2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 13
A megtartás időpontja: 15. 11. 2005.
Jegyzőkönyv

Trinaesta sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 15. novembra 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 12,00 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Brojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdali su poslanici: Jasmina Čijaček, Zdenka Jokić i Maja Sedlarević. Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali i: dr Branislav Blažić, Predrag Bubalo, Bunjik Zoltan, Ljiljana Đurđevac, Milenko-Mikica Ilić, Goran Ješić, Stevan Kesejić, Srđo Komazec, Perica Kosanović, Prof. dr Milijan Popović, dr Tihomir Simić i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dr Danijelu Petakoviću, poslaniku u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine odlukom stranačkih organa prestalo članstvo u Poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika sednici Skupštine AP Vojvodine prisustvovali su i: Lenka Erdelj, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine, Vesna Šijački, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine, prof. dr Dragan Šiđanin, direktor Organizacione jedinice na teritoriji AP Vojvodine Republičke Agencije za prostorno planiranje, Sabo Jožef, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Zorana Šijački, direktor Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dipl. ing. Vladimir Dulić, predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Mladen Jovanović preminuo 30. oktobra 2005. godine i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom poslaniku.

Predsedavajući je konstatovao da je poslaniku Mladenu Jovanoviću shodno članu 7. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine dana 30. oktobra 2005. godine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 13. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 12. sednice Skupštine, održane 22. septembra 2005. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 13. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 12. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 29 "protiv" usvojila zapisnik sa 12. sednice Skupštine održane 22. septembra 2005. godine, sa ispravkom koju je predložio poslanik Milorad Mirčić.

Zatim se prošlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 13. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na razmatranje po hitnom postupku – Predlog odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini.

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Izvršnog veća AP Vojvodine da se Predlog odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini, donese po hitnom postupku. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Verifikacija mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Utvrđivanje amandmana na Predlog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog zaključka o osudi upada grupe neonacista na Tribinu organizovanu povodom Svetskog dana borbe protiv fašizma.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predložen dnevni red za 13. sednicu Skupštine, sa sledećim redosledom tačaka

 1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG ZAKLjUČKA O OSUDI UPADA GRUPE NEONACISTA NA TRIBINU ORGANIZOVANU POVODOM SVETSKOG DANA BORBE PROTIV FAŠIZMA,
 3. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRAJINSKOM OMBUDSMANU,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBAVLjANjU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE OBEDSKA BARA,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA,
 8. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SLUŽBI SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U ODžACIMA,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 13. INFORMACIJA O ZAHTEVU ZA VRAĆANjE IMOVINE AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI,
 14. STATUT POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 15. ODLUKA O IZMENI STATUTA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 16. ZAVRŠNI RAČUN ZA 2004. GODINU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE(DAVANjE SAGLASNOSTI),
 17. IZVEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2004. GODINI,
 18. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA 2004. GODINU,
 19. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2004. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" utvrdila dnevni red za 13. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 28 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska izborna komisija, na osnovu člana 78. stav 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Izveštaj o dodeli poslaničkog mandata za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Pokrajinske izborne komisije razmotrio je Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i podneo izveštaj Skupštini, sa predlogom za verifikaciju mandata.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Mirko Bajić dodatno je obrazložio Izveštaj Odbora.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Borislavu Kaporu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA O OSUDI UPADA GRUPE NEONACISTA NA TRIBINU ORGANIZOVANU POVODOM SVETSKOG DANA BORBE PROTIV FAŠIZMA

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 10. novembra 2005. godine utvrdio je Predlog zaključka o osudi upada grupe neonacista na Tribinu organizovanu povodom Svetskog dana borbe protiv fašizma i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport prof. dr Svetlana Lukić dodatno je obrazložila Predlog zaključka.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Dušan Bajatović, Đura Mučenski, Laslo Đula, dr Velibor Radusinović, Mirko Bajić, Dejan Čapo, Nikola Ćirović, Šandor Egereši, Robert Karan, Rajko Mrđa, Nenad Čanak, Milan Aleksić i prof. dr Dragoslav Petrović.

Poslanik Milorad Mirčić u ime Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke predložio je da se Predlog zaključka dopuni tako što bi se na kraju trećeg stava dodala rečenica "Zato su za osudu sve slične manifestacije koje organizuje Pokret 64 Županije, honvedi i druge ekstremističke organizacije".

