Saziv 2008-2012
Broj sednice: 34
Datum održavanja: 27. 02. 2012.
Zapisnik

34. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 27. februara 2012. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i prof.dr Branislava Belić, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Branislav Bogaroški, Oto Buš, prof.dr Nenad Vunjak, Nenad Ivanišević, Goran Ješić, Arsenije Katanić, Jadranka Beljan-Balaban, Blagoje Krajinović i Ana Novković.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 34. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik prof.dr Nenad Vunjak, u skladu sa članom 80. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine,podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 80. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine da je poslaniku prof.dr Nenadu Vunjaku, prestao mandat u Skupštini AP Vojvodine.

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije-Partija ujedinjenih penzionera Srbije-Pokret vršačka regija evropska regija obavestila je predsednika Skupštine da je za predsednika poslaničke grupe izabrana prof.dr Branislava Belić, umesto prof.dr Nenada Vunjaka.

Zapisnik sa 33. sednice Skupštine, koja je održana 24.januara 2012. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 34. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 33. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i tri glasa "protiv" usvojila zapisnik sa 33. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 34. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 34. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 34. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanjadugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 34. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 86. stav 6.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio spajanje pretresa za prethodne tri tačke za koje je izglasano proširenje predloženog dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 11 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 86. stav 6.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio spajanje pretresa za tačke 2 do 4 predloženog dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Mađarska koalicija dostavila je Skupštini Predlog za izbor člana Pokrajinske izborne komisije, a Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke i predložio, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 34. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 34. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Mr Maja Sedlarević obrazložila je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa osam glasova "za", 75 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa, predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 34. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 18 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA VEZANIH ZA SUKOB INTERESA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT";
 3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GORNjE PODUNAVLjE";
 4. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR ZA DALEKOVOD 2X400 TC "PANČEVO 2"-GRANICA RUMUNIJE;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012.GODINU;

PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA VEZANIH ZA SUKOB INTERESA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Borko Ilić, Goran Tajdić, Marijana Četojević, Lazar Marjanski, Milenko Germanac i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom "za" i 22 glasa "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT";


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GORNjE PODUNAVLjE";


3. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR ZA DALEKOVOD 2X400 TC "PANČEVO 2"-GRANICA RUMUNIJE.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predloge odluka i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge odluka prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za privredu i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predloge i donese Odluke u predloženom tekstu.

Dušanka Sremački, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dala je zajedničko uvodno izlaganje za tačke 2. do 4. dnevnog reda.

Predsedavajući je otvorio pretres po svim navedenim tačkama dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Živorad Smiljanić, mr Branislav Ivanović, Goran Tajdić, Saša Santovac, Suzana Brkić, Rajko Mrđa, Milenko Germanac, Branimir Mitrović i Žaklina Mijalković.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit".

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje".

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za dalekovod 2x400 tc "Pančevo 2"-Granica Rumunije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 63 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za dalekovod 2x400 tc "Pančevo 2"-Granica Rumunije.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012.GODINU.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.

Poslanicima se je obratio dr Bojan Pajtić, predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zajedničko uvodno obrazloženje za tačke 5-7. dnevnog reda dao je mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres po svim navedenim tačkama dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, Borko Ilić, Saša Santovac, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Lazar Čavić, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Nikola Lalić i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku rada Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 1. Statuta AP Vojvodine, a u vezi člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Skupština o donošenju rebalansa budžeta odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu.


7. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 34. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 14,40 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.