Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 4
Датум отримованя: 22. 12. 2004.
Записнїк

са Четврте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. децембра 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,23 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине, Борислав Новаковић и Егереши Шандор, потпредседници Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 119 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине није присуствовао посланик Маја Гојковић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са Треће седнице Скупштине АП Војводине, одржане 3. децембра 2004. године достављен је посланицима путем Службе 15. децембра 2004. године.

Председавајући је записник са Треће седнице Скупштине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са Треће седнице Скупштине, одржане 3. децембра 2004. године, са исправком коју је предложио посланик Рајко Мрђа.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Четврту седницу Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да су тачке 5. и 6. предложеног дневног реда повучене из процедуре, јер је предлагач Извршно веће АП Војводине доставило Скупштини Закључке о повлачењу предлога одлука о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Извршно веће АП Војводине је предложило да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о избору заменика покрајинских секретара.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 27 "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и три уздржана предлог усвојила.

Пошто није било више предлога за измену предложеног дневног реда, председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Четврту седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 30 "против" и пет уздржаних усвојила следећи

Дневни ред:

  1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ, ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ И ПРЕГЛЕД МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ,
  4. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ЗА ПЕРИОД 2005-2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за", 29 "против" и пет уздржаних предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска изборна комисија, на основу члана 78. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштина.

Извештај Покрајинске изборне комисије претходно је размотрио Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и поднео га Скупштини са предлогом за верификацију мандата.

Председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, Мирко Бајић додатно је образложио Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Извештај о верификацији мандата посланика ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и шест уздржаних усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланика Чапо Дејана у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

У наставку седницом је председавао

Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Извршно веће поднело је Скупштини амандмане I – V, те су они у смислу члана 135. Пословника постали саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено не гласа.

Посланици у Скупштини АП Војводине: др Вероника Бошков, Саша Сантовац, Лазар Марјански, Душан Шијан, Горан Тајдић, др сци. мед. Бранислава Белић и Душан Бајатовић поднели су амандмане на Предлог одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину. Амандмани су достављени Извршном већу АП Војводине, на мишљење. Извршно веће није прихватило поднете амандмане јер је сматрало да их правно није могуће применити.

Предлог одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у тексту који је предложило Извршно веће АП Војводине као предлагач.

Уводно излагање поднели су председник Извршног већа, мр Бојан Пајтић и покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици: Горан Тајдић, Душан Бајатовић, Саша Сантовац, др Велибор Радусиновић, Стеван Мишковић, др Вероника Бошков, Душан Шијан, Милорад Мирчић, др сци. мед. Бранислава Белић, проф. др Драгослав Петровић, Лазар Марјански, Ненад Чанак, Донка Станчић, председник Извршног већа, мр Бојан Пајтић, покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан и покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

У претресу су учествовали посланици: Душан Бајатовић, Душан Шијан, Милорад Мирчић, др Вероника Бошков, Саша Сантовац, проф. др Ђорђе Башић, др Бранислав Блажић, Лазар Марјански, Горан Тајдић и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине, др Корхец Тамаш.

Посланик др Бранислав Блажић сматра да је у претресу повређен члан 136. Пословника Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 77 посланика.

Пошто је посланик др Бранислав Блажић и поред објашњења председавајућег остао при ставу да је Пословник повређен, председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине позвао Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник Скупштине. Након гласања председаваπ˜πƒћи је констатовао да је Скупштина одлучила са 30 гласова "за", 39 "против" и пет уздржаних да Пословник у овом случају није повређен.

У наставку седницом је председавао Бојан Костреш, председник Скупштине.

На предлог председавајућег одређена је пауза од 15,20 – 16,30 часова)

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 86 посланика.

