Convocation 2004 - 2008
Session number: 23
Date of event: 15. 05. 2007., nastavak 05. 06. 2007.
Minutes

Dvadesettreća sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 15. maja 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,29 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Milan Dunđerski, Goran Ješić, Perica Kosanović, prof. dr Milijan Popović, Stevan Mišković, Spasoje Šajinović, Pavel Severinji i Andrejić Petar.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, sednici Skupštine je prisustvovao i Mihailo Brkić, direktor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 23. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 22. sednice Skupštine, održane 20. aprila 2007. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 23. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 22. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 30 glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 22. sednice Skupštine, održane 20. aprila 2007. godine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik dr Predrag Bubalo, u skladu sa članom 80. stav 1. tačka 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine 14. maja 2007. godine, iz razloga što je bio kandidat za člana Vlade Republike Srbije.

U članu 80. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine predviđeno je da se prestanak mandata poslanika u Skupštini konstatuje na prvoj narednoj sednici Skupštine, posle prijema obaveštenja o razlozima za prestanak mandata poslanika.

Predsedavajući je konstatovao da je poslaniku dr Predragu Bubalu prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine podnošenjem ostavke, saglasno članu 80. stav 2. Odluke, 14. maja 2007. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 23. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog zaključaka o gerontološkim centrima Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Utvrđivanje Predloga kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Obrazloženje predloga za proširenje predloženog dnevnog reda dala je predstavnik predlagača- poslanica Nada Bregun.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 29 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 23. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE,
 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA,
 8. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE U ZRENjANINU,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01. 2006-31.12.2006. GODINE,
 12. PREDLOG ZAKLjUČAKA O GERONTOLOŠKIM CENTRIMA VOJVODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 28 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 23. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je, nakon konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa vladajuće koalicije, a u skladu sa članom 90. stav 3. Poslovnika, predložio da se radi do 17,00 časova.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da će, u skladu sa članom 90. stav 4. Poslovnika, zakazati nastavak sednice u roku koji ne može biti duži od 30. dana.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu, sa Izveštajem o izvršenju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Nenad Vunjak, dr Veronika Boškov, Laslo Gizela, Boršoš Čila, Dušan Šijan,Stevan Kesejić, dr Živorad Smiljanić, Borislav Kapor,Milan Aleksić, Saša Santovac, Lazar Marjanski, Dragan Bozalo, Rajko Mrđa, Dejan Čapo, Goran Tajdić, Tihomir Đuričić, Mita Avramov, Duško Nikolić, Mladen Koprivica, Robert Karan, Milorad Mirčić, Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je izrekao opomenu poslaniku Robertu Karanu zbog narušavanja reda na sednici Skupštine.

Predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je u 13,55 odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Po završetku pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 72 poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu.


2. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju je, na sednici održanoj 11. maja 2007. godine, utvrdio Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog kandidata na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 20 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji je dostavljen Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 14.maja 2007, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 21 glasom "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 14. maja 2007, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 22 glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 14. maja 2007, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 22 glasa "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

 


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 14. maja 2007, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 22 glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


7. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o ravnopravnosti polova sa tekstom za Predlog zakona i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona.

Odbor za propise, koji je, takođe razmotrio Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona, je predložio Skupštini da bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona sa dopunom u obrazloženju teksta Zakona, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici:mr Milenko Makivić, Milena Vasić-Stupar, Milorad Mirčić, dr Živorad Smiljanić, Maja Sedlarević, dr Velibor Radusinović i Snežana Lakičević-Stojačić,pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i tri glasa "protiv" prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o ravnopravnosti polova.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici:Dragana Latovljev, Đorđe Malbaški, Fabrik Vesna, Danijel Petaković, Runje Dujo, Seleši Đenđi, dr sc. med.Branislava Belić, Maja Sedlarević,Veronika Boškov i Saša Santovac.

Predsedavajući je prekinuo 23. sednicu Skupštine U 17,00 časova.

