Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 27
Dátum konania: 06. 11. 2023.
Zápisnica

ZAPISNIK

Sa 27. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 6. novembra 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,03 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali mr Dejan Čapo, potpredsednik i Momo Čolaković, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 107 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: Željko Malušić, Novak Maksimović, Suzana Pronić, Ivana Rosić, Aleksandar Odžić, Nenad Čanak, Maja Đikanović, Goran Latković, Goran Ivančević, Dejan Vuković, Vladislav Živanović, Aleksandar Đurđev i Branislav Bogaroški.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 96 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 26. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 4. oktobra 2023. godine. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 26. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dana 30. oktobra 2023. godine preminuo predsednik Skupštine Ištvan Pastor.

Minutom ćutanja poslanici su odali počast preminulom.

Predsedavajući je konstatovao da je Ištvanu Pastoru prestao mandat poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog smrti, 30. oktobra 2023. godine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Rešenja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Ildiko Šnejder – Šara sa Izborne liste „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 103 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Ildiko Šnejder – Šara, sa Izborne liste „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor“.

Zamenik predsednika Poslaničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio je Skupštinu da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Ildiko Šnejder – Šara  pristupila Poslaničkoj grupi „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor“.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao prestanak funkcije Janošu Orosu, zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina, zbog isteka mandata.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, prestanak funkcije Janošu Orosu, zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina, zbog isteka mandata, danom donošenja odluke. 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda 27. sednice Skupštine.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 7. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“, sedam glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 8. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 9. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJE IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI RADNIH ODNOSA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 10. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 11. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 12. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA RIZIKA OD NASILjA U POPULACIJI MLADIH U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 13. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 14. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE SEKUNDARNIH OSTEOPOROTSKIH PRELOMA STARIJIH OSOBA NAKON PRVOG PRELOMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 15. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 16. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 17. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PROCENE FUNKCIONALNOG STATUSA U TOKU REHABILITACIJE PACIJENATA SA STEČENIM NEDOSTATKOM DONjIH EKSTREMITETA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 18. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 19. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 20. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2024. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 21. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 22. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 23. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 24. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 25. tačku: - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2024. GODINI.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 26. tačku- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ predlog usvojila.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine predložili su, na osnovu člana 87. stav 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao prvu tačku: - IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i pet glasova „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku, na osnovu člana 87. stav 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i pet glasova „protiv“predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog dnevnog reda 27. sednice Skupštine sa sledećim tačkama:

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2023. GODINE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU VETROELEKTRANE „SAMOŠ“ NA TERITORIJI OPŠTINA ALIBUNAR I KOVAČICA;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2023 -2025.;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJE IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI RADNIH ODNOSA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG OTKRIVANjA PROMENA FUNKCIJE I REMODELINGA LEVE KOMORE I CIRKADIJALNOG RITMA KRVNOG PRITISKA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANjA I SMANjENjA RIZIKA OD NASILjA U POPULACIJI MLADIH U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU SKRININGA NA ASIMPTOMATSKU PERZISTENTNU ILI REKURENTNU MIKROSKOPSKU HEMATURIJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE SEKUNDARNIH OSTEOPOROTSKIH PRELOMA STARIJIH OSOBA NAKON PRVOG PRELOMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PREVENCIJE FUNKCIONALNOG SLEPILA KOD RADNO SPOSOBNIH PACIJENATA S NEREGULISANIM GLAUKOMOM POMOĆU OPERACIJE TRABEKULEKTOMIJE SA UGRADNjOM SAVREMENOG DRENAŽNOG IMPLANTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐIVANjA DIJAGNOSTIKE I LEČENjA OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

17.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PROCENE FUNKCIONALNOG STATUSA U TOKU REHABILITACIJE PACIJENATA SA STEČENIM NEDOSTATKOM DONjIH EKSTREMITETA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ODREĐIVANjA PEPSINA KOD DECE U DIJAGNOSTICI REFLUKSNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU TERAPIJE POJEDINIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE BOTOKSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2024. GODINI;

21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

23. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU;

24. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U STOČARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

25. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2024. GODINI;

26. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM I SAVETODAVNIM SLUŽBAMA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2024. GODINU;

27. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

28. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

29. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2022. GODINU;

30. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2022. GODINE;

31. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA;

32. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU STALNOG SASTAVA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;

33. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA IZBORNU KAMPANjU;

34. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ Skupština utvrdila dnevni red 27. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa povodom tačaka 7. i 8. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 10. do 19. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 20. do 26. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 14. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, podneli su Skupštini Predlog za izbor predsednika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine predsednik Skupštine, bira se javnim glasanjem 

Predsednik je izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za predsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Momo Čolaković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 93 glasa „za“ i pet glasova „protiv“, za predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Momu Čolakovića.