Председавајући је дао реч председнику Извршног већа, мр Бојану Пајтићу, потпредседнику Извршног већа, др Тихомиру Симићу, покрајинском секретару за здравство, и социјалну политику, др Милошу Лучићу, покрајинском секретару за привреду, Јовану Вујичићу, покрајинском секретару за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Пастор Иштвану, покрајинском секретару за енергетику и минералне сировине, Драгану Сурдучком, покрајинском секретару за информације, Милораду Ђурићу, покрајинском секретару за заштиту животне средине и одрживи развој, проф. др Ђармати Золтану и покраπ˜инском секретару за науку и технолошки развој, проф. др Драгославу Петровићу, који су образложили поједине ставке из Предлога одлуке на које су се односили поднети амандмани.

Председник Посланичке групе Српске радикалне странке, Милорад Мирчић обавестио је присутне да посланици Српске радикалне странке неће учествовати у раду друге тачке дневног реда, те су напустили седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, број позиције 10, број Економске класификације 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за", 64 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6. издаци Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број позиције 40, број Економске класификације 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина 32 гласа "за", 61 "против" и 11 уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за привреду, број позиције 57, број Економске класификације 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 32 гласа "за", 64 "против" и осам уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, број позиције 80, број Економске класификације 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 35 гласова "за", 62 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, број позиције 74. и 75, број Економске класификације 423. и 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за", 64 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, број позиције 97, број Економске класификације 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за", 63 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, број позиције 92. и 93, број Економске класификације 423. и 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, у разделу 6, Функционалној класификацији 410, броју позиције 109. и Економској класификацији број 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за", 64 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, у разделу 6, Функционалној класификацији 410, броју позиције 110. и Економској класификацији број 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 125. и Економској класификацији број 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 60 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др сци. мед. Браниславе Белић на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 126. и Економској класификацији 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 64 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика др сци. мед. Браниславе Белић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 66 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Веронике Бошков на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика др Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање други Амандман посланика др Веронике Бошков на исти члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 40 гласова "за", 64 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика др Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији број 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање други Амандман посланика Саше Сантовца на исти члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, у разделу 7, Функционалној класификацији 140, броју позиције 131. и Економској класификацији број 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у разделу 8, Функционалној класификацији 420, броју позиције 144. и Економској класификацији број 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Веронике Бошков на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за финансије, у разделу 10, Функционалној класификацији 110, броју позиције 187. и Економској класификацији број 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика др Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за информације, у разделу 11, Функционалној класификацији 830, броју позиције 201. и Економској класификацији број 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 69 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Горана Тајдића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за образовање и културу, у разделу 12. за културу, глава 7, Функционалној класификацији 820, броју позиције 283. и Економској класификацији број 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Бајатовића на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за образовање и културу, у разделу 12. за културу, Функционалној класификацији 820, броју позиције 283. и Економској класификацији број 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за", 63 "пπ€отив" и десет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Бајатовића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др сци. мед. Браниславе Белић на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику, у разделу 14, Функционалној класификацији 760, броју позиције 317. и Економској класификацији број 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 66 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика др сци. мед. Браниславе Белић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика др Веронике Бошков на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, у разделу 20, Функционалној класификацији 410, броју позиције 430. и Економској класификацији број 462. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 60 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Веронике Бошков.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Саше Сантовца на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, у разделу 20, Функционалној класификацији 410, броју позиције 430. и Економској класификацији број 462. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 60 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, у разделу 20, Функционалној класификацији 410, броју позиције 430. и Економској класификацији број 462. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 67 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Бајатовића на члан 6. издаци Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ, раздео 24, Функционална класификација 410, број позиције 495, Економска класификација 423. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 67"против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Бајатовића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Бајатовића на члан 6. издаци Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ, раздео 24, број позиције 496, Економска класификација 424. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 66 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Б‘ајатовића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Бајатовића на члан 6. издаци Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ, раздео 24, Функционална класификација 410, позиција 504, Економска класификација 481. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Бајатовића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Бајатовића на члан 6. издаци Стручна служба за реализацију привредног развоја АПВ, раздео 24, Функционална класификација 410, број позиције 507, Економска класификација 511. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 67 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Душана Бајатовића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Лазара Марјанског на члан 6. издаци Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, који се односи на издатак средстава за стручне услуге у износу 781.000,оо, а који није посебно исказан као издатак у овом разделу. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 39 гласова "за", 65 "против" и девет уздржаних гласова није прихватила Амандман посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за", 39 "против" и шест уздржаних гласова донела Одлуку о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину.

