Convocation 2004 - 2008
Session number: 2
Date of event: 30. 10. 2004.
Minutes

sa Druge sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 30. oktobra 2004. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 19,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Predsedavajući je obavestio prisutne da sednici prisustvuje 75 poslanika i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Drugu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i pet "protiv" usvojila sledeći

Dnevni red:

 1. izbor Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 1. tačka dnevnog reda: Izbor Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine

Kandidata za predsednika Izvršnog veća na osnovu Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, a u skladu sa članom 37. i 192. stav 1. Poslovnika predlaže najmanje 30 poslanika.

Predsednik Poslaničke grupe DS, prof. dr Dragoslav Petrović obrazložio je predlog kandidata, koji je podnelo 60 poslanika Skupštine.

Na osnovu člana 194. Poslovnika predsedavajući je o predloženom kandidatu za predsednika Izvršnog veća otvorio pretres.

Pre pristupanju izbora kandidata za predsednika Izvršnog veća Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno (član 196 stav 1. Poslovnika).

Predsedavajući je predložio da se za kandidata za predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine izabere mr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je predlog da se o izboru kandidata za predsednika Izvršnog veća glasa javno stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" odlučila da se o izboru kandidata za predsednika Izvršnog veća glasa javno.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno glasalo se prozivanjem poslanika. Za kandidata za predsednika Izvršnog veća je izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika (član 197. stav 1. Poslovnika).

Predsedavajućem su u glasanju pomagali potpredsednici Skupštine i sekretar Skupštine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova od ukupnog broja poslanika i to sa 66 glasova "za" i devet uzdržanih za kandidata za predsednika Izvršnog veća izabran mr Bojan Pajtić.

Na osnovu člana 37. stav 3. Statuta AP Vojvodine i člana 198. Poslovnika Skupštine, mr Bojan Pajtić izneo je svoj program pred Skupštinu i predložio kandidate za izbor članova Izvršnog veća AP Vojvodine.

Po članu 199. stav 1. Poslovnika o programu kandidata za predsednika Izvršnog veća i o predlogu izbora članova Izvršnog veća predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Ješić, Tomislav Bogunović i Jadranka Beljan-Balaban.

Predsedavajući je obavestio poslanike da se o predlogu za izbor predsednika, potpredsednike i članove Izvršnog veća odlučuje u celini, javnim glasanjem, ukoliko Skupština ne odluči da se glasa tajno.

Pošto nije bilo predloga da se glasa tajno, predsedavajući je stavio podneti predlog za izbor Izvršnog veća AP Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika i to sa 66 glasova "za", dva "protiv" i pet uzdržanih donela

Odluku

o izboru Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine:

I

Za predsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine izabran je

 • mr Bojan Pajtić.

Za potpredsednike Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine izabrani su :

 • dr Tihomir Simić,
 • dr Lodi Gabor,
 • Dušan Jakovljev,
 • dr Korhec Tamaš, i pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine.

Za člana Izvršnog veća zaduženog za regionalnu i međunarodnu saradnju izabran je

 • Predrag Grgić.

Za starešine koje rukovode pokrajinskim organima uprave izabrani su:

 • mr Jovica Đukić, za pokrajinskog sekretara za finansije,
 • Pastor Ištvan, za pokrajinskog sekretara za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća,
 • Jovan Vujičić, za pokrajinskog sekretara za privredu,
 • mr Igor Kurjački, za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • Bunjik Zoltan, za pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu,
 • Milorad Đurić, za pokrajinskog sekretara za informacije,
 • dr Miloš Lučić, za pokrajinskog sekretara za zdravstvo i socijalnu politiku,
 • Dragan Surdučki, za pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine,
 • prof. dr Dragoslav Petrović, za pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj,
 • Emil Fejzulahi, za pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju,
 • Vladimir Zelenović, za pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo,
 • Snežana Lakićević-Stojačić, za pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
 • Novka Mojić, za pokrajinskog sekretara za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci,
 • Modest Dulić, za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu,
 • prof. dr Zoltan Đarmati, za pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća članovi Izvršnog veća položili su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku, potpredsednicima i članovima Izvršnog veća u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 20,07 časova.