Сазив 2004-2008
Број седнице: 17
Датум одржавања: 23. 05. 2006.
Записник

Записник са Седамнаесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 23. маја 2006. године, и у наставку 24. маја 2006. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 13,13 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Ненад Чанак, Зденка Јокић, Игор Мировић и Северињи Павел.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, Скупштини су присуствовали и Ана Сегедински, в.д. директор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине, Михаило Бркић, директор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, Горан Васић, директор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, проф. др Предраг Шиђанин, директор Републичке агенције за просторно планирање-организациона јединица за територију АП Војводине, мр Ђезе Бордаш, директор Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" и младе колеге стажисти у покрајинским органима.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 17. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Младен Јовановић преминуо 30. октобра 2005. године и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом посланику.

Записник са 16. седнице Скупштине, одржане 14. марта 2006. године, достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 16. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" усвојила записник са 16. седнице Скупштине, одржане 14. марта 2006. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 17. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, предложило Скупштини да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Утврђивање амандмана на Предлог закона о пољопривредном земљишту.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 28 "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, предложило Скупштини да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник".

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 28 гласова "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, предложило Скупштини да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 28 "против" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, предложило Скупштини да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за здравство, социјалну политику и рад предложио је, на основу члана 84. став 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог закључака о могућностима коришћења бања Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" предлог усвојила.

Републичка агенција за просторно планирање, организациона јединица за територију АП Војводине предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Стари Бегеј-Царска бара".

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда –Предлог одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Демократске странке "за европску Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда – Утврђивање амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је на основу члана 84. став 2 и 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 17. седнице прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 17. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 3. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА НЕРАЗВИЈЕНИХ И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА СВОЈСТВА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 13. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2005. ДО 31.12.2005. ГОДИНЕ,
 15. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 16. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2005. ГОДИНЕ,
 17. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА,
 20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2005. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2006. ГОДИНУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД,
 21. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2005. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ – ЦАРСКА БАРА",
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О МОГУЋНОСТИМА КОРИШЋЕЊА БАЊА ВОЈВОДИНЕ,
 25. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД НОВИНАМА "ПОЉОПРИВРЕДНИК",
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА,
 29. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 30. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 32. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА,
 33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 28 гласова "против" утврдила дневни ред.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 30 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2005.годину, са Извештајем о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно илагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици др Вероника Бошков, Саша Сантовац, Лазар Марјански, Сава Свирчевић, др Перица Косановић, Горан Тајдић, Милан Алексић, Синиша Добричинац, Стеван Кесејић, Роберт Каран, Душан Шијан, Тихомир Ђуричић, Горан Васић, др Ђура Мученски и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је у 15,13 часова одредио паузу у трајању од пола сата.

По завршетку паузе, на предлог председавајућег, утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2005.годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006.годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланици Лазар Марјански, Душан Шијан и Душан Кузман поднели су амандмане на Предлог одлуке. Амандмани посланика су достављени Извршном већу АП Војводине. Извршно веће није прихватило амандмане посланика.

Предлог одлуке са амандманима посланика претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика Лазара Марјанског, Душана Шијана и Душана Кузмана.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици: Александра Сујић, Душан Шијан, др Предраг Бубало, др Живорад Смиљанић, Мичиз Јожеф, др Данијел Петаковић, др Ђура Мученски, Саша Сантовац, др Тихомир Симић, Лазар Марјански, Мирко Бајић, Сузана Бркић, Тихомир Ђуричић, Милорад Мирчић, др Перица Косановић, Ђенђи Селеши, Душко Николић, Никола Ћировић, др Велибор Радусиновић, проф. др Драгослав Петровић, др Бранислав Блажић, др Вероника Бошков, Ђорђе Михајлов, Горан Милковић, Срђо Комазец, др Милош Лучић, покрајински секретар за здравство и социјалну политику, Новка Мојић, покрајински секретар за демографију, мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије, Даниел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и др Тамаш Корхец, потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина ради до завршетка 2. тачке дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 25 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Душан Кузман и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 70 посланика.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на нови члан 5. Предлога одлуке, раздео 4, економска класификација 424, којим се део средстава Покрајинског секретаријата за привреду преусмерава Покрајинском секретаријату за образовање и културу. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на нови члан 5. Предлога одлуке, раздео 4, економска класификација 424, којим се део средстава Покрајинског секретаријата за привреду преусмерава Покрајинској изборној Комисији. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на нови члан 5. Предлога одлуке, раздео 12, економска класификација 454, издаци Покрајинског секретаријата за информације. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Кузмана. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" прихватила Амандман посланика Душана Кузмана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на нови члан 5. Предлога одлуке, раздео 26, издаци Канцеларије за европске послове. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2006.годину.

