2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 19
A megtartás időpontja: 12. 12. 2006.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
19. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 12. decembra 2006. godine ( utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONIKA
 2. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 3. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU RADA STUDENTSKIH CENTARA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "IVO LOLA RIBAR" U SREMSKOJ MITROVICI
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI SELEKCIJA TALENTOVANIH UČENIKA, KOJIMA ĆE BITI OMOGUĆEN SMEŠTAJ U DOM UČENIKA I ŠKOLOVANjE U GIMNAZIJI "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU
 7. PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU
 8. PREDLOG ODLUKE O STVARANjU STRUČNIH I MATERIJALNIH PREDUSLOVA ZA UNAPREĐENjE RADA U SREDNjIM ŠKOLAMA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU
 9. PREDLOG ODLUKE O IZRADI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOG ĆE SE IZVRŠITI PROŠIRENjE PODRUČJA RADA SREDNjIH ŠKOLA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU KOJE OBRAZUJU DECU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA ZA ŠKOLSKU 2006/2007. GODINU
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2005. GODINU
 11. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2005. GODINU
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 18. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 27. septembra 2006. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 01. decembar 2006. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš