Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 19
Dátum konania: 12. 12. 2006.
Zápisnica

Devetnaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 19. decembra 2006. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,30 časova.

 

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

 

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 100 poslanika.

 

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Dragan Bozalo, mr Dragan Božić, Predrag Bubalo, Goran Ješić, Igor Mirović, Spasoje Šajinović, Severinji Pavel i Pero Vranješ.

 

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

 

Na poziv predsednika, Skupštini su prisustvovali i Lenka Erdelj, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine i Branislav Radanović, direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine".

 

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja dostavio je Skupštini Zaključak kojim se predlaže da Skupština konstatuje prestanak mandata poslaniku Turkoane Kuzmanu, izabranom sa Izborne liste "Demokratska stranka-Boris Tadić", zbog podnete ostavke.

 

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Turkoane Kuzmanu 14. novembra 2006. godine, podnošenjem ostavke, prestao mandat poslanika u Skupštini.

 

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na osnovu predloga Pokrajinske izborne komisije dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Kovač Matiji u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik poslaničke grupe "G-17 plus" obavestila predsednika Skupštine da je poslanik Pavel Severinji istupio iz te poslaničke grupe, te da je shodno članu 41. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine poslanička grupa "G-17 plus" prestala da postoji.

 

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 42. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio predsednika Skupštine da je poslanik Pavel Severinji pristupio poslaničkoj grupi Demokratske stranke Srbije.

 

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik poslaničke grupe Koalicija "Zajedno za Vojvodinu", u skladu sa članom 42. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio predsednika Skupštine da je poslanik Goran Ješić istupio iz te poslaničke grupe.

 

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik poslaničke grupe Demokratske stranke –"Za evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 42. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio predsednika Skupštine da je poslanik Goran Ješić pristupio poslaničkoj grupi Demokratske stranke.

 

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 17. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

 

Poslanik dr Velibor Radusinović javio se za reč zbog povrede Poslovnika. U svom izlaganju poslanik je ukazao na povredu člana 226. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje da li postoji povreda člana 226. Poslovnika. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije došlo do povrede Poslovnika pošto je "za" glasalo 37 poslanika, a "protiv" je glasalo 62 poslanika.

 

Zapisnik sa 18. sednice Skupštine, održane 27. septembra 2006. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 19. sednicu Skupštine.

 

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 18. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila zapisnik sa 18. sednice Skupštine, održane 27. septembra 2006. godine.

 

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

 

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 19. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

 

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 28 glasova "protiv" predlog usvojila.

 

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o dopunama odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno predlog usvojila.

 

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 28 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa predlog usvojila.

 

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 

 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu,
 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i
 • Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" predlog usvojila.

 

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Izvršno veće AP Vojvodine donelo Zaključak kojim je preuzelo obavezu da, u saradnji sa organima lokalne samouprave u opštini Pančevo, pripremi informaciju u sklopu stručne analize i predlog kratkoročnih i dugoročnih mera povodom ekološke situacije na području Pančeva, kao i da će biti održana tematska sednica Skupštine AP Vojvodine vezano za ekološku situaciju u Pančevu.

 

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanička grupa "Zajedno za Vojvodinu" odustala od predloga rasprave da se sedište NIS Petrola iz Beograda prebaci u Pančevo.

 

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 19. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 

 1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONIKA,
 2. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "IVO LOLA RIBAR" U SREMSKOJ MITROVICI,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI SELEKCIJA TALENTOVANIH UČENIKA, KOJIMA ĆE BITI OMOGUĆEN SMEŠTAJ U DOM UČENIKA I ŠKOLOVANjE U GIMNAZIJI "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU,
 8. PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU,
 9. PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA U SREDNjIM ŠKOLAMA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI PROŠIRENjE PODRUČJA RADA SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU KOJE OBRAZUJU DECU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU,
 12. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 17. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:
  • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
  • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  • AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
  • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
  • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
  • UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
  • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA,
 23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA,
 24. PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE.