Председавајући је предлог да Скупштина настави са радом после 19 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду предвиђеном чланом 80. став 3. Пословника Скупштине, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и два уздржана предлог усвојила.

У наставку седницом су председавали Борислав Новаковић

и Егереши Шандор, потпредседници Скупштине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ, ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ И ПРЕГЛЕД МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о доношењу Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са Мерама за његово спровођење, са Предлогом програма и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за прописе. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Новка Мојић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Томислав Богуновић, Саша Сантовац, Милена Васић-Ступар, Душан Бајатовић, Никола Ћировић, Душан Поповић, др Бранислав Блажић, Горан Тајдић, Синиша Добричинац, др Вероника Бошков, Данијел Петаковић, Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић и покрајински секретар за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Новка Мојић.

Посланик проф. др Драгослав Петровић предложио је да Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине АП Војводине преиспитају предложене Мере и, уколико сматрају потребним, допуне предлозима које су посланици изнели у претресу.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о доношењу Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са Мерама за његово спровођење, Програм демографског развоја АП Војводине са Мерама за његово спровођење и Преглед мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине и закључила да предложи Покрајинском секретаријату за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и Одбору за демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине АП Војводине да преиспитају предложене Мере и, уколико сматрају потребним, допуне предлозима које су посланици изнели у оквиру ове тачке дневног реда.


4. тачка дневног реда: СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ЗА ПЕРИОД 2005-2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" доставило је Скупштини Средњорочни план развоја Јавног предузећа за период 2005-2009. године, ради давања сагласности.

Средњорочни план развоја Јавног предузећа достављен је Извршном већу, на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план развоја Јавног предузећа.

Средњорочни план развоја Јавног предузећа и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да да сагласност на Средњорочни план развоја Јавног предузећа.

Уводно излагање поднео је покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.

Директор развоја Јавног предузећа "Воде Војводине", Момир Табачки додатно је образложио Средњорочни план развоја Јавног предузећа "Воде Војводине".

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, др Бранислав Блажић, Сузана Бркић, Душан Шијан, Милена Васић-Ступар, Горан Васић, Душан Бајатовић, проф. др Ђорђе Башић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки.

Душан Шијан посланик у Скупштини АП Војводине, пошто није био задовољан радом Скупштине по 3. и 4. тачки дневног реда, захвалио се свим присутнима на сарадњи и позвао посланике Српске радикалне странке да напусте седницу, што су они и учинили.

У наставку седницом је председавао

Бојан Костреш, председник Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутно 64 посланика.

Председавајући је Предлог одлуке о давању сагласности ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и једним уздржаним донела Одлуку о давању сагласности на Средњорочни план развоја Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине", Нови Сад за период 2005-2009. године.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о избору заменика покрајинских секретара и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и два уздржана гласа изабрала заменике покрајинских секретара.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 20. децембра 2004. године утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Бајатовић и проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председник посланичке групе Коалиција "Заједно за Војводину" обавестио је Скупштину да је, у складу са чланом 42. Пословника Скупштине АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/02.), посланик Горан Јешић приступио Посланичкој групи Коалиција "Заједно за Војводину".

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на посланичка питања.

Председавајући је замолио посланике да не напуштају салу, а да посланици посланичка питања могу да поставе Извршном већу или старешини који руководи покрајинским органом управе и да се питање односи на њихов рад или на послове из њихове надлежности.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичко питање у усменом облику поставио је посланик Мирослав Грубанов.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 20,45 часова.