Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 10
Dátum konania: 30. 05. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
desetu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 30. maja 2005. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA RADNOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA ODBRANI OD POPLAVA U SREDNjE-BANATSKOM OKRUGU, SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA,
 2. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 3. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANjU UTRINA I PAŠNjAKA SELIMA NA KORIŠĆENjE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POSLOVANjA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 6. GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 7. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2004. GODINU I PLAN RADA I PROGRAM ZA 2005. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST", NOVI SAD,
 9. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2004. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2005. GODINU:
  • "DNEVNIK" HOLDING AD, NOVI SAD,
  • "DNEVNIK-POLjOPRIVREDNIK" AD, NOVI SAD,
  • D.o.o. "MAĐAR SO" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, NOVI SAD,
  • D.o.o. "HET NAP" ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST, SUBOTICA,
  • NIU "HLAS LjUDU", NOVI SAD,
  • NIU "RUSKE SLOVO", NOVI SAD,
  • NIU "HRVATSKA RIJEČ", SUBOTICA,
  • NIU "LIBERTATEA", PANČEVO
  • NIU "THEM", NOVI SAD.
 10. PREDLOG ZAKLjUČKA POSLANIČKE GRUPE POKRET SNAGA SRBIJE U SKUPŠTINI AP VOJVODINE O POTREBI SAČINjAVANjA IZVEŠTAJA O IMOVINI NA KOJOJ AP VOJVODINA IMA PRAVO KORIŠĆENjA.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Osme sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 14. aprila 2005. godine i zapisnik sa Devete sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22. aprila 2005. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456–107 ili 456–281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 20. maja 2005. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš