Convocation 2004 - 2008
Session number: 8
Date of event: 14. 04. 2005.
Minutes

sa Osme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 14. aprila 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,15 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 112 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Branislav Blažić, Tomislav Bogunović, dr Veronika Boškov, Predrag Bubalo, Maja Gojković, Igor Mirović, prof. dr Milijan Popović i Tači Bela

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika Skupštine sednici je prisustvovao i Slobodan Nadrljanski, predsednik Pokrajinske izborne komisije.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije u Skupštini AP Vojvodine obavestio je Skupštinu da je poslanik Milan Aleksić istupio iz Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, a predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke "Za evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine obavestio je Skupštinu da je poslanik Milan Aleksić pristupio poslaničkoj grupi Demokratske stranke "Za evropsku Vojvodinu".

Zapisnici sa Pete i Šeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 25. februara 2005. godine i zapisnik sa Sedme sednice Skupštine, održane 7. marta 2005. godine, dostavljeni su poslanicima uz saziv za Osmu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Pete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila zapisnik sa Pete sednice, sa tehničkom ispravkom, koju je predložio poslanik dr Danijel Petaković.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Šeste sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" usvojila zapisnik sa Šeste sednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Sedme sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" usvojila zapisnik sa Sedme sednice.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Osmu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini, na osnovu člana 151. Poslovnika na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog amandmana na Predlog zakona o javnim putevima i
 • Predlog odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Na osnovu člana 152. Poslovnika o predlogu odluke ili drugog akta da se donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća da se Predlog amandmana na Predlog zakona o javnim putevima utvrdi po hitnom postupku, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za", 27 "protiv" i dva uzdržana predlog usvojila.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća da se Predlog odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač AP Vojvodina donese po hitnom postupku, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 28 "protiv" i jednim uzdržanim predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine predložio je da se dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Verifikacija mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Osme sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstaπ‚ovao da je Skupština sa 62 glasa "za", 27 "protiv" i pet uzdržanih predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na osnovu člana 84. Poslovnika predložio je da se dnevni red Osme sednice proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog Odbora stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 27 "protiv" i šest uzdržanih predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Osme sednice proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.

Predsedavajući je predlog Odbora stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", 27 "protiv" i pet uzdržanih predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Osmu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", 27 "protiv" i pet uzdržanih usvojila sledeći

DNEVNI RED:

 1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG PREPORUKE O OSNIVANjU SLUŽBE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA GRAĐANE LOŠEG MATERIJALNOG STANjA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE,
 3. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA,
 4. INFORMACIJA O POKRETANjU PROCEDURE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE KONCESIJE ZA IZGRADNjU AUTOPUTA E-75,
 5. PREDLOG ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 6. PREDLOG ODLUKE O PRAVIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PLATAMA IZABRANIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 9. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA O REZULTATIMA IZVRŠENOG NADZORA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD,
 11. INFORMACIJA O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" ZA ŠKOLSKU 2003/2004. GODINU,
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 18. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 19. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD,
 20. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD,
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD,
 22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 24. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 25. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 26. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD,
 27. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD,
 28. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 29. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 30. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 31. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 32. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 33. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠE•NjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 34. PREDLOG ODLUKE• O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PŸEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 35. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU,
 36. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 37. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 38. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU,
 39. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", četiri "protiv" i dva uzdržana predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska izborna komisija, na osnovu člana 78. stav 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrdila je Izveštaj o dodeli poslaničkog mandata za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i dostavila ga Skupštini.

Izveštaj Pokrajinske izborne komisije razmotrio je Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i podneo izveštaj Skupštini, sa predlogom za verifikaciju mandata.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajiπ› dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanicima Slobodanu Borđoškom i Robertu Karanu u Skupštini AP Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG PREPORUKE O OSNIVANjU SLUŽBE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA GRAĐANE LOŠEG MATERIJALNOG STANjA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Pokrajinski ombudsman, na osnovu člana 14. stav 1. i 4. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog preporuke o osnivanju Službe besplatne pravne pomoći za građane lošeg materijalnog stanja u opštinama na teritoriji AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog preporuke prethodno su razmotrili Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za propise.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Preporuku, sa ispravkama koje je predložio Odbor, a sa kojima se saglasio predlagač, pa su na taj način postale sastavni deo Predloga preporuke.

