Convocation 2004 - 2008
Session number: 1
Date of event: 30. 10. 2004.
Minutes

sa Prve sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 30. oktobra 2004. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 12,35 časova.

Sednicom Skupštine, u skladu sa članom 6. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao je najstariji poslanik, prof. dr Milijan Popović.

Predsedavajući je obavestio prisutne da sednici prisustvuje 120 izabranih poslanika.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik Pokrajinske izborne komisije, Slobodan Nadrljanski, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

U skladu sa članom 7. Poslovnika, na Prvoj sednici Skupštine verifikuju se mandati poslanika, bira predsednik, potpredsednici i članovi radnih tela Skupštine i imenuje sekretar Skupštine.

Za verifikaciju mandata poslanika Skupština obrazuje Komisiju koja ima sedam članova i u čijem sastavu se obezbeđuje srazmerna zastupljenost poslanika izabranih na predlog pojedinih političkih stranaka i drugih političkih organizacija i grupe građana. Shodno tome Srpska radikalna stranka ima 36 poslanika, a to je u procentima 29,988 (dva poslanika), Demokratska stranka 34 poslanika, a to je u procentima 28,32 (dva poslanika), Savez vojvođanskih Mađara 11 poslanika, a to je u procentima 9,163 (jedan poslanik), dok ostale političke stranke (DSS, SPS, PSS i Koalicija "Zajedno za Vojvodinu") imaju pravo na dva člana Komisije.

Poslanik, Stevan Mišković iz Koalicije "Zajedno za Vojvodinu" predložio je da se glasa podizanjem kartona "za" ili "protiv".

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština usvojila predlog poslanika Stevana Miškovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog političkih stranaka o sastavu Komisije za verifikaciju mandata poslanika. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da su za članove Komisije izabrani poslanici: Lazar Marjanski i Dušan Šijan (SRS), Jelena Jevtić i Zlatimir Momirov (DS) i dr Tamaš Korhec (SVM).

Političke stranke (DSS, SPS, PSS i Koalicija "Zajedno za Vojvodinu") predložile su kandidate za članove Komisije: dr Đorđa Bogdanovića, Aleksandru Sujić, mr ph Dragana Božića i mr Đerđa Ozera.

Predsedavajući je stavio predloge na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je kandidat dr Đorđe Bogdanović dobio 43 glasa, kandidat Aleksandra Sujić dobila 64 glasa, kandidat mr ph Dragan Božić dobio 57 glasova, a kandidat mr Đerđ Ozer dobio 63 glasa i da su za članove Komisije izabrani poslanici mr Đerđ Ozer (Koalicija "Zajedno za Vojvodinu") i Aleksandra Sujić (PSS).

Predsedavajući je predložio dva kandidata za predsednika Komisije i to: Jelenu Jevtić (DS) i Aleksandru Sujić (PSS). Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je za predsednika Komisije izabrana Jelena Jevtić.

U skladu sa članom 9. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je konstatovao da Komisiju za verifikaciju mandata sačinjavaju sledeći poslanici:

 1. Jelena Jevtić, predsednik,
 2. Lazar Marjanski, član,
 3. Dušan Šijan, član,
 4. Zlatimir Momirov, član,
 5. dr Tamaš Korhec, član,
 6. mr Đerđ Ozer, član i
 7. Aleksandra Sujić, član.

Predsedavajući je odredio pauzu, radi održavanja sednice Komisije za verifikaciju mandata poslanika, u kojoj će Komisija utvrditi izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i podneti ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Shodno tome, predsedavajući je predložio pauzu u trajanju od 20 minuta

Pauza

Nakon pauze sednica Skupštine je nastavila sa radom u 13,55 časova.

Predsedavajući je obavestio prisutne da je Komisija završila rad na verifikaciji mandata poslanika i dostavila mu Izveštaj.

Predsedavajući je obavestio prisutne da je Srpska radikalna stranka podnela prigovor na povredu člana 228. stav 3. Poslovnika, po kojem nije obezbeđen televizijski i radio prenos rada sednice Skupštine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisutvuje 120 poslanika.

Predsednik Komisije za verifikaciju mandata poslanika, Jelena Jevtić podnela je Izveštaj Komisije na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima raspisanih za 19. septembar 2004. godine za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Komisija je utvrdila da su uverenja o izboru poslanika izdata od organa za sprovođenje izbora, kao i podaci iz uverenja o izboru svih 120 poslanika istovetni sa podacima iz Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, i na osnovu toga Komisija za verifikaciju mandata poslanika predložila je Skupštini da usvoji Izveštaj i verifikuje mandate poslanika, s tim što su dva člana Komisije glasala protiv verifikacije mandata poslanika Bojana Kostreša.

