Сазив 2008-2012
Број седнице: 34
Датум одржавања: 27. 02. 2012.
Записник

34. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 27. фебруара 2012. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и проф.др Бранислава Белић, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Бранислав Богарошки, Ото Буш, проф.др Ненад Вуњак, Ненад Иванишевић, Горан Јешић, Арсеније Катанић, Јадранка Бељан-Балабан, Благоје Крајиновић и Ана Новковић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 34. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик проф.др Ненад Вуњак, у складу са чланом 80. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 80. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине да је посланику проф.др Ненаду Вуњаку, престао мандат у Скупштини АП Војводине.

Посланичка група Социјалистичка партија Србије-Партија ујединјених пензионера Србије-Покрет вршачка регија европска регија обавестила је председника Скупштине да је за председника посланичке групе изабрана проф.др Бранислава Белић, уместо проф.др Ненада Вуњака.

Записник са 33. седнице Скупштине, која је одржана 24.јануара 2012. године достављен је посланицима уз сазив за 34. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 33. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и три гласа "против" усвојила записник са 33. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 34. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 34. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 34. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовањадугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 34. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" предлог усвојила.

Председавајући је, у складу са чланом 86. став 6.Пословника Скупштине АП Војводине предложио спајање претреса за претходне три тачке за које је изгласано проширење предложеног дневног реда. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 11 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је, у складу са чланом 86. став 6.Пословника Скупштине АП Војводине предложио спајање претреса за тачке 2 до 4 предложеног дневног реда. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Мађарска коалиција доставила је Скупштини Предлог за избор члана Покрајинске изборне комисије, а Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке и предложио, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 34. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 34. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Мр Маја Седларевић образложила је предлог за проширење предложеног дневног реда.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са осам гласова "за", 75 гласова "против" и два "уздржана" гласа, предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 34. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 18 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ";
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ";
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2X400 TC "ПАНЧЕВО 2"-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Aутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Борко Илић, Горан Тајдић, Маријана Четојевић, Лазар Марјански, Миленко Германац и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом "за" и 22 гласа "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Aутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ";


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ";


3. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2X400 TC "ПАНЧЕВО 2"-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ.

Влада АП Војводине утврдила је Предлоге одлука и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге одлука претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлоге и донесе Одлуке у предложеном тексту.

Душанка Сремачки, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине дала је заједничко уводно излагање за тачке 2. до 4. дневног реда.

Председавајући је отворио претрес по свим наведеним тачкама дневног реда.

У претресу су учествовали посланици: др Живорад Смиљанић, мр Бранислав Ивановић, Горан Тајдић, Саша Сантовац, Сузана Бркић, Рајко Мрђа, Миленко Германац, Бранимир Митровић и Жаклина Мијалковић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит".

Председавајући је ставио Предлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Горње Подунавље" на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Горње Подунавље".

Председавајући је ставио Предлог одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2x400 tc "Панчево 2"-Граница Румуније. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 63 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2x400 tc "Панчево 2"-Граница Румуније.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ.

Влада АП Војводине утврдила је Предлоге покрајинских скупштинских одлука и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.

Посланицима се је обратио др Бојан Пајтић, председник Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Заједничко уводно образложење за тачке 5-7. дневног реда дао је мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес по свим наведеним тачкама дневног реда.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, Борко Илић, Саша Сантовац, Сузана Бркић, Миленко Германац, Лазар Чавић, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Никола Лалић и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

На основу члана 41. став 3. алинеја 1. Статута АП Војводине, а у вези члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине, Скупштина о доношењу ребаланса буџета одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину.


7. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 34. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 14,40 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.