Сазив 2004-2008
Број седнице: 3
Датум одржавања: 03. 12. 2004.
Записник

са Треће седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 3. децембра 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,12 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине је присуствовало 114 посланика.

Према евиденцији седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Бранислав Блажић, др Предраг Бубало, Маја Гојковић, Горан Јешић и Тот др Тивадар.

Седница Скупштине заказана је у складу са чланом 80. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, пошто је неопходно што пре донети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2004. годину, којом се предлаже смањење укупног обима покрајинског буџета за 2004. годину.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на данашњој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са Прве и Друге седнице Скупштине АП Војводине, одржане 30. октобра 2004. године достављени су посланицима уз сазив за Трећу седницу Скупштине.

Председавајући је записник са Прве седнице Скупштине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за",35 "против" и једним удржаним усвојила записник са Прве седнице Скупштине, одржане 30. октобра 2004. године, са техничком исправком коју је предложио посланик др Велибор Радусиновић.

Председавајући је записник са Друге седнице Скупштине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 31 "против" и пет уздржаних усвојила записник са Друге седнице Скупштине, одржане 30. октобра 2004. године.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Трећу седницу Скупштине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини, на основу члана 151. Пословника на разматрање по хитном поступку – Предлог резолуције о неопходности повећања удела буџета Аутономне Покрајине Војводине у приходима оствареним од пореза на зараде.

На основу члана 152. Пословника о предлогу да се одлука или други акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању пре утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предлог Извршног већа АП Војводине да се Предлог резолуције о неопходности повећања удела буџета Аутономне Покрајине Војводине у приходима оствареним од пореза на зараде донесе по хитном поступку. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за", четири "против" и 37 уздржаних предлог усвојила.

Одбор за информисање, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – Предлог кандидата за избор члана у Савет Републичке радиодифузне агенције.

ПŸредседавајући је предлог Одбора за информисање ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 32 "против" предлог усвојила.

Посланичка група Демократске странке "За Европску Војводину" у Скупштини АП Војводине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника предложила је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о измени Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је предлог Посланичке групе Демократске странке "За Европску Војводину" ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 30 уздржаних предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", пет "против" и 30 уздржаних предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине, Бојан Костреш, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – Предлог одлуке о именовању заменика секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за", 34 "против" и пет уздржаних предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника предложио је Скупштини да се предложени дневни ред прошири новом тачком дневног реда – предлозима одлука о изменама одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је предлог Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за", 39 "против" и једним уздржаним предлог усвојила.

Пошто није било више предлога за измену предложеног дневног реда, председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Трећу седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 35 "против" и пет уздржаних усвојила следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОД”ЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О НЕОПХОДНОСТИ ПОВЕЋАЊА УДЕЛА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПРИХОДИМА ОСТВАРЕНИМ ОД ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ,
 3. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:,
 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину и доставило га Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је разматрао Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог одлуке и одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић.

Председавајући је обавестио посланике да ће се о Предлогу одлуке претрес водити у начелу, с обзиром да није поднет ни један амандман.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Велибор Радусиновић, Сомбати мр Золтан, Милорад Мирчић, др Вероника Бошков, Горан Васић, Игор Мировић, Лазар Марјански, Душан Бајатовић, Душан Шијан, др Живорад Смиљанић, Саша Сантовац, проф. др Ђорђе Башић, Мита Аврамов и чланови Извршног већа: покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за образовање и културу, Буњик Золтан, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Игор Курјачки, покрајински секретар за спорт и омладину, Модест Дулић и председник Извршног већа, мр Бојан Пајтић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 39 "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2004. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О НЕОПХОДНОСТИ ПОВЕЋАЊА УДЕЛА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПРИХОДИМА ОСТВАРЕНИМ ОД ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Предлог резолуције о неопходности повећања удела буџета Аутономне Покрајине Војводине у приходима оствареним од пореза на зараде на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поднео је председник Извршног већа АП Војводине, мр Бојан Пајтић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Драгослав Петровић, Душан Бајатовић, Ненад Чанак, Јадранка Бељан-Балабан, Томислав Богуновић, Душан Поповић, Аца Т. Ђукичин, Мирослав Грубанов, Тачи Бела, проф. др Светлана Лукић, Ласло Ђула, Милорад Мирчић, мр Миленко Макивић, Мирко Бајић, Донка Станчић, Душан Шијан, Ђенђи Селеши, Никола Ћировић, др Велибор Радусиновић, проф. др Милијан Поповић, мр Игор Курјачки, Корхец др Тамаш, др Тихомир Симић и чланови Извршног већа покрајински секретар за финансије, мр Јовица Ђукић и председник Извршног већа, мр Бојан Пајтић.

Посланик Милорад Мирчић предложио је измену назива акта тако што би назив акта био закључак или одлука.

Посланик Никола Ћировић сматрао је да је примерено члану 122. Пословника боље да акт носи назив декларација.

