Convocation 2004 - 2008
Session number: 10
Date of event: 30. 05. 2005.
Minutes

sa Desete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 30. maja 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,10 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Bojan Kostreš, predsedik Skupštine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 115 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jadranka Beljan-Balaban, Nenad Čanak, Maja Gojković, Igor Mirović i Slađana Prodanov.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Osme sednice Skupštine, održane 14. aprila 2005. godine i zapisnik sa Devete sednice Skupštine, održane 22. aprila 2005. godine dostavljeni su poslanicima uz Saziv za Desetu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisik sa Osme sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" usvojila Zapisnik sa Osme sednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisik sa Devete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" usvojila Zapisnik sa Devete sednice.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Desetu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini, na osnovu člana 151. Poslovnika na razmatranje o hitnom postupku:

 • Predlog amandmana na Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika i
 • Predlog amandmana na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Na osnovu člana 152. Poslovnika o predlogu odluke ili drugog akta da se donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća da se Amandman na Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika utvrdi po hitnom postupku stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 72 glasa "za" i 32 "protiv" predlog usvojen.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća da se amandmani na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrde po hitnom postupku stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 71 glasom "za" i 31 "protiv" predlog usvojen.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pedagoški zavod Vojvodine povukao iz skupštinske procedure Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2004. godinu, koji je predložen kao sedma tačka dnevnog reda.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine predložila je da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Izbor potpredsednika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog grupe poslanika u Skupštini AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju predložio je da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Izveštaj o otvaranju Centra za promociju i strateški razvoj Vojvodine u Parizu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 29 "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Koalicija "Zajedno za Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine predložila je da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog zaključka povodom Odluke Narodne skupštine Republike Srbije za davanje jedinstvene koncesije za izgradnju autoputa E-75 od Horgoša do Požege.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 32 "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se predloženi dnevni red Desete sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Desetu sednicu Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 32 "protiv" usvojila sledeći

DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA RADNOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA ODBRANI OD POPLAVA U SREDNjE-BANATSKOM OKRUGU, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,
 2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 6. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANjU UTRINA I PAŠNjAKA SELIMA NA KORIŠĆENjE,
 7. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA,
 8. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 10. IZVEŠTAJ O OTVARANjU CENTRA ZA PROMOCIJU I STRATEŠKI RAZVOJ VOJVODINE U PARIZU,
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POSLOVANjA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 12. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2004. GODINU I PLAN RADA I PROGRAM ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST", NOVI SAD,
 14. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2004. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2005. GODINU:
  • "DNEVNIK" HOLDING AD, NOVI SAD,
  • "DNEVNIK-POLjOPRIVREDNIK" AD, NOVI SAD,
  • D.o.o. "MAĐAR SO" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, NOVI SAD,
  • D.o.o. "HET NAP" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, SUBOTICA,
  • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HLAS LjUDU", NOVI SAD,
  • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "RUSKE SLOVO", NOVI SAD,
  • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HRVATSKA RIJEČ", SUBOTICA,
  • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "LIBERTATEA", PANČEVO,
  • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "THEM", NOVI SAD.
 15. PREDLOG ZAKLjUČKA POSLANIČKE GRUPE Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić U SKUPŠTINI AP VOJVODINE O POTREBI SAČINjAVANjA IZVEŠTAJA O IMOVINI NA KOJOJ AP VOJVODINA IMA PRAVO KORIŠĆENjA,
 16. PREDLOG ZAKLjUČKA POVODOM ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE JEDINSTVENE KONCESIJE ZA IZGRADNjU AUTOPUTA E-75 OD HORGOŠA DO POŽEGE.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta, kao i da se ograniči vreme za postavljanje poslaničkih pitanja na pet minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 32 "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA RADNOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA ODBRANI OD POPLAVA U SREDNjE-BANATSKOM KRUGU, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini na razmatranje i usvajanje Izveštaj o aktivnostima radnog tela za koordinaciju aktivnosti na odbrani od poplava u Srednje-banatskom okrugu, sa Predlogom zaključaka.

Izveštaj sa Predlogom zaključaka prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da usvoji Izveštaj i donese zaključke u predloženom tekstu.

