Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 5
Датум отримованя: 25. 02. 2005.
Записнїк

са Пете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 25. фебруара 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,20 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 118 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик др Данијел Петаковић.

Према евиденцији седници Скупштине није присуствовао посланик Маја Гојковић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Седница Скупштине је заказана у складу са чланом 80. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, из разлога што је неопходно да Скупштина у кратком року донесе одлуку о најповољнијем понуђачу за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2004. годину.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Четврте седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22. децембра 2004. године достављен је посланицима уз сазив за Пету седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Четврте седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 30 "против" усвојила записник са Четврте седнице.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Пету седницу Скупштине АП Војводине.

Група посланика у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 205. став 1. Пословника Скупштине доставила је образложени предлог да се изгласа неповерење мр Игору Курјачком, члану Извршног већа АП Војводине и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Предлог посланика достављен је посланицима 18. фебруара 2005. године, у складу са чланом 205. став 2. Пословника Скупштине, са назначењем да ће се о овом предлогу расправљати на Петој седници Скупштине.

Одбор за безбедност Скупштине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новим тачкама:

 • Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и
 • Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је предлог Одбора за безбедност ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 29 "против" и 10 уздржаних гласова предлог усвојила.

Одбор за информисање Скупштине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новим тачкама:

 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.

Председавајући је предлог Одбора за информисање ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за", 29 "против" и четири уздржана гласа предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новом тачком – Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је предлог Одбора за организацију управе и локалну самоуправу ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и пет уздржана гласа предлог усвојила.

Одбор за буџет и финансије Скупштине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је да се дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новом тачком – Предлог одлуке о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2004. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда.

Председавајући је предлог Одбора за буџет и финансије ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и шест уздржаних гласова предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложило је да се дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новим тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин,
 • Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.

Председавајући је предлог Извршног већа АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 30 "против" и седам уздржаних гласова предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Пету седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 43 "против" и пет уздржана усвојила следећи

Дневни ред

 1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА ЧЛАНУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, МР ИГОРУ КУРЈАЧКОМ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА "ВИНЧИЋ" ИЗ БЕОГРАДА,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2004. ГОДИНУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 29 "против" усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА ЧЛАНУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, МР ИГОРУ КУРЈАЧКОМ

Група посланика у Скупштини АП Војводине, на основу члана 205. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, поднела је председнику Скупштине образложени предлог да се изгласа неповерење мр Игору Курјачком, члану Извршног већа АП Војводине и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

О предлогу за изгласавање неповерења, на основу члана 205. став 2. Пословника Скупштине, обавештени су посланици и Извршно веће АП Војводине.

На основу члана 206. став 1. Пословника Скупштине представник предлагача, председник Посланичке групе "Заједно за Војводину", Стеван Мишковић образложио је предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, Душан Бајатовић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.

На основу члана 39. став 5. Статута АП Војводине и члана 208. Пословника о питању поверења Извршном већу, односно његовом члану Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је предлог да се изгласа неповерење члану Извршног већа АП Војводине и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игору Курјачком, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 11 уздржаних донела Одлуку о разрешењу члана Извршног већа АП Војводине, мр Игору Курјачком.

На основу члана 211. став 2. Пословника, мр Игору Курјачком престала је функција члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са 25. фебруаром 2005. године.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА "ВИНЧИЋ" ИЗ БЕОГРАДА

Одбор за буџет и финансије, на седници одржаној 23. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2004. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Потпредседник Скупштине и председник Одбора за буџет и финансије, Мартин Злох додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за буџет и финансије ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 30 "против" донела Одлуку о додели Уговора о ревизији Консолидованог завршног рачуна Буџета АП Војводине за 2004. годину Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" из Београда.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Одбор за безбедност, на седници одржаној 14. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће поднело је амандмане I и II.

Одбор за безбедност прихватио је амандмане Извршног већа АП Војводине и на тај начин су постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа.

Предлог одлуке са амандманима претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе са амандманима.

Председник Одбора за безбедност, посланик Томислав Богуновић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Томислав Богуновић, Никола Ћировић, Душан Бајатовић, др Велибор Радусиновић, Ненад Чанак, Рајко Мрђа, Душан Шијан, Лазар Марјански и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине, др Корхец Тамаш.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за безбедност, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 29 "против" донела Одлуку о образовању Покрајинског савета за безбедност.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Одбор за безбедност, на седници одржаној 24. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Одбора за безбедност, посланик Томислав Богуновић додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Томислав Богуновић, проф. др Драгослав Петровић, Стеван Кесејић, Дејан Чапо и др Бранислав Блажић.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за безбедност, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 24 "против" донела Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 24. фебруара 2005. године утврдио је нов Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење, којим је замењен Предлог одлуке који је посланицима достављен 14. фебруара 2005. године.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Бајатовић, проф. др Драгослав Петровић, Милорад Мирчић, Томислав Богуновић, Срђан Николић, Тихомир Ђуричић, Мита Аврамов, Мирко Бајић, др Бранислав Блажић, Стеван Мишковић, Донка Станчић и Горан Јешић.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова "за" и два уздржана гласа донела Одлуку о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

У наставку седницом је председавао

Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине


6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2004. ГОДИНУ

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2004. годину и на основу члана 37. став 5. Одлуке о Покрајинском омбудсману затражио расправу о Годишњем извештају.

Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана претходно су размотрили Одбор за међунационалне односе, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за равноправност полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за представке и предлоге.

Покрајински омбудсман, мр Петар Теофиловић додатно је образложио Годишњи извештај за 2004. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Никола Ћировић, Егереши Шандор, Љиљана Ђурђевац, Саша Сантовац, Слађана Проданов, Весна Фабрик, др Вероника Бошков, Драгана Латовљев, Сузана Бркић, Лазар Марјански, Душан Шијан, Рајко Мрђа, Горан Тајдић, Горан Милковић, Тихомир Ђуричић, Стеван Кесејић, Милорад Мирчић и др Перица Косановић.

Председавајући је констатовао да је Скупштина размотрила Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2004. годину и тиме се упознала са радом Покрајинског омбудсмана.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 15,50 до 17,10 часова

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад

седнице Скупштине и констатовано да је присутно 100 посланика.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за организацију управе и локалну самоуправу ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 28 "против" донела Одлуку о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Избором новог Покрајинског јавног правобраниоца Војводине престала је дужност Јулијани Вулетић, досадашњем Покрајинском јавном правобраниоцу Војводине, у складу са чланом 26. Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 11. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, проф. др Светлана Лукић додатно је образложила Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 30 "против" и два уздржана донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 11. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 31 "против" и једним уздржаним донела Одлуку о разрешењу директора Завода за културу Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 23. фебруара 2005. године утврдио је нов Предлог одлуке о именовању директора Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење, којим је замењен Предлог одлуке који је посланицима достављен 14. фебруара 2005. године.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за", 31 "против" и једним уздржаним донела Одлуку о именовању директора Завода за културу Војводине.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 11. фебруара 2005. године утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за", 30 "против" и три уздржана донела Одлуку о именовању директора Педагошког завода Војводине.

У наставку седницом је председавао

Бојан Костреш, председник Скупштине


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање, на седници одржаној 18. фебруара 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Милорад Мирчић и Душан Бајатовић.

Председник Посланичке групе Српске радикалне странке, Милорад Мирчић позвао је чланове Српске радикалне странке да напусте седницу, што су они и учинили.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за информисање ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање, на седници одржаној 18. фебруара 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине утврдио је Предлог одлуке о разрешењπƒ председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" јавног предузећа за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за информисање ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и пет уздржаних донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" јавног предузећа за новинско-издавачку делатност.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање, на седници одржаној 18. фебруара 2005. године, на основу члана 191. Пословника Скупштине утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Одбора за информисање ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за", једним "против" и седам уздржаних донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и четири уздржана донела ОдлϷƒку о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

Председник Скупштине, Бојан Костреш предложио је да седница Скупштине настави са радом и након што истекне време рада, које утврђује члан 80. став 2. Пословника Скупштине, да би се размотриле и донеле преостале одлуке предвиђене дневним редом.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и једним "против" предлог усвојила.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу директора Туристичке организације Војводине.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и три уздржана донела Одлуку о именовању директора Туристичке организације Војводине.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и три уздржана донела Одлуку о разрешењу директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Томислав Богуновић.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и једним уздржаним донела Одлуку о именовању директора Јавног предузећа "Војводинашуме", Петроварадин.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Воπ˜водине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и четири уздржана донела Одлуку о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и пет уздржаних донела Одлуку о разрешењу директора директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.


25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке Извршног већа ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и пет уздржаних донела Одлуку о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Председавајући је замолио посланике да не напуштају салу, а да посланичка питања могу да поставе Извршном већу или старешини који руководи покрајинским органом управе и да се питања односе на њихов рад или на послове из њихове надлежности.

Пошто није било посланичких питања, председајући је у 17,50 часова закључио Пету седницу Скупштине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Председавајући је обавестио посланике да је, у складу са чланом 29. Статута АП Војводине у току рада Пете седнице Скупштине, достављен Скупштини Предлог Извршног већа АП Војводине, мр Бојана Пајтића за избор новог члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, те је у складу са чланом 78. став 1. Пословника Скупштине сазвао Шесту седницу Скупштине АП Војводине за 25. фебруар 2005. године, са почетком у 17,55 часова.