Председавајући је обавестио посланике да ће се наставак 17. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржати 24. маја 2006.године у 11,00 часова.

Председавајући је прекинуо седницу у 19,00 часова.


 

17. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине наставила је са радом 24. маја 2006. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,20 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 106 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Душан Бајатовић, др Бранислав Блажић, Предраг Бубало, Ненад Чанак, Томислав Ћирковић, Милош Гагић, Јакаб Тибор, Горан Јешић, Зденка Јокић, Игор Мировић, Спасоје Шајиновић, Северињи Павел, др Живорад Смиљанић и Стојан Тинтор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Извршно веће АП Војводине, на основу члана 132. Пословника Скупштине АП Војводине, доставило је Скупштини Закључак о повлачењу 29. и 30. тачке утврђеног дневног реда:

 • Предлог за промену Статута Аутономне Покрајине Војводине и
 • Утврђивање Предлога одлуке о допуни Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Разлоге за повлачење 29. и 30. тачке утврђеног дневног реда образложио је потпредседник Извршног већа АП Војводине др Тамаш Корхец.

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама утврђеног дневног реда.


3. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог амандмана на Предлог закона о борачко-инвалидској заштити и доставило га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана и Предлог закона претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане Извршног већа у предложеном тексту.

Предлог амандмана и Предлог закона претходно је размотрио Одбор за прописе, те је предложио Скупштини да утврди амандмане Извршног већа са исправком, као што је наведено у извештају Одбора.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за здравство и социјалну политику др Милош Лучић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Горан Тајдић, Сузана Бркић, Милош Гагић, Драгана Латовљев, Стеван Кесејић, Лазар Марјански, др Бошков Вероника, Рајко Мрђа, Мирослав Грубанов, Тихомир Ђуричић, проф. др Драгослав Петровић, Милорад Мирчић, Горан Васић, др Гордана Зорић, Саша Сантовац, Дејан Чапо и Милан Алексић..

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа АП Војводине на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-II на Предлог закона о борачко-инвалидској заштити, које ће доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2 Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

На предлог посланика Душана Шијана, председавајући је затражио да се утврди кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовао је да је присутно 67 посланика.

У наставку седницом је председавао Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА НЕРАЗВИЈЕНИХ И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за привреду, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Илија Селаковић, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Томислав Богуновић, Златомир Момиров и Лазар Марјански.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА

Републичка агенција за просторно планирање-организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 19. става 4. Закона о планирању и изградњи доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска пешчара, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће у свом мишљењу је истакло да је неопходно да се у Предлогу одлуке отклоне правно-технички недостаци.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе са указивањима која су наведена у мишљењу Извршног већа.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о доношењу просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска пешчара.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА

Републичка агенција за просторно планирање-организациона јединица за територију Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 19. става 4 Закона о планирању и изградњи доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Обедска бара, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је у свом мишљењу истакло да је неопходно да се у Предлогу одлуке отклоне правно-технички недостаци.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе са указивањима која су наведена у мишљењу Извршног већа.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" донела Одлуку о доношењу просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Обедска бара.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Гимназије са Домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти за школску 2005/2006. годину и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке и Годишњи програм рада претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Годишњи програм рада гимназије са Домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти за школску 2005/2006. годину.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је Амандман на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе са Амандманом који је поднео Одбор.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је прихватило Амандман Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт који је на тај начин постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено није гласало. Амандман посланика Душана Шијана Извршно веће није прихватило.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да донесе Одлуку, а да не прихвати Амандман посланика Душана Шијана.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт размотрио је Амандман посланика Душана Шијана и предложио Скупштини да га не прихвати.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Томислав Богуновић, Мирко Годомиров, Душан Шијан и проф. др Светлана Лукић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 60 гласова "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о измени Одлуке о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је Амандман на Предлог одлуке.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе са Амандманом који је поднео Одбор.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је прихватило Амандман Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт који је на тај начин постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено није гласало. Амандман посланика Душана Шијана Извршно веће није прихватило.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да донесе Одлуку, а да не прихвати Амандман посланика Душана Шијана.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт размотрио је Амандман посланика Душана Шијана и предложио Скупштини да га не прихвати.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за" и 42 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о измени Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу Буњик Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 51 гласом "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА СВОЈСТВА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о начину утврђивања својства лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе на територији Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланичка група Демократске странке – "за европску Војводину" поднела је амандмане на Предлог одлуке.

Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је прихватило поднете амандмане, који су на тај начин постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало.

