Сазив 2012-2016
Број седнице: 13
Датум одржавања: 28. 12. 2012.
Записник

13. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 28. децембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,13 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова - Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Сава Свирчевић, Душан Јаковљев, Милан Ћук, Урош Кандић, Мирослав Шпановић и Богдан Лабан.

Председавајући је одредио паузу у трајању од пет минута, због техничких проблема у систему.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке, чије се разматрање предлаже на 13. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са 11. и 12. седнице Скупштине, које су одржане 14. децембра 2012. године су достављени су посланицима уз сазив за 13. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 11. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" усвојила Записник са 11. седнице.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 12. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласа "за" усвојила Записник са 12. седнице.

Председник Скупштине обавестио је посланике да је, у складу са чланом 52. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, дана 20. децембра 2012. године расписао допунске изборе за посланика по већинском изборном систему у изборној јединици 3 Апатин, изборној јединици 17. Зрењанин III и 49. Србобран, за 17. фебруар 2013. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је уз сазив за 13. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 160. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Разматрање амандмана на Предлог закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој АП Војводине.

На основу члана 161. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се по хитном поступку размотре амандмани на Предлог закона о Развојном фонду АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се по хитном поступку размотри Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: - Утврђивање Предлога кандидата за именовање члана и заменика члана делегације Републике Србије у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе. Председавајућу је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 13. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: - Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину. Председавајућу је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и три гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 13. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 25 гласова "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ ФОНДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ;
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ;
 5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ ФОНДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Скупштини АП Војводине, као предлагачу Закона о Развојном фонду АП Војводине, достављени су амандмани Владе Републике Србије (2 амандмана), Амандман народног посланика ПУПС-а Моме Чолаковића, Амандман народног посланика СНС-а- Шајн Срђана, 3 амандмана народног посланика СПО-ДХСС Жике Гојковића, 4 амандмана народних посланика ДСС-а Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића, Амандман народних посланика ДСС-а Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић, Јована Палалића и Милана Лапчевића, 2 амандмана народног посланика СПС-а- Зорана Касаловића, 4 амандмана народне посланице УРС-а Весне Ковач, 4 амандмана народних посланика УРС-а -Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора ради изјашњавања.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада је предложила Скупштини да прихвати Амандмане Владе Републике Србије (два амандмана), Амандман народног посланика Моме Чолаковића, Амандман I и Амандман IV народне посланице Весне Ковач и Амандман II и Амандман III народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора а да не прихвати Амандман народног посланика Шајн Срђана, 3 амандмана народног посланика Жике Гојковића, 4 амандмана народних посланика ДСС-а Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића, 2 амандмана народног посланика Зорана Касаловића, Амандман народних посланика ДСС-а Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић, Јована Палалића и Милана Лапчевића, Амандман II и Амандман III народне посланице Весне Ковач, Амандман I и Амандман IV народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора.

Додатно образложење Мишљења Покрајинске владе поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио јединствен претрес о амандманима.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Игор Мировић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, др Миленко Бабић, Борислав Новаковић, проф.др Павле Будаков, и др Стевица Деђански.

Посланици Посланичке групе Покренимо Војводину-Томислав Николић, напустили су седницу док траје прва тачка дневног реда из разлога што се допушта појединим посланицима да се не придржавају одредаба Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I народног посланика Жике Гојковића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 67 гласова "против" и шест "уздржаних" није прихватила Амандман I народног посланика Жике Гојковића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I народне посланице Весне Ковач. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и четири "против" прихватила Амандман I народне посланице Весне Ковач.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II народне посланице Весне Ковач. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 64 гласa "против" и седам "уздржаних" није прихватила Амандман II народне посланице Весне Ковач.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народног посланика Моме Чолаковића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и четири "против" прихватила Амандман народног посланика Моме Чолаковића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народног посланика Срђана Шајна Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 65 "против" није прихватила Амандман народног посланка Срђана Шајна.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народног посланика Жике Гојковића на члан 4. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 65 гласова "против" и седам "уздржаних" није прихватила Амандман народног посланка Жике Гојковића на члан 4. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић, Јована Палалића и Милана Лапчевића на члан 4. Предлога закона. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа "за", 64 "против" и осам "уздржаних" није прихватила Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић, Јована Палалића и Милана Лапчевића на члан 4. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народног посланика Зорана Касаловића на члан 5. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 62 "против" није прихватила Амандман народног посланка Зорана Касаловића на члан 5. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 5. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа "за", 64 "против" и осам "уздржаних" није прихватила Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 5. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 62 гласа "против" и осам "уздржаних" није прихватила Амандман I народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Владе Републике Србије. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и три "против" прихватила Амандман I Владе Републике Србије.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II народног посланика Жике Гојковића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 64 гласа "против" и осам "уздржаних" није прихватила Амандман II народног посланика Жике Гојковића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Владе Републике Србије. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и три "против" прихватила Амандман II Владе Републике Србије.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и три "против" прихватила Амандман II Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 12. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа "за", 64 "против" и девет "уздржаних" није прихватила Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 12. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 13. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа "за", 64 "против" и девет "уздржаних" није прихватила Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 13. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и три "против" прихватила Амандман III народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 14. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа "за", 64 "против" и девет "уздржаних" није прихватила Амандман народних посланика Ружице Игић, Санде Рашковић-Ивић и Јована Палалића на члан 14. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман народног посланика Зорана Касаловића на члан 15. Предлога закона. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за" и 63 "против" није прихватила Амандман народног посланика Зорана Касаловића на члан 15. Предлога закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III народне посланице Весне Ковач. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 64 гласa "против" и девет "уздржаних" није прихватила Амандман III народне посланице Весне Ковач.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV народне посланице Весне Ковач. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и три "против" прихватила Амандман IV народне посланице Весне Ковач.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 63 гласa "против" и девет "уздржаних" није прихватила Амандман IV народних посланика Јелене Травар Миљевић, Ане Новковић, Драгане Ђуковић и Јожефа Шандора.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, на разматрање и доношење.

