Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 18
Датум отримованя: 27. 09. 2006.
Записнїк

Осамнаестa седницa Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 27. септембра 2006. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Отварајући седницу, председник Скупштине АП Војводине, Бојан Костреш констатовао је да седници Скупштине присуствује 81 посланик, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Присуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Мичиз дипл. инж. Јожеф.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања доставио је Скупштини Закључак којим се предлаже да Скупштина констатује престанак мандата посланици Зденки Јокић, изабраној са Изборне листе "Демократска странка-Борис Тадић", због поднете оставке.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је Зденки Јокић 14. септембра 2006. године, подношењем оставке, престао мандат посланика у Скупштини.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на основу предлога Покрајинске изборне комисије доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о верификацији мандата посланика.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 49 гласова "за" и 15 "против" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланици Гордани Калнак у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, Золтан Буњик поднео оставку на функцију члана Извршног већа и покрајинског секретара за образовање и културу.

Председавајући је констатовао на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Золтану Буњику престала функција члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за образовање и културу, због поднете оставке, са 27. септембром 2006. године.

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине поднео је Скупштини Предлог за избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за образовање и културу.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 18. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 17. седнице Скупштине одржане 23. и 24. маја 2006. године достављен је посланицима уз сазив за 18. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 17. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласa "за" усвојила записник са 17. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 18. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине,у складу са чланом 132. Пословника Скупштине АП Војводине доставило је Скупштини Закључак о повлачењу 9. и 10. тачке предложеног дневног реда:

 • Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине и
 • Утврђивање Предлога одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Посланичка група Демократске странке - "за европску Војводину" предложила је на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине да се дневни ред 18.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Закона о банкама.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 23 "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине, предложило је на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 18.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 22 "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се дневни ред 18.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 18.седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду,
 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду,
 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду,
 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Нови Сад,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета физичке културе у Новом Саду,
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласoва "за" и 26 "против" предлог усвојила

Одбор за равноправност полова предложио је на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 18.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласoва "за" и 26 "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 18. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 2. ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,
 4. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ,
 5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ,
 6. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА,
 7. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ,
 9. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2005. ГОДИНУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ У СЕНТИ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МАРА МАНДИЋ" У ПАНЧЕВУ,
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2005. ГОДИНУ,
 13. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА,
 15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, НОВИ САД,
 28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, НОВИ САД,
 30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 35 "против" утврдила дневни ред за 18. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 27 "против" предлог усвојила.

Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду за реч се јавио посланик др Велибор Радусиновић због повреде Пословника.У свом излагању посланик је указао на повреду 21. и 226.члана Пословника.

Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је објашњење о повреди Пословника ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за", 33 "против" и осам уздржаних објашњење прихватила.

Пошто је посланик Душан Шијан, говорећи о грбу и застави Аутономне Покрајине Војводине, употребио увредљиве изразе, председавајући му је изрекао опомену.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Кузман поднео је 25. септембра 2006. године Амандман на Предлог одлуке, па је, у смислу члана 134. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, Амандман одбачен као неблаговремен.

Посланици у Скупштини АП Војводине Душан Шијан и Лазар Марјански поднели су амандмане на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу на мишљење. Извршно веће није прихватило амандмане посланика.

Предлог одлуке са амандманима посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици:Злох Мартин, Вероника Бошков, Душан Шијан, Душан Кузман, Милена Васић-Ступар, Сомбати Золтан, Борислав Капор, Роберт Каран, Душко Николић, Лазар Марјански, Мирослав Грубанов, Саша Сантовац, Томислав Богуновић, Милорад Мирчић, Перица Косановић, Сузана Бркић, Душан Елезовић и Перо Врањеш.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан и Лазар Марјански.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 01, издаци Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, економска класификација 423.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 5., раздео 03, издаци Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, економска класификација 422. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 04, издаци Покрајинског секретаријата за привреду, економска класификација 422 и 423. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 05, издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, економска класификација 423. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 5., раздео 08, издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, економска класификација 454 и 481. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 12, издаци Покрајинског секретаријата за информације, економска класификација 454.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 5., раздео 16, издаци Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, економска класификација 422, 423. и 424. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 21, издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, економска класификација 422. и 481. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за" и 61 гласом "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 5., раздео 26, издаци Канцеларије за европске послове. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је, пре стављања Предлога одлуке на гласање у целини, дао реч председнику Извршног већа АП Војводине мр Бојану Пајтићу.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 25 гласова "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006. годину.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине, доставио је председнику Скупштине АП Војводине Предлог за избор члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за образовање и културу.