Predsedavajući je otvorio pretres o podnetom Izveštaju Komisije u celini.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, Dušan Šijan, Milorad Mirčić, mr Bojan Pajtić, Igor Mirović, Nenad Čanak, Stevan Mišković i prof. dr Dragoslav Petrović i član Pokrajinske izborne komisije Stojan Peček.

Pošto je Komisija predložila verifikaciju mandata svih izabranih poslanika, predsedavajući je Izveštaj Komisije u celini stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 70 glasova "za", šest "protiv" i četiri uzdržana Skupština verifikovala mandate svih 120 poslanika.

Predsedavajući je konstatovao, shodno članu 9. stav 3. Poslovnika, da verifikacijom mandata poslanika Komisija prestaje sa radom, a Skupština može da radi i punovažno odlučuje.

U skladu sa članom 7. Poslovnika, predsedavajući je predložio dnevni red za Prvu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 106 glasova "za" i dva uzdržana usvojila sledeći

 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 3. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 4. IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AP VOJVODINE.

Predsedavajući je predložio pauzu za predlaganje kandidata za izbor predsednika Skupštine od sat vremena i obavestio poslanike da pauzu iskoriste i za obrazovanje poslaničkih grupa, u skladu sa članom 41. i 42. Poslovnika.

Pauza

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuje 118 poslanika.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsedavajući je obavestio poslanike da za rad po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika Skupštine AP Vojvodine, potrebno je da poslanici predlože kandidata za izbor predsednika Skupštine, shodno članu 15. Poslovnika, kojim kandidata za izbor predsednika Skupštine mogu predložiti najmanje 20 poslanika, s tim što predlog podnese predsedavajućem. Predsedavajući je upozorio poslanike da mogu učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Na osnovu člana 16. Poslovnika, predsedavajući je obavestio poslanike da su dostavljena dva predloga kandidata za izbor predsednika Skupštine, i to: Bojan Kostreš, koga je predložilo 63 poslanika i Goran Tajdić, koga je predložilo 32 poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres o predlogu za izbor predsednika Skupštine.

U pretresu su učestvovali Milorad Mirčić i Tomislav Bogunović.

U skladu sa članom 17. stav 2. Poslovnika, pošto su predložena dva kandidata za izbor predsednika Skupštine, predsedavajućije utvrdio listu kandidata po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata, tako da lista glasi:

 1. Bojan Kostreš,
 2. Goran Tajdić.

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika, pre pristupanju izbora predsednika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Predsedavajući je predložio da se o izboru predsednika Skupštine glasa javno.

Predsedavajući je predlog da se o izboru predsednika Skupštine glasa javno stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" odlučila da se o izboru predsednika Skupštine glasa javno.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno, na osnovu člana 18. stav 2. Poslovnika, glasalo se prozivanjem poslanika. Za predsednika Skupštine izabran je poslanik koji je dobio većinu glasova prisutnih poslanika (član 20. stav 1. Poslovnika).

Predsedavajućem su u glasanju za izbor predsednika Skupštine pomagali: dva najmlađa poslanika, a to su Maja Sedlarević i Vladimir Vuković i sekretar Skupštine (član 19. stav 1. Poslovnika).

Pre saopšenja rezultata glasanja poslanik Milorad Mirčić pozvao je poslanike Srpske radikalne stranke da napuste sednicu, što su oni i učinili.

Na osnovu rezultata glasanja predsedavajući je obavestio poslanike da je kandidat Koalicije "Zajedno za Vojvodinu", Bojan Kostreš dobio 64 glasa, a kandidat Srpske radikalne stranke, Goran Tajdić 41 glas.

Predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova prisutnih poslanika za predsednika Skupštine AP Vojvodine izabran Bojan Kostreš.

Na osnovu člana 21. Poslovnika predsednik Skupštine AP Vojvodine je položio pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku Skupštine čestitao na izboru za predsednika Skupštine i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju i pozvao ga da preuzme predsedavanje sednicom.