Посланици Српске радикалне странке, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Милан Ћук, др Стевица Деђански и Стојан Тинтор су 25. децембра 2012. године, после истека рока прописаног Пословником, поднели амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, па су у смислу члана 141. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине амандмани одбачени као неблаговремени, о чему су писмено обавештени, од стране председника Скупштине.

Посланици Павле Почуч и Јован Лазаров поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке посланицима се обратио др Бојан Пајтић, председник Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за финансије.

На основу члана 151. став 1 Пословника Скупштине АП Војводине о Предлогу буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, Павле Почуч, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Александар Мартон, проф. др Бранислава Белић, Милан Влаисављевић, Боре Кутић, Ладислав Томић, Игор Мировић, Весна Бјелић-Француски, Предраг Матејин, Саша Тодоровић, Дамир Зобеница, Владимир Соро, Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, Горан Јешић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије, Ђорђе Милићевић,потпредседник Скупштине АП Војводине и Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

У наставку седнице Скупштине, председавала је Ана Томанова Маканова, потпредседница Супштине АП Војводине.

Председавајућа је одредила паузу од 15,00 до 16,30 часова.

Председавајућа је отворила претрес у појединостима.

На члан 8. Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднето је шеснаест амандмана.

Посланици Павле Почуч и Јован Лазаров додатно су образложили поднете амандмане.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман I посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 23 гласа "за", 70 "против" није прихватила Амандман I посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман VI посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 23 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман VI посланика Павла Почуча.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман II посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман III посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 24 гласа "за" и 71 "против" није прихватила Амандман III посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман VII посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 24 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман VII посланика Павла Почуча.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман IV посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 24 гласа "за" и 72 "против" није прихватила Амандман IV посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман III посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 24 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман III посланика Павла Почуча.

Предедавајућа је ставила на гласање Амандман V посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 24 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман V посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман V посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласова "за" и 73 "против" није прихватила Амандман V посланика Павла Почуча.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман VI посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман VI посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман VII посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман VII посланика Јована Лазарова.

Предедавајућа је ставила на гласање Амандман IX посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 72 "против" није прихватила Амандман IX посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман VIII посланика Јована Лазарова. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман VIII посланика Јована Лазарова.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман II посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман II посланика Павла Почуча.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман I посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 73 "против" није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман IV посланика Павла Почуча. Након гласања, председавајућа је констатовала да Скупштина са 25 гласа "за" и 72 "против" није прихватила Амандман IV посланика Павла Почуча.

На основу члана 41. став 3. Статута АП Војводине о доношењу Буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" и 27 "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је др Слободан Пузовић,члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу је учествовао посланик Миленко Бабић.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за" и седам "уздржаних" донела Одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01.01.-31.12.2011. године, на размартање и усвајање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Члан Одбора зa пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поводом предлога одлуке поднео је Бранислав Кнежевић, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложила да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду. Председавајућа је предлог ставила на гласање. Након гласања председавајућа је констатовала да је Скупштина са 69 гласова "за", предлог усвојила.

У претресу су учествовали: Ладислав Томић, Атила Јухас, Маријана Четојевић, Милош Шибул, Предраг Амижић, Миленко Јованов и Ујхељи Акош.

Председавајућа је ставила Извештај на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 66 гласова "за" и 18 "против" усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01.01.-31.12.2011. године.


5. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ;

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу предложио је Скупштини кандидате за члана и заменика члана делегације Републике Србије у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе на разматрање и утврђивање.

Мр Маја Седларевић, председница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу додатно је образложила Предлог.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина АП Војводине са 80 гласова "за" и три "против" утврдила Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације Републике Србије у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали: Маријана Четојевић, проф. др Павле Будаков и проф. др Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 63 гласа "за", четири "против" и девет "уздржаних" донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ.

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој АП Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно образложење Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 63 гласа "за" и три "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој АП Војводине.

Посланичких питања није било.

Председавајућа је закључила 13. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,41 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.