Додатно образложење Предлога дао је мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за избор члана Извршног већа АП Војводине на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика изабрала проф. др Јегеш Золтана за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за образовање и културу, са 69 гласова "за" и осам уздржаних гласова.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, изабрани члан Извршног већа АП Војводине, проф. др Јегеш Золтан положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је проф. др Јегеш Золтану честитао на избору за члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за образовање и културу и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


3. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о црквама и верским заједницама, са текстом Предлога закона и доставило га Скупштини, на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона, претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.

Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложио је Скупштини да прихвати да буде предлагач закона и утврди текст Предлога закона.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да утврди Предлог закона са указивањима која су наведена у извештају Одбора.

Додатно образложење Предлога дао је др Тамаш Корхец, потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

У наставку, седници је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач Закона.

У претресу су учествовали посланици: Стеван Кесејић и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", 21 гласом "против" и два уздржана гласа прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о црквама и верским заједницама.

Председавајући је, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, отворио претрес о тексту Предлога закона.

У претресу су учествовали посланици: Сузана Бркић, Стеван Кесејић, Перица Косановић, Горан Тајдић, Ненад Чанак, Милорад Мирчић и Туркоане Кузман.

Председавајући је ставио Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 21 гласом "против" и седам уздржаних гласова утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о црквама и верским заједницама, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 15,00 до 16,00 часова.

У наставку, седници је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 89 посланика.


4. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог амандмана на Предлог закона о предшколском васпитању и образовању и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана и Предлог закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона у предложеном тексту.

Додатно образложење поводом амандмана на Предлог закона дала је проф. др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Перица Косановић и Руње Дујо.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине на Предлог закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила Амандман IV на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" утврдила Амандман V на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман VI на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила Амандман VII на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман VIII на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" утврдила Амандман IX на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман X на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утврдила Амандман XI на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утврдила Амандман XII на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-XII на Предлог закона о предшколском васпитању и образовању, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


5. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог амандмана на Предлог закона о управљању отпадом и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана и Предлог закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, проф. др Ђорђе Башић, Селеши Ђенђи, Лазар Марјански, Драган Божић и Ненад Чанак.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 19 гласова "против" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 18 гласова "против" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман IV на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 19 гласова "против" утврдила Амандман V на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 14 гласова "против" и једним уздржаним гласом утврдила Амандман VI на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман VII на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-VII на Предлог закона о управљању отпадом, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


6. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог амандмана на Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана и Предлог закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик др Живорад Смиљанић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" утврдила Амандман IV на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" утврдила Амандман V на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 14 гласова "против" утврдила Амандман VI на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 14 гласова "против" утврдила Амандман VII на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 13 гласова "против" утврдила Амандман VIII на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 13 гласова "против" утврдила Амандман IX на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 14 гласова "против" утврдила Амандман X на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 15 гласова "против" утврдила Амандман XI на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-XI на Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


7. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог амандмана на Предлог закона о удружењима и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Тачи Бела и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-III на Предлог закона о удружењима, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Одбор за прописе предложио је Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе са исправком као што је наведено у Извештају Одбора.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је предложио Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Јешић, Ненад Чанак, Драгана Латовљев, Душан Шијан, Јелена Јевтић, Никола Ћировић, Злох Мартин, др Предраг Бубало и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" донела Одлуку о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе.


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2005. ГОДИНУ

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2005. годину и на основу члана 37. став 5. Одлуке о Покрајинском омбудсману затражио расправу о Извештају.

