Convocation 2004 - 2008
Session number: 4
Date of event: 22. 12. 2004.
Minutes

sa Četvrte sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. decembra 2004. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,23 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine, Borislav Novaković i Egereši Šandor, potpredsednici Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 119 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nije prisustvovao poslanik Maja Gojković.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Treće sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 3. decembra 2004. godine dostavljen je poslanicima putem Službe 15. decembra 2004. godine.

Predsedavajući je zapisnik sa Treće sednice Skupštine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa Treće sednice Skupštine, održane 3. decembra 2004. godine, sa ispravkom koju je predložio poslanik Rajko Mrđa.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Četvrtu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su tačke 5. i 6. predloženog dnevnog reda povučene iz procedure, jer je predlagač Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo Skupštini Zaključke o povlačenju predloga odluka o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Izvršno veće AP Vojvodine je predložilo da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izboru zamenika pokrajinskih sekretara.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 27 "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i tri uzdržana predlog usvojila.

Pošto nije bilo više predloga za izmenu predloženog dnevnog reda, predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Četvrtu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 30 "protiv" i pet uzdržanih usvojila sledeći

Dnevni red:

  1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
  3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE, PREDLOG PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE I PREGLED MERA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE,
  4. SREDNjOROČNI PLAN RAZVOJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" ZA PERIOD 2005-2009. GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
  5. PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA,
  6. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za", 29 "protiv" i pet uzdržanih predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska izborna komisija, na osnovu člana 78. stav 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrdila je Izveštaj o dodeli poslaničkog mandata za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupština.

Izveštaj Pokrajinske izborne komisije prethodno je razmotrio Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i podneo ga Skupštini sa predlogom za verifikaciju mandata.

Predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, Mirko Bajić dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i šest uzdržanih usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanika Čapo Dejana u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U nastavku sednicom je predsedavao

Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Izvršno veće podnelo je Skupštini amandmane I – V, te su oni u smislu člana 135. Poslovnika postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno ne glasa.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine: dr Veronika Boškov, Saša Santovac, Lazar Marjanski, Dušan Šijan, Goran Tajdić, dr sci. med. Branislava Belić i Dušan Bajatović podneli su amandmane na Predlog odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu. Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine, na mišljenje. Izvršno veće nije prihvatilo podnete amandmane jer je smatralo da ih pravno nije moguće primeniti.

Predlog odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog odluke i odluku donese u tekstu koji je predložilo Izvršno veće AP Vojvodine kao predlagač.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća, mr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Tajdić, Dušan Bajatović, Saša Santovac, dr Velibor Radusinović, Stevan Mišković, dr Veronika Boškov, Dušan Šijan, Milorad Mirčić, dr sci. med. Branislava Belić, prof. dr Dragoslav Petrović, Lazar Marjanski, Nenad Čanak, Donka Stančić, predsednik Izvršnog veća, mr Bojan Pajtić, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu, Bunjik Zoltan i pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Bajatović, Dušan Šijan, Milorad Mirčić, dr Veronika Boškov, Saša Santovac, prof. dr Đorđe Bašić, dr Branislav Blažić, Lazar Marjanski, Goran Tajdić i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine, dr Korhec Tamaš.

Poslanik dr Branislav Blažić smatra da je u pretresu povređen član 136. Poslovnika Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 77 poslanika.

Pošto je poslanik dr Branislav Blažić i pored objašnjenja predsedavajućeg ostao pri stavu da je Poslovnik povređen, predsedavajući je u skladu sa članom 91. Poslovnika Skupštine pozvao Skupštinu da se bez pretresa odluči da li je povređen Poslovnik Skupštine. Nakon glasanja predsedavaπ˜πƒći je konstatovao da je Skupština odlučila sa 30 glasova "za", 39 "protiv" i pet uzdržanih da Poslovnik u ovom slučaju nije povređen.

U nastavku sednicom je predsedavao Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 15,20 – 16,30 časova)

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 86 poslanika.