Poslanik prof. dr Dragoslav Petrović predložio je da se Predlog zaključka dopuni novim zaključkom, kojim bi se zadužio Odbor za bezbednost Skupštine AP Vojvodine da u saradnji sa stručnim i nadležnim organima pripremi Informaciju o svim organizacijama koje svojim delovanjem ugrožavaju multikulturalnost, multietničnost, multikonfesionalnost i višejezičnost u Vojvodini, i da se Informacija dostavi poslanicima najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključka Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 4 "protiv" donela Zaključak.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke za dopunu Predloga zaključka. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 36 glasova "za", 14 "protiv" i 10 uzdržanih nije usvojila predlog.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog poslanika prof. dr Dragoslava Petrovića za dopunu Predloga zaključka novim zaključkom. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela

Zaključke o osudi upada grupe neonacista na tribinu organizovanu povodom svetskog dana borbe protiv fašizma

I

Autonomna Pokrajina Vojvodina je multietnički, multikonfesionalni i višejezički region sa široko prepoznatljivom tolerancijom međusobnih odnosa između grupa i pojedinaca i sa tradicionalnim demokratskim evropskim duhom.

Svako narušavanje takve atmosfere se ne može smatrati dobronamernim i odgovornim postupcima prema građanima Vojvodine i šteti interesima kako Autonomne pokrajine, tako i države Srbije. Zato takvi postupci nemaju podršku u Vojvodini i Skupština Vojvodine kao predstavnički dom svih njenih građana se ograđuje i osuđuje sve takve pojave.

Događaj koji se desio 9. novembra 2005. godine kada je grupa pripadnika neonacističke organizacije upala na tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, organizovanu povodom Svetskog dana borbe protiv fašizma, predstavlja čin nasilja koji vređa dostojanstvo ličnosti i raspiruje mržnju. Događaj je nedvosmisleno pokazao da sve ono što počinje netolerancijom i verbalnom agresivnošću, završava fizičkim nasiljem. Zato su za osudu sve slične manifestacije koje organizuju i druge ekstremističke organizacije.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine najoštrije osuđuje ovaj događaj koji se mora okarakterisati kao incident usmeren na izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i zahteva od nadležnih organa da se preduzmu sve mere u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su prethodile i pratile ovaj događaj i zahteva hitno sprovođenje odgovarajućeg sudskog postupka prema organizatorima i počiniocima ovakvog nasilja.

II

Zadužuje se Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine da u saradnji sa nadležnim organima i stručnim institucijama pripremi informaciju o svim organizacijama koje svojim programom i delovanjem izazivaju nacionalnu, rasnu i versku netrpeljivost i mržnju ugrožavajući multikulturalnost, multietničnost, multikonfesionalnost i višejezičnost na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Odbor za bezbednost pomenutu informaciju da sačini u što kraćem roku i odmah je uputi Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i usvajanje, s tim da će se informacija dostaviti poslanicima najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje sednice Skupštine.


3. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 10. novembra 2005. godine, na osnovu člana 165. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog amandmana I-II na Preldog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Predlog amandmana dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Predlog amandmana prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i utvrdi amandmane u predloženom tekstu.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović dao je dodatno obrazloženje Predloga amandmana.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Danijel Petaković.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je u sali prisutno 67 poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II na Predlog zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-II na Predlog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skaldu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Skupština je odredila Bojana Kostreša, predsednika Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POKRAJINSKOM OMBUDSMANU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Korhec Tamaš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Šijan i dr Veronika Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBAVLjANjU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Korhec Tamaš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE OBEDSKA BARA

Republička Agencija za prostorno planiranje na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, uputila je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi na Predlog odluke.

Predlog odluke sa mišljenjem Izvršnog veća prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za propise.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine predložio je Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za propise predložio je Skupštini da donese Odluku sa ispravkom koja je navedena u Izveštaju odbora, a sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanik dr Veronika Boškov i Vladimir Zelenović, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i 18 "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

Republička Agencija za prostorno planiranje na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, uputila je Skupštini Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi na Predlog odluke.