Предлог одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио Скупштини да донесе Одлуку са прихваћеним амандманима и правно-техничким исправкама које је предложио Одбор, а са којима се сагласио представник предлагача.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да донесе Одлуку са прихваћеним амандманима.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за образовање и културу Буњик Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Донка Станчић и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" и 23 гласа "против" донела Одлуку о начину утврђивања својства лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе на територији Аутономне Покрајине Војводине.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је Амандман на Предлог одлуке.

Амандман је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно вбће није прихватило Амандман посланика Душана Шијана.

Предлог одлуке и Амандман посланика претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту, а да не прихвати Амандман Душана Шијана.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласова "за" и 54 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине.


13. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, ради давања сагласности.

Одлука о изменама и допунама Статута Фонда за развој АП Војводине достављена је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан и др Тамаш Корхец, потпредседник Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног рада: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2005. ДО 31.12.2005. ГОДИНЕ

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о реализацији програма рада и финансијском пословању Фонда за развој АП Војводине за период од 01.01.2005. године до 31.12.2005. године, на разматрање.

Извештај Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај Фонда са мишљењем Извршног већа претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да прихвати Извештај Фонда за развој АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Борислав Капор, Душко Николић, Саша Сантовац, др Перица Косановић, Душан Поповић, Лазар Марјански, Младен Копривица, проф. др Драгослав Петровић, Тихомир Ђуричић, Горан Тајдић, Мирослав Грубанов, Милорад Мирчић и Михаило Бркић, директор Фонда за развој АП Војводине.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај Фонда на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 23 гласа "против" прихватила Извештај о реализацији програма рада и финансијском пословању Фонда за развој АП Војводине за период од 01.01.2005. године до 31.12.2005. године.

Председавајући је одредио паузу у трајању од сат времена.Седница Скупштине настављена је у 16,22 часа.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 68 посланика.


15. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, ради давања сагласности.

Одлука о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда АП Војводине достављена је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда.

Одлуку о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног рада: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2005. ГОДИНЕ

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 24. јануара 2006. године усвојио је Извештај о пословању за период 01. јануар - 31. децембар 2005.године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај Гаранцијског фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да прихвати Извештај о пословању Гаранцијског фонда.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај Гаранцијског фонда на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 24 гласа "против" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2005.године.


17. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 2005.годину, на разматрање.

Извештај Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да прихвати Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај фонда на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 23 гласа "против" прихватила Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 2005.годину.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Одбор за безбедност Скупштине АП Војводине на седници одржаној 13. априла 2006.године утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 25 гласова "против" донела Одлуку о о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


19. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА

Посланичка група Коалиција заједно за Војводину поднела је Скупштини АП Војводине Предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач Закона о изменама Закона о концесијама, са текстом Предлога закона.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона, размотрило је Извршно веће.Извршно веће је предложило да Скупштина буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали посланици Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић, Маја Седларевић, др Перица Косановић, проф. др Ђорђе Башић, Бојан Костреш, Мирко Бајић, Лазар Марјански и Душан Шијан.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" прихватила Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о изменама Закона о концесијама.

Председавајући је на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине отворио претрес о тексту Предлога закона.

Председавајући је ставио Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" утврдила Предлог закона о изменама Закона о концесијама, који ће доставити Народној скупштини Републике Србије на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине, одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


20. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2005. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2006. ГОДИНУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД

Скупштина "Дневник" Холдинга је на седници одржаној 23.03.2006.године усвојила Извештај о раду за 2005.годину и Програм рада за 2006.годину "Дневник" Холдинга и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање.

Извештај о раду и Програм рада достављени су Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће АП Војводине је сматрало да Скупштина АП Војводине може прихватити Извештај о раду за 2005.годину и Програм рада за 2006.годину "Дневник" Холдинг АД.

Извештај о раду и Програм рада са мишљењем Извршног већа претходно је размотрио Одбор за информисање. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду и Програм рада "Дневник" Холдинг АД.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Бошков Вероника, Душан Шијан, Сузана Бркић, Милорад Мирчић, Саво Добранић, директор "Дневник" Холдинга АД и Милорад Ђурић, покрајински секретар за информације.

Председавајући је ставио Извештај о раду за 2005.годину и Програм рада за 2006. годину на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за", 23 гласа "против" и два уздржана гласа прихватила Извештај о раду за 2005.годину и Програм рада за 2006.годину "Дневник" Холдинга.


21. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2005. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа на седници одржаној дана 22.02.2006.године усвојио је Извештај о финансијском пословању за 2005.годину и доставио га Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности.