Извештај Покрајинског омбудсмана претходно су размотрили Одбор за међунационалне односе, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за информисање, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за представке и предлоге.

Додатно образложење Извештаја дао је Покрајински омбудсман Петар Теофиловић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Вероника Бошков, Весна Фабрик, Горан Милковић, др Живорад Смиљанић, Драгана Латовљев и Ненад Чанак.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду. Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2005. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ У СЕНТИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Гимназије у Сенти и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Гимназије у Сенти.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МАРА МАНДИЋ" У ПАНЧЕВУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Основне школе "Мара Мандић" у Панчеву и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Основне школе "Мара Мандић" у Панчеву.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2005. ГОДИНУ

Управни одбор је на седници одржаној 26.04.2006. године усвојио Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2005. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2005. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању ЈП "Војводинашуме" Петроварадин за 2005. годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Јавног предузећа.

Додатно образложење Извештаја дала је директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин Такач Марта.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Мита Аврамов, др Живорад Смиљанић и Томислав Богуновић.

Председавајући је дао реч покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство Даниелу Петровићу.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2005. годину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" прихватила Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2005. годину.


13. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2005. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о расподели добити за 2005. годину, ради давања сагласности.

Одлука о расподели добити за 2005. годину ЈП "Војводинашуме" Петроварадин достављена је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је утврдило Предлог одлуке о давању сагласности, са указивањима која ће се доставити Јавном предузећу "Војводинашуме".

Одлуку о расподели добити за 2005. годину Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за пољопривреду који је предложио Скупштини да да сагласност на Одлуку о расподели добити за 2005. годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Томислав Богуновић, Горан Јешић, Ненад Чанак и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Даниел Петровић.

Председавајући је предложио да Скупштина донесе закључак на основу дискусија вођених поводом Одлуке о расподели добити за 2005. годину ЈП "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је ставио Предлог одлуке са Предлогом закључка на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2005. годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и

Закључак

Задужују се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство да утврде начин расподеле дела добити, који је Одлуком о расподели добити за 2005. годину уступљен оснивачу у износу од 5.000.000,00 динара, локалним самоуправама на чијој територији ЈП "Војводинашуме" газдује шумама.


14. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА

Посланичка група Демократске странке "за европску Војводину" поднела је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о банкама, са текстом Предлога закона и доставила га Скупштини, на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач закона са текстом Предлога закона достављен је Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће је предложило да Скупштина треба да буде предлагач закона и да утврди текст Предлога закона са указивањима која су наведена у мишљењу.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона, претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач закона и утврди текст Предлога закона.

Додатно образложење Предлога дао је проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач Закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о банкама.

Председавајући је, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, отворио претрес о тексту Предлога закона.

Председавајући је ставио Предлог закона са указивањима Извршног већа АП Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


15. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДИОДИФУЗИЈИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, са текстом Предлога закона и доставило га Скупштини, на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона, претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине и Одбор за информисање. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач закона и утврди текст закона.

Додатно образложење Предлога дао је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за информације Милорад Ђурић.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да Скупштина буде предлагач Закона.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији.

Председавајући је, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине, отворио претрес о тексту Предлога закона.

Председавајући је ставио Предлог закона на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на седници од 20. септембра 2006. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања Мирко Бајић.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласa "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду.


18. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду.


20. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду


25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду.


26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.


27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, НОВИ САД

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Ласло Ђула.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Нови Сад.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа.


29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА, НОВИ САД

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Нови Сад.


30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дала је Светлана Лукић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.


31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета физичке културе у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета физичке културе у Новом Саду.


32. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 22. септембра 2006. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.


33. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У НОВОМ САДУ

Одбор за равноправност полова на седници одржаној 25. септембра 2006. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА.

Посланичко питање у усменом облику поставио је Ненад Чанак.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Душан Шијан(два посланичка питања) и Драгана Латовљев(једно посланичко питање).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,52 часова.