Сазив 2004-2008
Број седнице: 26
Датум одржавања: 10. 03. 2008.
Записник

26. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 10. марта 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,18 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Борислав Новаковић и Мартин Злох, потпредседници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Стеван Кесејић, Спасоје Шајиновић, Павел Северињи и Стојан Тинтор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, седници Скупштине су присуствовали и Марта Такач, директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и Гвозден Перковић, директор Туристичке организације Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је 26. седницу сазвао за понедељак, с обзиром да је неопходно донети Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, пошто су кратки рокови до почетка изборних радњи, а други термини су били заузети због унапред договорених обавеза.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 26. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 25. седнице Скупштине, одржане 22.августа 2007. године, достављен је посланицима уз сазив за 26. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 25. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за", 30 гласова "против" и пет уздржаних гласова усвојила записник са 25. седнице Скупштине, одржане 22. августа 2007. године.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања доставио је Скупштини Закључак којим је предлажио да Скупштина констатује престанак мандата посланика и престанак функције потпредседника Скупштине АП Војводине проф.др Ђорђу Башићу, изабраном са Изборне листе Покрет снага Србије-Богољуб Карић, због смрти.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је проф.др Ђорђу Башићу 19. новембра 2007. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини и функција потпредседника Скупштине АП Војводине.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања доставио је Скупштини Закључак којим је предлажио да Скупштина констатује престанак мандата посланику Дунђерски Милану, због смрти.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Дунђерски Милану 10. децембра 2007. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Павел Северињи иступио из Посланичке групе Демократска странка Србије.

Председник посланичке групе Демократске странке -"За европску Војводину" у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 42. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је посланик Павел Северињи приступио посланичкој групи Демократске странке -"За европску Војводину".

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу предлога Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова "за" и пет уздржаних гласова усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Горану Иветићу у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 26. седницу Скупштине АП Војводине.

Посланик Мирко Бајић предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Буњеваца.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине ради давања мишљења.Извршно веће је у мишљењу истакло да се не прихвати Предлог одлуке, с обзиром да у буџету за 2008. годину нису предвиђена средства за оснивање овог Завода.

Одбор за међунационалне односе размотрио је Предлог одлуке и предложио Скупштини да донесе Одлуку.

Одбор за буџет и финансије размотрио је Предлог одлуке и сматра да нису испуњени услови за њено разматрање на седници Скупштине, због недостатка средстава у буџету АП Војводине за 2008. годину.

Предлог за проширење дневног реда у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Мирко Бајић.

Посланичка група у Скупштини АП Војводине Српска радикална странка доставила је Предлог закључка поводом проглашења тзв. државе Косово ради проширења дневног реда данашње седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да се, имајући у виду члан 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, предлог за проширење дневног реда мора поднети најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине, а пошто је поднет у краћем року-7. марта 2008. године, сматра се неблаговременим, па се о њему не може изјашњавати.

Посланик Милорад Мирчић се јавио за реч због повреде члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине.Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је констатовао да је Скупштина са 43 гласа "за", 61 гласом "против" и девет уздржаних гласова одлучила да не постоји повреда Пословника.

Председавајући је предложио да се споји расправа од 8. до 12.тачке предложеног дневног реда 26. седнице.Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за", 31 гласом "против" и пет уздржаних гласова предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Мирка Бајића да се предложени дневни рад прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Буњеваца.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 51 гласом "за" и 61 уздржаним гласом није прихватила предлог посланика Мирка Бајића.

Председавајући је ставио на гласање предлог посланика Милорада Мирчића да се у предложени дневни ред уврсти Предлог за разрешење председника Скупштине АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 44 гласа "за", 68 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила предлог посланика Милорада Мирчића.

Посланик Душан Шијан је предложио да се време за образложење поднетих амандмана на Предлоге одлука продужи на десет минута.Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 26. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
 3. ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,
 6. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ВОЛОНТИРАЊУ,
 7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЛОНТИРАЊУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА "ФОРУМ"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ-ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за", 36 гласова "против" и четири уздржана гласа утврдила дневни ред 26. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" и 30 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланици Душан Шијан, Горан Тајдић, Саша Сантовац и Душан Кузман су поднели амандмане на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није прихватило амандмане посланика.