Извештај о финансијском пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о финансијском пословању и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Бошков Вероника и Душан Шијан.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа "Форум-издавачка делатност" за издавање књига и часописа Нови Сад за 2005.годину.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "СТАРИ БЕГЕЈ – ЦАРСКА БАРА"

Републичка агенција за просторно планирање-организациона јединица за територију АП Војводине, на основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи доставила је Скупштини Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Стари Бегеј – Царска бара", на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је предложило Скупштини да донесе Одлуку са исправкама које су наведене у мишљењу.

Предлог одлуке претходно су разматрали Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Стари Бегеј – Царска бара".


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања на седници одржаној 15. маја 2006. године утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке додатно је образложио председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања Мирко Бајић.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" донела Одлуку о о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О МОГУЋНОСТИМА КОРИШЋЕЊА БАЊА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за здравство, социјалну политику и рад на седници одржаној 16. маја 2006. године утврдио је Предлог закључака о могућностима коришћења бања Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 19 гласова "против" донела закључке о могућностима коришћења бања Војводине.


25. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Предлог амандмана I - VII на Предлог закона о пољопривредном земљишту на разматрање и утврђивање.

Посланичка група Демократска странка "за европску Војводину" утврдила је Предлог амандмана на Предлог закона о пољопривредном земљишту и доставила га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће предлаже да се прихвати Амандман са допуном као што је наведено у мишљењу.

Предлог амандмана Извршног већа и Посланичке групе Демократске странке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду, Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане Извршног већа и Посланичке групе Демократске странке са допуном, а са којом се сагласио представник предлагача.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Даниел Петровић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Мајорски Јан, Тачи Бела, Душко Николић, Драгана Латовљев, Шандор Јожеф и Мирослав Грубанов.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина ради до завршетка дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 24 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" утврдила Амандман IV на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" утврдила Амандман V на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утрвдила Амандман VI на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман Посланичке групе Демократске странке на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" утврдила Амандман на Предлог закона.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII Извршног већа на Предлог закона. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" утврдила Амандман VII на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-VIII на Предлог закона о пољопривредном земљишту, које ће доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД НОВИНАМА "ПОЉОПРИВРЕДНИК"

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник" и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" донела Одлуку о преношењу оснивачких права над новинама "Пољопривредник".


27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку делатност и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за информисање и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" донела Одлуку о "Дневник" Холдинг акционарском друштву за новинско-издавачку делатност.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона, размотрило је Извршно веће.Извршно веће је предложило да Скупштина буде предлагач Закона и да утврди текст Предлога закона.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за међунационалне односе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Мичиз Јожеф.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" донела Одлуку о оснивању Канцеларије за инклузију Рома.


29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за информисање на седници одржаној 19. маја 2006. године утврдио је Предлог одлуке о именовању програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова «за» донела Одлуку о именовању програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


30. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА

Посланичка група Демократске странке – "за европску Војводину" на седници одржаној 19. маја 2006. године утврдила је Предлог амандмана I – VI на Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама и доставила га Скупштини на разматрање и утврђивање.

Предлог амандмана достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће је у мишљењу навело да су амандмани правно могући и да их Скупштина може прихватити са исправкама, са којима се сагласио представник предлагача.

Предлог амандмана са Предлогом закона претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да утврди амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Рајко Мрђа и Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио Амандман I на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" утврдила Амандман I на Предлог закона.

Председавајући је ставио Амандман II на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" утврдила Амандман II на Предлог закона.

Председавајући је ставио Амандман III на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова утврдила Амандман III на Предлог закона.

Председавајући је ставио Амандман IV на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова утврдила Амандман IV на Предлог закона.

Председавајући је ставио Амандман V на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" утврдила Амандман V на Предлог закона.

Председавајући је ставио Амандман VI на Предлог закона на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" утврдила Амандман VI на Предлог закона.

Председавајући је констатовао да је Скупштина утврдила амандмане I-VI на Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама, које ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на даљи поступак.

За свог представника у Народној скупштини Републике Србије у складу са чланом 166. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине поднео је Скупштини Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" донела Одлуку одлуке о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио посланике да су на 16. седници Скупштине посланичка питања усмено поставили посланици: Роберт Каран (три посланичка питања), Томислав Богуновић, Мирко Бајић, Милена Васић-Ступар, Јасмина Чијачек, Саша Добричинац и Мирослав Грубанов.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: Душан Шијан (шест посланичких питања) и Ласло Ђула.

Председавајући је поставио питање посланицима који су добили одговоре на посланичка питања да ли желе да користе једно од права из члана 190. Пословника Скупштине АП Војводине.То право нико од посланика није користио.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања усмено је поставио Ароксалаши Тибор (два посланичка питања).

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици: др Бранислав Блажић и Роберт Каран (пет посланичких питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,06 часова.