Saziv 2008-2012
Broj sednice: 13
Datum održavanja: 15. 10. 2009.
Zapisnik

13. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 15.oktobra 2009. godine u Velikoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Sednica je počela u 11,35 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić, doc. dr Branislava Belić i Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Željko Vidović, Goran Ivić, Borko Ilić, Goran Kaurić, Blagoje Krajinović, dr Branislav Popov,Marija Radojčić i dr Tot Tivadar.

Poslanik dr Branislav Popov opravdao je izostanak sa sednice Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike da je na 12. sednici Skupštine AP Vojvodine doneta Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, kojom se u rad Skupštine uvodi elektronski sistem glasanja, te da će na 13. sednici Skupštine prvi put biti primenjen taj sistem.

Predsedavajući je podsetio da su obuku za primenu elektronskog sistema za glasanje imali svi poslanici, te zamolio sve za razumevanje i strpljenje.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će mu podršku u vođenju sednice preko tač –panela pružiti gospođica Zdravka Rodić, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master, predstavnica firme "Sinkom", koja je bila izvođač radova.

Na kraju, predsedavajući je podsetio poslanike da se identifikuju prilikom svakog ulaska u salu ubacivanjem identifikacione kartice u poslaničku jedinicu i da se prilikom svakog napuštanja sale odjave i ponesu identifikacionu karticu sa sobom.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 13. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 12. sednice Skupštine, održane 19. septembra 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 13. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 12. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasova "za" i 14 glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 12. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 13. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009.godinu.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" i 25 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 9. stav 2. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, na sednici održanoj 14.oktobra 2009.godine, konstatovao je da je Pokrajinskom ombudsmanu dr Petru Teofiloviću prestao mandat sa 24.septembrom 2009.godine, o čemu je obavestio Skupštinu, na osnovu čega je Skupština donela Odluku.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Izbor Pokrajinskog ombudsmana.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" i 8 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 13. Sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:- Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća.Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za", 74 glasa "protiv" i osam uzdržanih glasova predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 13. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. IZBOR POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
 2. PREDLOG ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2008. GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 13. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta, a kod pretresa Predloga odluke o rebalansu budžeta predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa u učestvovanju u načelu u uvodnom delu na vreme od 10 minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,

Grupa poslanika je, na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu dostavila Skupštini Predlog za izbor dr Dejana Janče za Pokrajinskog ombudsmana.

Dodatno obrazloženje predloga dao je prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Branislav Bogaroški i Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 5. stav 1. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu Skupština bira ombudsmana dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.(80)

Stavljam Predlog za izbor Pokrajinskog ombudsmana na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 104 glasa "za" i šest glasova "protiv" izabrala dr Dejana Janču za Pokrajinskog ombudsmana.

Na osnovu člana 46. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu Pokrajinski ombudsman, položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Pokrajinskom ombudsmanu u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Blagoje Krajinović, Radisav Jekić, Nikola Lalić, Stojan Tintor, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Aroksalaši Tibor i Milorad Bojin podneli su amandmane I-XXV na Predlog odluke.Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće AP Vojvodine nije prihvatilo podnete amandmane.

Predlog odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije.Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje podneli su predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali: mr Feher Laslo, Marijana Četojević, prof. dr Nenad Vunjak, Jovica Vasiljević, Saša Santovac, Lazar Marjanski, Milan Ćuk, Goran Tajdić, Jelena Milinić, dr Nenad Lemajić, Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, dr Živorad Smiljanić, Nenad Borović, Lazar Čavić i Novka Mojić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 6 Predloga odluke podneto je 25 amandmana.

Podnete amandmane dodatno su obrazložili poslanici: Tanja Jovanović, Milorad Bojin, Rajko Mrđa, Suzana Brkić, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Radisav Jekić, Stojan Tintor, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Saša Santovac, Milenko Germanac, Milan Ćuk i Nikola Lalić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXV poslanika Milorada Bojina.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXV poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Rajka Mrđe.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 78 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIII poslanika Gorana Tajdića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXII poslanika Lazara Čavića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 81 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Blagoja Krajinovića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVII poslanika Blagoja Krajinovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasa "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Blagoja Krajinovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Blagoja Krajinovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Radisava Jekića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Radisava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za", 77 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman XIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za", 76 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Saše Santovca Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVIII poslanika Rajka Mrđe Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 77 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman XVIII poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIX poslanice Suzane Brkić.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIX poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XX poslanika Milenka Germanca.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za",76 glasova "protiv" i jednim uzdržanim poslanikom nije prihvatila Amandman XX poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXI poslanika Gorana Tajdića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXI poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanice Marijane Četojević.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 76 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa nije prihvatila Amandman XVI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 75 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Saše Santovca Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Nikole Lalića Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 78 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman XII poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 80 glasova "za" i 23 glasa "protiv" donela Odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne škole i gimnazije "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmatrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i dva glasa "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne škole i gimnazije "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova "za" i dva "uzdržana" glasa donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 29. septembra 2009. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milorad Bojin i prof. dr Svetlana Lukić Petrović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2008. GODINU.

Upravni odbor Javnog preduzeća je, na sednici održanoj 18. septembra 2009. godine usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2008. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2008. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Nenad Borović, dr Biro Ištvan, Saša Santovac, Suzana Brkić, Marijana Četojević, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Lazar Čavić, Branko Jocić, Rajko Mrđa i prof dr Nenad Vunjak.

Predsedavajuća je Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 20 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2008. godinu.


Poslanik Goran Tajdić, obavestio je Skupštinu da nije dobio odgovor na poslaničko pitanje.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 16,20 časova.