Saziv 2008-2012
Broj sednice: 22
Datum održavanja: 17. 05. 2010.
Zapisnik

22. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 17. maja 2010. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:mr Maja Sedlarević,Zoran Babić, mr Tomislav Bogunović, Aleksandar Grmuša, Željko Dvožak, Jovica Zarkula,Goran Ješić, Blagoje Krajinović, Bore Kutić i Jelena Milinić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana za ponedeljak , a ne u jedan od dana u kojima se sednice Skupštine , po pravilu, održavaju, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 22. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 21. sednice Skupštine, koja je održana 23. marta 2010. godine dostavljen je poslanicima.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 21. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa 21. sednice Skupštine.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 9. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, konstatovao je da je zamenici Pokrajinskog ombudsmana Danici Todorov Jašarević istekao mandat, o cemu je obavestio Skupštinu , na osnovu čega Skupština donosi Odluku o prestanku mandata.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 22. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Pokrajinski ombudsman predložio je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog ombudsmana.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je , na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova «za» predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 22. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za" i 62 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 22. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2009.GODINU,
 2. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U SUBOTICI,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ",
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2009.GODINE,
 7. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU,
 8. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE ZA 2009.GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2009.GODINU
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2009. GODINU
 12. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2009.GODINU
 13. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2009. GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI).

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to po svakoj tački dnevnog reda po jednom za svakog poslanika u trajanju od pet minuta za izlaganje na srpskom jeziku, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2009.GODINU,

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2009. godinu i, na osnovu člana 37. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj o Pokrajinskom ombudsmanu prethodno su razmatrili Odbor za informisanje, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Pokrajinski ombudsman,prof.dr Dejan Janča je dao dodatno obrazloženje Izveštaja.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milorad Mirčić, dr Tot Tivadar, Igor Mirović, Milan Đukić, Laslo Đula, Robert Santo, prof.dr Nenad Vunjak, dr Živorad Smiljanić, Suzana Brkić, Duško Jovanović, Saša Santovac, Šandor Jožef, Goran Tajdić, Arsenije Katanić, Milan Ćuk, Rajko Mrđa, Marijana Četojević i predsednik Skupštine Egereši Šandor.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2009. godinu , upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,

Pokrajinski ombudsman na osnovu člana 6. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu podneo je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Predlog za izbor zamenice Pokrajinskog ombudsmana Danice Todorov Jašarević.

Pokrajinski ombudsman prof.dr Dejan Janča dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na osnovu člana 6. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zamenike bira Skupština većinom glasova ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova izabere Danica Todorov Jašarević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika sa 70 glasova "za" i 15 glasova "protiv" za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova izabrala Danicu Todorov Jašarević.

Na osnovu člana 46. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zamenica Pokrajinskog ombudsmana položila je zakletvu pred Skupštinom.

Predsedavajući je čestitao novoizabranoj zamenici Pokrajinskog ombudsmana i poželeo joj uspešan rad.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U SUBOTICI,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole u Subotici i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je prof.dr Zoltan Jegeš pokrajinski sekretar za obrazovanje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole u Subotici.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ",

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmenama Odluke o dodeli priznanja "Dr Đorđe Natošević" i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport podneo je Skupštini Amandman na Predlog odluke sa kojim se saglasio predstavnik predlagača, koji je na taj način postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se odvojeno ne glasa.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je prof.dr Zoltan Jegeš pokrajinski sekretar za obrazovanje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica prof.dr Svetlana Lukić Petrović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama Odluke, na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova «za» donela Odluku o izmenama Odluke o dodeli priznanja "Dr Đorđe Natošević".


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni Odluke, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2009.GODINE,

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2009. godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda AP Vojvodine dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda AP Vojvodine prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Presedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Nedeljko Konjokrad, Marijana Četojević, Nenad Borović, Sava Svirčević, Milan Ćuk, Suzana Brkić, Lazar Marjanski, Lazar Čavić, Saša Santovac, Rajko Mrđa i pokrajinski sekretar za privredu, Ištvan Pastor.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda ,na glasanja. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 1. januar-31. decembar 2009. godine.


7. tačka dnevnog reda: FINANSIJSKI IZVEŠTAJ FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU,

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Finansijski izveštaj za 2009.godinu na razmatranje.

Pokrajinska vlada je, na sednici održanoj 20.januara 2010.godine, razmotrila i prihvatila Finansijski izveštaj Fonda.

Finansijski izveštaj Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Finansijski izveštaj Fonda.

Presedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Marijana Četojević i Milenko Germanac.

Predsedavajući je stavio Finansijski izveštaj Fonda, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 50 glasova "za" i 13 glasova "protiv" prihvatila Finansijski izveštaj Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009.godine.


9. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Završni račun Fonda za 2009. godinu radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Završni račun Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na predlog predsedavajućeg je utvrđen kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 55 poslanika.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,02 do 14,30 časova.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke , na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE ZA 2009.GODINU,

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i jednim glasom "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine za 2009.godinu.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2009.GODINU,

Upravni odbor Pedagoškog zavoda Vojvodine usvojio je Izveštaj o radu za 2009. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Bojin, Predrag Mijić , Milorad Mirčić, Milan Ćuk , Milenko Germanac, Biro Ištvan,Dragana Latovljev, dr Tot Tivadar i pokrajinski sekretar za obrazovanje Jegeš Zoltan.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda za 2009. godinu, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i 17 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2009.godinu.


12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2009. GODINU,

Upravni odbor Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za 2009. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Stojan Tintor.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Zavoda za urbanizam Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2009. godinu.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2009.GODINU,

Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima usvojio je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2009. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, Nenad Borović, Dragana Latovljev, Rajko Mrđa, Igor Mirović, Milan Ćuk , Nikola Lalić, Milorad Mirčić i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju, Novka Mojić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda,na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 18 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2009.godinu.


14. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2009. GODINE( DAVANjE SAGLASNOSTI ).

Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima usvojio je Završni račun Fonda za period 01. januar-31. decembar 2009. godine i dostavio ga Skupštini radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.

Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Završni račun Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti razmotrio je i Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Nenad Borović,Rajko Mrđa, Saša Santovac, Dušan Inđić, Milorad Mirčić i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti ,na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim,prognanim i raseljenim licima za period 01. januar-31. decembar 2009. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanika da su u skladu sa članom 226. Poslovnika Skupštine ostavke dostavili poslanici: Ištvan Pastor, prof.dr Dragoslav Petrović, Živko Marković, Miroslav Krišan i Tanja Dulović.

 


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 16,33 časova.