Convocation 2004 - 2008
Session number: 26
Date of event: 10. 03. 2008.
Minutes

26. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 10. marta 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,18 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Borislav Novaković i Martin Zloh, potpredsednici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Stevan Kesejić, Spasoje Šajinović, Pavel Severinji i Stojan Tintor.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, sednici Skupštine su prisustvovali i Marta Takač, direktor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i Gvozden Perković, direktor Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 26. sednicu sazvao za ponedeljak, s obzirom da je neophodno doneti Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu, pošto su kratki rokovi do početka izbornih radnji, a drugi termini su bili zauzeti zbog unapred dogovorenih obaveza.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 26. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 25. sednice Skupštine, održane 22.avgusta 2007. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 26. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 25. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za", 30 glasova "protiv" i pet uzdržanih glasova usvojila zapisnik sa 25. sednice Skupštine, održane 22. avgusta 2007. godine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja dostavio je Skupštini Zaključak kojim je predlažio da Skupština konstatuje prestanak mandata poslanika i prestanak funkcije potpredsednika Skupštine AP Vojvodine prof.dr Đorđu Bašiću, izabranom sa Izborne liste Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić, zbog smrti.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je prof.dr Đorđu Bašiću 19. novembra 2007. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini i funkcija potpredsednika Skupštine AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja dostavio je Skupštini Zaključak kojim je predlažio da Skupština konstatuje prestanak mandata poslaniku Dunđerski Milanu, zbog smrti.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Dunđerski Milanu 10. decembra 2007. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Pavel Severinji istupio iz Poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije.

Predsednik poslaničke grupe Demokratske stranke -"Za evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 42. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je poslanik Pavel Severinji pristupio poslaničkoj grupi Demokratske stranke -"Za evropsku Vojvodinu".

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu predloga Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova "za" i pet uzdržanih glasova usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Goranu Ivetiću u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 26. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Poslanik Mirko Bajić predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Bunjevaca.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine radi davanja mišljenja.Izvršno veće je u mišljenju istaklo da se ne prihvati Predlog odluke, s obzirom da u budžetu za 2008. godinu nisu predviđena sredstva za osnivanje ovog Zavoda.

Odbor za međunacionalne odnose razmotrio je Predlog odluke i predložio Skupštini da donese Odluku.

Odbor za budžet i finansije razmotrio je Predlog odluke i smatra da nisu ispunjeni uslovi za njeno razmatranje na sednici Skupštine, zbog nedostatka sredstava u budžetu AP Vojvodine za 2008. godinu.

Predlog za proširenje dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Mirko Bajić.

Poslanička grupa u Skupštini AP Vojvodine Srpska radikalna stranka dostavila je Predlog zaključka povodom proglašenja tzv. države Kosovo radi proširenja dnevnog reda današnje sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da se, imajući u vidu član 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predlog za proširenje dnevnog reda mora podneti najkasnije tri dana pre dana određenog za održavanje sednice Skupštine, a pošto je podnet u kraćem roku-7. marta 2008. godine, smatra se neblagovremenim, pa se o njemu ne može izjašnjavati.

Poslanik Milorad Mirčić se javio za reč zbog povrede člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 43 glasa "za", 61 glasom "protiv" i devet uzdržanih glasova odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Predsedavajući je predložio da se spoji rasprava od 8. do 12.tačke predloženog dnevnog reda 26. sednice.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za", 31 glasom "protiv" i pet uzdržanih glasova predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog poslanika Mirka Bajića da se predloženi dnevni rad proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Bunjevaca.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 51 glasom "za" i 61 uzdržanim glasom nije prihvatila predlog poslanika Mirka Bajića.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog poslanika Milorada Mirčića da se u predloženi dnevni red uvrsti Predlog za razrešenje predsednika Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 44 glasa "za", 68 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila predlog poslanika Milorada Mirčića.

Poslanik Dušan Šijan je predložio da se vreme za obrazloženje podnetih amandmana na Predloge odluka produži na deset minuta.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 26. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 3. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO,
 6. PREDLOG DEKLARACIJE O VOLONTIRANjU,
 7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O VOLONTIRANjU,
 8. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH MAĐARA,
 9. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,
 10. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA,
 11. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA,
 12. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,
 13. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU IZDAVAČKOG ZAVODA "FORUM"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,
 14. PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU DELA SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA IZDAVANjE NOVINA POKRAJINSKOG ZNAČAJA,
 15. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE-CENTRA ZA PRIVREDNO-TEHNOLOŠKI RAZVOJ VOJVODINE,
 16. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 17. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 19. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za", 36 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa utvrdila dnevni red 26. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" i 30 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanici Dušan Šijan, Goran Tajdić, Saša Santovac i Dušan Kuzman su podneli amandmane na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika.