 

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 24 glasa "protiv" utvrdila dnevni red 19. sednice Skupštine.

 

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


 

1. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONIKA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o dopuni Krivičnog zakonika, sa tekstom za Predlog zakona i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Poslanik u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan podneo je amandmane I-II na tekst Predloga zakona o dopuni Krivičnog zakonika.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Izvršno veće AP Vojvodine je smatralo da se Amandman poslanika Dušana Šijana koji se odnosi na član 1. Predloga zakona kojim se u članu 112. u stavu 3. dodaje nova tačka 5. može prihvatiti. Drugi Amandman poslanika Dušana Šijana na član 1. Predloga zakona, a koji se odnosi na član 112. u kome se menjaju stav 13. i stav 31. može se prihvatiti, s tim što ga treba uskladiti sa pravilima nomotehnike. Na taj način amandmani su postali sastavni deo Predloga zakona i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predlog da Skupština bude predlagač Zakona, sa tekstom za Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona u predloženom tekstu.

Odbor za propise, takođe, je razmotrio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona, sa tekstom za Predlog zakona i predložio Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona sa ispravkama koje su navedene u izveštaju Odbora, a sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je dr Miloš Lučić, pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač Zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici:prof. dr Milijan Popović, Dušan Bajatović, dr Tot Tivador, Nenad Čanak, Milorad Mirčić, Mladen Koprivica, Dušan Šijan, Tihomir Đuričić, Duško Nikolić i dr Miloš Lučić, pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pošto se poslanik Duško Nikolić udaljio od pitanja koje je na dnevnom redu predsedavajući mu je oduzeo reč.

Poslanik Dušan Šijan je u svom izlaganju naveo da je predsednik Skupštine AP Vojvodine povredio Poslovnik.Predsedavajući je stavio na glasanje primedbu poslanika Dušana Šijana o povredi Poslovnika od strane predsednika Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije prekršen Poslovnik, pošto je "za" glasalo 24, a "protiv" 59 poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 23 glasa "protiv" prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o dopuni Krivičnog zakonika.

Predsedavajući je izrekao opomenu poslaniku Nenadu Čanku zbog ponašanja na sednici Skupštine.

Predsedavajući je, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici:dr Živorad Smiljanić, dr Branislav Blažić, dr Danijel Petaković, Dušan Šijan, dr Milenko Makivić i Jelena Jevtić.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za", 20 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa utvrdila Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan i Dušan Kuzman podneli su amandmane na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije prihvatilo amandmane poslanika Dušana Šijana i Dušana Kuzmana.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije, Odbor za informisanje, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za privredu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:prof.dr Dragoslav Petrović, dr Tot Tivador, Dušan Bajatović, dr Velibor Radusinović, Milorad Mirčić, Nenad Čanak, Tomislav Bogunović, Martin Zloh, Gizela Laslo, Dušan Kuzman, dr Branislav Blažić, dr Živorad Smiljanić, Stevan Kesejić, Tači Bela, Duško Nikolić, Borislav Kapor, Mirko Bajić, Mita Avramov, Jan Majorski, Mičiz Jožef, Igor Bečić, Dušan Šijan, prof. dr Đorđe Bašić, Petar Andrejić, dr Danijel Petaković, Lazar Marjanski, Zlatimir Momirov, Saša Santovac, mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Bojan Pajtić je, u svom izlaganju, u ime Izvršnog veća AP Vojvodine, prihvatio amandmane Dušana Šijana na član 9. stav 1. i 3. i Amandman Dušana Kuzmana na član 9. stav 3. Predloga odluke, te su postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se nije odvojeno glasalo.

Članovi poslaničke grupe "Zajedno za Vojvodinu" su, na poziv poslanika Nenada Čanka, napustili sednicu Skupštine kako ne bi učestvovali u donošenju Odluke o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 70 poslanika.

