Saziv 2012-2016
Az ülések száma: 3
A megtartás időpontja: 11. 07. 2012.
Jegyzőkönyv

treće sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 11. jula 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 15,22 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:prof.dr Branislava Belić, Milan Ćuk, Dušan Bajatović, Vladimir Galić, Stevica Deđanski, Ljubiša Milosavljević i Saša Santovac.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Treću sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za treću sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za", 26 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. IZBOR VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Na osnovu člana 51. stav 1. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i člana 179. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, kandidata za predsednika Pokrajinske vlade predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslaničkih grupa.

Predsednik Skupštine Pastor Ištvan dodatno je obrazložio predlog kandidata za predsednika Pokrajinske vlade.

Na osnovu člana 180. stav 1. Poslovnika Skupštine o predloženom kandidatu za predsednika Pokrajinske vlade otvara se pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Egereši Šandor, Igor Mirović, Aleksandar Marton, Damir Zobenica i dr Živorad Smiljanić.

Na osnovu člana 181.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, kandidat za predsednika Pokrajinske vlade iznosi pred Skupštinu program Pokrajinske vlade i predlaže njen sastav.

Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić izneo je Program i predložio sastav Pokrajinske vlade.

Na osnovu člana 182. stav 1. Poslovnika Skuoštine AP Vojvodine o programu kandidata za predsednika Pokrajinske vlade i o predlogu članova Pokrajinske vlade otvra se pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, dr Pavle Budakov, Branislav Ristivojević, Juhas Atila, Igor Mirović, Predrag Matejin, Pavle Počuč, Milenko Jovanov, Ilona Pelt, Vladimir Soro, Jovan Lazarov, dr Živorad Smiljanić, Saša Todorović, Damir Zobenica i Ladislav Tomić.

Na osnovu člana 182. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po završetku pretresa, o predlogu za predsednika, potpredsednika i članove Pokrajinske vlade odlučuje se u celini javnim glasanjem. Pokrajinska vlada je izabrana, ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio predlog za izbor Pokrajinske vlade na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za", 21 glasom "protiv" i sedam "uzdržanih" glasova, većinom od ukupnog broja poslanika, izabrala Vladu Autonomne Pokrajine Vojvodine i to:

Za predsednika DR BOJANA PAJTIĆA,

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj PROF. DR DRAGOSLAVA PETROVIĆA,

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo GORANA JEŠIĆA,

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice MR ANDORA DELIA,

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje SLAVIŠU GRUJIĆA,

Za pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju PROF. DR VESNU KOPITOVIĆ,

Za pokrajinskog sekretara za finansije ZORANA RADOMANA,

Za pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu BRANISLAVA BUGARSKOG,

Za pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine DR SLOBODANA PUZOVIĆA,

Za pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine NATAŠU PAVIĆEVIĆ BAJIĆ,

Za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu MARINIKU ČOBANU,

Za pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova MIROSLAVA VASINA.

Na osnovu člana 12. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine i člana 183. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsednik i članovi Pokrajinske vlade položili su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku i članovima Pokrajindke vlade čestitao na izboru i poželeo uspešan rad.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.