23. sednica Skupštine AP Vojvodine nastavila je sa radom 05. juna 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 13,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: prof. dr Đorđe Bašić, dr Branislav Blažić, Dragan Bozalo, Milan Dunđerski, Goran Ješić, mr Milenko Makivić, Igor Mirović, Stevan Mišković, prof. dr Milijan Popović i Stojan Tintor.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, sednici Skupštine je prisustvovao i Mihailo Brkić, direktor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su podneli ostavke Saša Dragin 16. maja 2007. godine na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i dr Miladin Avramov 25. maja 2007. godine, na funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Prešlo se na rad po preostalim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je na sednici Skupštine održanoj 15. maja 2007. godine započeto sa radom po sedmoj tački dnevnog reda i da je tom prilikom odlučeno da Skupština bude predlagač Zakona o ravnopravnosti polova.Predsedavajući je, takođe, obavestio poslanike da je otvoren pretres o tekstu Predloga zakona koji nije završen.

U nastavku pretresa učestvovali su poslanici: Borislav Kapor, Veronika Boškov, Goran Tajdić, Tihomir Đuričić, Goran Milković, Rajko Mrđa, Mladen Koprivica, Darija Šajin, Jadranka Beljan-Balaban, Saša Santovac, Milorad Mirčić, dr Velibor Radusinović, Dušan Šijan, Brkić Suzana i Snežana Lakičević-Stojačić, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je oduzeo reč poslaniku Dušanu Šijanu zbog narušavanja reda na sednici Skupštine.

Predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika, o tekstu Predloga zakona glasa se u celini.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 25 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom utvrdila Predlog zakona o ravnopravnosti polova, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i donošenje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određuje se Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


8. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima, sa tekstom za Predlog zakona i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Poslanička grupa Demokratske stranke "-za evropsku Vojvodinu" podnela je Skupštini AP Vojvodine Amandman na Predlog zakona.

Amandman je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće je prihvatilo Amandman uz pravno-tehničke korekcije, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača, pa je na taj način Amandman postao sastavni deo Predloga zakona i o njemu se odvojeno nije glasalo.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za poljoprivredu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Odbor za propise, koji je, takođe razmatrio Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona, predlažio je Skupštini da bude predlagač Zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona sa dopunom u obrazloženju teksta Zakona, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Sava Svirčević, dr Velibor Radusinović, Dušan Šijan, prof.dr Dragoslav Petrović, Saša Santovac, Koprivica Mladen, Donka Stančić, Majorski Jan, Stevan Kesejić, Lazar Marjanski,Milorad Mirčić,Ilić Milenko i Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je, u 15,00 časova, odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Po završetku pauze, na predlog predsedavajućeg, utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 26 glasova "protiv" prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan i Dejan Čapo.

Predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika, o tekstu Predloga zakona glasa se u celini. Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 26 glasova "protiv" utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i donošenje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određuje se Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Fabrik Vesna, Kuzman Dušan i prof. dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Poslanik Dušan Kuzman je, u svojoj diskusiji, predložio da se preispita akt o mreži srednjih škola, sa posebnim osvrtom na opštinu Žitište, kao i da se regresiraju troškovi prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Žitište.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 21 glasom "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zaključak poslanika Dušana Kuzmana na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela

Zaključak

Predlaže se Izvršnom veću AP Vojvodine i nadležnim pokrajinskim sekretarijatima da preispitaju akt o mreži srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, sa posebnim osvrtom na opštinu Žitište, kao i mogućnost da se izdvoje sredstva za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Žitište.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE I VASPITANjE U ZRENjANINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Muzičke škole "Josif Marinković" za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje u Zrenjaninu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan,Zlatimir Momirov, Vaš Tibor i Saša Santovac.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Muzičke škole "Josif Marinković" za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje u Zrenjaninu.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01. 2006-31.12.2006. GODINE

Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za period 01.01.2006. do 31.12.2006. godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da prihvati Izveštaj Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Borislav Kapor, dr Živorad Smiljanić, Laslo Gizela, Veronika Boškov, Miroslav Grubanov, Srđo Komazec, Dušan Šijan, Saša Santovac, dr Nenad Vunjak, Duško Nikolić, Goran Vasić, Dušan Popović i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 21 glasom "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.01. 2006. do 31.12.2006. godine.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA O GERONTOLOŠKIM CENTRIMA VOJVODINE

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad je, na sednici održanoj 10. maja 2007. godine, utvrdio Predlog zaključaka o gerontološkim centrima Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog zaključaka je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Dušan Šijan i dr Živorad Smiljanić, predsednik Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela zaključke o gerontološkim centrima Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 14. maja 2007, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.


Predsedavajući je obavestio poslanike da će se poslanička pitanja postavljati nakon 24. sednice Skupštine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,16 časova.