Predsednik Skupštine prilikom stupanja na dužnost, na osnovu člana 20. Poslovnika o radu, polaže pred Skupštinom zakletvu. 

Predsednik Skupštine položio je zakletvu pred Skupštinom.

Predsedavajući je uputio srdačne čestitke novoizabranom predsedniku, poželeo uspešan rad i pozvao ga da preuzme predsedavanje sednici. 

Momo Čolaković preuzeo je predsedavanje sednici i obratio se prisutnima sa rečima:

„Poštovani poslanici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, poštovani članovi Pokrajinske vlade, poštovani građani, poštovani predstavnici sredstava javnog informisanja, pre svega zahvaljujem prethodniku na uspešnom vođenju dosadašnjeg rada Skupštine.

Velika čast, velika zahvalnost, veliko poverenje, ali pre svega najveća odgovornost. Hvala na poverenju, ali to je za mene velika obaveza, da zajedno sa vama dokrajčimo mandat ovog parlamenta i uspešno sprovedemo naredne izbore. Obavezujem se da ću odgovorno, kao što sam u zakletvi izrekao, obavljati ovu funkciju. Takođe, moram očuvati ugled svoje porodice, pre svega Jovane, Mine, Dušana, Jelene i Luke i mojih predaka. Najviše zahvaljujem sugrađanima, njihovim predstavnicima, a posebno najstarijima, kojih u Pokrajini ima nešto preko četiri stotine hiljada. Obećavam da ću ih dostojno predstavljati. Mojoj partiji obaćavam da ću se odgovorno ponašati, a to je Partija ujedinjenih penzionera Srbije, koaliciji, na čelu sa SNS, takođe obećavam da ću, u skladu sa onim što sam danas izjavio, obavljati ovu funkciju.

Hvala svima, neka je večna, živela Srbija, živela Autonomna pokrajina Vojvodina. Hvala lepo.“

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. 

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2023. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - septembar 2023. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - septembar 2023. godine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU VETROELEKTRANE „SAMOŠ“ NA TERITORIJI OPŠTINA ALIBUNAR I KOVAČICA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Samoš“ na teritoriji opština Alibunar i Kovačica i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Samoš“ na teritoriji opština Alibunar i Kovačica na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2023 -2025.;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2023 -2025. i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2023 -2025. na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori predlažu Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7. i 8. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU,

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu razmotrio je i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli i obrazloženju Predloga pokrajinske skupštinske odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres 

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJE IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U OBLASTI RADNIH ODNOSA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koje ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koje ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Pošto je spojen pretres po tačkama od 10. i 19. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti zdravstva i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinuna glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o posebnom Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja rizika od nasilja u populaciji mladih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu procene funkcionalnog statusa u toku rehabilitacije pacijenata sa stečenim nedostatkom donjih ekstremiteta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Pošto je spojen pretres po tačkama od 20. i 26. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

27. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odborje predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje. 

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga odluke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku.

29. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2022. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj.

30. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2022. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj za 2022. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda AP Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj.

31. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA PRAVA NACIONALNIH MANjINA;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina, na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, zamenike ombudsmana bira Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina izabere Mihalj Njilaš na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina izabrala Mihalja Njilaša.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, zamenik ombudsmana polaže zakletvu pred Skupštinom.

Zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina Mihalj Njilaš položio je zakletvu pred Skupštinom.

Predsedavajući je uputio srdačne čestitke novoizabranom zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i poželeo mu uspešan rad. 

32. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU STALNOG SASTAVA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja dostavio je Skupštini Predlog odluke o razrešenju i imenovanju stalnog sastava Pokrajinske izborne komisije na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju i imenovanju stalnog sastava Pokrajinske izborne komisije na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku.

33. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA IZBORNU KAMPANjU;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku.

34. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku.

Pošto je okončali rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Aleksandar Smiljanić je, na 26. sednici Skupštine koja je održana 04. oktobra 2023. godine, postavio poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik Aleksandar Smiljanić , u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu, nije prokomentarisao odgovor niti je postavio dopunsko poslaničko pitanje. 

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja predsedavajući je zaključio 26. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 11,40 časova.

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.