Предлог одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поднели су мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине и мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици:Бошков Вероника, Ласло Гизела, др Ненад Вуњак, Борислав Капор, Горан Васић, др Живорад Смиљанић, мр фарм.Драган Божић, Горан Тајдић, Никола Ћировић, Рајко Мрђа, Милан Алексић, Лазар Марјански, Милковић Горан, Весна Фабрик, Нада Брегун, Илија Селаковић, Душко Николић, др Бранислав Блажић, проф. Милијан Поповић, Томислав Богуновић, Мирко Бајић, Милена Васић Ступар, Селеши Ђенђи, Милорад Мирчић,Саша Сантовац, Тихомир Ђуричић, Душан Шијан, Тачи Бела, Сузана Бркић, Тот Тивадор, Мита Аврамов, др сц.мед. Бранислава Белић, др Гордана Зорић, др Латиновић Радован, заменик покрајинског секретара за здравство и социјалну политику, Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије и мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је у 15,00 часова одредио паузу у трајању од сат времена.

По завршетку паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 89 посланика.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су посланици Душан Шијан, Саша Сантовац, Горан Тајдић и Душан Кузман.

Душан Кузман је у свом излагању одустао од поднетих амандмана и предложио Скупштини да донесе закључке везано за изградњу канализације и санацију пута Рајић-Хетин у општини Житиште и финансирање ђачких месечних карата за превоз ученика у општини Житиште.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Саше Сантовца на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Саше Сантовца на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман IV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман I посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман II посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Горана Тајдића на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман II посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман IV посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Горана Тајдића на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман I посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 69 гласова "против" и три уздржана гласа није прихватила Амандман V посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Саше Сантовца на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за" , 70 гласова "против" и четири уздржана гласа није прихватила Амандман I посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 69 гласова "против" и четири уздржана гласа није прихватила Амандман VI посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључака Душана Кузмана.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела

Закључке

 1. Предлаже се Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине да издвоји средства од 200.000.000,00 динара за изградњу канализације и 63.000.000,00 динара за санацију пута Рајић-Хетин у општини Житиште.
 2. Предлаже се Секретаријату за финансије и Секретаријату за образовање и културу да из текуће буџетске резерве издвоји 10.000.000,00 динара општини Житиште ради регресирања ђачких месечних карата за превоз.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 68 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман VII посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Саше Сантовца на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за",70 гласова "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман II посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 70 гласова "против" и три уздржана гласа није прихватила Амандман VIII посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 70 гласова "против" и три уздржана гласа није прихватила Амандман IX посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 26 гласова "за", 70 гласова "против" и четири уздржана гласа није прихватила Амандман X посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 26 гласова "против" предлог усвојила.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,

Одбор за буџет и финансије, на седници одржаној 28. фебруара 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога дао је Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 66 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину.


3. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине доставио је председнику Скупштине АП Војводине Предлог за избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Извршног већа АП Војводине је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је ставио Предлог о избору члана Извршног већа АП Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика изабрала Мирослава Васина за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова, са 74 гласа "за" и 19 гласова "против"

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, изабрани члан Извршног већа, Мирослав Васин положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Мирославу Васину честитао на избору за члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


4. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Група посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 24. Пословника Скупштине АП Војводине, поднела је Предлог за избор потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Додатно образложење Предлога дао је посланик Тихомир Симић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

На предлог посланика Милорада Мирчића, председавајући је позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом потпредседнику Скупштине АП Војводине проф. др Ђорђу Башићу и посланику Милану Дунђерском.

На основу члана 26. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине пре приступања избору потпредседника Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Председавајући је предложио да се избор потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине обави јавним гласањем, јер је избор потпредседника до сада обављан јавним гласањем.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина предлог усвојила.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 26. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, гласа се прозивањем посланика.

За потпредседника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних посланика (члан 28. Пословника).

Након прозивке, председавајући је констатовао да је Скупштина изабрала посланика Николу Ћировића за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, са 88 гласова "за" и једним уздржаним гласом.

На основу члана 29. Пословника Скупштине АП Војводине потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Николи Ћировићу честитао на избору за потпредседника Скупштине АП Војводине и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


5. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,

Председник Извршног већа АП Војводине је, на основу члана 21. став 1. тачка 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине, доставио Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за избор заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за", 13 гласова "против" и једним уздржаним гласом за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство изабрала Слободана Теофанова.

