Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 11
Датум отримованя: 30. 06. 2005.
Записнїк

Једанаеста седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржана је 30. јуна 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11:35 часова.

Седницом Скупштине је председавао Бојан Костреш, председик Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Присуство са седнице оправдали су посланици: Зоран Јеминовић, Горан Јешић, Слађана Проданов, Милена Васић-Ступар, Маја Гојковић и Мартин Злох.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јадранка Бељан-Балабан, Предраг Бубало, Аца Т. Ђукичин и Стојан Тинтор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују и Кабок Ида, директор Покрајинског завода за спорт и дипл. инж. Бранислав Радановић, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Десете седнице Скупштине, одржане 30. маја 2005. године достављен је посланицима уз Сазив за Једанаесту седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Записик са Десете седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила Записник са Десете седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Маја Гојковић, у складу са чланом 80. став 1. тачка 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднела оставку на посланичку функцију у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 10. јуна 2005. године.

По члану 80. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине предвиђено је да престанак мандата посланика у Скупштини, констатује на првој наредној седници Скупштина после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика, што је и учињено.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за једанаесту седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини, на основу члана 151. Пословника на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о покрајинским административним таксама.

На основу члана 152. Пословника Скупштине о предлогу да се Одлука донесе по хитном поступку, Скупштина одлучује као о претходном питању, пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог Извршног већа да се Предлог одлуке о покрајинским административним таксама донесе по хитном поступку ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 30 "против" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред Једанаесте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 30 "против" предлог усвојила.

Посланичка група у Скупштини АП Војводине Коалиција "Заједно за Војводину" на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине предложила је Скупштини да се предложени дневни ред Једанаесте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Информација поводом десетогодишњице злочина у Сребреници.

Посланик Ненад Чанак у складу са чланом 84. став 5. Пословника Скупштине образложио је предлог.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са седам гласова "за", 32 "против" и 51 уздржаним гласом предлог није усвојила.

Одбор за информисање на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред Једанаесте седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора "Дневник" Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност и
 • Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и шест уздржаних предлог усвојила.

Потпредседник Извршног већа, др Лоди Габор, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је Скупштини да се дневни ред Једанаесте седнице прошири новом тачком – Извештај о припремама за жетву у 2005. години, ради усвајања по хитном поступку.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Једанаесту седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са већином гласова "за" усвојила следећи

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. Утврђивање предлога Закона о измени и допуни Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника,
 2. Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине,
 3. Извештај о раду за период I-XII 2004. године Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,
 4. Извештај о пословању за 2004. годину Покрајинског завода за спорт,
 5. Предлог одлуке о покрајинским административним таксама,
 6. Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду,
 7. Предлог одлуке о разрешењу директора "Дневник" Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност,
 8. Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност,
 9. Извештај о припремама за жетву у 2005. години.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагања на српском језику, као и време за постављање посланичких питања у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 31 "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда:Утврђивање предлога Закона о измени и допуни Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Одбор за приватизацију Скупштине АП Војводине поднео је Предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач Закона о измени и допуни Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, са текстом Предлога закона.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона размотрило је Извршно веће и предложило да Скупштина буде предлагач Закона.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом Предлога закона претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине.

Одбор за прописе предложио је да Скупштина буде предлагач Предлога закона са исправком коју је предложило Извршно веће, а са којом се сагласио представник предлагача.

Одбор за привреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине предложили су Скупштини да размотри и прихвати предлог да Скупштина буде предлагач Закона, са текстом Предлога закона.

Председник Одбора за приватизацију, Мирослав Грубанов је додатно образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач Закона.

Председник Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, Никола Ћировић додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач Закона.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Гизела Ласло, Ерне ПапПредседник Посланичке групе Српске радикалне странке, Милорад Мирчић је позвао припаднике Српске радикалне странке да напусте седницу Скупштине у току гласања прве тачке дневног реда, што су они и учинили и Милорад Мирчић.

Председавајући је Предлог да Скупштина буде предлагач Закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласа "за" и три уздржана прихватила Предлог да буде предлагач Закона.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач закона, на основу члана 162. став 1. Пословника Скупштине председавајући је отворио претрес о тексту Предлога закона.