U daljem radu sednice predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Preuzimajući predsedavanjem sednice, predsednik Bojan Kostreš se prigodnim rečima zahvalio poslanicima na izboru i ukazanom poverenju.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Članom 23. Poslovnika predviđeno je da Skuština ima najviše četiri potpredsednika i da prilikom svakog konstituisanja Skupština utvrđuje broj potpredsednika, na predlog predsednika.

Predsedavajući je nakon obavljenih konsultacija predložio da Skupština ima četiri potpredsednika.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasa "za" i pet "protiv" odlučila da ima četiri potpredsednika.

Predsedavajući je odredio pauzu u 16,25 časova, radi predlaganja kandidata za potpredsednike Skupštine.

Pauza

Nakon pauze sednica Skupštine ja nastavila sa radom u 16,55 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuju 72 poslanika.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su obrazovane poslaničke grupe i to:

 1. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke, predsednik Milorad Mirčić,
 2. Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije, predsednik Dušan Bajatović,
 3. Poslanička grupa Pokret snaga Srbije, predsednik dr Tihomir Simić,
 4. Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije, predsednik dr Velibor Radusinović,
 5. Poslanička grupa G-17 plus, predsednik Jadranka Beljan-Balaban,
 6. Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara, predsednik dr Tivadar Tot,
 7. Poslanička grupa Koalicija "Zajedno za Vojvodinu", predsednik Stevan Mišković,
 8. Poslanička grupa Demokratske stranke – za evropsku Vojvodinu, predsednik prof. dr Dragoslav Petrović.

Pošto su dostavljeni predlozi kandidata za izbor potpredsednika Skupštine, predsedavajući je otvorio pretres.

Na osnovu člana 25. stav 5. Poslovnika, predsedavajući je utvrdio listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu prezimena kandidata, koja glasi:

 1. prof. dr Đorđe Bašić,
 2. dr Veronika Boškov,
 3. Egereši Šandor,
 4. Martin Zloh,
 5. Borislav Novaković.

Na osnovu člana 26. Poslovnika, pre pristupanju izbora potpredsednika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Predsedavajući je predložio da se za izbor potpredsednika Skupštine glasa javno.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se o izboru potpredsednika Skupštine glasa javno. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" odlučila da se za potpredsednike Skupštine glasa javno.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno glasalo se prozivanjem poslanika, s tim što je predsedavajući obavestio poslanike da mogu glasati najviše za onoliko kandidata koliko se potpredsednika bira, kao i da će mu u radu pomagati: dva najmlađa poslanika Maja Sedlarević i Vladimir Vuković i sekretar Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je obavestio poslanike da je kandidat prof. dr Đorđe Bašić dobio 66 glasova, kandidat Egereši Šandor 68 glasova, kandidat Zloh Martin 68 glasova, kandidat Borislav Novaković 68 glasova, a kandidat dr Veronika Boškov nije dobila ni jedan glas. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova prisutnih poslanika za potpredsednike Skupštine izabrala:

 1. prof. dr Đorđa Bašića,
 2. Egereši Šandora,
 3. Zloh Martina i
 4. Borislava Novakovića.

Na osnovu člana 29. Poslovnika potpredsednici Skupštine položili su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je potpredsednicima Skupštine čestitao na izboru za potpredsednike Skupštine i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju i pozvao ih da zauzmu svoja mesta.


3. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Po članu 30. Poslovnika predsednik Skupštine je, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa, odnosno poslanicima – predstavnicima političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, predložio kandidate za predsednike i članove odbora Skupštine AP Vojvodine, srazmernom broju poslanika koje te političke stranke imaju u Skupštini.

Predsedavajući je odredio pauzu 17,35 časova da bi izvršio konsultacije sa predsednicima poslaničkih grupa o predlogu za izbor predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.

Pauza

Nakon pauze sednica Skupština je nastavila sa radom u 19,00 časova. Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuje 79 poslanika.

Predsedavajući je obavestio poslanike da u skladu sa članom 80. Poslovnika sednice Skupštine se održavaju do 19 časova, pa je u skladu sa tim članom Poslovnika predložio da sednica Skupštine traje do 22,00 časa.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i šest "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Poslaničke grupe DS, prof. dr Dragoslav Petrović je izvestio prisutne poslanike o predlogu za izbor predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine, kao i da je postignut koncenzus između svih političkih stranaka o sastavu radnih tela Skupštine.

Predsedavajući je o predlogu o izboru predsednika i članova odbora Skupštine otvorio pretres.

Po članu 31. Poslovnika o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova odbora odlučuje se u celini, javnim glasanjem, a odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika.