Predstavnik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Dragoslav Petrović podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milena Vasić-Stupar, Aleksandar Nikolić, dr Danijel Petaković, Dušan Kuzman, Lazar Marjanski, Dejan Čapo, Dušan Šijan, Mladen Koprivica, Goran Vasić, dr Veronika Boškov, Goran Ješić, dr Živorad Smiljanić, Dragan Bozalo, prof. dr Đorđe Bašić, Ilija Selaković, Tomislav Bogunović, Perica Kosanović, Miroslav Grubanov, direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Branislav Radanović i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je Izveštaj sa Predlogom zaključaka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 27 "protiv" usvojila Izveštaj o aktivnostima radnog tela za koordinaciju aktivnosti na odbrani od poplava u Srednje-banatskom okrugu i donela

Zaključke

 1. Podržava se Akcioni plan sanacije štete nastale poplavom na području srednjeg Banata koji je pripremljen u saradnji republičkih i pokrajinskih organa.
 2. Pozitivno se ocenjuje dosadašnje angažovanje Izvršnog veća AP Vojvodine na praćenju stanja na području ugroženom poplavama, koordiniranju aktivnosti na odbrani od poplave i učešću u organizovanju i sprovođenju zaštite od poplava ugroženih opština.
 3. Podržavaju se celokupne aktivnosti Kriznog štaba Vlade Republike Srbije.
 4. Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine da nastavi aktivnosti na realizaciji elemenata akcionog plana i da po njegovoj realizaciji podnese konačan izveštaj Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 24. Poslovnika Skupštine podnela je Predlog za izbor potpredsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsednik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini AP Vojvodine, Dušan Bajatović, kao predstavnik predlagača dodatno je obrazložio predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 26. stav 1. Poslovnika Skupštine pre pristupanju izbora potpredsedika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.

Predsedavajući je predložio da se izbor potpredsedika Skupštine AP Vojvodine obavi javnim glasanjem, kao što su izabrani i dosadašnji potpredsedici Skupštine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno predlog usvojila.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno, na osnovu člana 26. stav 2. Poslovnika, glasalo se prozivanjem poslanika.

Za potpredsedika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih poslanika (član 28. Poslovnika).

Predsedavajući je konstatovao da je sa 101 glasom "za" Skupština izabrala poslanika dr sci. med. Branislavu Belić za potpredsedika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 29. Poslovnika izabrani potpredsednik Skupštine je položio pred Skupštinom zakletvu.

Predsednik je potpredsedniku Skupštine čestitao na izboru za potpredsedika Skupštine i poželeo uspešan rad i dobru saradnju i pozvao da zauzme svoje mesto.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandato-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 24.maja 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 27. maja 2005. godine podneo je Amandman na Predlog odluke, koji je postao sastavi deo Pedloga odluke i o njemu se odvojeno ne glasa.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajić dodato je odbrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić i Mirko Bajić.

Prededavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslaicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsedik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Prededavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 14,25 do 15,37 časova

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 66 poslanika.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Izvršno veće AP Vojvodine 25. maja 2005. godine dostavilo je Skupštini ispravku Predloga odluke.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić podneo je uvodno izlaganje.

Na osnovu člana 154. stav 3. Poslovnika Skupštine o Završnom računu vodi se jedinstven pretres i glasa u celini.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine

U pretresu su učestvovali: dr Veronika Boškov, Siniša Dobričinac, Perica Kosanović, Dušan Šijan, Saša Santovac, Milorad Mirčić i pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 28 "protiv" donela Odluku o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu.


6. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANjU UTRINA I PAŠNjAKA SELIMA NA KORIŠĆENjE

Poslanička grupa Demokratske stranke "Za evropsku Vojvodinu" u Skupštii AP Vojvodine podnela je Predlog da Skupština bude predlagač zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje, sa tekstom Predloga zakona.

Predlog da Skupština bude predlagač sa tekstom Predloga zakona dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Predlog da Skupština bude predlagač sa tekstom Predloga zakona prethodno su razmotrili Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine, Odbor za poljoprivredu i Odbor za propise. Odbori su predložili da Skupština bude predlagač zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Predsednik Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine, Nikola Ćirović dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač zakona.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, Miroslav Grubanov, Milorad Mirčić, Jelena Jevtić, Stevan Kesejić i dr Branislav Blažić.