Predlog odluke sa mišljenjem Izvršnog veća prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za propise.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine predložio je Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za propise predložio je Skupštini da donese Odluku sa ispravkom koja je navedena u Izveštaju odbora, a sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Saša Santovac, Donka Stančić, Dušan Popović, dr Gordana Zorić, Vladimir Zelenović, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i prof. dr Predrag Šićanin, direktor Organizacione jedinice na teritoriji AP Vojvodine Republičke Agencije za prostorno planiranje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 15,20 do 16,40 časova.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutan 71 poslanik.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U VOJVODINI

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Modest Dulić.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Šijan, Petar Andrejić, Goran Tajdić, Miloš Gagić, Vladimir Vuković, Donka Stančić, Lazar Marjanski i Đenđi Seleši.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 51 glasom "za" donela Odluku o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SLUŽBI SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na sednici održanoj 9. novembra 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Mirko Bajić dao je dodatno obrazloženje Predloga odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja na sednicama održanim 9. i 14. novembra 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Mirko Bajić dao je dodatno obrazloženje Predloga odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U ODžACIMA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Odžacima i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Odžacima.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na sednici održanoj 10. novembra 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" i 3 uzdržana glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


13. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O ZAHTEVU ZA VRAĆANjE IMOVINE AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Poslanik u Skupštini AP Vojvodine Dejan Čapo na osnovu člana 123. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine podneo je predsedniku Skupštine Informaciju o zahtevu za vraćanje imovine Autonomnoj Pokrajini Vojvodini sa Predlogom zaključaka na razmatranje i usvajanje.

Poslanik Dejan Čapo, kao predlagač dao je dodatno obrazloženje Informacije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Šijan, Ćirović Nikola, Mirko Bajić, Đula Laslo i Tihomir Đuričić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Informaciju sa Predlogom zaključaka. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i 2 uzdržana glasa usvojila Informaciju o zahtevu za vraćanje imovine Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i donela

Zaključke

I

Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da odmah organizuje rad na pripremi posebnog zakona o imovini Autonomne Pokrajine Vojvodine i takav Nacrt zakona dostavi na razmatranje Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i utvrđivanje Predloga zakona za usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

II

Istovremeno, zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, da nadležne pokrajinske sekretarijate usmerava u pravcu saradnje sa odgovarajućim republičkim ministarstvima sa ciljem da se stavovi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ugrade u zakone koje pripremaju nadležna republička ministarstva o pitanjima koja se odnose na fiskalnu decentralizaciju i decentralizaciju upravljanja, korišćenja i raspolaganja sredstvima u državnoj i društvenoj svojini.


14. tačka dnevnog reda: STATUT POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini Statut Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, radi davanja saglasnosti.

Statut Zavoda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Statut Zavoda sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Statut Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


15. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENI STATUTA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Odluku o izmeni Statuta Fonda, radi davanja saglasnosti.

Odluka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.

Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Odluku o izmeni Statuta sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN ZA 2004. GODINU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine usvojio je Završni račun Zavoda za kulturu Vojvodine za 2004. godinu i dostavio ga Skupštini radi davanja saglasnosti.

Završni račun Zavoda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda.

Završni račun sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 2 uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu Vojvodine za 2004. godinu.

Poslanik Lazar Marjanski pozvao je poslanike Srpske radikalne stranke da napuste sednicu Skupštine, što su oni i učinili, a kao razlog za to naveo je nepoštovanje opozicije od strane predsednika Skupštine.


17.tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2004. GODINI

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine usvojio je Izveštaj o radu u 2004. godini i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Zavoda je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi na Izveštaj.

Izveštaj Zavoda sa mišljenjem Izvršnog veća prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da prihvati Izveštaj o radu Zavoda za kulturu Vojvodine u 2004. godini.

Predsedavajući je otvorio pπ€etres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o radu Zavoda za kulturu Vojvodine u 2004. godini. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" prihvatila Izveštaj o radu Zavoda za kulturu Vojvodine u 2004. godini.


18. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA 2004. GODINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavilo je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2004. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu Fonda prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da ga razmotri i usvoji.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Sava Svirčević, Jan Majorski i Miroslav Grubanov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2004. godinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2004. godinu.


19. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2004. GODINU

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o radu za 2004. godinu na razmatranje.

Izveštaj Pedagoškog zavoda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj Pedagoškog zavoda sa mišljenjem Izvršanog veća prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da usvoji Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2004. godinu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2004. godinu.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na POSLANIČKA PITANjA

Predsedavajući je podsetio poslanike da su na 12. sednici Skupštine poslanička pitanja u usmenom obliku postavili poslanici: Dušan Kuzman i Milena Vasić-Stupar.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Aleksandra Sujić i dr Velibor Radusinović.

Predsedavajući je postavio pitanje poslanicima koji su dobili odgovor na poslanička pitanja da li žele da koriste jedno od prava utvrđenih u članu 190. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. To pravo niko od poslanika nije iskoristio.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Tomislav Bogunović (dva poslanička pitanja) i Dušan Kuzman (dva poslanička pitanja).

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Dušan Šijan (sedam poslaničkih pitanja) i Rajko Mrđa (tri poslanička pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,35 časova.