Predlog odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje podneli su mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici:Boškov Veronika, Laslo Gizela, dr Nenad Vunjak, Borislav Kapor, Goran Vasić, dr Živorad Smiljanić, mr farm.Dragan Božić, Goran Tajdić, Nikola Ćirović, Rajko Mrđa, Milan Aleksić, Lazar Marjanski, Milković Goran, Vesna Fabrik, Nada Bregun, Ilija Selaković, Duško Nikolić, dr Branislav Blažić, prof. Milijan Popović, Tomislav Bogunović, Mirko Bajić, Milena Vasić Stupar, Seleši Đenđi, Milorad Mirčić,Saša Santovac, Tihomir Đuričić, Dušan Šijan, Tači Bela, Suzana Brkić, Tot Tivador, Mita Avramov, dr sc.med. Branislava Belić, dr Gordana Zorić, dr Latinović Radovan, zamenik pokrajinskog sekretara za zdravstvo i socijalnu politiku, Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije i mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je u 15,00 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Po završetku pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 89 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su poslanici Dušan Šijan, Saša Santovac, Goran Tajdić i Dušan Kuzman.

Dušan Kuzman je u svom izlaganju odustao od podnetih amandmana i predložio Skupštini da donese zaključke vezano za izgradnju kanalizacije i sanaciju puta Rajić-Hetin u opštini Žitište i finansiranje đačkih mesečnih karata za prevoz učenika u opštini Žitište.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Saše Santovca na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Saše Santovca na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Gorana Tajdića na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Gorana Tajdića na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 69 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman V poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Saše Santovca na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za" , 70 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman I poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 69 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman VI poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključaka Dušana Kuzmana.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela

Zaključke

 1. Predlaže se Fondu za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine da izdvoji sredstva od 200.000.000,00 dinara za izgradnju kanalizacije i 63.000.000,00 dinara za sanaciju puta Rajić-Hetin u opštini Žitište.
 2. Predlaže se Sekretarijatu za finansije i Sekretarijatu za obrazovanje i kulturu da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 10.000.000,00 dinara opštini Žitište radi regresiranja đačkih mesečnih karata za prevoz.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 68 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman VII poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Saše Santovca na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za",70 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman II poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 70 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman VIII poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 70 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman IX poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 26 glasova "za", 70 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman X poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2008. godinu.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 26 glasova "protiv" predlog usvojila.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2007. GODINU,

Odbor za budžet i finansije, na sednici održanoj 28. februara 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2007. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 66 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2007. godinu.


3. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dostavio je predsedniku Skupštine AP Vojvodine Predlog za izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Izvršnog veća AP Vojvodine je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru Izvršnog veća AP Vojvodine odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je stavio Predlog o izboru člana Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika izabrala Miroslava Vasina za člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sa 74 glasa "za" i 19 glasova "protiv"

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća AP Vojvodine, izabrani član Izvršnog veća, Miroslav Vasin položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Miroslavu Vasinu čestitao na izboru za člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


4. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Grupa poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 24. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, podnela je Predlog za izbor potpredsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je poslanik Tihomir Simić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Na predlog poslanika Milorada Mirčića, predsedavajući je pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom potpredsedniku Skupštine AP Vojvodine prof. dr Đorđu Bašiću i poslaniku Milanu Dunđerskom.

Na osnovu člana 26. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine pre pristupanja izboru potpredsednika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.

Predsedavajući je predložio da se izbor potpredsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine obavi javnim glasanjem, jer je izbor potpredsednika do sada obavljan javnim glasanjem.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština predlog usvojila.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno, na osnovu člana 26. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, glasa se prozivanjem poslanika.

Za potpredsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih poslanika (član 28. Poslovnika).

Nakon prozivke, predsedavajući je konstatovao da je Skupština izabrala poslanika Nikolu Ćirovića za potpredsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa 88 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom.

Na osnovu člana 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine potpredsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Nikoli Ćiroviću čestitao na izboru za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


5. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO,

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine je, na osnovu člana 21. stav 1. tačka 10. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, dostavio Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za", 13 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izabrala Slobodana Teofanova.

Predsedavajući je Slobodanu Teofanovu čestitao na izboru za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE O VOLONTIRANjU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog deklaracije o volontiranju i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog deklaracije prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad.Odbori su predložili Skupštini da donese Deklaraciju u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestovali poslanici Milenko Makivić i Vladimir Vuković.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog deklaracije.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", 14 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Deklaraciju o volontiranju.


7. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O VOLONTIRANjU,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o volontiranju sa tekstom za Predlog zakona i uputilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je Amandman na tekst za Predlog zakona o volontiranju.Amandman je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije prihvatilo Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona i Amandman prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.Odbori su predložili Skupštini da odbije Amandman poslanika Dušana Šijana, da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona o volontiranju.

Odbor za propise je, takođe, razmotrio Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona i Amandman, te je predložio Skupštini da bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona sa dopunom u obrazloženju teksta Zakona, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača, a da ne prihvati Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestovali poslanici: Dušan Šijan, Milenko Makivić i Nikola Ćirović.

Poslanik Dušan Šijan je u svom izlaganju naveo da odustaje od podnetog Amandmana na tekst za Predlog zakona o volontiranju.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", 13 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom prihvatila da bude predlagač Zakona o volontiranju.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika, o tekstu Predloga zakona glasa se u celini.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila Predlog zakona o volontiranju, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i donošenje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH MAĐARA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je Amandmane I-XI na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika Dušana Šijana.

Predlog odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika Dušana Šijana.

Pošto je spojena rasprava povodom tačaka 8. do 12., predsedavajući je otvorio pretres po svim navedenim tačkama dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici: Mirko Bajić, Dušan Šijan, Donka Stančić i Runje Dujo.

Poslanik Dušan Šijan je u svom izlaganju naveo da odustaje od podnetih amandmana na Predloge odluka od 8.-12. tačke dnevnog reda, amandmana na Predlog odluke o osnivanju Izdavačkog zavoda "Forum"- Forum Könyvkiadó Intézet, amandmana na Predlog odluke o obezbeđivanju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja, amandmana na Predlog odluke o osnivanju Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i amandmana na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU IZDAVAČKOG ZAVODA "FORUM"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluka o osnivanju Izdavačkog zavoda "Forum"- Forum Könyvkiadó Intézet i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Amandman na Predlog odluke koji je postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se nije posebno glasalo.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o osnivanju Izdavačkog zavoda "Forum"- Forum Könyvkiadó Intézet.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o osnivanju Izdavačkog zavoda "Forum"- Forum Könyvkiadó Intézet.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU DELA SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA IZDAVANjE NOVINA POKRAJINSKOG ZNAČAJA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o obezbeđivanju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za informisanje i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o obezbeđivanju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE CENTRA ZA PRIVREDNO-TEHNOLOŠKI RAZVOJ VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Izvršno veće AP Vojvodine je utvrdilo Amandman na Predlog odluke koji je postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se posebno nije glasalo.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetih amandmana na Predlog odluke.

Odbor za propise je razmotrio Predlog odluke i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Odbor za propise je podneo Amandman na Predlog odluke koji je, na osnovu člana 134. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukao.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, takođe je razmotrio Predlog odluke i predložio Skupštini AP Vojvodine da donese Odluku sa Amandmanom koji je podneo Odbor, a koji je prihvatio predstavnik predlagača, te je postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se posebno nije glasalo.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o osnivanju Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o raspodeli dobiti za 2006. godinu radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli dobiti dostavljena je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku Javnog preduzeća i Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu.Odbor je predložio Skupštini da da saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti za 2006. godinu Javnog preduzeća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za", 20 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin, o raspodeli dobiti za 2006. godinu.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan je odustao od podnetog Amandmana na Predlog odluke.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za privredu.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 18 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Poslanička grupa Demokratske stranke –"Za evropsku Vojvodinu" dostavila je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise.Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa ispravkama sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasova "za" i 21 glasom "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 21. novembra 2007. godine, utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu,prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavio je poslanik Mirko Bajić (četiri poslanička pitanja).

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavila je poslanica dr Gordana Zorić (dva poslanička pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,18 časova.