Predsedavajući je Predlog odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za", jednim "protiv" i jednim uzdržanim donela

Odluku

o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine

1. U Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine:

za predsednika:

 • BOJAN KOSTREŠ

za članove:

 • NENAD ČANAK
 • DARIJA ŠAJIN
 • JELENA JEVTIĆ
 • SAVA SVIRČEVIĆ
 • MILAN DUNĐERSKI
 • ŠANDOR JOŽEF
 • MILENA VASIĆ STUPAR
 • EGEREŠI ŠANDOR


 2. U Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine:

za predsednika

 • NIKOLA ĆIROVIĆ

za članove:

 • MILENKO ILIĆ
 • prof. dr SVETLANA LUKIĆ
 • DUŠAN ELEZOVIĆ
 • ACA T. ĐUKIČIN
 • OZER mr ĐERĐ
 • PAP ERNE
 • ŽELjKO VUČETIĆ

3. U Odbor za propise

za predsednika:

 • SAVO DOBRANIĆ

za članove:

 • ZLATIMIR MOMIROV
 • TOMISLAV ĆIRKOVIĆ
 • JELENA JEVTIĆc
 • OZER mr ĐERĐ
 • EGEREŠI ŠANDOR
 • DUŠAN KUZMAN

4. U Odbor za privredu

za predsednika:

 • SAVA SVIRČEVIĆ

za članove:

 • RADOVAN NINKOVIĆ
 • KUZMAN TURKOANE
 • GORAN VASIĆ
 • TAČI BELA
 • STEVAN MIŠKOVIĆ
 • dr TIHOMIR SIMIĆ
 • LASLO GIZELA
 • MIČIZ JOŽEF

5. U Odbor za poljoprivredu:

za predsednika:

 • SOMBATI mr ZOLTAN

za članove:

 • MILENKO ILIĆ
 • dr VELIBOR RADUSINOVIĆ
 • ZORAN JEMINOVIĆc
 • RADOVAN NINKOVIĆ
 • VAŠ TIBOR
 • ILIJA SELAKOVIĆ
 • ALEKSANDAR NIKOLIĆ
 • TAKAČ MARTA

6. U Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine:

za predsednika:

 • DONKA STANČIĆ

za članove:

 • SELEŠI ĐENĐI
 • MILENKO ILIĆ
 • JELENA JEVTIĆ
 • JAN MAJORSKI
 • TAKAČ MARTA
 • ŽELjKO VUČETIĆ

7. U Odbor za budžet i finansije

za predsednika:

 • MARTIN ZLOH

za članove:

 • GORAN JEŠIĆ
 • GORAN VASIĆ
 • DRAGAN ARSIĆ
 • LASLO GIZELA
 • ILIJA SELAKOVIĆ
 • dr ĐORĐE BOGDANOVIĆ
 • DUŠAN BAJATOVIĆ

8. U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport:

za predsednika:

 • prof. dr SVETLANA LUKIĆ

za članove:

 • MIRKO DOBROSAVLjEVIĆ
 • SOMBATI mr ZOLTAN
 • MILOŠ GAGIĆ
 • JADRANKA BELjAN BALABAN
 • MAJA SEDLAREVIĆ
 • prof. dr ĐORĐE BAŠIĆ
 • MIRKO GODOMIROV

9. U Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad:

za predsednika:

 • dr ŽIVORAD SMILjANIĆ

za članove:

 • DUŠAN POPOVIĆ
 • ĐURA MUČENSKI
 • SAVO DOBRANIĆ
 • dr GORDANA ZORIĆ
 • AGOŠTON dr FERENC
 • TOT dr TIVADAR
 • mr ph DRAGAN BOŽIĆ

10. U Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci:

za predsednika:

 • TOMISLAV BOGUNOVIĆ c

za članove:

 • DUJO RUNjE
 • BORŠOŠ mr ČILA
 • DUŠAN POPOVIĆ
 • dr GORDANA ZORIĆ
 • JASMINA ČIAČEK
 • MIRKO GODOMIROV

11. U Odbor za informisanje:

za predsednika:

 • BUŠ OTO

za članove:

 • ZDENKA JOKIĆ
 • PETAR ANDREJIĆ
 • SINIŠA KOJIĆ
 • MIRKO DOBROSAVLjEVIĆ
 • MAJA SEDLAREVIĆ
 • DUŠAN BAJATOVIĆ
 • DONKA STANČIĆ

