Convocation 2004 - 2008
Session number: 6
Date of event: 25. 02. 2005.
Minutes

sa Šeste sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 25. februara 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 17,55 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 69 poslanika.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Šestu sednicu Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i četiri uzdržana usvojila sledeći

Dnevni red:

  1. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i četiri "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dostavio je Predlog za izbor člana Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Bojan Pajtić je dodatno obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, Stevan Kesejić, dr Branislav Blažić, Dušan Bajatović, dr Perica Kosanović, Nenad Čanak, dr Velibor Radusinović i Tihomir Đuričić.

Po članu 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Izvršnog veća AP Vojvodine je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru Izvršnog veća AP Vojvodine odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je Predlog o izboru člana Izvršnog veća AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupštine izabrala za člana Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine Danijela Petrovića, sa 64 glasa "za", 28 "protiv" i pet uzdržanih.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća AP Vojvodine izabrani član Izvršnog veća AP Vojvodine, Danijel Petrović položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Danijelu Petroviću čestitao na izboru za člana Izvršnog veća AP Vojvodine i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Dušan Popović, Milena Vasić-Stupar (dva poslanička pitanja), Petar Andrejić i Dušan Kuzman.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i Rajko Mrđa (tri poslanička pitanja).

Predsedavajući je obavestio prisutne da su poslanici Skupštine AP Vojvodine Dragan Arsić i mr Bojan Pajtić podneli ostavke na mesto poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,52 časova.