Saziv 2004-2008
Broj sednice: 15
Datum održavanja: 01. 02. 2006.
Zapisnik

Petnaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 1. februara 2006. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,23 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Brojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dragan Bozalo, Predrag Bubalo, Nenad Čanak, Srđo Komazec, Igor Mirović, Zlatimir Momirov i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsedavajućeg Skupština je odala poštu minutom ćutanja tragično nastradalima u železničkoj nesreći u Crnoj Gori i preminulom Dušku Trifunoviću istaknutom pesniku i stvaraocu.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 15. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 14. sednice Skupštine održane 20. decembra 2005. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 15. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 14. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za", 29 "protiv" i 1 uzdržanim glasom usvojila zapisnik sa 14. sednice Skupštine održane 20. decembra 2005. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 15. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na razmatranje po hitnom postupku – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka ili drugi akt donese po hitnom postupku, Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Izvršnog veća AP Vojvodine da se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrdi po hitnom postupku. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 1 uzdržanim predlog usvojila.

Odbor za informisanje na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red 15. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 29 "protiv" i 3 uzdržana glasa predlog usvojila.

Odbor za informisanje na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red 15. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izboru direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 29 "protiv" i 3 uzdržana glasa predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 15. sednicu Skupštine, sa sledećim redosledom tačaka

 1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPITU IZ STRANOG JEZIKA I JEZIKA NACIONALNE MANjINE ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE "PETRO KUZMJAK" SA DOMOM UČENIKA U RUSKOM KRSTURU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA VOJVODIĆ" U KIKINDI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ - GINA" U ZRENjANINU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 7. PREDLOG ODLUKE O DAV΀NjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SREDNjOŠKOLSKOG DOMA U NOVOM SADU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 8. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO KOLO" U NOVOM SADU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SOMBORU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SUBOTICI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRŠCU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZBORU DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 32 "protiv" utvrdila dnevni red za 15. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 29 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, na razmatranje po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr Miloš Lučić.

Predsedavajući je otvorio pretres o predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Tivadar Tot, Milorad Mirčić, Tomislav Bogunović, Tihomir Đuričić, Dušan Popović, dr Gordana Zorić, Lazar Marjanski, Maja Sedlarević, dr Đorđe Bogdanović i Mirko Bajić.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština bude predlagač zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za", 22 "protiv" i 3 uzdržana glasa prihvatila da bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milena Stupar-Vasić, Laslo Đula, mr Milenko Makivić, dr sci. med. Branislava Belić, Mladen Koprivica, dr Danijel Petaković, Đenđi Seleši, Duško Nikolić, Đura Mučenski, Lazar Marjanski, dr Velibor Radusinović, Ljiljana Đurđevac, mr farm. Dragan Božić, prof. dr Milijan Popović, dr Branislav Blažić i Borislav Kapor.

Predsedavajući je stavio na glasanje u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 21 "protiv" i 5 uzdržana glasa utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPITU IZ STRANOG JEZIKA I JEZIKA NACIONALNE MANjINE ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za propise i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE "PETRO KUZMJAK" SA DOMOM UČENIKA U RUSKOM KRSTURU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Gimnazije "Petro Kuzmjak" sa Domom učenika u Ruskom Krsturu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je predložio da imajući u vidu sadržaj predloga odluka, objedini se pretres, po tačkama od treće do 12. tačke dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" predlog usvojila.

Stav Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport povodom predloga odluka od treće do 12. tačke dnevnog reda iznela je prof. dr Svetlana Lukić, predsednik Odbora.

Predsedavajući je otvorio zajednički pretres od treće do 12. tačke dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Tomislav Bogunović, Lazar Marijanski i mr Milenko Makivić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 23 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Gimnazije "Petro Kuzmjak" sa Domom učenika u Ruskom Krsturu za školsku 2005/2006. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Gimnazije "Jan Kolar" sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Gimnazije "Jan Kolar" sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2005/2006. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA VOJVODIĆ" U KIKINDI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" u Kikindi za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 24 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" u Kikindi za školsku 2005/2006. godinu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ – GINA" U ZRENjANINU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina" u Zrenjaninu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 26 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić - Gina" u Zrenjaninu za školsku 2005/2006. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SREDNjOŠKOLSKOG DOMA U NOVOM SADU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada srednjoškolskog doma u Novom Sadu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 24 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Srednjoškolskog doma u Novom Sadu za školsku 2005/2006. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO KOLO" U NOVOM SADU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" u Novom Sadu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 25 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" u Novom Sadu za školsku 2005/2006. godinu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SOMBORU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Somboru za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 25 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Somboru za školsku 2005/2006. godinu.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SUBOTICI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Subotici za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 24 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Subotici za školsku 2005/2006. godinu.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRŠCU ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Vršcu za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 25 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Vršcu za školsku 2005/2006. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI ZA ŠKOLSKU 2005/2006. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici za školsku 2005/2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke sa Godišnjim planom i programom rada Gimnazije prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 26 "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici za školsku 2005/2006. godinu.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje na sednici održanoj 31. januara 2006. godine na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izboru direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je Oto Buš, predsednik Odbora za informisanje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", 24 "protiv" i 5 uzdržanih donela Odluku o izboru direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje na sednici održanoj 31. januara 2006. godine na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", 25 "protiv" i 5 uzdržanih donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


 • Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Dušan Kuzman (tri poslanička pitanja), mr Gordana Zorić, Tomislav Bogunović, dr Velibor Radusinović i Miroslav Grubanov.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavio je poslanik Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja).

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je u skladu sa članom 42. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dr Tihomir Simić, predsednik Poslaničke grupe Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić "Bogoljub Karić" u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio Skupštini obaveštenje da je poslanik dr Danijel Petaković pristupio Poslaničkoj grupi Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić "Bogoljub Karić".

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 14,28 časova.