Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 23
Датум отримованя: 15. 05. 2007., наставак 05. 06. 2007.
Записнїк

Двадесеттрећа седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржана је 15. маја 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,29 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 110 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Милан Дунђерски, Горан Јешић, Перица Косановић, проф. др Милијан Поповић, Стеван Мишковић, Спасоје Шајиновић, Павел Северињи и Андрејић Петар.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, седници Скупштине је присуствовао и Михаило Бркић, директор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 23. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 22. седнице Скупштине, одржане 20. априла 2007. године, достављен је посланицима уз сазив за 23. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 22. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 30 гласова "против" усвојила записник са 22. седнице Скупштине, одржане 20. априла 2007. године.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик др Предраг Бубало, у складу са чланом 80. став 1. тачка 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 14. маја 2007. године, из разлога што је био кандидат за члана Владе Републике Србије.

У члану 80. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине предвиђено је да се престанак мандата посланика у Скупштини констатује на првој наредној седници Скупштине, после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика.

Председавајући је констатовао да је посланику др Предрагу Бубалу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине подношењем оставке, сагласно члану 80. став 2. Одлуке, 14. маја 2007. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 23. седницу Скупштине АП Војводине.

Одбор за здравство, социјалну политику и рад предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог закључака о геронтолошким центрима Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Утврђивање Предлога кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе.

Образложење предлога за проширење предложеног дневног реда дала је представник предлагача- посланица Нада Брегун.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Завода за културу Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу Војводине и
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 29 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова и
 • Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 23. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА,
 8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2006-31.12.2006. ГОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА ВОЈВОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 28 гласова "против" утврдила дневни ред 23. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је, након консултација са шефовима посланичких група владајуће коалиције, а у складу са чланом 90. став 3. Пословника, предложио да се ради до 17,00 часова.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је обавестио Скупштину да ће, у складу са чланом 90. став 4. Пословника, заказати наставак седнице у року који не може бити дужи од 30. дана.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину, са Извештајем о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Ненад Вуњак, др Вероника Бошков, Ласло Гизела, Боршош Чила, Душан Шијан,Стеван Кесејић, др Живорад Смиљанић, Борислав Капор,Милан Алексић, Саша Сантовац, Лазар Марјански, Драган Бозало, Рајко Мрђа, Дејан Чапо, Горан Тајдић, Тихомир Ђуричић, Мита Аврамов, Душко Николић, Младен Копривица, Роберт Каран, Милорад Мирчић, Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је изрекао опомену посланику Роберту Карану због нарушавања реда на седници Скупштине.

Председавајући је закључио претрес.

Председавајући је u 13,55 одредио паузу у трајању од сат времена.

По завршетку паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да седници присуствује 72 посланика.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину.


2. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу је, на седници одржаној 11. маја 2007. године, утврдио Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе и доставио га Скупштини на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог кандидата на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 20 гласова "против" и једним уздржаним гласом утврдила Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, који је достављен Министарству за државну управу и локалну самоуправу.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 14.маја 2007, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 21 гласом "против" донела Одлуку о разрешењу директора Завода за културу Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 14. маја 2007, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 22 гласа "против" донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 14. маја 2007, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 22 гласа "против" донела Одлуку о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова.

 


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 14. маја 2007, утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 22 гласа "против" донела Одлуку о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова.


7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о равноправности полова са текстом за Предлог закона и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили да Скупштина АП Војводине буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона.

Одбор за прописе, који је, такође размотрио Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона, је предложио Скупштини да буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона са допуном у образложењу текста Закона, са којом се сагласио представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали посланици:мр Миленко Макивић, Милена Васић-Ступар, Милорад Мирчић, др Живорад Смиљанић, Маја Седларевић, др Велибор Радусиновић и Снежана Лакичевић-Стојачић,покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и три гласа "против" прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о равноправности полова.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач Закона, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици:Драгана Латовљев, Ђорђе Малбашки, Фабрик Весна, Данијел Петаковић, Руње Дујо, Селеши Ђенђи, др сц. мед.Бранислава Белић, Маја Седларевић,Вероника Бошков и Саша Сантовац.

Председавајући је прекинуо 23. седницу Скупштине У 17,00 часова.

23. седница Скупштине АП Војводине наставила је са радом 05. јуна 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 13,20 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: проф. др Ђорђе Башић, др Бранислав Блажић, Драган Бозало, Милан Дунђерски, Горан Јешић, мр Миленко Макивић, Игор Мировић, Стеван Мишковић, проф. др Милијан Поповић и Стојан Тинтор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, седници Скупштине је присуствовао и Михаило Бркић, директор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да су поднели оставке Саша Драгин 16. маја 2007. године на функцију заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство и др Миладин Аврамов 25. маја 2007. године, на функцију заменика покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој.

