Сазив 2012-2016
Број седнице: 11
Датум одржавања: 14. 12. 2012.
Записник

11. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. децембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:др Миленко Бабић, Ненад Боровић, мр Иван Бошњак, др Жељко Видовић, др Живко Врцељ, Миленко Јованов, Љубиша Милосављевић, Роберт Санто, Сава Свирчевић, мр Маја Седларевић, Тамаш Тот и Маријана Четојевић.

Председавајући је обавестио посланике да су добили сазив као сазив за 10. седницу, али имајући у виду да је 24. новембра 2012. године одржана Свечана седница, седница је по реду једанаеста.

Председавајући је обавестио посланике да је седница Скупштине сазвана у складу са чланом 80. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, на предлог групе посланика.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога декларације, чије се разматрање предлаже на 11. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са 8. 9. и 10. седнице Скупштине, које су одржане 22. и 24. новембра 2012. године су достављени посланицима.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 8. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила Записник са 8. седнице.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 9. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" усвојила Записник са 9. седнице.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 10. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" усвојила Записник са 10. седнице.

Председавајући је обавестио Скупштину да су посланици: мр Иван Бошњак и др Живорад Смиљанић, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднели оставке на посланичке функције у Скупштини АП Војводине.

Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднете оставке посланика и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланицима мр Ивану Бошњаку и др Живораду Смиљанићу.

Председавајући је констатовао да је, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, посланицима мр Ивану Бошњаку и др Живораду Смиљанићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.

На основу члана 52. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, допунски избори се расписују ако посланику, који је изабран по већинском изборном систему, престане мандат пре истека времена на које је изабран, те је председавајући обавестио посланике да ће допунске изборе за избор посланика у изборној јединици 17 Зрењанин III и у изборној јединици 3 Апатин, расписати у прописаном року, најдуже до 30 дана.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је уз сазив за 11. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног Дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 160. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

  • ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ ФОНДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРДЛОГ ЗАКОНА.

На основу члана 161. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" и три гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 11. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова "за" и четири гласа "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ОСУДИ ЗЛОЧИНА УЧИЊЕНИХ НАД ПРИПАДНИЦИМА СРПСКОГ НАРОДА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ ФОНДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ОСУДИ ЗЛОЧИНА УЧИЊЕНИХ НАД ПРИПАДНИЦИМА СРПСКОГ НАРОДА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ;

Група посланика у Скупштини АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог декларације о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима бивше Југославије, на разматрање и доношење.

Предлог декларације достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је у свом мишљењу истакла да Предлог декларације подржава.

Игор Мировић, представник предлагача, додатно је образложио Предлог декларације.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Саша Сантовац, Шандор Егереши, Душан Јаковљев, Мирослав Шпановић, Борислав Новаковић, Бранислав Ристивојевић, Урош Кандић, др Стевица Деђански, Игор Мировић, Предраг Матејин, Милан Ћук, проф. др Павле Будаков, Боре Кутић, Јован Лазаров, Дамир Зобеница, Ладислав Томић, Ђорђе Милићевић.

Председавајући је ставио Предлог декларације на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласа "за" донела Декларацију о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима бивше Југославије.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ ФОНДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, са текстом за Предлог закона, на разматрање и утврђивање, по хитном поступку.

Влада АП Војводине је доставила техничке исправке, које су постале саставни део Предлога и о њима се одвојено није гласало.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона, претходно је размотрио Одбор за прописе.

Одбор је утврдио правно – техничку исправку, са којом се сагласио представник предлагача и она је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено није гласало.

Одбор је предложио Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст за Предлог закона.

Члан Одбора зa прописе Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије, додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач Закона.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се о Предлогу да Скупштина АП Војводине буде предлагач Закона и о тексту Предлога закона обави јединствен претрес. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог прихватила.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Владимир Галић, Саша Сантовац, Иштван Пастор, Бранислав Богарошки, проф. др Павле Будаков, Игор Мировић, Павле Почуч, Стевица Назарчић, Нада Бодрожић, Мартин Злох и Предраг Матејин.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и три гласа "против" прихватила Предлог да буде предлагач Закона о развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 168. став 1. Пословника, о тексту за Предлог закона гласа се у целини.

Председавајући је ставио текст за Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и четири гласа "против" утврдила Предлог закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, који је достављен Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

Скупштину АП Војводине, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине, те је, у складу са чланом 168. став 2. Пословника, за представника Скупштине, као предлагача, у Народној скупштини Републике Србије, одређен Иштван Пастор, председник Скупштине и овлашћен да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога.

Председавајући је предложио да се одреди и Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије за представника предлагача у Народној Скупштини Републике Србије поводом Предлога закона и овласти да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог прихватила.

Посланичко питање у усменом облику поставила је посланица Нада Бодрожић.

Председавајући је закључио 11. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 16,35 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.