Predsedavajući je dao reč predsedniku Izvršnog veća, mr Bojanu Pajtiću, potpredsedniku Izvršnog veća, dr Tihomiru Simiću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo, i socijalnu politiku, dr Milošu Lučiću, pokrajinskom sekretaru za privredu, Jovanu Vujičiću, pokrajinskom sekretaru za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, Pastor Ištvanu, pokrajinskom sekretaru za energetiku i mineralne sirovine, Draganu Surdučkom, pokrajinskom sekretaru za informacije, Miloradu Đuriću, pokrajinskom sekretaru za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, prof. dr Đarmati Zoltanu i pokraπ˜inskom sekretaru za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Dragoslavu Petroviću, koji su obrazložili pojedine stavke iz Predloga odluke na koje su se odnosili podneti amandmani.

Predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Milorad Mirčić obavestio je prisutne da poslanici Srpske radikalne stranke neće učestvovati u radu druge tačke dnevnog reda, te su napustili sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, broj pozicije 10, broj Ekonomske klasifikacije 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za", 64 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6. izdaci Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, broj pozicije 40, broj Ekonomske klasifikacije 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština 32 glasa "za", 61 "protiv" i 11 uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, broj pozicije 57, broj Ekonomske klasifikacije 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 32 glasa "za", 64 "protiv" i osam uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, broj pozicije 80, broj Ekonomske klasifikacije 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 35 glasova "za", 62 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, broj pozicije 74. i 75, broj Ekonomske klasifikacije 423. i 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za", 64 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, broj pozicije 97, broj Ekonomske klasifikacije 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za", 63 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, broj pozicije 92. i 93, broj Ekonomske klasifikacije 423. i 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, u razdelu 6, Funkcionalnoj klasifikaciji 410, broju pozicije 109. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za", 64 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, u razdelu 6, Funkcionalnoj klasifikaciji 410, broju pozicije 110. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 125. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 60 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr sci. med. Branislave Belić na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 126. i Ekonomskoj klasifikaciji 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 64 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika dr sci. med. Branislave Belić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 66 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Veronike Boškov na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika dr Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje drugi Amandman poslanika dr Veronike Boškov na isti član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 40 glasova "za", 64 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika dr Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje drugi Amandman poslanika Saše Santovca na isti član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, u razdelu 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 140, broju pozicije 131. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u razdelu 8, Funkcionalnoj klasifikaciji 420, broju pozicije 144. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Veronike Boškov na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za finansije, u razdelu 10, Funkcionalnoj klasifikaciji 110, broju pozicije 187. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika dr Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za informacije, u razdelu 11, Funkcionalnoj klasifikaciji 830, broju pozicije 201. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 69 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Gorana Tajdića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, u razdelu 12. za kulturu, glava 7, Funkcionalnoj klasifikaciji 820, broju pozicije 283. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Bajatovića na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, u razdelu 12. za kulturu, Funkcionalnoj klasifikaciji 820, broju pozicije 283. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za", 63 "pπ€otiv" i deset uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Bajatovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr sci. med. Branislave Belić na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, u razdelu 14, Funkcionalnoj klasifikaciji 760, broju pozicije 317. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 66 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika dr sci. med. Branislave Belić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika dr Veronike Boškov na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, u razdelu 20, Funkcionalnoj klasifikaciji 410, broju pozicije 430. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 462. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 60 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Veronike Boškov.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Saše Santovca na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, u razdelu 20, Funkcionalnoj klasifikaciji 410, broju pozicije 430. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 462. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 60 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, u razdelu 20, Funkcionalnoj klasifikaciji 410, broju pozicije 430. i Ekonomskoj klasifikaciji broj 462. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 67 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Bajatovića na član 6. izdaci Stručna služba za realizaciju privrednog razvoja APV, razdeo 24, Funkcionalna klasifikacija 410, broj pozicije 495, Ekonomska klasifikacija 423. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 67"protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Bajatovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Bajatovića na član 6. izdaci Stručna služba za realizaciju privrednog razvoja APV, razdeo 24, broj pozicije 496, Ekonomska klasifikacija 424. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 66 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana B‘ajatovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Bajatovića na član 6. izdaci Stručna služba za realizaciju privrednog razvoja APV, razdeo 24, Funkcionalna klasifikacija 410, pozicija 504, Ekonomska klasifikacija 481. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Bajatovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Bajatovića na član 6. izdaci Stručna služba za realizaciju privrednog razvoja APV, razdeo 24, Funkcionalna klasifikacija 410, broj pozicije 507, Ekonomska klasifikacija 511. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 67 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Bajatovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Lazara Marjanskog na član 6. izdaci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, koji se odnosi na izdatak sredstava za stručne usluge u iznosu 781.000,oo, a koji nije posebno iskazan kao izdatak u ovom razdelu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 39 glasova "za", 65 "protiv" i devet uzdržanih glasova nije prihvatila Amandman poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za", 39 "protiv" i šest uzdržanih glasova donela Odluku o Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2005. godinu.