Odbor za propise predložio je Skupštini da donese Preporuku sa ispravkama na koje je ukazao Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Izvršno veće AP Vojvodine, sa kojima se saglasio predlagač.

Predlog preporuke dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Pokrajinski ombudsman, mr Petar Teofilović dodatno je obrazložio Predlog preporuke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Ješić, Vesna Fabrik, Dragana Latovljev, dr Danijel Petaković, Dušan Šijan, dr Živorad Smiljanić, Suzana Brkić, Tihomir Đuričić, Mladen Koprivica, Siniša Dobričinac, Savo Dobranić, Lazar Marjanski, dr Dragoslav Petrović, Saša Santovac, Perica Kosanović, Zlatimir Momirov, Milorad Mirčić i Pokrajinski ombudsman, mr Petar Teofilović.

Predsedavajući je Predlog preporuke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i četiri uzdržana donela Preporuku o osnivanju Službe besplatne pravne pomoći.


3. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog amandmana na Predlog zakona o javnim putevima, na razmatranje i utvrđivanje po hitnom postupku.

Predlog amandmana sa Predlogom zakona prethodno je razmotrio Odbor za privredu i podneo Amandman na Amandman V.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za privredu, Jovan Vujičić podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Sava Svirčević, Goran Tajdić, dr Danijel Petakoviπ›, Dušan Šijan, Dušan Popović i pokrajinski sekretar za privredu, Jovan Vujičić.

Potpredsednik Skupštine, prof. dr Đorđe Bašić podneo je tehničku ispravku Amandmana V, koju je prihvatilo Izvršno veće kao predlagač.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Izvršno veće prihvatilo Amandman na Amandman V Odbora za privredu i o tom Amandmanu se odvojeno ne glasa.

Predsedavajući je Amandman I Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", dva "protiv" i četiri uzdržana utvrdila Amandman I.

Predsedavajući je Amandman II Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasa "za" i četiri uzdržana utvrdila Amandman II.

Predsedavajući je Amandman III Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i četiri uzdržana utvrdila Amandman III.

Predsedavajući je Amandman IV Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", 20 "protiv" i četiri uzdržana utvrdila Amandman IV.

Predsedavajući je Amandman V Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", 21 "protiv" i šest uzdržana utvrdila Amandman V.

Predsedavajući je Amandman VI Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za", 21 "protiv" i četiri uzdržana utvrdila Amandman VI.

Predsedavajući je Amandman VII Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", 24 "protiv" i jednim uzdržanim utvrdila Amandman VII.

Za predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 166. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, određen je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O POKRETANjU PROCEDURE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE KONCESIJE ZA IZGRADNjU AUTOPUTA E-75

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o pokretanju procedure Vlade Republike Srbije za davanje koncesije za izgradnju autoputa E-75, sa Predlogom zaključka, na razmatranje.

Informaciju je prethodno razmotrio Odbor za privredu.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za privredu, Jovan Vujičić podneo je uvodno izlaganje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Danijel Petaković, Dejan Čapo, prof. dr Đorđe Bašić, Nenad Čanak, dr Živorad Smiljanić, dr Velibor Radusinović, Miroslav Grubanov, Dušan Šijan, Donka Stančić, Milorad Mirčić, Goran Vasić, Mirko Bajić i pokrajinski sekretar za privredu, Jovan Vujičić.

Predsedavajući je Informaciju, sa Predlogom zaključka stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 25 "protiv" usvojila Informaciju o pokretanju procedure Vlade Republike Srbije za davanje koncesije za izgradnju autoputa E-75 i donela

ZAKLjUČAK

Predlaže se Narodnoj skupštini Republike Srbije da ne prihvati PREDLOG VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA DAVANjE KONCESIJE ZA IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTNOG PRAVCA OD HORGOŠA DO NOVOG SADA (LOT 2 E-75) I OD NOVOG SADA DO BEOGRADA (LOT 3 E-75).

