Convocation 2004 - 2008
Session number: 18
Date of event: 27. 09. 2006.
Minutes

Osamnaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 27. septembra 2006. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Otvarajući sednicu, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Bojan Kostreš konstatovao je da sednici Skupštine prisustvuje 81 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prisustvo sa sednice Skupštine opravdao je poslanik Mičiz dipl. inž. Jožef.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja dostavio je Skupštini Zaključak kojim se predlaže da Skupština konstatuje prestanak mandata poslanici Zdenki Jokić, izabranoj sa Izborne liste "Demokratska stranka-Boris Tadić", zbog podnete ostavke.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Zdenki Jokić 14. septembra 2006. godine, podnošenjem ostavke, prestao mandat poslanika u Skupštini.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na osnovu predloga Pokrajinske izborne komisije dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 49 glasova "za" i 15 "protiv" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanici Gordani Kalnak u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Zoltan Bunjik podneo ostavku na funkciju člana Izvršnog veća i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu.

Predsedavajući je konstatovao na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Zoltanu Bunjiku prestala funkcija člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu, zbog podnete ostavke, sa 27. septembrom 2006. godine.

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine podneo je Skupštini Predlog za izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 18. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 17. sednice Skupštine održane 23. i 24. maja 2006. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 18. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 17. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" usvojila zapisnik sa 17. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 18. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine,u skladu sa članom 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Zaključak o povlačenju 9. i 10. tačke predloženog dnevnog reda:

 • Predlog za promenu Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Utvrđivanje Predloga odluke o dopuni Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanička grupa Demokratske stranke - "za evropsku Vojvodinu" predložila je na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se dnevni red 18.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 23 "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine, predložilo je na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 18.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 22 "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se dnevni red 18.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 18.sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu,
 • Predlozima odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 26 "protiv" predlog usvojila

Odbor za ravnopravnost polova predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 18.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 26 "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 18. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU,
 2. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA,
 4. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU,
 5. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM,
 6. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA,
 7. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA,
 8. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE,
 9. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2005. GODINU,
 10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE U SENTI,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE "MARA MANDIĆ" U PANČEVU,
 12. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2005. GODINU,
 13. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 14. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA,
 15. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIODIFUZIJI,
 16. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 17. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 18. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 22. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 23. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU,
 24. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU,
 25. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU,
 26. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA,
 27. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA, NOVI SAD,
 28. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA,
 29. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA, NOVI SAD,
 30. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 31. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 32. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 33. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 35 "protiv" utvrdila dnevni red za 18. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 27 "protiv" predlog usvojila.

Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu za reč se javio poslanik dr Velibor Radusinović zbog povrede Poslovnika.U svom izlaganju poslanik je ukazao na povredu 21. i 226.člana Poslovnika.

Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je objašnjenje o povredi Poslovnika stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za", 33 "protiv" i osam uzdržanih objašnjenje prihvatila.

Pošto je poslanik Dušan Šijan, govoreći o grbu i zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine, upotrebio uvredljive izraze, predsedavajući mu je izrekao opomenu.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2006. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Kuzman podneo je 25. septembra 2006. godine Amandman na Predlog odluke, pa je, u smislu člana 134. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Amandman odbačen kao neblagovremen.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan i Lazar Marjanski podneli su amandmane na Predlog odluke. Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće nije prihvatilo amandmane poslanika.

Predlog odluke sa amandmanima poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici:Zloh Martin, Veronika Boškov, Dušan Šijan, Dušan Kuzman, Milena Vasić-Stupar, Sombati Zoltan, Borislav Kapor, Robert Karan, Duško Nikolić, Lazar Marjanski, Miroslav Grubanov, Saša Santovac, Tomislav Bogunović, Milorad Mirčić, Perica Kosanović, Suzana Brkić, Dušan Elezović i Pero Vranješ.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan i Lazar Marjanski.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 01, izdaci Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, ekonomska klasifikacija 423.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 5., razdeo 03, izdaci Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, ekonomska klasifikacija 422. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 04, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, ekonomska klasifikacija 422 i 423. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 05, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 5., razdeo 08, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ekonomska klasifikacija 454 i 481. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 12, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekonomska klasifikacija 454.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 5., razdeo 16, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, ekonomska klasifikacija 422, 423. i 424. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 21, izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, ekonomska klasifikacija 422. i 481. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za" i 61 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 5., razdeo 26, izdaci Kancelarije za evropske poslove. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je, pre stavljanja Predloga odluke na glasanje u celini, dao reč predsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojanu Pajtiću.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 25 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2006. godinu.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, dostavio je predsedniku Skupštine AP Vojvodine Predlog za izbor člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor člana Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika izabrala prof. dr Jegeš Zoltana za člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu, sa 69 glasova "za" i osam uzdržanih glasova.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća AP Vojvodine, izabrani član Izvršnog veća AP Vojvodine, prof. dr Jegeš Zoltan položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je prof. dr Jegeš Zoltanu čestitao na izboru za člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


3. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o crkvama i verskim zajednicama, sa tekstom Predloga zakona i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona, prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine predložio je Skupštini da prihvati da bude predlagač zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Odbor za propise predložio je Skupštini da utvrdi Predlog zakona sa ukazivanjima koja su navedena u izveštaju Odbora.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je dr Tamaš Korhec, potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine.

U nastavku, sednici je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač Zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Stevan Kesejić i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", 21 glasom "protiv" i dva uzdržana glasa prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o crkvama i verskim zajednicama.