Predsedavajući je predlog da Skupština nastavi sa radom posle 19 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu predviđenom članom 80. stav 3. Poslovnika Skupštine, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i dva uzdržana predlog usvojila.

U nastavku sednicom su predsedavali Borislav Novaković

i Egereši Šandor, potpredsednici Skupštine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE, PREDLOG PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE I PREGLED MERA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o donošenju Programa demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Merama za njegovo sprovođenje, sa Predlogom programa i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog odluke i odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci, Novka Mojić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Tomislav Bogunović, Saša Santovac, Milena Vasić-Stupar, Dušan Bajatović, Nikola Ćirović, Dušan Popović, dr Branislav Blažić, Goran Tajdić, Siniša Dobričinac, dr Veronika Boškov, Danijel Petaković, Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović i pokrajinski sekretar za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci, Novka Mojić.

Poslanik prof. dr Dragoslav Petrović predložio je da Pokrajinski sekretarijat za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci i Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine AP Vojvodine preispitaju predložene Mere i, ukoliko smatraju potrebnim, dopune predlozima koje su poslanici izneli u pretresu.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o donošenju Programa demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Merama za njegovo sprovođenje, Program demografskog razvoja AP Vojvodine sa Merama za njegovo sprovođenje i Pregled mera za sprovođenje Programa demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i zaključila da predloži Pokrajinskom sekretarijatu za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci i Odboru za demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine AP Vojvodine da preispitaju predložene Mere i, ukoliko smatraju potrebnim, dopune predlozima koje su poslanici izneli u okviru ove tačke dnevnog reda.


4. tačka dnevnog reda: SREDNjOROČNI PLAN RAZVOJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" ZA PERIOD 2005-2009. GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" dostavilo je Skupštini Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća za period 2005-2009. godine, radi davanja saglasnosti.

Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća dostavljen je Izvršnom veću, na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća.

Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća.

Uvodno izlaganje podneo je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Igor Kurjački.

Direktor razvoja Javnog preduzeća "Vode Vojvodine", Momir Tabački dodatno je obrazložio Srednjoročni plan razvoja Javnog preduzeća "Vode Vojvodine".

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, dr Branislav Blažić, Suzana Brkić, Dušan Šijan, Milena Vasić-Stupar, Goran Vasić, Dušan Bajatović, prof. dr Đorđe Bašić i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Igor Kurjački.

Dušan Šijan poslanik u Skupštini AP Vojvodine, pošto nije bio zadovoljan radom Skupštine po 3. i 4. tački dnevnog reda, zahvalio se svim prisutnima na saradnji i pozvao poslanike Srpske radikalne stranke da napuste sednicu, što su oni i učinili.

U nastavku sednicom je predsedavao

Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 64 poslanika.

Predsedavajući je Predlog odluke o davanju saglasnosti stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i jednim uzdržanim donela Odluku o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan razvoja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad za period 2005-2009. godine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izboru zamenika pokrajinskih sekretara i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i dva uzdržana glasa izabrala zamenike pokrajinskih sekretara.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 20. decembra 2004. godine utvrdio je Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Bajatović i prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" donela Odluku o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsednik poslaničke grupe Koalicija "Zajedno za Vojvodinu" obavestio je Skupštinu da je, u skladu sa članom 42. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/02.), poslanik Goran Ješić pristupio Poslaničkoj grupi Koalicija "Zajedno za Vojvodinu".

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je zamolio poslanike da ne napuštaju salu, a da poslanici poslanička pitanja mogu da postave Izvršnom veću ili starešini koji rukovodi pokrajinskim organom uprave i da se pitanje odnosi na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je poslanik Miroslav Grubanov.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 20,45 časova.