Pošto je poslanik Dušan Šijan prišao govornici bez dozvole predsednika Skupštine i pored prethodnog upozorenja predsedavajući mu je izrekao opomenu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. stav 3. Predloga odluke.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Kuzmana na član 6. stav 3. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 5 glasova "za" i 53 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Kuzmana na član 6. stav 3.

Prdsedavajući je stavio na glasanje amandmane poslanika Dušana Šijana i Dušana Kuzmana koji su podneli iste amandmane na član 8. stav 3. Predloga odluke.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 5 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila amandmane poslanika Dušana Šijana i Dušana Kuzmana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 11. Predloga odluke.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Kuzmana na član 11. stav 2. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 4 glasa "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Kuzmana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Kuzmana kojim se dodaje nov član u Predlogu odluke koji bi regulisao pitanje obavljanja stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Fonda.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 6 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Kuzmana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o osnivanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 16,10 do 17,19 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 74 poslanika.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 52 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

 


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara i poslanik Dušan Šijan podneli su amandmane na Predlog odluke.

Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije prihvatilo amandmane poslanika Dušana Šijana.

Izvršno veće je utvrdilo amandmane na Predlog odluke kojima su obuhvaćena rešenja sadržana u amandmanima koje je podnela Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, i na taj način su postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno nije glasalo.

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara na osnovu člana 134. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obavestila je Skupštinu da povlači amandmane podnete na Predlog odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podnela je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci Novka Mojić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Laslo Đula, Mirko Bajić, Aca Đukičin, Tomislav Bogunović, Dragana Latovljev, Dušan Šijan, Halgato Šandor, Milena Vasić-Stupar, Dušan Popović, prof.dr Đorđe Bašić, Tihomir Đuričić, prof. dr Dragoslav Petrović, Maja Sedlarević, dr Živorad Smiljanić, Aroksalaši Tibor i Rajko Mrđa.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 9. Predloga odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 57 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana na član 9. Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 11. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 59 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana na član 11. Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 16. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 57 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana na član 16. Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 22. Predloga odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana na član 22. Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o osnivanju Fonda za za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni odluke o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu prof. dr Jegeš Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o izmeni Odluke o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "IVO LOLA RIBAR" U SREMSKOJ MITROVICI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Ivo Lola Ribar" u Sremskoj Mitrovici i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu prof. dr Jegeš Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstaovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Ivo Lola Ribar" u Sremskoj Mitrovici.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI SELEKCIJA TALENTOVANIH UČENIKA, KOJIMA ĆE BITI OMOGUĆEN SMEŠTAJ U DOM UČENIKA I ŠKOLOVANjE U GIMNAZIJI "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU

Na predlog poslanika Dušana Šijana, predsedavajući je predložio da se objedini rasprava za 6. i 9. tačku dnevnog reda, što je Skupština prihvatila.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi kriterijuma na osnovu kog će se izvršiti selekcija talentovanih učenika, kojima će biti omogućen smeštaj u Dom učenika i školovanje u Gimnaziji "Boljai" u Senti za školsku 2007/2008. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Izvršno veće je istaklo da nema pravnog osnova za donošenje Odluke iz razloga koji su navedeni u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Slobodan Borđoški.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstaovao da Skupština sa 12 glasova "za" i 47 glasova "protiv" nije donela Odluku o izradi kriterijuma na osnovu kog će se izvršiti selekcija talentovanih učenika, kojima će biti omogućen smeštaj u Dom učenika i školovanje u Gimnaziji "Boljai" u Senti za školsku 2007/2008. godinu.