12. U Odbor za međunacionalne odnose:

za predsednika:

 • LASLO ĐULA

za članove:

 • VAŠ TIBOR
 • DUJO RUNjE
 • ALEKSANDAR VIG
 • MIRKO BAJIĆ
 • ALEKSANDRA SUJIĆ
 • ŠANDOR JOŽEF
 • BUŠ OTO
 • JAKAB TIBOR

13. U Odbor za predstavke i predloge:

za predsednika:

 • DUŠAN ELEZOVIĆ

za članove:

 • SINIŠA KOJIĆ
 • TOMISLAV ĆIRKOVIĆ
 • JAN MAJORSKI
 • dr sci. med. BRANISLAVA BELIĆ
 • MILAN ALEKSIĆ
 • PAVEL SEVERINjI

14. U Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu:

za predsednika:

 • ACA T. ĐUKIČIN

za članove:

 • DRAGAN ARSIĆ
 • BORISLAV NOVAKOVIĆ
 • DARIJA ŠAJIN
 • GORAN JEŠIĆ
 • mr IGOR KURJAČKI
 • NIKOLA ĆIROVIĆ
 • HALGATO ŠANDOR

15. U Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja::

za predsednika:

 • MIRKO BAJIĆ

za članove:

 • ZLATIMIR MOMIROV
 • MILAN MICIĆ
 • VLADIMIR VUKOVIĆ
 • prof. dr ĐORĐE BAŠIĆ
 • NIKOLA ĆIROVIĆ
 • SOMBATI mr ZOLTAN
 • JAKAB TIBOR

16. U Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi:

za predsednika:

 • PETAR ANDREJIĆ

za članove:

 • DUŠAN POPOVIĆ
 • SINIŠA KOJIĆ
 • ĐURA MUČENSKI
 • DUŠAN KUZMAN
 • ŠANDOR JOŽEF
 • mr ph DRAGAN BOŽIĆ

17. U Odbor za bezbednost:

za predsednika:

 • TOMISLAV BOGUNOVIĆ

za članove:

 • TOMISLAV ĆIRKOVIĆ
 • BORISLAV NOVAKOVIĆ c
 • TAČI BELA i
 • STEVAN MIŠKOVIĆ
 • HALGATO ŠANDOR
 • MILAN ALEKSIĆ

18. U Odbor za privatizaciju:

za predsednika:

 • MIROSLAV GRUBANOV

za članove:

 • KUZMAN TURKOANE
 • GORAN VASIĆ
 • LASLO ĐULA
 • JASMINA ČIAČEK
 • PAP ERNE
 • PAVEL SEVERINjI
 • dr ŽIVORAD SMILjANIĆ

19. U Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju:

za predsednika:

 • NENAD ČANAK k

za članove:

 • BORŠOŠ mr ČILA
 • DARIJA ŠAJIN
 • MILAN DUNĐERSKIi
 • MIROSLAV GRUBANOV
 • mr IGOR KURJAČKI
 • dr TIHOMIR SIMIĆ
 • MIČIZ JOŽEF
 • EGEREŠI ŠANDOR
 • dr. sci. med. BRANISLAVA BELIĆ

20. U Odbor za ravnopravnost polova:

za predsednika:

 • JADRANKA BELjAN BALABAN

za članove:

 • ZDENKA JOKIĆ
 • SELEŠI ĐENĐI
 • PETAR ANDREJIĆ
 • MAJA SEDLAREVIĆ
 • ALEKSANDRA SUJIĆ c
 • MILENA STUPAR VASIĆ
 • dr VELIBOR RADUSINOVIĆ
 • TAKAČ MARTA.

4. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Na osnovu člana 33. Poslovnika kandidata za sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine. Za kandidata za sekretara Skupštine je predložena Marija Žekić, diplomirani pravnik iz Novog Sada.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke o imenovanju sekretara Skupštine AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i pet "protiv" donela Odluku o imenovanju Sekretara Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je čestitao Mariji Žekić na imenovanju za sekretara Skupštine AP Vojvodine i poželeo joj uspešan rad i dobru saradnju.


Nakon što je Skupština završila sa radom po usvojenom dnevnom redu, predsedavajući je zaključio Prvu sednicu i na osnovu člana 29. Statuta AP Vojvodine i člana 78. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine sazvao Drugu sednicu Skupštine za 30. oktobar 2004. godine, sa početkom u 19,20 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,15 časova.