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 14,35 do 15,50 časova

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 92 poslanika.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu, Bunjik Zoltan podneo je uvodno izlaganje.

U nastavku sednicom je predsedavao Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine

Predsedavajući je otvorio pretreπ.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Svetlana Lukić, Milorad Mirčić, Dušan Kuzman i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu, Bunjik Zoltan.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" i dva "protiv" donela Odluku o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRAVIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 30. marta 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o pravima poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajić dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o pravima poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PLATAMA IZABRANIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 30. marta 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o platama izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese, sa ispravkom koju je predložilo Izvršno veće, a sa kojom se saglasio predstavnik predlagača.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajić dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 27 "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o platama izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju Fonda za 2004. godinu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Fonda prethodno je razmotrio Odbor za privredu.

Izveštaj o poslovanju Fonda dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi na Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda.

Predsedavajućije otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, dr Danijel Petaković i zamenik direktora Garancijskog fonda, Aleksandar Jakovljević.

Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", 22 "protiv" i tri "uzdržana" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu.


9. tačka dnevnog reda: FINANSIJSKI IZVEŠTAJ GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI )

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Finansijski izveštaj o poslovanju Fonda za 2004. godinu i dostavio ga Skupštini, radi davanja saglasnosti.

Finansijski izveštaj o poslovanju Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da da saglasnost na Finansijski izveštaj Garancijskog fonda.

Finansijski izveštaj Fonda dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Predsedavajućije otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 22 "protiv" i tri uzdržana donela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu.


10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA O REZULTATIMA IZVRŠENOG NADZORA ZA 2004. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD

Upravni odbor Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju i dostavio ga Skupštini, sa Izveštajem Nadzornog odbora o rezultatima izvršenog nadzora Javnog preduzeća za 2004. godinu.

Godišnji izveštaj Javnog preduzeća prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Suzana Brkić, dr Živorad Smiljanić, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Vladimir Zelenović i direktor "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad, Perica Manojlović.

Predsedavajući je Godišnji izveštaj stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 22 "protiv" i četiri uzdržana prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad za 2004. godinu.


11. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" ZA ŠKOLSKU 2003/2004. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Informaciju o dodeli priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2003/2004. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Informaciju je prethodno razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Informaciju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici prof. dr Svetlana Lukić i Suzana Brkić.

Predsedavajući je Informaciju stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" usvojila Informaciju o dodeli priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2003/2004. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 84 poslanika.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i pet uzdržanih donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za", 16 "protiv" i šest uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i šest uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", jednim "protiv" i šest uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", dva "protiv" i tri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i devet uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD

Odbor za poljoprivredu utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i pet uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.

U nastavku sednicom predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić, predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini AP Vojvodine, koji je pozvao članove Srpske radikalne stranke da napuste sednicu, što su oni i učinili.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 71 poslanik.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i šest uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


25. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


26. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM V’OJVODINE", NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad.


27. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE", NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


29. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


31. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


32. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


33. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


34. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


35. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu.


36. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


37. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novϧ¾m Sadu.


38. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG“ ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.


39. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 12. aprila 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je zamolio poslanike da ne napuštaju salu, a da poslanička pitanja mogu da postave Izvršnom veću ili starešini koji rukovodi pokrajinskim organom uprave i da se pitanja odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Poπlanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici Mirko Bajić i Mita Avπ€amov.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i Pavel Severinji.

Predsedavajući je postavio pitanje poslanicima koji su dobili odgovore na poslanička pitanja, da li žele da koriste jedno od prava utvrđenih u članu 190. Poslovnika. Poslanici: Dušan Šijan, Dušan Kuzman i Milena Vasić-Stupar su obavestili Skupštinu da su nezadovoljni dobijenim odgovorima na poslanička pitanja koja su postavili na sednici Skupštine. Poslanik Tihomir Đuričić obavestio je Skupštinu da nije dobio odgovor na postavljena poslanička pitanja.

Predsedavajući je u 18,09 časova zaključio Osmu sednicu Skupštine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.