Predsedavajući je Predlog da Skupština bude predlagač zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 20 "protiv" prihvatila Predlog da bude predlagač zakona.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač zakona, na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika Skupštine predsedavajući je otvorio pretres o tekstu Predloga zakona.

U pretresu su učestvovali poslanici: Perica Kosanović, Stevan Kesejić, Dušan Popović, Mladen Koprivica, Dušan Šijan, Petar Andrejić, Miroslav Grubanov, Pavel Severinji, Dušan Nikolić, Zlatomir Momirov, Laslo Đula i Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 162. stav 1. Poslovnika o tekstu Predloga zakona glasa se u celini.

Predsedavajući je Predlog zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 22 "protiv" utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 162. stav 2. Poslovnika Skupštine određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Predsedavajući je na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine predložio da Skupština nastavi sa radom i posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" 22 "protiv" i dva uzdržana predlog usvojila.


7. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Amandman na Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika, na utvrđivanje, po hitnom postupku.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku, dr Miloš Lučić podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Branislav Blažić, dr Danijel Petaković, dr Velibor Radusinović i dr Dragan Božić.

Predsedavajući je Amandman na Predlog zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", 25 "protiv" i jednim uzdržanim utvrdila Amandman na Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika, koji će podneti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na odlučivanje.

Za predstavika u Narodnoj skupštini Republike Srbije , u skladu sa članom 166. stav 3. Poslovika, određen je Bojan Kostreš, predsedik Skupštine AP Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini amandmane od I - XXIII na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, na utvrđivanje, po hitnom postupku.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku, dr Miloš Lučić podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Branislav Blažić, dr Danijel Petaković, dr Dragan Božić, Đura Mučenski i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je predložio da se o amandmanima od I – XXIII na Predlog zakona glasa jedinstveno.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je amandmane od I - XXIII na Predlog zakona stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" utvrdila amandmane od I – XXIII na Predlog zakona zdravstvenoj zaštiti, koji će se podneti Narodnoj skupštini Republike Srbije, na odlučivanje.

Za predstavika u Narodnoj skupštini Republike Srbije , u skladu sa članom 166. stav 3. Poslovika, određen je Bojan Kostreš, predsedik Skupštine AP Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine, na sednici održanoj 20. maja 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta u Somboru i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta u Somboru.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O OTVARANjU CENTRA ZA PROMOCIJU I STRATEŠKI RAZVOJ VOJVODINE U PARIZU

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju razmatrao je i dostavio Skupštini Izveštaj o otvaranju Centra za promociju i strateški razvoj Vojvodine u Parizu, na usvajanje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za", 14 "protiv" i jednim uzdržanim usvojila Izveštaj o otvaranju Centra za promociju i strateški razvoj Vojvodine u Parizu.


11. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ POSLOVANjA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin na sednici održanoj 12. maja 2005. godine usvojio je Godišnji izveštaj poslovanja za 2004. godinu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje.

Godišnji izveštaj poslovanja Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da ga razmotri i prihvati.

Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Milenko Ilić i Stevan Kesejić.

Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i 30 "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj poslovanja za 2004. godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin na sednici održanoj 12. maja 2005. godine usvojio je Godišnji program poslovanja za 2005. godinu i dostavio ga Skupštini, radi davanja saglasnosti.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za 2005. godinu.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", 26 "protiv" i tri uzdržana donela Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja za 2005. godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2004. GODINU I PLAN RADA I PROGRAM ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST", NOVI SAD

Javno preduzeće "Forum-Izdavačka delatnost", Novi Sad dostavilo je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu i Plan rada i Program za 2005. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu, Plan rada i Program za 2005. godinu Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu, Plan rada i Program za 2005. godinu Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da usvoji Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu i da da saglasnost na Plan rada i Program za 2005. godinu Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatost", Novi Sad.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu i Plan rada i Program za 2005. godinu Javnog preduzeća, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" 24 "protiv" i tri uzdržana usvojila Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu i dala saglasnost na Plan rada i Program za 2005. godinu Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost", Novi Sad.


14. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU ZA 2004. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2005. GODINU:

 • "DNEVNIK" HOLDING AD, NOVI SAD,
 • "DNEVNIK-POLjOPRIVREDNIK" AD, NOVI SAD,
 • D.o.o. "MAĐAR SO" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, NOVI SAD,
 • D.o.o. "HET NAP" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, SUBOTICA,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HLAS LjUDU", NOVI SAD,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "RUSKE SLOVO", NOVI SAD,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HRVATSKA RIJEČ", SUBOTICA,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "LIBERTATEA", PANČEVO,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "THEM", NOVI SAD.

Skupštini AP Vojvodine upućeni su izveštaji o radu za 2004. godinu i programi rada za 2005. godinu organizacija javnog informisanja – izdavača novina pokrajinskog značaja.

Izveštaje o radu za 2004. godinu i programe rada za 2005. godinu razmotrilo je Izvršno veće i utvrdilo Mišljenje, sa Predlogom zaključaka.

Izveštaje o radu za 2004. godinu i programe rada za 2005. godinu, sa Mišljenjem Izvršnog veća AP Vojvodine prethodno je razmotrio Odbor za informisanje i predložio Skupštini da usvoji izveštaje o radu za 2004. godinu i programe rada za 2005. godinu i donese Zaključke, koje je predložilo Izvršno veće AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Ljiljana Đurđevac, Laslo Đula, Mirko Bajić, Lazar Marjanski, Dušan Šijan, Egereši Šandor, Milorad Mirčić, Milan Dunđerski, dr Danijel Petaković, Kuzman Turkoane, Rajko Mrđa, dr Predrag Bubalo, Buš Oto i pokrajinski sekretar za informacije, Milorad Đurić.

Predsedavajući je izveštaje o radu za 2004. godinu i programe rada za 2005. godinu organizacija javnog informisanja – izdavača novina pokrajinskog značaja, sa Predlogom zaključaka, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajui je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 18 "protiv" i četiri uzdržana usvojila izveštaje o radu za 2004. godinu i programe rada za 2005. godinu:

 • "DNEVNIK" HOLDING AD, NOVI SAD,
 • "DNEVNIK-POLjOPRIVREDNIK" AD, NOVI SAD,
 • D.o.o. "MAĐAR SO" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, NOVI SAD,
 • D.o.o. "HET NAP" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, SUBOTICA,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HLAS LjUDU", NOVI SAD,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "RUSKE SLOVO", NOVI SAD,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "HRVATSKA RIJEČ", SUBOTICA,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "LIBERTATEA", PANČEVO,
 • NOVINSKO-IZDAVAČKE USTANOVE "THEM", NOVI SAD.

i donela

Zaključke

 1. Zadužuju se organi upravπ™anja "Dnevnik" Holding a.d. da radi prevazilaženja problema u poslovanju i utvrđivanja prioriteȂa poslovne politike, urade Program konsolidacije ovog preduzeća, do septembra 2005. godine i dostave ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje.
 2. Zadužuju se organi upravljanja d.o.o. "Mađar so", d.o.o. "Het nap" i novinsko izdavačkih ustanova "Ruske slovo", "Hlas ljudu", "Libertatea", "Hrvatska riječ" i "Them" da adekvatnim merama poslovne politike, racionalnijim poslovanjem, povećanjem tiraža, smanjenjem remidende, boljom naplatom prodatog tiraža, povećanjem drugih sopstvenih prihoda, poboljšanjem ekonomičnosti i produktivnosti rada što racionalnije koriste sredstva koja se iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine izdvajaju za izdavanje novina pokrajinskog značaja.
 3. Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da i dalje prati poslovanje organizacija javnog informisanja – izdavača novina pokrajinskog značaja i da raspodelu sredstava budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine namenjenih za izdavanje novina pokrajinskog značaja, vrši u skladu sa Odlukom o kriterijumima za obezbeđivanje dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiranje izdavača novina ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2003, 10/2004).

15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA POSLANIČKE GRUPE Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić U SKUPŠTINI AP VOJVODINE O POTREBI SAČINjAVANjA IZVEŠTAJA O IMOVINI NA KOJOJ AP VOJVODINA IMA PRAVO KORIŠĆENjA

Poslanička grupa Pokret snaga Srbije-Bogoljub Karić u Skupštini AP Vojvodine podnela je Skupštini Predlog zaključka o potrebi sačinjavanja izveštaja o imovini na kojoj AP Vojvodina ima pravo korišćenja.

Predlog zaključka dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog zaključka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i četiri uzdržana donela

Zaključak

Zadužπƒje se Izvršno veće AP Vojvodine da upuƒti Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o stanju imovine AP Vojvodine na kojoj AP Vojvodina ima pravo korišćenja, odnosno kojom je raspolagala do raspada SFRJ kao i do stupanja na snagu Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 53/95), sa predlogom mera.

Pod imovinom AP Vojvodine treba smatrati sva pokretna i nepokretna dobra, finansijska sredstva, kao i osnivačka i druga prava Pokrajine nad određenim institucijama. Pri tome Izveštaj treba da sadrži podatke o vrsti i strukturi imovine, lokaciji, stanju u kome se ona nalazi (stepen upotrebljivosti), njenoj vrednosti i drugim pitanjima od značaja za sticanje uvida nad čime AP Vojvodina, sa stanovišta imovine u materijalnom i nematerijalnom smislu ima pravo raspolaganja, odnosno korišćenja.

Izveštaj treba da sadrži podatke o svoj imovini koja se nalazi u zemlji i inostranstvu (bivše republike SFRJ).

Uz Izveštaj treba predložiti zaključak sa predlogom mera koje treba preduzeti radi uspostavljanja imovinsko-pravnih odnosa nad sadašnjom, do raspada SFRJ odnosno do 1996. godine imovinom AP Vojvodine uključujući i aktivnosti preko diplomatskih, odnosno sudskih organa u zemlji i inostranstvu.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA POVODOM ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE JEDINSTVENE KONCESIJE ZA IZGRADNjU AUTOPUTA E-75 OD HORGOŠA DO POŽEGE

Poslanička grupa Koalicija "Zajedno za Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine utvrdila je Predlog zaključka povodom Odluke Narodne skupštine Republike Srbije za davanje jedinstvene koncesije za izgradnju autoputa E-75 od Horgoša do Požege i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Predrag Bubalo, Miroslav Grubanov i pokrajinski sekretar za privredu, Jovan Vujičić.

Predsedavajući je Predlog zaključka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" četiri "protiv" i četiri uzdržana donela

Zaključak

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine izražava nezadovoljstvo što prilikom razmatranja i usvajanja Predloga Vlade Republike Srbije nije uvaženo zalaganje Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine da se ne prihvati predlog za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputnog pravca od Horgoša do Novog Sada (LOT 2 E-75) i od Novog Sada do Beograda (LOT 3 E-75).

Na navedeni način građani Vojvodine biće višestruko oštećeni obzirom da se koncesija izdaje na pretežno izgrađeni deo autoputa.

Korišćenjem deonice pretežno izgrađenog autoputa od Horgoša do Beograda koji će koristiti građani Vojvodine i plaćati naknadu, tako pribavljena sredstva koristiće se za izgradnju autoputnog pravca od Beograda do Požege.

Na izloženi način vršiće se prelivanje sredstava pretežno pribavljenih iz Vojvodine za putni pravac koji objektivno ne pripada Koridoru 10 i ne čini njegov bitni deo.

Time se takođe, u potpunosti ignoriše već izraženi stav Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine kao legitimnog predstavnika više od dva miliona građana što će neminovno izazvati nezadovoljstvo i revolt građana Vojvodine.

Za prevazilaženje negativnih posledica usvojene Odluke neophodno je da se od koncesijom prikupljenih sredstava definišu i obezbede sredstva za finansiranje putnih pravaca u Vojvodini odnosno za finansiranje Banatske magistrale i obilaznice oko Fruške Gore.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici: Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i dr Đorđe Bogdanović (dva poslanička pitanja).

Sednica je zaključena u 20,52 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.