Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 17
Датум отримованя: 23. 05. 2006.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
17. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 23. маја 2006. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ,
 5. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА НЕРАЗВИЈЕНИХ И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛ΀ОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ОБЕДСКА БАРА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАДА ДОМОВА УЧЕНИКА И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА СВОЈСТВА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 15. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 16. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2005. ДО 31.12.2005. ГОДИНЕ,
 17. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 18. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2005. ГОДИНЕ,
 19. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА,
 22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2005. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2006. ГОДИНУ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД,
 23. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2005. ГОДИНУ,

У прилогу Вам достављамо записник са Шеснаесте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 14. марта 2006. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

НАПОМЕНА: С обзиром на обиман предлог дневног реда, постоји могућност да се рад на седници Скупштине АП Војводине одвија у два дана.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 12. мај 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш