Сазив 2012-2016
Број седнице: 7
Датум одржавања: 20. 11. 2012.
Записник

седме седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 20. новембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 15,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:проф.др Бранислава Белић, Петар Андрејић, др Жељко Видовић, Владимир Галић, Тања Докмановић, др Горан Латковић, Љубиша Милосављевић, Зоран Младеновић, Золтан Такач и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седницу Скупштине сазвао у складу са чланом 80. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине на предлог Покрајинске владе, ради утврђивања амандмана на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину по хитном поступку и благовременог достављања Народној скупштини Републике Србије пре почетка расправе о Предлогу закона, наводећи да, уколико се предложени амандмани не поднесу благовремено, то ће изазвати негативне последице како на обим буџета АП Војводине, тако и за све грађане Покрајине.

Председавајући је обавестио посланике да ће се седница Скупштине која је сазвана као седма, одржати као осма седница, истог датума када је и сазвана 22. новембра 2012. године.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Зоран Младеновић, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Зорану Младеновићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.

На основу члана 52. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, допунски избори се расписују ако посланику, који је изабран по већинском изборном систему, престане мандат пре истека времена на које је изабран,те је председник обавестио посланике да ће допунске изборе за избор посланика у изборној јединици 49 Србобран, расписати у року од 30 дана.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Предраг Амижић, коме је потврђен мандат на седници одржаној 25. октобра 2012. године, приступио посланичкој групи СПС-ПУПС-ЈС-СДП Србије.

Записник са 6. седнице Скупштине, одржане 25. октобра 2012. године, достављен је уз сазив за Седму седницу. Председавајући је ставио записник са 6. седнице на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" усвојила записник.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за Седму седницу.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Седму седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и пет гласова "против" утврдила дневни ред са следећом тачком:

  1. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА I, II и III НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА I, II и III НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Предлог амандмана I, II и III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и доставила га Скупштини на разматрање и утврђивање, по хитном поступку.

Предлог амандмана I, II и III на Предлог закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.

Одбор за буџет и финансије и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, предложили су Скупштини да размотри и утврди амандмане I, II и III на Предлог закона.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри и утврди амандмане I, II и III на Предлог закона са правно-техничком исправком у преамбули Предлога амандмана са којом се сагласио представник предлагача и која је на тај начин постала саставни део Предлога.

Уводно излагање поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, Бранислав Богарошки, Акош Ујхељи, проф. др Павле Будаков, Игор Мировић, Ненад Боровић, Саша Сантовац, Стевица Назарчић, Бранислав Ристивојевић, Данијел Ковачић, Иштван Пастор и проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 20 гласова "против" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 36 гласова "против" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 36 гласова "против" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

Скупштину АП Војводине, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине, те се, у складу са чланом 172. став 2. Пословника, за представника Скупштине, као подносиоца амандмана, у Народној скупштини Републике Србије, одређује Иштван Пастор.

Председавајући је ставио на гласање предлог да га, у случају његове спречености, Скупштину пред Народном скупштином Републике Србије представља Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и два гласа "против" предлог усвојила.

Посланичка питања у усменом облику поставили су: Миленко Јованов (једно посланичко питање) и Дамир Зобеница (једно посланичко питање).

Председавајући је закључио Седму седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 17,16 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.