Председавајући је Слободану Теофанову честитао на избору за потпредседника Скупштине АП Војводине и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ВОЛОНТИРАЊУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог декларације о волонтирању и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог декларације претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за здравство, социјалну политику и рад.Одбори су предложили Скупштини да донесе Декларацију у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учестовали посланици Миленко Макивић и Владимир Вуковић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог декларације.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", 14 гласова "против" и једним уздржаним гласом донела Декларацију о волонтирању.


7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЛОНТИРАЊУ,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине доставило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о волонтирању са текстом за Предлог закона и упутило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Посланик Душан Шијан поднео је Амандман на текст за Предлог закона о волонтирању.Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није прихватило Амандман посланика Душана Шијана.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона и Амандман претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.Одбори су предложили Скупштини да одбије Амандман посланика Душана Шијана, да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона о волонтирању.

Одбор за прописе је, такође, размотрио Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона и Амандман, те је предложио Скупштини да буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона са допуном у образложењу текста Закона, са којом се сагласио представник предлагача, а да не прихвати Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учестовали посланици: Душан Шијан, Миленко Макивић и Никола Ћировић.

Посланик Душан Шијан је у свом излагању навео да одустаје од поднетог Амандмана на текст за Предлог закона о волонтирању.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", 13 гласова "против" и једним уздржаним гласом прихватила да буде предлагач Закона о волонтирању.

На основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

На основу члана 162. став 1. Пословника, о тексту Предлога закона гласа се у целини.

Председавајући је ставио Предлог закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 13 гласова "против" утврдила Предлог закона о волонтирању, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и доношење.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је Амандмане I-XI на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није прихватило амандмане посланика Душана Шијана.

Предлог одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика Душана Шијана.

Пошто је спојена расправа поводом тачака 8. до 12., председавајући је отворио претрес по свим наведеним тачкама дневног реда.

У претресу су учествовали посланици: Мирко Бајић, Душан Шијан, Донка Станчић и Руње Дујо.

Посланик Душан Шијан је у свом излагању навео да одустаје од поднетих амандмана на Предлоге одлука од 8.-12. тачке дневног реда, амандмана на Предлог одлуке о оснивању Издавачког завода "Форум"- Forum Könyvkiadó Intézet, амандмана на Предлог одлуке о обезбеђивању дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за издавање новина покрајинског значаја, амандмана на Предлог одлуке о оснивању Установе-Центра за привредно-технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине и амандмана на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и једним уздржаним гласом донела Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Словака.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Русина.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА "ФОРУМ"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлука о оснивању Издавачког завода "Форум"- Forum Könyvkiadó Intézet и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Извршно веће АП Војводине утврдило је Амандман на Предлог одлуке који је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се није посебно гласало.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за међунационалне односе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о оснивању Издавачког завода "Форум"- Forum Könyvkiadó Intézet.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о оснивању Издавачког завода "Форум"- Forum Könyvkiadó Intézet.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о обезбеђивању дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за издавање новина покрајинског значаја и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за информисање и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о обезбеђивању дела средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за издавање новина покрајинског значаја.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Извршно веће АП Војводине је утврдило Амандман на Предлог одлуке који је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се посебно није гласало.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетих амандмана на Предлог одлуке.

Одбор за прописе је размотрио Предлог одлуке и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Одбор за прописе је поднео Амандман на Предлог одлуке који је, на основу члана 134. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, повукао.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, такође је размотрио Предлог одлуке и предложио Скупштини АП Војводине да донесе Одлуку са Амандманом који је поднео Одбор, а који је прихватио представник предлагача, те је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се посебно није гласало.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о оснивању Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине.


16. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор ЈП "Војводинашуме" Петроварадин доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о расподели добити за 2006. годину ради давања сагласности.

Одлука о расподели добити достављена је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку Јавног предузећа и Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду.Одбор је предложио Скупштини да да сагласност на Одлуку о расподели добити за 2006. годину Јавног предузећа.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за", 20 гласова "против" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин, о расподели добити за 2006. годину.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан је одустао од поднетог Амандмана на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за привреду.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 18 гласова "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Посланичка група Демократске странке –"За европску Војводину" доставила је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе.Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са исправкама са којима се сагласио представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласова "за" и 21 гласом "против" донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 21. новембра 2007. године, утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду,прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставио је посланик Мирко Бајић (четири посланичка питања).

Посланичка питања у писаном облику поставила је посланица др Гордана Зорић (два посланичка питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,18 часова.