 


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI PROŠIRENjE PODRUČJA RADA SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU KOJE OBRAZUJU DECU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi kriterijuma na osnovu kog će se izvršiti proširenje područja rada srednjih škola od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu koje obrazuju decu na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2006/2007. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine je smatralo da Odluku ne treba doneti iz razloga navedenih u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za", 51 glas "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije donela Odluku o izradi kriterijuma na osnovu kog će se izvršiti proširenje područja rada srednjih škola od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu koje obrazuju decu na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2006/2007. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU

Na predlog poslanika Dušana Šijana, predsedavajući je predložio da se objedini rasprava za 7. i 8. tačku dnevnog reda, što je Skupština prihvatila.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o stvaranju stručnih i materijalnih preduslova za unapređenje rada Gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenike "Boljai" u Senti za školsku 2006/2007. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Izvršno veće AP Vojvodine je smatralo da donošenje Odluke nije celishodno rešenje iz razloga koji su navedeni u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstaovao da Skupština sa 12 glasova „za“, 50 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom nije donela Odluku o stvaranju stručnih i materijalnih preduslova za unapređenje rada Gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenike "Boljai" u Senti za školsku 2006/2007. godinu.

 


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA U SREDNjIM ŠKOLAMA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o stvaranju stručnih i materijalnih preduslova za unapređenje rada u srednjim školama od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu za školsku 2006/2007. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine je smatralo da Odluku ne treba doneti iz razloga koji su navedeni u mišljenju.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstaovao da Skupština sa 13 glasova "za", 44 glasa "protiv" i deset uzdržanih glasova nije donela Odluku o odluke o stvaranju stručnih i materijalnih preduslova za unapređenje rada u srednjim školama od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu za školsku 2006/2007. godinu.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU

Upravni odbor je na sednici održanoj 30.05.2006. godine usvojio Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća «Vode Vojvodine» Novi Sad za 2005. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2005. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Javnog preduzeća.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", deset glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2005. godinu.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2005. GODINU

Pedagoški zavod Vojvodine, na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Pedagoškog zavoda Vojvodine, dostavio je Skupštini Izveštaj o radu za 2005. godinu na razmatranje.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2005. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2005. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je kon½½½statovao da je Skupština sa 56 glasova "za" usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2005. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 51 glasom "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izboru Predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupšπ‚ina sa 59 glasova "za" donela Odluku o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 47 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na sednici održanoj 04. decembra 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Branislav Blažić, Mirko Bajić i prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje i zadužio Odbor za administrativno i mandatno-imunitetska pitanja da za sledeću sednicu Skupštine pripremi Odluku koja će sadržati odredbu kojom će se procenat stalno zaposlenih poslanika u Skupštini AP Vojvodine podići na 50%.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Odbor za informisanje na sednici održanoj 06. decembra 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i tri uzdržana poslanika donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

 1. UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 2. POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 3. FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 4. TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 5. PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 6. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 8. AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 9. FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 10. FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 11. EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 12. GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 13. UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 14. TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici 07. decembra 2006. godine utvrdio je Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke za 17. i 18. tačku dnevnog reda dala je prof.dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka obavi jedinstveno glasanje. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predloge odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluke o razrešenju članova Saveta:

 1. UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 2. POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 3. FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 4. TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 5. PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 6. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 8. AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 9. FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 10. FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 11. EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 12. GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 13. UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 14. TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,

18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

 1. UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 2. POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 3. FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 4. TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 5. PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 6. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 8. AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 9. FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 10. FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 11. EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 12. GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 13. UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 14. TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici 07. decembra 2006. godine utvrdio je Predloge odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka vodi zajednički pretres.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je predložio da se o Predlozima odluka obavi jedinstveno glasanje.Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i članova Saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluke o imenovanju članova Saveta:

 1. UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 2. POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 3. FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 4. TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 5. PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 6. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 8. AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,
 9. FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 10. FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 11. EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 12. GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 13. UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 14. TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU,

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 07. decembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 07. decembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 07. decembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o razrešenju direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA I ODGOVORNOG UREDNIKA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici 07. decembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora i odgovornog urednika Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 11. decembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" donela Odluku o izboru zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici:Dušan Šijan (devet poslaničkih pitanja), dr Gordana Zorić (jedno poslaničko pitanje) i Jadranka Beljan-Balaban (jedno poslaničko pitanje).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,09 časova.