Посланик проф. др Милијан Поповић је предложио Скупштини да уместо Резолуције назив акта буде Препорука.

Представник Извршног већа као овлашћени предлагач акта, у складу са чланом 135. Пословника, сагласио се са предлогом посланика проф. др Милијана Поповића да акт носи назив препорука.

Посланик проф. др Драгослав Петровић је предложио да се посланици изјасне о Предлогу препоруке Извршног већа АП Војводине јавним гласањем, прозивком посланика.

Председавајући је предлог посланика проф. др Драгослава Петровића ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", четири "против" и пет уздржаних предлог усвојила.

Потом се прешло на гласање о Предлогу препоруке прозивањем посланика. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласа "за" донела Препоруку о неопходности повећања удела буџета Аутономне Покрајине Војводине у приходима оствареним од пореза на зараде.

Председавајући је одредио пауза у трајању од 30 минута.

Пауза (16,30 – 17,35 часова)

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице.

Председавајући је констатовао да седници присуствује 91 посланик.

Посланик проф. др Драгослав Петровић предложио је да седница Скупштине настави са радом и након што истекне време рада које утврђује члан 80. став 2. Пословника Скупштине, да би се размотриле и донеле преостале одлуке предвиђене дневним редом.

Председавајући је предлог посланика проф. др Драгослава Петровића ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" предлог усвојила.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА У САВЕТ РЕПУБЛИЧКЕ РАДИОДИФУЗНЕ АГЕНЦИЈЕ

Скупштина АП Војводине је чланом 23. став 2. тачка 2. Закона о радиодифузији утврђена као овлашћени предлагач члана Савета Републичке радиодифузне агенције. Чланом 24. Закона предвиђено је да сваки овлашћени предлагач предлаже два кандидата за избор једног члана Савета.

Одбор за информисање, на седници одржаној 29. новембра 2004. године, на основу члана 60. Пословника утврдио је предлог кандидата и доставио га Скупштини, на разматрање и утврђивање листе кандидата за избор члана Савета Републичке радиодифузне агенције.

Посланик Буш Ото, председник Одбора за информисање образложио је предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Егереши Шандор, Јадранка Бељан-Балабан, Милорад Мирчић, Душан Бајатовић и проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је предлог кандидата за избор члана у Савет Републичке радиодифузне агенције, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 49 гласова "за", 30 "против" и 10 уздржаних утврдила предлог кандидата за избор члана у Савет Републичке радиодифузне агенције, који ће се доставити Одбору за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије.

За представника су одређени Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине и Буш Ото, председник Одбора за информисање Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Посланичка група Демократске странке "За Европску Војводину" у Скупштини АП Војводине , на основу члана 43. став 2. Пословника утврдила је Предлог одлуке о измени Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.

Председник Посланичке групе Демократске странке "За Европску Војводину", проф. др Драгослав Петровић образложио је Предлог одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 30 уздржаних донела Одлуку о измени Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 29. новембра 2004. године, на основу члана 64. и 123. Пословника утврдио је Предлог одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини, на разматрање и доношење.

Посланик Мирко Бајић, председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања образложио је Предлог одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици Душан Бајатовић и проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова "за", три "против" и два уздржана донела Одлуку о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Скупштине АП Војводине, Бојан Костреш, на основу члана 33. и 40. Пословника предложио је кандидата за заменика секретара Скупштине АП Војводине.

Председник Скупштине образложио је предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 30 "против" донела Одлуку о именовању заменика секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на основу члана 191. Пословника утврдио је предлоге одлука о изменама одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и упутио их Скупштини, на разматрање и доношење.

Посланик проф. др Светлана Лукић, председник Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт образложила је предлоге.

Председавајући је предложио да се о предлозима одлука води заједнички претрес.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 29 против предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Бајатовић.

Председавајући је предложио да се о предлозима одлука посланици изјасне једним гласањем о свим предлозима одлука.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", 25 "против" и три уздржана предлог усвојила.

Председавајући је предлоге одлука о изменама одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду, ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", 25 "против" и два уздржана донела одлуке о изменама одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик мр Игор Курјачки, у складу са чланом 226. Пословника, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине 3. децембра 2004. године, из професионалних разлога.

По члану 80. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине један од разлога по коме посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран је и подношење оставке. Истим чланом предвиђено је да престанак мандата Скупштина констатује на првој наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика.

Председавајући је констатовао да је посланику мр Игору Курјачком престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине подношењем оставке, 3. децембра 2004. године.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на посланичка питања.

Председавајући је замолио посланике да не напуштају салу, а да посланици посланичка питања могу да поставе Извршном већу или старешини који руководи покрајинским органом управе и да се питање односи на њихов рад или на послове из њихове надлежности.

Пошто није било посланичких питања председавајући је закључио Трећу седницу Скупштине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,17 часова.