Председавајући је Предлог закона ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласа "за" утврдила Предлог закона о измени и допуни Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

За представника у Народној скупштини Републике Србије, у складу са чланом 162. став 2. Пословника Скупштине одређен је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.


2. тачка дневног реда:Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 20. јуна 2005. године, утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Томислав Богуновић, Мирко Бајић и Милорад Мирчић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и једним уздржаним донела Одлуку о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда:Извештај о раду за период I-XII 2004. године Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", усвојио је Извештај о раду за период I–XII 2004. године и на основу члана 8. став 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине доставио га Скупштини, на разматрање.

Извештај о раду Јавног предузећа размотрило је Извршно веће и није имало примедби.

Извештај о раду Јавног предузећа претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду.

Директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", дипл. инж. Бранислав Радановић, у име представника предлагача додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Мирослав Грубанов, Горан Васић, Шандор Халгато, проф. др Ђорђе Башић, Душан Шијан, Роберт Каран, Лазар Марјански, Синиша Добричинац, др Данијел Петаковић, Рајко Мрђа, мр Золтан Сомбати и покрајински секретар за управу, прописе и националне мањине, др Тамаш Корхец.

Председавајући је Извештај о раду Јавног предузећа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 52 гласа "за", 24 "против" и једним уздржаним прихватила Извештај о раду за период I–XII 2004. годину Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.


4. тачка дневног реда:Извештај о пословању за 2004. годину Покрајинског завода за спорт

Покрајински завод за спорт, на основу члана 18. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2004. годину, на разматрање, који је размотрило Извршно веће и није имало примедби.

Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Директор Покрајинског завода за спорт, Ида Кабок у име предлагача додатно је образложила Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Тихомир Ђуричић, Душан Шијан и покрајински секретар за спорт и омладину, Модест Дулић.

Председавајући је Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 48 гласова "за" и 22 "против" прихватила Извештај о пословању за 2004. годину Покрајинског завода за спорт.


5. тачка дневног реда:Предлог одлуке о покрајинским административним таксама

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о покрајинским административним таксама и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине, др Тамаш Корхец.

Председавајући је отворио претрес.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 13:57 до 16:00 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 65 посланика.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о покрајинским административним таксама.


6. тачка дневног реда:Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници одржаној 24. јуна 2005. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду.


7. тачка дневног реда:Предлог одлуке о разрешењу директора "Дневник" Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност

Одбор за информисање на седници одржаној 29. јуна 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешњу директора "Дневник" Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност, због поднете оставке и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Одбора за информисање, Ото Буш додатно је образложио предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и два уздржана донела Одлуку о разрешењу директора "Дневник" Холдинг Јавног предузећа за новинско-издавачку делатност.


8. тачка дневног реда:Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност

Одбор за информисање на седници одржаној 29. јуна 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Одбора за информисање, Ото Буш додатно је образложио предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 31 гласом "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


9. тачка дневног реда:Извештај о припремама за жетву у 2005. години

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Извештај о припремама за жетву у 2005. години, са Предлогом закључака, на разматрање и усвајање по хитном поступку.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Даниел Петровић додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, Тихомир Ђуричић, Стеван Кесејић, Душан Поповић, Душан Шијан, Мирослав Грубанов, др Перица Косановић, мр Золтан Сомбати, Бела Тачи, др Бранислав Блажић, Ђула Ласло, Радован Нинковић и Сузана Бркић.

Председавајући је Извештај, са Предлогом закључака ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 49 гласова "за", 22 "против" и пет уздржаних усвојила Извештај о припремама за жетву у 2005. години и донела.

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Прихвата се Извештај о припремама за жетву у 2005. години, који чини саставни део Информације о реализацији пролећне сетве и припремама за жетву у АП Војводини у 2005. години, и подржавају мере које предузима Извршно веће АП Војводине ради благовремених припрема везаних за активности у жетви 2005. године.
 2. Задужује се Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине да предузима неопходне активности на праћењу жетвених радова у 2005. години, и да по завршетку овогодишње жетве благовремено информише Скупштину АП Војводине о резултатима ових радова.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Томислав Богуновић, Душан Кузман (четири посланичка питања) и Тихомир Ђуричић.

Седница је закључена у 17:40 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.


Седница је закључена у 18:17 часова.