Predsedavajući je, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Suzana Brkić, Stevan Kesejić, Perica Kosanović, Goran Tajdić, Nenad Čanak, Milorad Mirčić i Turkoane Kuzman.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 21 glasom "protiv" i sedam uzdržanih glasova utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o crkvama i verskim zajednicama, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15,00 do 16,00 časova.

U nastavku, sednici je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 89 poslanika.


4. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog amandmana na Predlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana i Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona u predloženom tekstu.

Dodatno obrazloženje povodom amandmana na Predlog zakona dala je prof. dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Perica Kosanović i Runje Dujo.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" utvrdila Amandman IV na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" utvrdila Amandman V na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Amandman VI na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" utvrdila Amandman VII na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Amandman VIII na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" utvrdila Amandman IX na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Amandman X na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" utvrdila Amandman XI na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" utvrdila Amandman XII na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-XII na Predlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog amandmana na Predlog zakona o upravljanju otpadom i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana i Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, prof. dr Đorđe Bašić, Seleši Đenđi, Lazar Marjanski, Dragan Božić i Nenad Čanak.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 18 glasova "protiv" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman IV na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila Amandman V na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 14 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom utvrdila Amandman VI na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman VII na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-VII na Predlog zakona o upravljanju otpadom, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog amandmana na Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana i Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" utvrdila Amandman IV na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" utvrdila Amandman V na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 14 glasova "protiv" utvrdila Amandman VI na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 14 glasova "protiv" utvrdila Amandman VII na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila Amandman VIII na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila Amandman IX na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 14 glasova "protiv" utvrdila Amandman X na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 15 glasova "protiv" utvrdila Amandman XI na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-XI na Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog amandmana na Predlog zakona o udruženjima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog amandmana prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za saradnju sa odborima Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Tači Bela i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Izvršnog veća AP Vojvodine na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-III na Predlog zakona o udruženjima, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Odbor za propise predložio je Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese sa ispravkom kao što je navedeno u Izveštaju Odbora.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je predložio Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Ješić, Nenad Čanak, Dragana Latovljev, Dušan Šijan, Jelena Jevtić, Nikola Ćirović, Zloh Martin, dr Predrag Bubalo i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" donela Odluku o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave.


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2005. GODINU

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2005. godinu i na osnovu člana 37. stav 5. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana prethodno su razmotrili Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za informisanje, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za predstavke i predloge.

Dodatno obrazloženje Izveštaja dao je Pokrajinski ombudsman Petar Teofilović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Veronika Boškov, Vesna Fabrik, Goran Milković, dr Živorad Smiljanić, Dragana Latovljev i Nenad Čanak.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2005. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE U SENTI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije u Senti i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije u Senti.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE "MARA MANDIĆ" U PANČEVU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne škole "Mara Mandić" u Pančevu i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne škole "Mara Mandić" u Pančevu.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2005. GODINU

Upravni odbor je na sednici održanoj 26.04.2006. godine usvojio Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2005. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2005. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju JP "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2005. godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća.

Dodatno obrazloženje Izveštaja dala je direktor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin Takač Marta.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Mita Avramov, dr Živorad Smiljanić i Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je dao reč pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Danielu Petroviću.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2005. godinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2005. godinu.


13. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o raspodeli dobiti za 2005. godinu, radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli dobiti za 2005. godinu JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavljena je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće je utvrdilo Predlog odluke o davanju saglasnosti, sa ukazivanjima koja će se dostaviti Javnom preduzeću "Vojvodinašume".

Odluku o raspodeli dobiti za 2005. godinu Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu koji je predložio Skupštini da da saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti za 2005. godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Tomislav Bogunović, Goran Ješić, Nenad Čanak i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Daniel Petrović.

Predsedavajući je predložio da Skupština donese zaključak na osnovu diskusija vođenih povodom Odluke o raspodeli dobiti za 2005. godinu JP "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke sa Predlogom zaključka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2005. godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i

Zaključak

Zadužuju se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da utvrde način raspodele dela dobiti, koji je Odlukom o raspodeli dobiti za 2005. godinu ustupljen osnivaču u iznosu od 5.000.000,00 dinara, lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji JP "Vojvodinašume" gazduje šumama.


14. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA

Poslanička grupa Demokratske stranke "za evropsku Vojvodinu" podnela je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, sa tekstom Predloga zakona i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač zakona sa tekstom Predloga zakona dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine, na mišljenje. Izvršno veće je predložilo da Skupština treba da bude predlagač zakona i da utvrdi tekst Predloga zakona sa ukazivanjima koja su navedena u mišljenju.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona, prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da Skupština bude predlagač Zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama.

Predsedavajući je, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona sa ukazivanjima Izvršnog veća AP Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


15. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIODIFUZIJI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, sa tekstom Predloga zakona i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom Predloga zakona, prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine i Odbor za informisanje. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač zakona i utvrdi tekst zakona.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da Skupština bude predlagač Zakona.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno prihvatila Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji.

Predsedavajući je, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine, otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na sednici od 20. septembra 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Mirko Bajić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu.


18. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu.


20. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Vojvodine u Novom Sadu.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu


25. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu.


26. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.


27. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA, NOVI SAD

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Laslo Đula.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa.


29. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA, NOVI SAD

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad.


30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dala je Svetlana Lukić, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.


31. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu.


32. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 22. septembra 2006. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.


33. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA U NOVOM SADU

Odbor za ravnopravnost polova na sednici održanoj 25. septembra 2006. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je Nenad Čanak.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Dušan Šijan(dva poslanička pitanja) i Dragana Latovljev(jedno poslaničko pitanje).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,52 časova.