 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 75 гласова "за" и једним гласом "против" предлог прихватила.


6. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Посланичка група СПС-ПУПС-ЈС-СДП Србије доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 83 гласа „за“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је у свом мишљењу утврдила правно –техничке исправке Предлога покрајинске скупштинске одлуке, са којима се сагласио представник предлагача и које су на тај начин постале саставни део Предлога.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, у предложеном тексту.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 83 гласа "за" донела Покрајинску скупштинску одлуку о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за привреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 70 гласова "за" и девет гласова "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за привреду утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 71 гласом "за" и десет гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 69 гласова „за“ и десет гласова „против“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници утврдио је Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајућа је предложила да се о Предлозима одлука води заједнички претрес. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 87 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је предложила да се о Предлозима одлука о разрешењу чланова Савета обави јединствено гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог прихватила.

Председавајућа је ставила на гласање Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 81 гласом "за" донела Одлуку о разрешењу чланова Савета

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Проф. др Светлана Лукић-Петровић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, додатно је образложила Предлоге.

Председавајућа је предложила да се о Предлозима одлука води заједнички претрес. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајућа је предложила да се о Предлозима одлука о именовању чланова Савета обави јединствено гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 85 гласова "за" предлог прихватила.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали: Игор Мировић и Саша Сантовац.

Након претреса, проф. др Светлана Лукић-Петровић, представник предлагача је повукла предлог да се за члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду именује Лазар Кањерић.

Председавајућа је ставила на гласање Предлоге одлука о именовању чланова Савета.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 86 гласова "за" донела Одлуку о именовању чланова Савета

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио Осму седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.