Прешло се на рад по преосталим тачкама дневног реда.

Председавајући је обавестио посланике да је на седници Скупштине одржаној 15. маја 2007. године започето са радом по седмој тачки дневног реда и да је том приликом одлучено да Скупштина буде предлагач Закона о равноправности полова.Председавајући је, такође, обавестио посланике да је отворен претрес о тексту Предлога закона који није завршен.

У наставку претреса учествовали су посланици: Борислав Капор, Вероника Бошков, Горан Тајдић, Тихомир Ђуричић, Горан Милковић, Рајко Мрђа, Младен Копривица, Дарија Шајин, Јадранка Бељан-Балабан, Саша Сантовац, Милорад Мирчић, др Велибор Радусиновић, Душан Шијан, Бркић Сузана и Снежана Лакичевић-Стојачић, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је одузео реч посланику Душану Шијану због нарушавања реда на седници Скупштине.

Председавајући је закључио претрес.

На основу члана 162. став 1. Пословника, о тексту Предлога закона гласа се у целини.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 25 гласова "против" и једним уздржаним гласом утврдила Предлог закона о равноправности полова, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и доношење.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређује се Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

 


8. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о националним парковима, са текстом за Предлог закона и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Посланичка група Демократске странке "-за европску Војводину" поднела је Скупштини АП Војводине Амандман на Предлог закона.

Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће је прихватило Амандман уз правно-техничке корекције, са којима се сагласио представник предлагача, па је на тај начин Амандман постао саставни део Предлога закона и о њему се одвојено није гласало.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за пољопривреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.

Одбор за прописе, који је, такође разматрио Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона, предлажио је Скупштини да буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона са допуном у образложењу текста Закона, са којом се сагласио представник предлагача.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали посланици: Сава Свирчевић, др Велибор Радусиновић, Душан Шијан, проф.др Драгослав Петровић, Саша Сантовац, Копривица Младен, Донка Станчић, Мајорски Јан, Стеван Кесејић, Лазар Марјански,Милорад Мирчић,Илић Миленко и Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је, у 15,00 часова, одредио паузу у трајању од сат времена.

По завршетку паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 26 гласова "против" прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о националним парковима.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач Закона, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан и Дејан Чапо.

Председавајући је закључио претрес.

На основу члана 162. став 1. Пословника, о тексту Предлога закона гласа се у целини. Председавајући је ставио Предлог закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 26 гласова "против" утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и доношење.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређује се Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

 


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Фабрик Весна, Кузман Душан и проф. др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Посланик Душан Кузман је, у својој дискусији, предложио да се преиспита акт о мрежи средњих школа, са посебним освртом на општину Житиште, као и да се регресирају трошкови превоза ученика средњих школа са територије општине Житиште.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 21 гласом "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

Председавајући је ставио на гласање Закључак посланика Душана Кузмана на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела

Закључак

Предлаже се Извршном већу АП Војводине и надлежним покрајинским секретаријатима да преиспитају акт о мрежи средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, са посебним освртом на општину Житиште, као и могућност да се издвоје средства за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа са територије општине Житиште.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ЗРЕЊАНИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Музичке школе "Јосиф Маринковић" за основно и средње образовање и васпитање у Зрењанину и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан,Златимир Момиров, Ваш Тибор и Саша Сантовац.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Музичке школе "Јосиф Маринковић" за основно и средње образовање и васпитање у Зрењанину.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2006-31.12.2006. ГОДИНЕ

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за период 01.01.2006. до 31.12.2006. године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању и финансијски извештаји Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да прихвати Извештај Фонда за развој АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Борислав Капор, др Живорад Смиљанић, Ласло Гизела, Вероника Бошков, Мирослав Грубанов, Срђо Комазец, Душан Шијан, Саша Сантовац, др Ненад Вуњак, Душко Николић, Горан Васић, Душан Поповић и Милорад Мирчић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 21 гласом "против" прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за период 01.01. 2006. до 31.12.2006. године.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за здравство, социјалну политику и рад је, на седници одржаној 10. маја 2007. године, утврдио Предлог закључака о геронтолошким центрима Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог закључака је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Душан Шијан и др Живорад Смиљанић, председник Одбор за здравство, социјалну политику и рад.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела закључке о геронтолошким центрима Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 14. маја 2007, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.


Председавајући је обавестио посланике да ће се посланичка питања постављати након 24. седнице Скупштине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,16 часова.