Сазив 2012-2016
Число схадзки: 4
Датум отримованя: 20. 09. 2012.
Записнїк

четврте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 20. септембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,07 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:проф. др Бранислава Белић, Душан Бајатовић, Александра Јерков, Стојанка Лекић, Љубиша Милосављевић, Бранислав Ристивојевић, Саша Тодоровић и проф. др Илија Ћосић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке, чије је разматрање предложено на 4. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланица Александра Јерков, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднела оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине да је посланици Александри Јерков, престао мандат у Скупштини АП Војводине.

Записници са 2. и 3. седнице Скупштине, која је одржана 11. јула 2012. године достављени су посланицима уз сазив за 4. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 2. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" усвојила записник са 2. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 3. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" усвојила записник са 3. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 4. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Посланичка група Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Јединствена Србија, Социјалдемократска партија Србије је предложила, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 4.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за безбедност је предложио, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 4. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 4. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Посланик Бранислав Богарошки, представник предлагача, повукао је предлог за проширење предложеног дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 4. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", 20 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ,
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011.ГОДИНУ,
 4. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ,
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2011.ГОДИНУ,
 7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011.ГОДИНУ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2011. ГОДИНУ,
 9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2011. ГОДИНУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ,
 11. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2011. ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011.ГОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ,

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајијне Војводине за 2011. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Члан Одбора зa буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Зоран Радоман, који је предложио техничку исправку у тексту Предлога покрајинске скупштинске одлуке, која је постала саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Акош Ујхељи, Маријана Четојевић, Весна Бјелић-Француски, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, Нада Бодрожић и Стевица Деђански.

На основу члана 41. став 3. алинеја 1. Статута АП Војводине Скупштина о усвајању завршног рачуна одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину, са техничком исправком, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 21 гласом "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ,

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом "Јан Колар" са домом ученика Бачки Петровац у Бачком Петровцу и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе.

Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Павле Будаков и др Предраг Матејин.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом "Јан Колар" са домом ученика Бачки Петровац у Бачком Петровцу.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011. ГОДИНУ,

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању за 2011. годину на разматрање.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Маријана Четојевић, Павле Почуч, Саша Сантовац, Жељко Црногорац, Ивана Милић и проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.

Председавајући је ставио Извештај о раду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа "за" и три гласа "против" прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину.


4. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Завршни рачун Фонда за 2011. годину ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.

Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: проф. др Павле Будаков, Маријана Четојевић и проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2011. годину.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ,

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду за 2011. годину на разматрање.

Извештај о раду за 2011. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду за 2011.годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Педагошког завода.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о раду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 15 гласова "против" прихватила Извештај о раду за 2011. годину Педагошког завода Војводине.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2011. ГОДИНУ,

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2011. годину на разматрање.

Извештај о пословању за 2011. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2011. годину претходно је размотрио Одбор за равноправност полова и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Саша Сантовац, Нада Бодрожић, Селеши Ђенђи, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Констатујем да је Скупштина са 77 гласова "за" и 18 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2011.годину.


7. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ,

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" доставило је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом за 2011. годину на разматрање.

Годишњи извештај о пословању за 2011. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Годишњи извештај о пословању за 2011. годину претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 18 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2011. годину.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2011. ГОДИНУ,

Фонд за подршку инвестиција у Војводини "Vojvodina Investment Promotion-VIP" за 2011. годину доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2011. годину, на разматрање.

Извештај о пословању за 2011. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању за 2011. годину претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Фонда.

Члан Одбора зa привреду Павле Почуч, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Павле Почуч, Саша Сантовац, др Горан Латковић, Игор Мировић, Стевица Деђански, Тамаш Тот, Миленко Јованов, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 28 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини "Vojvodina Investment Promotion – VIP" за 2011. годину.


9. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2011. ГОДИНУ,

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин за 2011. годину доставило је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању за 2011. годину на разматрање.

Годишњи извештај о пословању за 2011. годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предлаже Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председник Одбора зa пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ладислав Томић, Акош Ујхељи, Саша Сантовац,Ненад Боровић, др Живорад Смиљанић, Маријана Четојевић, Горан Јешић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 15 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2011. годину.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ,

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад за 2011. годину доставило је Скупштини Извештај о пословању за 2011. годину на разматрање.

Извештај о пословању за 2011. годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председник Одбора зa пољопривреду Ладислав Томић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ладислав Томић, Саша Сантовац, Атила Јухас, Маријана Четојевић, Данијел Ковачић, Стевица Деђански, Горан Јешић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио Извештај о пословању, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласова "за", 15 гласова "против" и осам "уздржаних" гласова прихватила Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2011. годину.

Председавајући је, у складу са чланом 81. став 3. Пословника Скупштине, ставио на гласање предлог да се настави са радом после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и једним гласом "против" предлог усвојила.


11. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2011. ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад доставило је Скупштини Одлуку о расподели нето добити за 2011. годину, ради давања сагласности.

Одлуку о расподели нето добити претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да да сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2011.годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Саша Сантовац и Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина да сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2011.годину. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", 13 гласова "против" и седам "уздржаних" гласова дала сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2011. годину Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011.ГОДИНЕ,

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању и финансијске извештаје за период 01.01.-31.12.2011.године.

Извештај о пословању и финансијски извештаји Фонда достављени су Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председник Одбора за привреду Драган Вулин и члан Одбора зa привреду Павле Почуч, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Павле Почуч.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", 13 гласова "против" и осам "уздржаних" гласова прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2011.године.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Посланичка група Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Јединствена Србија, Социјалдемократска партија Србије утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Представник предлагача, проф. др Павле Будаков, додатно је образложио Предлог одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

Одбор за безбедност, на седници одржаној 19. септембра 2012. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Посланичко питање у усменом облику поставио је Милан Влаисављевић.

Председавајући је закључио 4. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,26 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.